intTypePromotion=3

4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
7
download

4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2015 của trường THPT Phan Chu Trinh sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 11 lần 3 năm 2015 - THPT Phan Chu Trinh

SỞ GD- ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (2014-2015)<br /> MÔN HÓA LỚP 11 Chương trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> <br /> I. MỤC TIÊU:<br /> Biết: - Viết, đọc công thức của ankan, anken, ankin.<br /> - Phân biệt các dạng đồng đẳng, đồng phân của ankan, anken, ankin.<br /> - Các tính chất vật lý cơ bản của ankan, anken, ankin.<br /> Hiểu: - Hóa tính đặc trưng của ankan, anken, ankađien và ankin.<br /> - Cách điều chế mỗi loại.<br /> Kỹ năng: Vận dụng lý tính, hóa tính và cách điều chế của mỗi chất để viết phương trình, tính toán vào bài tập.<br /> Thái độ: Tinh thần tự giác, ý thức làm bài tốt.<br /> II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:<br /> Trắc nghiệm: 20 câu<br /> Tự luận: 2 câu<br /> III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3<br /> Môn: Hóa Học 11. Chương trình chuẩn<br /> Năm học: 2014 - 2015<br /> Nội dung kiến<br /> thức của<br /> chương<br /> <br /> Mức độ nhận thức<br /> Nhận biết<br /> <br /> TNKQ<br /> TL<br /> 1 Đại cương Xác định định tính các<br /> về hóa hữu nguyên tố<br /> cơ<br /> 1<br /> Số câu hỏi<br /> Số điểm<br /> 0,3<br /> 2 Ankan<br /> Công thức tổng quát của<br /> ankan, đồng phân, tên gọi.<br /> Công thức tính số mol<br /> ankan<br /> 2<br /> Số câu hỏi<br /> 0,6<br /> Số điểm<br /> 3 Anken<br /> Định nghĩa, tên gọi, đồng<br /> phân, tính chất vật lý của<br /> anken<br /> 3<br /> Số câu hỏi<br /> 0,9<br /> Số điểm<br /> 4 Ankađien<br /> Định nghĩa, đồng phân của<br /> ankađien<br /> 2<br /> Số câu hỏi<br /> 0,6<br /> Số điểm<br /> 5 Ankin<br /> Đồng phân, danh pháp<br /> Số câu hỏi<br /> 2<br /> 0,6<br /> Số điểm<br /> 6 Tổng hợp<br /> Nhận biết ankan, anken,<br /> ankin<br /> 1<br /> Số câu<br /> 1,5<br /> Số điểm<br /> 10<br /> 1<br /> Tổng số câu<br /> 3,0<br /> 1,5<br /> Tổng số điểm<br /> <br /> Vận dụng<br /> Cộng<br /> Cấp độ thấp<br /> Cấp độ cao<br /> TNKQ<br /> TL<br /> TNKQ<br /> TL<br /> TNKQ TL<br /> Thiết lập công<br /> thức phân tử hợp<br /> chất hữu cơ<br /> 1<br /> 2<br /> 0,3<br /> 0,6<br /> Tính chất hóa học Xác định công Giải bài toán<br /> của ankan, điều chế thức phân tử về ankan<br /> metan trong PTN<br /> ankan<br /> Thông hiểu<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 0,6<br /> 0,6<br /> Tính chất hóa học<br /> của anken<br /> 1<br /> 0,3<br /> Hóa<br /> tính<br /> của<br /> ankadien<br /> 1<br /> 0,3<br /> Hóa tính của ankin<br /> 2<br /> 0,6<br /> Quan hệ giữa ankan,<br /> anken, ankin<br /> 1<br /> 2,5<br /> 6<br /> 1<br /> 3<br /> 1,8<br /> 2,5<br /> 0,9<br /> <br /> 1<br /> 0,3<br /> <br /> 7<br /> 2,1<br /> <br /> 4<br /> 1,2<br /> <br /> 3<br /> 0,9<br /> 4<br /> 1,2<br /> <br /> 1<br /> 0,3<br /> <br /> 2<br /> 4,0<br /> 22<br /> 10<br /> <br /> SỞ GD- ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (2014-2015)<br /> MÔN HÓA LỚP 11 Chương trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: 132<br /> Họ và tên:……………………………………………..lớp……………SBD…………….Giám thị………………<br /> A. TRẮC NGHIỆM : 20 câu<br /> Câu 1: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna. Công thức của cao su Buna có cấu tạo là ?<br /> A. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.<br /> B. (-CH2-CH2-CH2-CH2-)n.<br /> C. (-C2H-CH-CH-CH2-)n.<br /> D. (-CH2-CH-CH=CH2-)n.<br /> Câu 2: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?<br /> A. 1<br /> B. 3<br /> C. 2<br /> D. 4<br /> Câu 3: Cho các hợp chất sau: CH3CH2CH2CH3 (1), CH3CH(CH3)CH3 (2), CH4 (3), CH3CH2CH3 (4). Theo thứ<br /> tự tăng dần nhiệt độ sôi là:<br /> A. (3) < (1) < (4) < (2) B. (4) < (3) < (2) < (1) C. (2) < (4) < (3) < (1) D. (3) < (4) < (2) < (1)<br /> Câu 4: Trong số các hiđrocacbon mạch hở sau: C4H10, C4H6, C4H8, C3H4, những hiđrocacbon nào có thể tạo kết<br /> tủa với dung dịch AgNO3 /NH3 ?<br /> A. Chỉ có C4H6.<br /> B. C4H6, C3H4.<br /> C. Chỉ có C3H4.<br /> D. C4H0 ,C4H8.<br /> Câu 5: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr (tỉ lệ mol 1:1,kiểu 1,4), sản phẩm chính của phản ứng là<br /> A. CH3CH=CHCH2Br.<br /> B. CH2BrCH2CH=CH2.<br /> C. CH3CHBrCH=CH2.<br /> D. CH3CH=CBrCH3.<br /> Câu 6: Ankan có công thức chung là:<br /> A. CnH2n+2(n≥ 1)<br /> B. CnH2n-2(n≥ 2)<br /> C. CnH2n+1(n≥ 1)<br /> D. CnH2n+2(n≥2)<br /> Câu 7: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản<br /> phẩm chính ?<br /> A. CH3-CH2-CH2-CH2Br<br /> B. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.<br /> C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .<br /> D. CH3-CH2-CHBr-CH3.<br /> Câu 8: Kết quả phân tích định lượng một hợp chất hữu cơ X là: 86,96%C; 7,24%H. Công thức đơn giản nhất<br /> của X là:<br /> A. C20H20O<br /> B. C10H10O<br /> C. C15H15O<br /> D. C12H12O<br /> Câu 9: Để xác định sự có mặt của cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ người ta chuyển hợp chất hữu cơ<br /> thành CO2, H2O rồi dùng các chất nào sau đây để nhận biết lần lượt CO2 và H2O?<br /> A. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch CuSO4<br /> B. Dung dịch Ca(OH)2 và CuSO4 khan<br /> C. Ca(OH)2 khan và dung dịch CuSO4<br /> D. Ca(OH)2 khan và CuCl2 khan<br /> Câu 10: Điều nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken?<br /> A. Là những chất không màu<br /> B. Nhẹ hơn nước<br /> C. Tan nhiều trong nước<br /> D. Các anken từ C2 đến C4 là chất khí<br /> Câu 11: Hợp chất CH3-CH(C2H5)-C  C-CH(CH3)-CH2- CH2-CH3 có tên gọi là:<br /> A. 7-etyl-6-metyloct-5-in<br /> B. 2-etyl-5-metyloct-3-in<br /> C. 3,6-đimetylnon- 4-in<br /> D. 5-metyl-2-etyloct-3-in<br /> Câu 12: Công thức phân tử của buta-1,3-đien và isopren (2-metylbuta-1,3-đien) lần lượt là:<br /> A. C4H6 và C5H10<br /> B. C4H8 và C5H10<br /> C. C4H4 và C5H8<br /> D. C4H6 và C5H8<br /> Câu 13: Trong phòng thí nghiệm, điều chế metan bằng cách:<br /> A. Nhiệt phân axit acetic<br /> B. Chưng cất phân đoạn dầu mỏ<br /> C. Cracking propan có xác tác<br /> D. Đun natri axetat khan với vôi tôi xút.<br /> Câu 14: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?<br /> A. dd KMnO4 dư.<br /> B. dd AgNO3 /NH3 dư.<br /> C. dd brom dư.<br /> D. Tất cả đều đúng.<br /> Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O.<br /> Giá trị của V là:<br /> A. 1,6<br /> B. 3,36.<br /> C. 4,48.<br /> D. 2,24.<br /> Câu 16: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:<br /> A. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.<br /> B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.<br /> <br /> C. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.<br /> <br /> D. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.<br /> <br /> Câu 17: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau : CH3-C≡C-CH(CH3)-CH3. Tên của X là:<br /> A. 4-metylpent-2-in. B. 4-metylpent-3-in.<br /> C. 2-metylpent-4-in. D. 2-metylpent-3-in.<br /> Câu 18: Tìm công thức phân tử của một ankan có tỉ khối hơi so với hiđro là 22 ?<br /> B. C4H10<br /> C. C3H8<br /> D. C2H6<br /> A. C5H12<br /> Câu 19: Ankađien liên hợp là:<br /> A. ankađien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau.<br /> B. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn.<br /> C. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.<br /> D. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.<br /> Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn một Ankan X phải cần 11,2 lít Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình<br /> nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là :<br /> A. CH4<br /> B. C5H12<br /> C. C3H8<br /> D. C2H6<br /> II. TỰ LUẬN<br /> Câu 1: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt ba bình đựng ba khí riêng biệt là :<br /> But – 1 – in , but – 2 – in , metan , cacbonic<br /> Câu 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau ( kèm theo điều kiện phản ứng)<br /> Propan → metan → axetilen → vinyl axetilen → butan → etilen → etilen glicol<br /> BÀI LÀM<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> ........................................................................................................................................................................<br /> <br /> SỞ GD- ĐT NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (2014-2015)<br /> MÔN HÓA LỚP 11 Chương trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: 209<br /> Họ và tên:……………………………………………..lớp……………SBD…………….Giám thị………………<br /> A. TRẮC NGHIỆM : 20 câu<br /> Câu 1: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?<br /> A. dd brom dư.<br /> B. dd AgNO3 /NH3 dư.<br /> C. dd KMnO4 dư.<br /> D. Tất cả đều đúng.<br /> Câu 2: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:<br /> A. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3.<br /> B. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2.<br /> C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl.<br /> D. CH3CH(Cl)CH3CH(CH3)CH3.<br /> Câu 3: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?<br /> A. 1<br /> B. 3<br /> C. 2<br /> D. 4<br /> Câu 4: Để xác định sự có mặt của cacbon và hiđro trong hợp chất hữu cơ người ta chuyển hợp chất hữu cơ<br /> thành CO2, H2O rồi dùng các chất nào sau đây để nhận biết lần lượt CO2 và H2O?<br /> A. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch CuSO4<br /> B. Ca(OH)2 khan và dung dịch CuSO4<br /> C. Ca(OH)2 khan và CuCl2 khan<br /> D. Dung dịch Ca(OH)2 và CuSO4 khan<br /> Câu 5: Tìm công thức phân tử của một ankan có tỉ khối hơi so với hiđro là 22 ?<br /> A. C4H10<br /> B. C2H6<br /> D. C3H8<br /> C. C5H12<br /> Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2 H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá<br /> trị của V là:<br /> A. 4,48.<br /> B. 2,24.<br /> C. 3,36.<br /> D. 1,6<br /> Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, điều chế metan bằng cách:<br /> A. Chưng cất phân đoạn dầu mỏ<br /> B. Đun natri axetat khan với vôi tôi xút.<br /> C. Nhiệt phân axit acetic<br /> D. Cracking propan có xác tác<br /> Câu 8: Kết quả phân tích định lượng một hợp chất hữu cơ X là: 86,96%C; 7,24%H. Công thức đơn giản nhất<br /> của X là:<br /> A. C15H15O<br /> B. C12H12O<br /> C. C20H20O<br /> D. C10H10O<br /> Câu 9: Điều nào không đúng khi nói về tính chất vật lý của anken?<br /> A. Là những chất không màu<br /> B. Nhẹ hơn nước<br /> C. Tan nhiều trong nước<br /> D. Các anken từ C2 đến C4 là chất khí<br /> Câu 10: Cho các hợp chất sau: CH3 CH2CH2CH3 (1), CH3CH(CH3)CH3 (2), CH4 (3), CH3CH2CH3 (4). Theo<br /> thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi là:<br /> A. (3) < (4) < (2) < (1) B. (2) < (4) < (3) < (1) C. (3) < (1) < (4) < (2) D. (4) < (3) < (2) < (1)<br /> Câu 11: Khi cho but-1-en tác dụng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản<br /> phẩm chính ?<br /> A. CH3-CH2-CHBr-CH3.<br /> B. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.<br /> C. CH3-CH2-CH2-CH2Br<br /> D. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .<br /> Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn một Ankan X phải cần 11,2 lít Oxi (đktc), sau phản ứng dẫn sản phẩm qua bình<br /> nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là :<br /> A. C5H12<br /> B. CH4<br /> C. C3H8<br /> D. C2H6<br /> Câu 13: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr (tỉ lệ mol 1:1,kiểu 1,4), sản phẩm chính của phản ứng là<br /> A. CH2BrCH2CH=CH2.<br /> B. CH3CH=CBrCH3.<br /> C. CH3CHBrCH=CH2.<br /> D. CH3CH=CHCH2Br.<br /> Câu 14: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau : CH3-C≡C-CH(CH3)-CH3. Tên của X là:<br /> A. 2-metylpent-3-in. B. 2-metylpent-4-in.<br /> C. 4-metylpent-2-in. D. 4-metylpent-3-in.<br /> Câu 15: Ankađien liên hợp là:<br /> A. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau.<br /> B. ankađien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau.<br /> C. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn.<br /> D. ankađien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn.<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản