intTypePromotion=1

5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa

Chia sẻ: đoàn Văn đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
112
lượt xem
24
download

5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra '5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 đề thi thử đại học cao đẳng môn hóa

 1. http://ductam_tp.violet.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề C©u 1: Polime sau ®©y ®-îc ®iÒu chÕ b»ng ph-¬ng ph¸p trïng ng-ng: A. cao su Buna B. P.V.C C. thuû tinh h÷u c¬ D. nilon 6.6 C©u2: Cho c¸c chÊt Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO. Sè oxit bÞ H2 khö khi nung nãng lµ: A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 C©u 3: D·y c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch Fe(NO3)2: A. AgNO3, NaOH, Cu B. AgNO3, Br2, NH3 C. NaOH, Mg, KCl D. KI, Br2, NH3 C©u 4: Tõ m gam tinh bét ®iÒu chÕ ®-îc 575ml r-îu etylic 10 0 (khèi l-îng riªng cña r-îu nguyªn chÊt lµ 0,8 gam/ml) víi hiÖu suÊt c¶ qu¸ tr×nh lµ 75% , gi¸ trÞ cña m lµ: A. 108g B. 60,75g C. 75,9375g D. 135g C©u 5: Sôc 3,36 lÝt CO2 (§KTC) vµo 400 ml dung dÞch NaOH 1M, th× dung dÞch thu ®-îc chøa chÊt tan: A. NaHCO3 B. Na2CO3 C. NaHCO3vµ Na2CO3 D. Na2CO3 vµ NaOH C©u 6: Trong c¸c dung dÞch (NH4)2SO4, AlCl3, NaHSO4, NaHCO3, BaCl2, Na2CO3 sè dung dÞch cã pH > 7 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u7: Khi cho isopentan thÕ Clo (tØ lÖ1:1) cã ¸nh s¸ng khuÕch t¸n th× sè dÉn xuÊt monoclo thu ®-îc lµ: A. 1 B. 5 C. 3 D. 4 C©u 8: §Ó ph©n biÖt c¸c chÊt láng gåm: C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH vµ CH2 = CH - COOH ta dïng ho¸ chÊt: A. quú tÝm B. dd Br2 C. CaCO3 vµ dd Br2 D. ddHCl vµ NaOH C©u 9: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®-îc víi dung dÞch FeCl3: A. Na2CO3, NH3, KI, H2S B. Fe, Cu, HCl, AgNO3 C. Br2, NH3, Fe, NaOH D. NaNO3, Cu, KMnO4, H2S C©u 10: C¸c dung dÞch HCl, H2SO4, CH3COOH cã cïng pH th× nång ®é mol/l xÕp theo thø tù t¨ng dÇn lµ: A. CH3COOH, HCl, H2SO4 B. HCl, H2SO4, CH3COOH C. HCl, CH3COOH, H2SO4 D. H2SO4, HCl, CH3COOH C©u 11: Khö hoµn toµn 4,06 gam mét oxit kim lo¹i b»ng CO thu ®-îc 0,07 mol CO2. LÊy toµn bé kim lo¹i sinh ra cho vµo dung dÞch HCl d- thu ®-îc 1,176 lÝt H2 (®ktc). Oxit kim lo¹i lµ: A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. Cr2O3 C©u 12: ChÊt X chøa C, H, O cã tû khèi ®èi víi H2 lµ 30. X cã ph¶n øng tr¸ng g-¬ng, sè c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp cña X lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u13: Cho c¸c muèi Cu(NO3)2, AgNO3, NH4NO3, KNO3 sè muèi bÞ nhiÖt ph©n t¹o ra NO2 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 14: Trong c¸c chÊt: CH2 = CH2, CH  C - CH3 , CH2 = CH - C  CH, CH2 = CH - CH = CH2, CH3 - C  C - CH3, benzen, toluen. Sè chÊt t¸c dông víi Ag2O/NH3 lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 15: Nhá tõ tõ dung dÞch NaHSO4 ®Õn d- vµo dung dÞch NaAlO2 th× : A. kh«ng cã hiÖn t-îng B. cã kÕt tña, sau tan C. t¹o bÒ mÆt ph©n c¸ch, sau tan D. chØ cã kÕt tña C©u 16: Khi thuû ph©n tinh bét trong m«i tr-êng axit v« c¬, s¶n phÈm cuèi cïng lµ: A. glucoz¬ B. fructoz¬ C. saccaroz¬ D. mantoz¬ C©u 17: §Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch riªng biÖt mÊt nh·n gåm: glucoz¬, sacaroz¬, andehit axetic, protit, r-îu etylic, hå tinh bét, ta dïng thuèc thö: A. I2 vµ Cu(OH)2, t0 B. I2 vµ Ag2O/NH3 D. Ag2O/NH3, HNO3, H2 (to) C. I2 vµ HNO3 C©u 18: D·y c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®-îc víi xenluloz¬: B. Cu( NH 3 ) 4 (OH ) 2 , HNO3 A. Cu(OH)2, HNO3 + C. AgNO3/NH3, H2O (H ) D. AgNO3/NH3, CH3COOH
 2. http://ductam_tp.violet.vn/ C©u 19: Trong c¸c chÊt: C6H5NH2, CH3NH2, CH3 CH2NH CH3, CH3CH2CH2NH2, chÊt cã tÝnh baz¬ m¹nh nhÊt lµ: A. C6H5NH2 B. CH3NH2 C. CH3 CH2 NHCH3 D. CH3CH2CH2NH2 C©u 20: Cho m gam hçn hîp Ba vµ Al vµo H2O d- thu 0,4 mol H2, còng m gam hçn hîp trªn cho vµo dung dÞch NaOH d- thu 3,1 mol H2 gi¸ trÞ cña m lµ: A. 67,7 gam B. 94,7 gam C. 191 gam D. 185 gam. C©u 21: Cho s¬ ®å C8H15O4N + 2NaOH  C5H7O4NNa2 + CH4O + C2H6O BiÕt C5H7O4NNa2 cã m¹ch cacbon kh«ng ph©n nh¸nh, cã -NH2 t¹i C  th× C8H15O4N cã sè CTCT phï hîp lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 22: Cho Al tõ tõ ®Õn d- vµo dung dÞch hçn hîp Cu(NO3)2, AgNO3, Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 th× thø tù c¸c ion bÞ khö lµ: A. Fe3+, Ag+, Cu2+, Mg2+ B. Ag+, Cu2+, Fe3+, Mg2+ C. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+ D. Ag+, Fe3+, Cu2+, Mg2+ C©u 23: Trong c¸c lo¹i t¬: t¬ t»m, t¬ visco, t¬ xenluloz¬ axetat, t¬ capron, t¬ nilon 6.6, sè t¬ tæng hîp lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 24: Cho c¸c chÊt: CH3COOC2H5, C6H5NH2, C2H5OH, C6H5CH2OH, C6H5OH, C6H5NH3Cl , sè chÊt t¸c dông víi dung dÞch NaOH lµ: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 25: Cho hçn hîp propen vµ buten-2 t¸c dông víi H2O cã xóc t¸c th× sè r-îu t¹o ra lµ: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 C©u 26: Cho 23,6 gam hçn hîp CH3COOCH3 vµ C2H5COOCH3 t¸cdông võa hÕt víi 300ml dung dÞch NaOH 1M, khèi l-îng muèi khan thu ®-îc lµ: A. 21,8g B. 26g C. 35,6g D. 31,8g C©u 27: Cho kim lo¹i X vµo dung dÞch (NH4)2SO4 d-, sau ph¶n øng t¹o 1 chÊt r¾n kh«ng tan vµ cã khÝ tho¸t ra. X lµ: A. Na B. Ba C. Fe D. Mg C©u 28: Cho 1 r-îu ®¬n chøc X t¸c dông víi H2SO4 ®Æc, ®un nãng thu ®-îc chÊt Y cã tû khèi h¬i so víi X b»ng 1,7. X lµ: A. C2H5OH B. C3H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH C©u 29: ChÊt X t¸c dông víi NaOH, ch-ng cÊt ®-îc chÊt r¾n Y vµ phÇn h¬i Z. Cho Z tham gia ph¶n øng tr¸ng g-¬ng víi AgNO3/NH3 ®-îc chÊt T, cho T t¸c dông víi NaOH thu ®-îc chÊt Y, vËy X lµ: A. CH3COO - CH = CH - CH3 B. CH3COO - CH = CH2 C. HCOO - CH = CH2 D. HCOO - CH = CH - CH3 C©u 30: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi Glixerin lµ: A. Cu(OH)2, Na, NaOH. B. HNO3, Fe(OH)2, CH3COOH C. Cu(OH)2, Na, HNO3 D. CaCO3, Cu(OH)2, CH3COOH o C©u 31: Khi sôc clo vµo dung dÞch NaOH ë 100 C th× s¶n phÈm thu ®-îc chøa clo cã sè oxi ho¸: A. – 1 B. – 1 vµ +5 C. – 1 vµ +1 D. – 1 vµ +7 C©u 32: Cho s¬ ®å: C6H6  X  Y  Z  - OH NH2 Th× X, Y, Z t-¬ng øng lµ: A. C6H5Cl, C6H5OH, m - HO - C6H4 - NO2 B. C6H5NO2, C6H5NH2, m - HO - C6H4-NO2 C. C6H5Cl, m - Cl - C6H4 - NO2, m - HO - C6H4NO2 D. C6H5NO2, m - Cl - C6H4-NO2, m - HO - C6H4 - NO2 C©u 33: Trong c¸c chÊt C6H5OH, C6H5COOH, C6H6, C6H5-CH3 chÊt khã thÕ brom nhÊt lµ: A. C6H5OH B. C6H5COOH C. C6H6 D. C6H5CH3 C©u 34: §Ó m gam Fe trong kh«ng khÝ mét thêi gian thu ®-îc 12gam hçn hîp X gåm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho hçn hîp X t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng d- thu 0,15mol SO2, gi¸ trÞ cña m lµ: A. 9g B. 10,08g C. 10g D. 9,08g C©u 35: Cr¾c kinh 20 lÝt n.Butan thu ®-îc 36 lÝt hçn hîp khÝ gåm C4H10, C2H4, C2H6, C3H6, CH4 (c¸c khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn) theo 2 ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: C4H10  C2H4 + C2H6
 3. http://ductam_tp.violet.vn/ C4H10  CH4 + C3H6 HiÖu suÊt qu¸ tr×nh cr¾c kinh lµ: A. 60% B. 70% C. 80% D. 90% C©u 36: §iÖn ph©n dung dÞch chøa a mol NaCl vµ b mol CuSO4 víi ®iÖn cùc tr¬ mµng ng¨n xèp ®Õn khi H2O ®Òu bÞ ®iÖn ph©n ë 2 cùc th× dõng l¹i, dung dÞch thu ®-îc lµm xanh quú tÝm. VËy: A. a = b B. a = 2b C. a < 2b D. a > 2b C©u 37: §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp 2 r-îu no m¹ch hë, thu ®-îc 15,4gam CO2 vµ 8,1 gam H2O. Sè mol hçn hîp r-îu lµ: A. 0,01mol B. 0,05mol C. 0,1mol D. 0,2mol C©u 38: D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi Cu: A. dd AgNO3, O2, dd H3PO4, Cl2 B. dd FeCl3, Br2, dd HCl hoµ tan O2, dd HNO3 C. dd FeCl3, dd HNO3, dd HCl ®, S D. dd FeSO4, dd H2SO4 ®, Cl2, O3 C©u 39: Tõ hæn hîp bét Fe, Cu, Ag ®Ó t¸ch lÊy Ag nguyªn chÊt ta dïng: A. dung dÞch HNO3 B. dung dÞch CuSO4 C. dung dÞch FeCl3 D. dung dÞch FeCl2 C©u 40: Qu¸ tr×nh sau kh«ng xÈy ra sù ¨n mßn ®iÖn ho¸: A. vËt b»ng Al - Cu ®Ó trong kh«ng khÝ Èm B. cho vËt b»ng Fe vµo dung dÞch H2SO4 lo¶ng cho thªm vµi giät dung dÞch CuSO4 C. phÇn vá tµu b»ng Fe nèi víi tÊm Zn ®Ó trong n-íc biÓn D. nung vËt b»ng Fe råi nhóng vµo H2O. C©u 41: Cho 29,8gam hçn hîp 2 axit ®a chøc t¸c dông võa hÕt víi 2 lÝt dung dÞch hçn hîp NaOH 0,1M vµ Ca(OH) 2 0,1M, khèi l-îng muèi khan thu ®-îc lµ: A. 41,8g. B. 52,6g C. 46,2g D.31g C©u 42: Axit metacrylic kh«ng cã ph¶n øng víi: A. CaCO3 B. dd Br2 C. C2H5OH D. C6H5OH C©u 43: Nung 67,2 gam hçn hîp Fe(NO3)3 vµ Cu(NO3)2 , sau ph¶n øng thu ®-îc 4,48 lÝt oxi (®ktc), chÊt r¾n sau khi nung cã khèi l-îng: A. 64 gam B. 24 gam C. 34 gam D. 46 gam II - PhÇn riªng: 2.1. PhÇn dµnh cho Ban KHTN: C©u 44: D·y gåm c¸c chÊt võa t¸c dông víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH: A. Ca(HCO3)2, ZnCl2, Cr2O3, Al(OH)3 B. NaHCO3, CrO3, ZnO, Al(OH)3 C. NaAlO2, Al2O3, Al(OH)3, Zn(OH)2 D. Cr2O3, Al2O3, NaHCO3, Zn(OH)2 C©u 45: Khi cho dung dÞch NaOH vµo dung dÞch K2Cr2O7 th×: A. dung dÞch mµu vµng chuyÓn thµnh mµu da cam B. dung dÞch kh«ng mµu chuyÓn thµnh mµu vµng C. dung dÞch mµu da cam chuyÓn thµnh mµu vµng D. dung dÞch mµu da cam chuyÓn thµnh kh«ng mµu C©u 46: Nguyªn tö cã Z = 24 , cã sè electron ®éc th©n lµ: A. 1 B. 4 C. 5 D. 6 C©u 47: Cho tõ tõ ®Õn d- NH3 vµo dung dÞch hçn hîp FeCl3, ZnCl2, AlCl3, CuCl2. LÊy kÕt tña ®em nung ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc chÊt r¾n X. Cho CO d- ®i qua X nung nãng th× chÊt r¾n thu ®-îc chøa: A. ZnO, Cu, Fe. B. Al2O3, ZnO, Fe C. Al2O3, Fe D. ZnO, Cu, Al2O3, Fe C©u 48: §Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n riªng biÖt mÊt nh·n gåm: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4 ta dïng ho¸ chÊt lµ: A. dung dÞch HCl vµ CO2 B. H2O vµ CO2 C. dung dÞch NaOH vµ CO2 D. dung dÞch NaOH vµ dung dÞch HCl C©u 49: Cho hçn hîp gåm 0,2 mol Fe vµ 0,3 mol Mg vµo dung dÞch HNO3 d- thu ®-îc 0,4 mol mét s¶n phÈm khö chøa N duy nhÊt, s¶n phÈm ®ã lµ: A. NH4NO3 B. N2O C. NO D. NO2 C©u 50: §Ó mét vËt b»ng Ag l©u ngµy trong kh«ng khÝ th× bÞ x¸m ®en do: A. t¸c dông víi O2 B. t¸c dông víi CO2 C. t¸c dông víi H2S D. t¸c dông víi O2 vµ H2S
 4. http://ductam_tp.violet.vn/ 2.2. PhÇn dïng cho ch-¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban: C©u 44: Cho 0,28 mol Al vµo dung dÞch HNO3 d-, thu ®-îc khÝ NO vµ dung dÞch chøa 62,04 gam muèi . Sè mol NO thu ®-îc lµ: A. 0,2 B. 0,28 C. 0,1 D. 0,14 C©u 45: Axit picric t¹o ra khi cho HNO3 ®Æc cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc t¸c dông víi: A. C6H5COOH B. C6H5NH2 C. C6H5OH D. C6H5NO2 C©u 46: Cho Fe3O4 vµo H2SO4 lo·ng, d- thu ®-îc dung dÞch X. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu t¸c dông víi dung dÞch X: A. KMnO4, Br2, Cu B. Br2, KMnO4, HCl C. Br2, Cu, Ag D. Fe, NaOH, Na2SO4 C©u 47: Cho 300ml dung dÞch hçn hîp HCl vµ HNO3 cã pH = 1 vµo 200ml dung dÞch NaOH 0,175M, dung dÞch thu ®-îc cã pH b»ng: A. 2 B. 3 C. 11 D. 12 C©u 48: Hi®rocacbon X t¸c dông víi dung dÞch br«m thu ®-îc 1,3 ®i br«m butan. X lµ: A. buten - 1 B. buten - 2 C. 2 - metyl propen D. metyl xiclopropan C©u 49: §Ó t¸ch riªng C6H5OH vµ C6H5NH2 khái hçn hîp (dông cô thÝ nghiÖm ®Çy ®ñ) ta dïng ho¸ chÊt: A. dd NaOH vµ d2HCl B. dd NaOH vµ dd Br2 C. dd HCl vµ Br2 D. dd HCl vµ CO2 C©u 50: Nguyªn tö nguyªn tè Fe cã z = 26, cÊu h×nh electron cña Fe2+ lµ: A. 1s22s22p63s23p63d64s2 B. 1s22s22p63s23p63d8 C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p63d44s2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B B A D A D C A D A B B B B A A B C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C B C C B B C B A B D B B C D C B C D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 44 45 46 47 48 49 50 A D B D C D C B C D A C A D D A C
 5. http://ductam_tp.violet.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề I. PH¢N CHUNG C©u 1: Nh÷ng kim lo¹i sau ®©y ®-îc ®iÒu chÕ b»ng ph-¬ng ph¸p ®iÖn ph©n c¸c dung dÞch muèi A. Na, K, Cu, Ag. B. Ba, Ca, Sr, Ra. C. Na, K, Mg, Ba. D. Cu, Ag, Au. C©u 2: Khi cho Ba vµo dung dÞch Cu(NO3)2 , th× s¶n phÈm cña ph¶n øng lµ A. Ba(NO3)2 vµ Cu. B. Ba(NO3) vµ Cu(NO3)2 C. Ba(NO3)2, Cu(OH)2, Cu, H2. D. Ba(NO3)2, Cu(OH)2, H2. C©u 3: Cho 1,12 gam bét Fe vµ 0,24 gam bét Mg t¸c dôngvíi 250 ml dung dÞch CuSO 4, khuÊy nhÑ cho ®Õn khi dông dÞch mÊt mµu xanh th× khèi l-îng kim lo¹i sau ph¶n øng lµ 1,88 gam. Nång ®é mol/l cña dung dÞch CuSO4 tr-íc ph¶n øng lµ A. 0,2M B. 0,25M C. 0,1M D. 0,4M. + C©u 4: Ph¶n øng mµ ion Na bÞ khö lµ A. NaOH t¸c dông víi HCl. B. nhiÖt ph©n NaHCO3 C. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl. D. ®iÖn ph©n nãng ch¶y NaCl. C©u 5: C¸c ®¬n chÊt kim lo¹i kiÒm ®Òu cã cÊu t¹o m¹ng A. nguyªn tö bÒn vöng. B. lËp ph-¬ng t©m khèi. C. lËp ph-¬ng t©m diÖn. D. l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 6: Trong qu¸ tr×nh ®iÖn ph©n dung dÞch KBr ë cat«t xÈy ra A. sù khö ion K+. B. sù oxi ho¸ ion Br -. C. sù khö n-íc. D. sù oxi hoa ion + K. C©u 7: TÊt c¶ c¸c kim lo¹i trong d·y sau ®Òu dÓ dµng khö n-íc ë nhiÖt ®é th-êng A. Na, K. Ba, Fe. B. Ag, Ca, Mg, Sr. C. Na, K, Ba, Ca. D. Na, K, Ba, Cu. C©u 8: Khi nhá tõ tõ dung dÞch NaOH vµo dung dÞch chøa Ba(HCO3)2, th× s¶n phÈm t¹o thµnh lµ A. Ba(OH)2 vµ NaHCO3. B. BaCO3 , NaHCO3 vµ H2O. C. BaCO3 , Na2CO3 vµ H2O. D. C¶ B vµ C ®Òu ®óng. C©u 9: Cho V(ml) dung dÞch HCl 0,5M vµo dung dÞch chøa 0,3 mol NaAlO2 thu ®-îc 1,56 gam kÕt tña, V cã gi¸ trÞ lµ A. 40ml B. 120ml C. 60ml vµ 80ml D. C¶ A vµ B. C©u 10: ChÊt r¾n X t¸c dông víi dung dÞch HNO3 võa ®ñ chØ thu ®-îc mét khÝ duy nhÊt vµ dung dÞch YchØ cã mét muèi.TÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y phï hîp víi X? A. Al , Fe3O4 , S , FeCl2 , Cu2O. B. FeO , Cu , Fe(OH)2 , Fe3O4 , Cu2O. C. Zn , FeCO3 , CuCl2 , Fe(NO3)2. D. CuFeS2 , FeO , FeBr2 , Cu2O , Zn. C©u 11: C¸c chÊt nµo sau ®©y là chÊt l-ëng tÝnh? A. Al, Al2O3, Al(OH)3. B. Al, NaHCO3, Al(OH)3. C. Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3. D. Na2CO3, Al(OH)3, Al2O3. C©u 12: §iÖn ph©n nãng ch¶y hæn hîp NaCl vµ BaCl2 cho ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc 18,3 gam kim lo¹i vµ 4.48lÝt(®kc) khÝ Cl2. Khèi l-îng Na vµ Ba ®¶ dïng lµ A. 4.6 gam Na vµ 13,7 gam Ba. B. 2.3 gam Na vµ 16 gam Ba. C. 6.3 gam Na vµ 12 gam Ba. D. 4.2 gam Na vµ 14,1 gam Ba. C©u 13: Ph¶n øng sau ®©y kh«ng dïng ®Ó ®iÒu chÕ HBr
 6. http://ductam_tp.violet.vn/ A. NaBr(r) + H2SO4(®, n) NaHSO4 + HBr B. H 2 + Br2 2 HBr C. PBr3 + 3 H2 O 3 HBr + H3PO3 . D. Br2 + H2S HBr + S. C©u 14: §Ó ph©n biÖt hai b×nh chøa khÝ SO2 vµ CO2 ta cã thÓ dïng A. dung dÞch NaOH. B. dung dÞch Ca(OH)2 . C. dung dÞch n-íc Br2 . D. c¶ B, C ®Òu ®óng. C©u 15: Khi dÈn khÝ etilen vµo dung dÞch kali manganat trong n-íc ta thu ®-îc s¶n phÈm lµ A. CH3COOH. B. CH3CHO. C. CO2 vµ H2O. D. CH2OH-CH2OH. C©u 16: §Ó oxi hãa 10.6 gam o-xylen b»ng dung dÞch KMnO4 0,5M trong m«i tr-êng H2SO4 th× thÓ tÝch dung dÞch X ®¶ dïng lµ( dïng d- 20 %) A. 0,12 lÝt B. 0,576 lÝt. D. 0,24 lÝt. D. 0, 48 lÝt. C©u 17. §Ó ph©n biÖt ba chÊt láng n- hexan, glixerin, glucoz¬ ta cã thÓ dïng mét hãa chÊt duy nhÊt lµ A. AgNO3/ NH3. B. Na. C. Cu(OH)2. D. c¶ A, C ®Òu ®óng. C©u 18: Khèi l-îng g¹o nÕp ph¶i dïng ®Ó khi lªn men(hiÖu suÊt lªn men lµ 50%) thu ®-îc 460 ml r-îu etylic 50o lµ A. 430 gam. B. 520 gam. C. 760 gam. D. 810 gam. Cho biÕt tØ lÖ tinh bét trong g¹o nÕp lµ 80% vµ khèi l-îng riªng cña r-îu etylic lµ 0,80 gam/ ml C©u 19: C¸c lo¹i ®-êng sau ®Òu cã tÝnh khö lµ A. glucoz¬, fructoz¬, mantoz¬. B. mantoz¬, saccaroz¬, fructoz¬. C. glucoz¬, saccaroz¬, mantoz¬. D. tÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 20: Sè l-îng ®ipeptit cã thÓ t¹o thµnh tõ hai aminoaxit alanin vµ glixin lµ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 21: S¶n phÈm cuèi cïng cña ph¶n øng thñy ph©n protit lµ A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-(CH2)2-COOH. C. c¸c  -aminoaxit. D. kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. C©u 21: §èt ch¸y hoµn toµn 8.7 gam aminoaxit(ch-¸ mét nhãm chøc axit) thu ®-îc 0,3 mol CO2, 0,25 mol H2O vµ 1,12 lÝt N2(®ktc). Tõ aminoaxit nµy cã thÓ trùc tiªp t¹o thµnh A. 1 polime. B. 2 polime. C. 3 polime. D. 4 polime. C©u 22: TiÕn hµnh ph¶n øng trïng hîp 5,2 gam stiren, sau ph¶n øng ta thªm 400 ml dung dÞch n-íc brom 0,125M, khuÊy ®Òu cho ph¶n øng hoµn toµn, sau ®ã l¹i thªm vµo mét l-îng d- dung dÞch KI, toµn bé l-îng I2 sinh ra ph¶n øng v-µ hÕt víi 92 ml dung dÞch Na2S2O3 1M th× l-îng polime sinh ra lµ A. 4,784 gam. B. 6,28 gam. C. 10.42 gam. D. 9,6 gam. C©u 23: Sè l-îng c¸c ancol ®ång ph©n øng víi c«ng thøc C3H8Ox lµ A.2. B. 3. C. 4. D. 5.
 7. http://ductam_tp.violet.vn/ C©u 24: ChÊt X cã CTPT C4H8O2, khi X t¸c dông víi dd NaOH sinh ra chÊt Y cã CTPT C2H3O2Na vµ chÊt Z cã CTPT C2H6O th× X lµ A. axit; B. este , C. an®ehit , D. ancol. C©u 25:§Ó chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu ta cho phenol ph¶n øng víi A. n-íc Br2. B. dung dÞch NaOH. C. CO2 +H2O. D. Na. C©u 26 : §Ó trung hoµ 150g dd mét axit h÷u c¬ no, ®¬n chøc m¹ch hë X cã nång ®é 20% cÇn dïng 20 gam NaOH, vËy c«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: A. HCOOH. B. CH3COOH. C. C2H5COOH. D. C3H7COOH. C©u 27: Nh÷ng chÊt nµo sau ®©y võa cã tÝnh oxi hãa võa cã tÝnh khö? A. C2H5OH, CH3CHO. B. CH3CHO, CH3COOH. C. CH3COOH, CH3OH. D. CH3COOCH3, CH3COOH. C©u 28: ChÊt X kh«ng céng Br2, kh«ng cho ph¶n øng tr¸ng g-¬ng, t¸c dông víi CaO theo tØ lÖ mol 1:1. X lµ A. C3H4O4. B. C 3H4O4vµ C4H4O6. C. C4H4O8. D. C4H10O4. C©u 29: Cã 3 chÊt láng kh«ng mµu lµ benzen, toluen vµ stiren. Cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt 3 chÊt trªn? A. Dung dÞch Br2 B. Dung dÞch H2S04 C. Dung dÞch Na0H D. Dung dÞch KMn04 C©u 30: Cho 2 mol axit axetic vµ 3 mol r-îu etylic vµo b×nh cÇu ®Ó cho ph¶n øng sau x¶y ra: CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Khi ph¶n øng ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng, trong hçn hîp cã 1,2 mol este. ë nhiÖt ®é ®ã, h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng cã gi¸ trÞ lµ A. 2,8 B. 3,2. C. 1,2. D.1,0. C©u 31: NhËn xÐt nµo sau ®©y kh«ng ®óng? A. Cho vµi giät CuSO4 vµ dung dÞch NaOH vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng th× dung dÞch chuyÓn sang mµu xanh tÝm. B. Cho HNO3 ®Æc vµo dung dÞch lßng tr¾ng trøng th× thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng, khi ®un s«i th× kÕt tña chuyÓn sang mµu vµng. C. Axit lactic ®-îc gäi lµ axit bÐo. D. Lipit lµ mét hîp chÊt este C©u 32: Cho c¸c ph¶n øng sau:  A. 2Cl2 + 6KOH KClO3 + 5KCl + 3H2O  B. 2 KClO3 2 KCl + 3O2  C. CaCO3 + CO2 + H2O Ca (HCO3)2  D. 2CaOCl2 + CO2 + H2O CaCO3 + CaCl2 + HClO Sè ph¶n øng oxi ho¸ khö lµ: A. 1 ph¶n øng. B. 2 ph¶n øng. C. 3 ph¶n øng D. 4 ph¶n øng.
 8. http://ductam_tp.violet.vn/ C©u 33: Cã c¸c dung dÞch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. ChØ ®-îc dïng thªm mét thuèc thö nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt c¸c dung dÞch ®ã? A. Dung dÞch NaOH. B. Dung dÞch AgNO3. C. Dung dÞch BaCl2. D. Dung dÞch quú tÝm. C©u 34: Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc tõ oxit, b»ng ph-¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn nhê chÊt khö CO? A. Fe, Al, Cu B. Mg, Zn, Fe . C. Fe, Mn, Ni D. Cu, Cr, Ca. C©u 35: Cho khÝ H2S léi qua dung dÞch CuS04 thÊy cã kÕt tña ®en xuÊt hiÖn, chøng tá: A. axit H2S m¹nh h¬n H2S04. B. axit H2S04 m¹nh h¬n H2S. C. kÕt tña CuS kh«ng tan trong axit m¹nh. D. ph¶n øng oxi ho¸ khö x¶y ra. C©u 36: Ng©m 5,6 gam s¾t trong l-îng d- dung dÞch AgNO3 cho ®Õn khi ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn thu ®-îc m gam muèi s¾t, m cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu? A. 24.2 gam. B. 18 gam. C.36 gam. D.kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. C©u 37: Cho hçn hîp A gåm 2 muèi NaX vµ NaY (X, Y lµ hai halogen kÕ tiÕp nhau). §Ó kÕt tña hoµn toµn 2,2g hçn hîp A cÇn 150ml dung dÞch AgN03 0,2M. X¸c ®Þnh X, Y biÕt cã ph¶n øng sau: X2 + KY03 -> Y2 + KX03 A. X lµ Cl, Y lµ Br B. X lµ Br, Y lµ Cl C. X lµ Br, Y lµ I D. X lµ I, Y lµ Br. C©u 38 : Sè ml dung dÞch HCl 0,1M ph¶n øng võa ®ñ víi 0,75 g axit aminoetanoic lµ A. 100. B. 200. B. 150. D. 50. C©u 39: §Ó ph©n biÖt 2 khÝ S02 vµ C2H4 cã thÓ dïng dung dÞch nµo sau ®©y: A. Dung dÞch KMn04 trong H20 B. Dung dÞch Br2 trong H20 C. Dung dÞch Br2 trong CCl4 D. Dung dÞch Na0H trong H20. C©u 40: CÆp chÊt nµo sau ®©y kh«ng xÈy ra ph¶n øng? A. CH3COOH + CaCO3 B. C17H5COONa + H2SO4 C. CH3COOH + C6H5OH D. CH3ONa + C6H5OH. C©u 41: Quy t¾c maccopnhicop ¸p dông cho tr-êng hîp nµo sau ®©y? A. Ph¶n øng céng cña Br2 víi anken ®èi xøng. B. Ph¶n øng céng cña Br2 víi anken bÊt ®èi xøng. C. Ph¶n øng céng cña HCl víi anken ®èi xøng. D. Ph¶n øng céng cña HCl víi anken bÊt ®èi xøng. C©u 42: Cho s¬ ®å sau: X  A  B  an®ehit 2 chøc    Br Na 0 H Cu 0 2 t0 t0 (1:1) X cã thÓ lµ: A. Propen. B. But-2-en. C. Xiclopropen. D. Xiclopropan. C©u 43: §un 132,8g hçn hîp 3 r-îu no, ®¬n chøc víi H2SO4 ®Æc ë 1400C thu ®-îc 111,2g hçn hîp c¸c ete (cã sè mol b»ng nhau). TÝnh sè mol mçi ete? A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol.
 9. http://ductam_tp.violet.vn/ II. PH¢N RI£NG 1. Dµnh cho ban KHTN C©u 44: CÊu h×nh electron Cu, Cr lÇn lượt là: A. (Ar)3d104s1 và (Ar) 3d54s1. B. (Ar)3d44s2 và (Ar)3d94s2. C. (Ar)3d54s1 và (Ar) 3d104s1. D. (Ar)3d44s2 và (Ar)3d104s1. C©u 45: Cho c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng: Z + Y  Cu + SO2(3) Y + O2  Z + SO2(2) X +O2 FeO + SO2 + Y(1) X, Y, Z lần lượt là: A. CuS2, CuO, CuS. B. CuFeS2, CuO, CuS. C. CuFeS2, Cu2S, Cu2O. D. Cu2FeS2, CuS, Cu2O. C©u 46: DÉn NH3 cho ®Õn d- vào dung dịch chøa c¸c muèi Cr , Fe3+, Cu2+ läc lÊy kÕt tña ®em nung 3+ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®çi ta ®-îc A. CuO, Cr2O3, Fe2O3. B. Cu, Fe2O3, Cr2O3. C. Cr2O3, FeO. D. Cr2O3, Fe2O3. C©u 47: E Pb / Pb = -0,13(V); E Zn / Zn = -0,76(V) th× suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn hãa Zn – Pb o 2+ o 2+ lµ B. – 0,86V. A. 1,0V C. 0,63V D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. C©u 48: Cho s¬ ®å ph¶n øng  X + HCN Y  Y + H2O G  G Z + H2O Z + CH3COOH T + H2O. T polime dïng lµm thñy tinh höu c¬. X lµ cã c«ng thøc cÊu t¹o thu gän lµ A. CH2=CH-COOH. B. CH2=C(CH3)COOH. C. CH3CHO. D. CH3COCH3. C©u 49: cho c¸c ph-¬ng tr×nh Ag + HNO3  AgNO3 + NO + H2O (1) Ag + H2S + O2  Ag2S + H2O (2) Fe(NO3)2 + H2S  FeS + HNO3 (3)  Ag2O Ag + O2 (4) ph¶n øng hãa häc kh«ng x©û ra theo c¸c ph-¬ng tr×nh A. (1), (2). B. ( 2),(3). C. (3),(4). D. (2),(4). C©u 50: Cho vµo èng nghiÖm 1 ml dung dÞch axit axetic, võa thªm dÇn vµo ®ã mét Ýt Na2CO3 võa l¾c nhÑ cho ®Õn khi hÕt sñi bät khÝ. Cho tiÕp vµo ®ã vµi giät dung dÞch FeCl 3 3%, lóc nµy trong èng nghiÖm sÎ xuÊt hiÖn A. KÕt tña tr¾ng Fe2(CO3)3. B. KÕt tña ®á n©u Fe(OH)3 C. (CH3COO)3Fe D. phøc mµu ®á cña s¾t. 2. Dµnh cho ch-¬ng tr×nh hiÖn hµnh. C©u 51: Cho biÕt thø tù c¸c cÆp oxi hoa khö sau: Al3+/Al Fe2+/Fe Ni2+/Ni Cu2+/Cu . Fe3+/Fe . C¸c kim lo¹i khö ®-îc Fe3+ lµ A. Cu, Ag. B. Fe, Ni, Cu, Al. C. chØ Ni vµ Al. D. chØ Al C©u 52: Cã thÓ dïng biÖn ph¸p nµo sau ®©y ®Ó ph©n biÖt hai b×nh khÝ ®ùng NH3 vµ CH3NH2 ? A. ngöi mïi khÝ. B. quú tÈm -ít . C. dung dÞch HCl ®Æc. D. ®èt ch¸y hoµn toµn råi cho s¶n phÈm ®i qua dung. dÞch Ca(OH)2. C©u 53: Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lu«n lu«n ®óng.
 10. http://ductam_tp.violet.vn/ A. ChØ cã hîp chÊt an®ehit míi tham gia vµo ph¶n øng tr¸ng g-¬ng. B. An®ehit no kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch n-íc brom vµ dung dÞch thuèc tÝm. C. Kim lo¹i chØ cã tÝnh khö kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. D. Kim lo¹i kiÒm thæ kh«ng tan ®-îc trong n-íc ë nhiÖt ®é th-êng. C©u 54: Cho hçn hîp X gåm 0,08mol mçi kim lo¹i Mg , Al , Zn vµo dung dÞch H2SO4 ®Æc,nãng, d- thu ®-îc 0,07 mol mét s¶n phÈm khö duy nhÊt lµ A. SO2. B. S. C. H2S. D. H2. C©u 55: Nung nãng 32 gam mét oxit s¾t råi dÈn khÝ CO ®i qua, sau mét thêi gian ®-îc hæn hîp r¾n X vµ V lÝt hæn hîp khÝ Y. DÈn V1 lÝt hæn hîp khÝ Y (V1< V) qua dung dÞch Ca(OH)2 cã d-, ®-îc 56 gam kÕt tña. C«ng thøc ph©n tö cña oxit s¾t lµ A. Fe2O3. B. Fe3O4. C. FeO. D. kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. BiÕt thÓ tÝch c¸c khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt. C©u 56: X lµ hØ®ocacbon ë ®iÌu kiÖn th-êng lµ chÊt khÝ, khi clo hãa X trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp thu ®-îc tèi ®a ba dÈn xuÊt monoclo m¹ch hë. X cã c«ng thøc cÊu t¹o thu gän lµ A. CH4. B. CH3CH2CH2CH3. C. CH3CH(CH3)CH3. D. CH2=CHCH3. C©u 57: DÉn 5,6 lÝt khÝ (®ktc) hçn hîp 2 anken lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp ®i qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m d- thÊy khèi l-îng b×nh t¨ng 11,9gam, vËy c«ng thøc ph©n tö 2 anken lµ : A. C2H4 vµ C3H6 . B. C3H6 vµ C4H8. C. C4H8 vµ C5H10 D. C5H10 vµ C6H12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D C D B B C C D B C A B C D B C D A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A D B C B A B D B C B A C C A B A B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 D D B C C D C B C D B D C C A C B
 11. http://ductam_tp.violet.vn/ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2011 Môn Thi: HOÁ HỌC – Khối A ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề I. PH¢N CHUNG C©u 1: Môc ®Ých cña viÖc g¾n nh÷ng tÊm kÏm ngoµi vá tµu biÓn b»ng thÐp ë phÇn ch×m trong n-íc lµ A. tr¸nh sù tiÕp xóc cña vá tµu víi n-íc biÓn B. gi¶m lùc t-¬ng t¸c gi÷a vá tµu víi n-íc biÓn C. chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸. D. chèng ¨n mßn vá tµu C©u 2: §Ó tinh luyÖn ®ång th« th× ng-êi ta dïng ph-¬ng ph¸p nµo trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau ®©y ? A. Cho ®ång th« vµo HNO3®Æc, råi nhiÖt ph©n Cu(NO3)2, sau ®ã dïng CO ®Ó khö CuO. B. §iÖn ph©n dung dÞch CuSO4 cã anot lµm b»ng ®ång th«, thu ®ång tinh khiÕt ë catot. C. Hoµ tan ®ång th« trong HNO3 råi dïng kim lo¹i ®Èy ®ång ra khái dung dÞch muèi Cu(NO3)2. D. Cho ®ång th« vµo dung dÞch HCl ®Ó cho t¹p chÊt tan hÕt cßn l¹i ®ång. C©u 3: Cho 2,8g Fe vµo 125 ml dung dÞch AgNO3 1M, khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc chÊt r¾n vµ dung dÞch B (thÓ tÝch dung dÞch B b»ng 125 ml ),nång ®é mol/l cña Fe(NO3)2 trong dung dÞch B lµ A. 0,2M. B. 0,3M. C. 0,4M. D. 0,5M. 22 6 C©u 4: C¸c ion ®Òu cã cÊu h×nh 1s 2s 2p lµ A. K , Mg ,Cl- . B. Na+ , Ca2+ , S2-. + 2+ C. Na+ , Mg2+ , S2-. D. Na+ , Mg2+,F- C©u 5 : ChuÈn ®é 1200 ml H2SO4 0,05 M b»ng dung dÞch NaOH 0,1 M, sau khi cho vµo V1 ml dung dÞch NaOH 0,1 M th× dung dÞch thu ®-îc cã pH = 7 . Gi¸ trÞ V1 lµ A. 1200 mcl. B. 2400ml. C. 200 ml D. 600ml. 2+ 2+ - - C©u 6: Dung dÞch X chøa a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl , d mol NO3 , biÓu thøc quan hÖ gi÷a c¸c ion lµ A. a + b = c + d. B. 3a+ 2b = 2c + 2d. C. a + b = 2c + 2d. D. 2a + 2b = c + d. 2- C©u 7: Trong dung dÞch, ion CO3 ®ãng vai trß lµ A. chÊt oxi hãa B. chÊt khö. C. axit. D.baz¬. C©u 8: §Ó ®iÒu chÕ kim lo¹i Na, ta cã thÓ A. dïng H2 khö Na2O ë nhiÖt ®é cao. B. ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl trong n-íc cã mµng ng¨n. C. nhiÖt ph©n Na2O. D. ®iÖn ph©n NaCl nãng ch¶y. C©u 9: Kim lo¹i X t¸c dông víi H2O sinh ra khÝ H2 , khÝ nµy khö oxit cña kim lo¹i Y ta thu ®-îc kim lo¹i Y. Hai kim lo¹i X, Y lÇn l-ît lµ A. Fe , Cu. B. Ca, Fe. C. Cu , Ag. D. Mg, Al C©u 10: Hßa tan hoµn toµn hîp kim Al - Mg trong dung dÞch HCl, thu ®-îc 8,96 lÝt khÝ H2 (®tkc). NÕu còng cho mét l-îng hîp kim nh- trªn t¸c dông víi dung dÞch NaOH d-, thu ®-îc 6,72 lÝt khÝ H2 (®ktc).Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l-îng cña Al trong hîp kim lµ : A. 80% B. 65% C. 69,2% D.75,4%.
 12. http://ductam_tp.violet.vn/ C©u 11: Cho hçn hîp r¾n BaO, Al2O3, Fe2O3 vµo n-íc ®-îc dung dÞch X vµ chÊt r¾n, sôc CO2 cho ®Õn d- vµo dd X ®-îc kÕt tña lµ A. BaCO3. B. Fe(OH)3. C. Al(OH)3. D. Fe(OH)2. C©u 12: CO2 kh«ng lµm mÊt mµu n-íc Br2 nh-ng SO2 lµm mÊt mµu níc Br2 v× A. H2CO3 cã tÝnh axit yÕu h¬n H2SO3. B. SO2 cã tÝnh khö cßn CO2 kh«ng cã tÝnh khö. C. SO2 cã tÝnh oxi ho¸ cßn CO2 kh«ng cã tÝnh oxi ho¸. D. ®é ©m ®iÖn cña l-u huúnh lín h¬n cña c¸c bon. C©u 13: §iÒu chÕ HNO3 tõ 17 tÊn NH3 (hiÖu suÊt cña toµn bé qu¸ tr×nh lµ 80%) khèi l-îng dung dÞch HNO3 63% thu ®-îc lµ: A. 34 tÊn. B. 80 tÊn. C. 100 tÊn D. 125 tÊn C©u 14: DÉn 5,6 lÝt khÝ (®ktc) hçn hîp 2 anken lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp ®i qua b×nh ®ùng dung dÞch br«m thÊy khèi l-îng b×nh t¨ng 11,9gam. C«ng thøcph©n tö 2 anken lµ A. C2H4 vµ C3H6. B. C3H6 vµ C4H8. C. C4H8 vµ C5H10 D. C5H10 vµ C6H12. C©u 15: C¸c chÊt sau ®Òu lµm mÊt mµu dung dÞch brom A. etilen, axetilen, benzen, toluen. B. benzen, stiren, etilen, axetilen. C. etilen, axetilen, stiren. D. benzen, toluen, stiren C©u 16: Cho m gam tinh bét lªn men ®Ó s¶n xuÊt r-îu etylic, toµn bé l-îng CO2 sinh ra cho qua dung dÞch Ca(OH)2 d-, thu ®-îc 750 gam kÕt tña (hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n lªn men lµ 80%). m cã gi¸ rÞ lµ A. 940 gam. B. 949,2gam. C. 950,5 gam. D. 100 gam. C©u 17: NhËn ®Þnh nµo sau ®©y kh«ng ®óng: A. Nhai kü vµi h¹t g¹o sèng thÊy ngät. B. MiÕng c¬m ch¸y vµng ë ®¸y nåi ngät h¬n c¬m phÝa trªn. C. Glucoz¬ kh«ng cã tÝnh khö. D. Iot lµm xanh hå tinh bét. C©u 18: KhÝ CO2 chiÕm 0,03% thÓ tÝch kh«ng khÝ. ThÓ tÝch kh«ng khÝ (®ktc) ®Ó cung cÊp CO 2 cho ph¶n øng quang hîp t¹o ra 162g tinh bét lµ A. 4,032 l. B. 134,4 l. C. 4480 l. D. 448000 l. C©u 19: Thø tù tÝnh baz¬ t¨ng dÇn lµ: A. CH3-NH2 ; C2H5-NH2; NH3; C6H5-NH2 B. CH3-NH2 ; NH3; C2H5 -NH2; C6H5-NH2 C. C6H5-NH2 ; CH3 -NH2; C2H5-NH2; NH3 D. C6H5 -NH2; NH3 ; CH3-NH2; C2H5-NH2 C©u 20: Aminoaxit X cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H5 NO2 . X cã thÓ trùc tiÕp t¹o ra ®-îc A. 2 polime kh¸c nhau. B. 3 polime kh¸c nhau. C. 5. polime kh¸c nhau. D.4 polime kh¸c nhau. C©u 21: Mét lo¹i protit X cã chøa 4 nguyªn tö S trong ph©n tö. BiÕt trong X , S chiÕm 0,32% theo khèi l-îng, khèi l-îng ph©n tö cña X lµ A. 5.104 B. 4.104 C. 3.104 D. 2.104 C©u 22: T¬nilon 6,6 lµ
 13. http://ductam_tp.violet.vn/ A. Hexacloxiclohexan. B. Poliamit cña axita®ipic vµ hexametylen®iamin. C. Poliamit cña axit  - aminocaproic. D. Polieste cña axita®ipic vµ etylenglicol. C©u 23: Thñy ph©n hßan toµn 1mol peptit X ®-îc c¸c aminoaxit A, B, C, D, E mçi lo¹i 1mol. NÕu thñy ph©n tõng phÇn X ®-îc c¸c ®ipeptit vµ tripeptit AD, DC, BE, DCB. Tr×nh tù c¸c aminoaxit trong X lµ A. BCDEA. B. DEBCA. C. ADCBE. D. EBACD. C©u 24: Hçn hîp A gåm C2H5OH vµ C6H5OH, cho A t¸c dông hoµn toµn víi Na kim lo¹i thu ®-îc 0,784l khÝ (®ktc) còng cho 1 l-îng A nh- trªn t¸c dông víi dd NaOH d- th× l-îng NaOH tham gia ph¶n øng lµ 0,03mol. Sè mol cña c¸c chÊt trong A lµ A. 0,04mol C2H5OH vµ 0,06mol C6H5OH. B. 0,02mol C2H5OH vµ 0,03 mol C6H5OH. C. 0,03 mol C6H5OH vµ 0,04mol C2H5OH. D. 0,03 mol C2H5OH vµ 0,04mol C6H5OH. C©u 25: §un nãng hçn hîp r-îu gåm CH3OH vµ c¸c ®ång ph©n cña C3H7OH víi xóc t¸c H2SO4 ®Ëm ®Æc ë 140o C, ta cã thÓ thu ®-îc tèi ®a lµ A. 4 ete B. 5 ete. C. 6 ete D. 7 ete C©u 26:Khi t¸ch mét ph©n tö n-íc tõ mét ph©n tö (CH3)2CHCH(OH)CH3 , th× s¶n phÈm chÝnh lµ A. 2-Metylbuten-1. B. 3-Metylbuten-1. C. 2-Metylbuten-2. D. 3-Metylbuten- 2. C©u 27: §Ó nhËn biÕt ba chÊt láng ®ùng trong ba lä mÊt nh·n phenol , stiren, r-îu benzylic, cã thÓ dïng thuèc thö lµ A. Na. B. dung dÞch NaOH. C. n-íc Br2. D. quú tÝm. C©u 28: Hçn hîp X gåm 2 axit h÷u c¬ (mçi axit kh«ng qu¸ 2 nhãm -COOH) cã khèi l-îng 16g t-¬ng øng 0,175 mol. §èt ch¸y hoµn toµn hçn hîp X råi cho s¶n phÈm ch¸y ®i qua n- íc v«i trong d- thu ®-îc 47,5g kÕt tña. MÆt kh¸c nÕu cho hçn hîp X t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch Na2CO3 thu ®-îc 22,6g muèi. C«ng thøc cÊu t¹o cña 2 axÝt lµ A. HCOOH vµ (COOH)2.. B. CH3COOH vµ (COOH)2. C. C2H5COOH vµ HOOC-CH2-COOH. D. CH3COOH vµ HOOC-CH2- COOH. C©u 29: Cho 13,6 gam mét an®ehit X t¸c dông võa ®ñ víi 300 ml dung dÞch AgNO 3 2M trong dung dÞch NH3 thu ®-îc 43,2 gam Ag. BiÕt dX/O2 = 2,125. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ B. CH2 = CH - CH2 – CHO. A. CH3CH2CHO . C. CH3 - C  C – CHO. D. CH  C - CH2 - CHO . C©u 30: 3,6g axit acrylic lµm mÊt mµu võa ®ñ 20ml dung dÞch n-íc Br2, nång ®é mol/l cña dung dÞch n-íc Br2 lµ A. 5M. B. 2,5M. C. 1,25M. D. 0,625M. C©u 31: Hîp chÊt h÷u c¬ X cã c«ng thøc ph©n tö C4H7O2Cl , khi thñy ph©n trong m«i tr-êng kiÒm ®-îc c¸c s¶n phÈm, trong ®ã cã 2 chÊt cã kh¶ n¨ng ph¶n øng tr¸ng g- ¬ng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. HOOC-CH2CHCl-CH3. B. CH3COO-CH2CH2Cl.
 14. http://ductam_tp.violet.vn/ C. HOOC-CHCl-CH2-CH3. D. CH2COO-CH3CH2Cl C©u 32: Cho c¸c chÊt vµ ion sau : Cl , Na2S, NO2, Fe , N2O5,SO2, SO32 , FeO, Na, Cu. C¸c chÊt, ion - 2+ võa cã tÝnh khö võa cã tÝnh oxi ho¸ lµ A. Cu, Na2S, NO2, Fe2+. B. NO2, Fe2+, SO2, FeO,SO32-. C. Na2S, Fe2+, N2O5, FeO. D. FeO, Na, Cu. C©u 33: Hßa tan hoµn toµn 19,2 gam Cu vµo dung dÞch HNO3 lo·ng. toµn bé khÝ NO thu ®-îc ®em oxi hãa thµnh NO2 råi sôc vµo n-íc cïng víi dßng khÝ O2 ®Ó chuyÓn hÕt thµnh HNO3. ThÓ tÝch khÝ O2 (®ktc) ®· tham gia ph¶n øng vµo qu¸ tr×nh trªn lµ A. 2,24 lÝt B . 3,36 lÝt C. 4,48 lÝt D. 6,72 lÝt . C©u 34: HÖ sè cña c¸c chÊt trong ph-¬ng tr×nh hãa häc KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O, lÇn l-ît lµ A. 2, 5 , 3 , 1, 2 , 10, 8. B. 4 , 5 , 3 , 1 , 2 , 5 , 4. C. 2 , 4 , 3 , 1 , 2 , 5 , 4. D. 2 , 5 , 2 , 1 , 2 , 5 , 4. C©u 35: Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: A1 A2 A3 A4 NaCl NaCl NaCl NaCl NaCl B1 B2 B3 B4 C¸c chÊt A1,A2, A3, A4, B1 , B2 , B3 , B4 lÇn l-ît lµ: A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 Na Na2O NaOH Na2CO3 Cl2 HCl CuCl2 FeCl2 A B Na Na2O NaOH NaHCO3 Cl2 HCl CaCl2 ZnCl2 C Na Na2O NaOH NaHCO3 Cl2 HClO BaCl2 CuCl2 D Na Na2O NaOH NaHCO3 Cl2 HClO KCl MgCl2 C©u 36: Cho 40 ml dung dÞch HCl 0,75M vµo 160ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH) 2 0,02M vµ KOH 0,16M, ®-îc dung dÞch A (biÕt [H+][OH-] = 10-14 mol2 /l2 ) . pH cña dung dÞch A lµ A. 10. B. 11. C. 12. D. 13. C©u 37: ChØ dïng duy nhÊt mét ho¸ chÊt nµo sau ®©y, cã thÓ t¸ch ®- îc Ag ra khái hçn hîp gåm Fe, Cu, Ag (l-îng Ag t¸ch ra ph¶i kh«ng ®æi) A. dd NaOH. B. dd HNO3. C. dd HCl. D. dd FeCl3. C©u 38:Trong thÕ chiÕn thø II ng-êi ta ph¶i ®iÒu chÕ cao su buna tõ tinh bét theo s¬ ®å sau: H2O Xt trïng hîp  glucozo r-îu C 2 H 5 OH men   C 4 H 6  Cao subuna Tinhbét 0 0 H 2 SO4 l , t 450 C Tõ 10 tÊn khoai chøa 80% tinh bét ®iÒu chÕ ®-îc bao nhiªu tÊn caosu buna? (BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 60%) A. 3 tÊn. B.2 tÊn. C. 2,5 tÊn. D. 1,6 tÊn. C©u 39: Polimetylmetacrylat ®-îc trïng hîp tõ monome B. CH2 = CH – COOH. A. CH3 - OOC - C(CH3) = CH2. C. CH2 = CH - COOCH3. D. HOOC - C(CH3) = CH2 .
 15. http://ductam_tp.violet.vn/ C©u 40: Trong c¸c chÊt : CH3COOH, C2H5OH , CH3CHO, HCOOH, nhiÖt ®é s«i ®-îc s¾p xÕp theo chiÒu gi¶m dÇn lµ A. CH3COOH > HCOOH > C2H5OH > CH3CHO . B. CH3COOH > C2H5OH > HCOOH > CH3CHO. C. C2H5OH > CH3COOH > HCOOH > CH3CHO. D. CH3CHO > C2H5OH > HCOOH > CH3COOH . C©u 41: Mét axit X m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh cã c«ng thøc ph©n tö (C 3H5O2)n , c«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. HOOC - CH2 - CH2 - COOH B. HOOC - CH2 - CH2 - CH2 - COOH C. HOOC-CH2 - CH2 -CH2- CH2- COOH. D. HOOC -CH2- CH2-CH2- CH2-CH2- COOH. C©u 42:Cho s¬ ®å ph¶n øng sau Y + NaOH + H2SO4 X CH3COOH + NaOH Z X, Y , Z lÇn l-ît lµ A. CH3COOH , CH3COONa , H2O. B. CH3COOC2H5 , CH3COONa , C2H5OH. C. CH3COOC2H5 , C2H5OH , CH3COONa. D. CH3COOC2H5 , CH3COOH, C2H5OH . C©u 43: CÆp chÊt nµo sau ®©y cã ph¶n øng tr¸ng g-¬ng? A. CH3COOH vµ HCOOH. B. HCOOH vµ C6H5COOH. C. HCOOH vµ HCOONa. D. C6H5ONa vµ HCOONa. II. PH¢N RI£NG 1. Dµnh cho ch-¬ng tr×nh hiÖn hµnh C©u 44: §Ó khö Al2O3 thµnh Al ng-êi ta sö dông A. H2 B. CO C. NH3 D. A, B, C ®Òu sai. C©u 45: Cho tõ tõ dung dÞch NH3 ®Õn d- vµo dung dÞch AlCl3, hiÖn t-îng x¶y ra lµ A. t¹o kÕt tña, sau ®ã kÕt tña tan. B. kh«ng t¹o kÕt tña. C. t¹o kÕt tña, nh-ng kÕt tña kh«ng tan D. A, B, C ®Òu sai. C©u 46: ChiÒu h-íng ph¶n øng gi÷a 2 cÆp oxi ho¸ - khö lµ A. chÊt khö m¹nh t¸c dông víi chÊt oxi ho¸ m¹nh t¹o ra chÊt khö yÕu h¬n vµ chÊt oxi ho¸ yÕu h¬n B. chÊt khö m¹nh t¸c dông víi chÊt oxi ho¸ yÕu t¹o ra chÊt khö yÕu vµ chÊt oxi ho¸ m¹nh C. chÊt khö yÕu t¸c dông víi chÊt oxi ho¸ yÕu t¹o thµnh chÊt khö m¹nh vµ chÊt oxi ho¸ m¹nh D. chÊt khö yÕu t¸c dông víi chÊt oxi ho¸ m¹nh t¹o thµnh chÊt khö m¹nh vµ chÊt oxi ho¸ yÕu C©u 47: Khi t¸ch mét ph©n tö H2O tõ mét ph©n tö propanol -1 ta ®-îc s¶n phÈm chÝnh lµ anken X, cho
 16. http://ductam_tp.violet.vn/ X hîp n-íc ta ®-îc s¶n phÈm chÝnh lµ r-îu Y. VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña r-îuY lµ A. CH3CH2CH2OH B. CH3CHOHCH3 C. CH3CH2OH D. CH3CH2CH2CH2OH C©u 48: Cã thÓ dïng cÆp chÊt nµo sau ®©y ®Ó chøng tá cã ba kim lo¹i Fe, Cu, Ag trong mét hæn hîp? A. HCl, H2SO4. B. HNO3, AgNO3 C. HCl vµ Cu(NO3)2. . D. HCl vµ AgNO3. C©u 49: Nung 3,92g bét s¾t víi Oxi. Khi ph¶n øng kÕt thóc ta thu ®-îc 5,36g hçn hîp chÊt r¾n A gåm FeO, Fe3O4 , Fe2O3 . Cho khÝ CO d ®i qua A nung nãng , khÝ sinh ra ®-îc dÉn vµo níc v«i trong d-, ta thu ®-îc m gam kÕt tña. Khèi l-îng kÕt tña lµ A. 7g B. 8g C. 9g. D. 10g. C©u 50: Cho s¬ ®å ph¶n øng sau X C3H6Br2 C3H8O2 C3H6O2 C3H4O4,, X lµ A. propan. B. propen. C. xiclopropan. D. kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. 2. Dµnh cho ch-¬ng tr×nh ph©n ban thÝ ®iÓm C©u 51: Khi nhá dung dÞch H2SO4 lo¶ng vµo cèc X ®ùng dung dÞch K2CrO4 th× mµu cña dung dÞch trong cèc X sÎ ®æi tõ mµu A. xanh sang mµu hång. B. mµu vµng sang mµu da cam. C. mµu da cam sang mµu hång. D. mµu da cam sang mµu vµng. C©u 52: Khi nhá dung dÞch NaOH vµo dung dÞch K2CrO4 th× mµu cña dung dÞch trong cèc X sÎ ®æi tõ A. xanh sang mµu hång. B. mµu vµng sang mµu da cam. C. mµu da cam sang mµu vµng. D. mµu da cam sang mµu vµng . C©u 53: Khi cho etylamin t¸c dông víi axit nitr¬ th× cã hiÖn t-îng: A. t¹o kÕt tña vµ sñi bät khÝ. B. t¹o kÕt tña vµ t¹o mét chÊt láng ph©n líp trong n-íc. B. t¹o chÊt láng ph©n líp vµ chÊt khÝ. C. sñi bät khÝ . C©u 54: H·y s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng tÝnh oxi ho¸, chiÒu gi¶m tÝnh khö cña c¸c ion vµ nguyªn tö trong d·y sau : Fe, Fe2+, Fe3+, Zn, Zn2+, Ni, Ni2+, H, H+, Hg, Hg2+, Ag, Ag+ ? A. Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Fe3+, Ag+, Hg2+. B. H+, Fe3+, Ag+, Hg2+, Zn2+, Fe2+, Ni2+. H, Fe2+, Ag, Hg, Zn, Fe, Ni. Zn, Fe, Ni, H, Fe2+, Ag, Hg. C. Zn2+, Fe2+, Ni2+, H+, Fe3+, Hg2+, Ag+. D. Zn2+, Ni2+,Fe2+, H+, Fe3+, Ag+, Hg2+. Zn, Ni, Fe, H, Fe2+, Ag, Hg. Zn, Fe, Ni, H, Fe2+, Hg, Ag. C©u 55: An®ehit axetic vµ axeton ®Òu ph¶n øng víi A. NaOH. B. AgNO3 C. N-íc Br2. D. HCN. C©u 56: E Cu / Cu = +0,34(V); E Zn / Zn = -0,76(V), suÊt ®iÖn ®éng cña pin ®iÖn hãa Zn – Cu o 2+ o 2+ lµ B. – 1,0V. A. +1,0V. C. +1,10V D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc. C©u 57: Cho kali ®icromat vµo 600 ml dung dÞch KI 0,1M trong m«i tr-êng H 2SO4 lo¶ng th× thÓ tÝch dung dÞch kali ®icromat 2M cÇn ®Ó ph¶n øng võa ®ñ lµ
 17. http://ductam_tp.violet.vn/ A. 50 ml. B. 10 ml. C. 60 ml D. 100 ml. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A D A D D D A C C B B B C B C D D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C C D C C D D B C B B A A C D D A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 C B C D C A B D D C B C C D D C A
 18. http://ductam_tp.violet.vn/ ÑEÀ OÂN THI SOÁ 4. Caâu 1: Hoøa tan moät löôïng oxit Fe trong d.d H2SO4 loaõng, dö. Chia d.d thu ñöôïc sau phaûn öùng thaønh hai phaàn. Nhoû d.d KMnO4 vaøo phaàn 1 thaáy maøu tím bieán maát. Cho boät ñoàng kim loaïi vaøo phaàn 2 thaáy boät ñoàng tan, d.d coù maøu xanh. Coâng thöùc cuûa oxit Fe ñaõ duøng laø: A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO hoaëc Fe3O4. Caâu 2: Cho phaûn öùng sau ñaây: N2 + 3H2  2NH3 +Q   Khi taêng aùp suaát, caân baèng chuyeån dòch theo chieàu naøo? A. Chieàu nghòch B. Chieàu giaûm noàng ñoä NH3 C. Chieàu toûa nhieät. D. Chieàu taêng soá phaân töû khí. Caâu 3. Cho 2 d.d H2SO4 coù pH =1 vaø pH =2. Theâm 100 ml d.d NaOH 0,1M vaøo 100 ml moãi d.d treân. Noàng ñoä mol/lít cuûa muoái trong d.d sau phaûn öùng laø: A. 0,025M vaø 0,0025M. B. 0,25M vaø 0,025M. C. 0,25M vaø 0,0025M. D. 0,025M vaø 0,25M. Caâu 4. Nhoùm caùc d.d naøo sau ñaây ñeàu coù chung moät moâi tröôøng : ( axit, bazô hay trung tính). A. Na2CO3, KOH, KNO3. B. HCl, NH4Cl, K2SO4. C. H2CO3, (NH4)2SO4, FeCl3. D. KMnO4, HCl, KAlO2. Caâu 5. Phaùt bieåu naøo sau ñaây ñuùng? A. Axit laø nhöõng chaát coù khaû naêng nhaän proâtoân. B. D.d CH3COOH noàng ñoä 0,01M coù pH =2. C. Chaát ñieän li nguyeân chaát khoâng daãn ñöôïc ñieän. D. D.d muoái seõ coù moâi tröôøng trung tính. Caâu 6. Hoøa tan 5,6 gam Fe baèng d.d H2SO4 loaõng (dö) thu ñöôïc d.d X. D.d X phaûn öùng vöøa ñuû vôùi V ml d.d KMnO4 0,5M. Giaù trò V laø: A. 20ml B. 80 ml C. 40 ml D. 60 ml. Caâu 7. Trong phoøng thí nghieäm ngöôøi ta ñieàu cheá khí Cl2 baèng caùch: A. Cho F2 ñaåy Cl2 ra khoûi muoái NaCl. B. Cho dd HCl ñaëc taùc duïng vôùi MnO2 , ñun noùng. C. Ñieän phaân NaCl noùng chaûy. D. Ñieân phaân d.d NaCl coù maøn ngaên. Caâu 8. Nung 15,4g hoãn hôïp goàm kim loaïi M vaø hoùa trò II vaø muoái nitrat cuûa noù ñeán keát thuùc phaûn öùng. Chaát raén coøn laïi coù khoái löôïng 4,6g cho taùc duïng vôùi d.dòch HCl thu ñöôïc 0,56 lít H 2 (ñktc). M laø kim loaïi naøo?. A. Mg B. Cu C. Zn D. Fe 2+ + Caâu 9. Cho a mol Al vaøo d.d chöùa b mol Cu vaø c mol Ag . Keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc d.d chöùa 2 loaïi ion kim loaïi. Keát luaän naøo sau ñaây laø ñuùng: A. c/3  a  2b/3. B. c/3  a  c/3 + 2b/3 C. c/3  a < c/3 + 2b/3 D. 3c  a  2b/3. Caâu 10. Cho p gam Fe vaøo Vml d.d HNO3 1M thaáy Fe tan heát, thu ñöôïc 0,672 lít khí NO (ñktc). Coâ caïn d.d sau phaûn öùng thu ñöôïc 7,82 gam muoái Fe. Giaù trò cuûa p vaø V laø: A. 2,24 gam vaø 120 ml. B. 1,68 gam vaø 120 ml. C. 1,8 gam vaø 129 ml. C. 2,43 gam vaø 116 ml Caâu 11. Ñieän phaân d.d CuCl2 vôùi ñieän cöïc trô, sau moät thôøi gian thu ñöôïc 0,32 gam Cu ôû catoát vaø moät löôïng khí X ôû anoát. Haáp thuï hoaøn toaøn löôïng khí X ôû treân vaøo 200 ml d.d NaOH ( ôû
 19. http://ductam_tp.violet.vn/ nhieät ñoä thöôøng). Sau phaûn öùng noàng ñoä NaOH coøn laïi laø 0,05M ( giaû thieát coi theå tích cuûa d.d khoâng thay ñoåi). Noàng ñoä ban ñaàu cuûa d.d NaOH laø: A. 0,15M B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,2M. Caâu 12. Cho 14,6 gam hoãn hôïp Fe vaø Zn taùc duïng vôùi d.d HCl dö thu ñöôïc 5,264 lít khí H 2 (ñktc). Cuõng löôïng hoãn hôïp nhö vaäy cho taùc duïng vôùi 200 ml d.d CuSO4 a mol/lít thu ñöôïc 14,72 gam chaát raén. Giaù trò cuûa a laø: A. 0,3M. B. 0,975M. C. 0,25M. D. 0,75M. Caâu 13. Hoãn hôïp goàm FeS2 vaø CuS2. Cho hoãn hôïp treân phaûn öùng vôùi d.d HNO3, sau phaûn öùng chæ thu ñöôïc 2 muoái sunfat vaø khí NO. Hoûi phöông trình hoùa hoïc naøo sau ñaây bieåu dieãn ñuùng: A. 2FeS2 + 10HNO3  Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O. Cu2S + 4HNO3 + H2SO4  2CuSO4 + 4NO + 3H2O. B. 2FeS2 + 10HNO3  Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10NO + H2O. 3Cu2S + 10HNO3  6CuSO4 + NO + 5H2O. C. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. Cu2S + 4HNO3 + H2SO4  2CuSO4 + 4NO + 3H2O. D. FeS2 + HNO3  Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O. 3Cu2S + 10HNO3  6CuSO4 + NO + 5H2O. Caâu 14. Cho FeS2 + HNO3  Fe2(SO4)3 + NO2 + … Chaát naøo ñöôïc boå sung trong daáu … A.H2O. B.Fe(NO3)3 vaø H2O. C. H2SO4 vaø H2O. D.Fe(NO3)3, H2SO4 vaø H2O. Caâu 15. Cho 13,5 gam boät Al taùc duïng vôùi heát vôùi d.d HNO3 dö thu ñöôïc hoãn hôïp khí X goàm NO vaø N2O. Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi H2 laø 19,2. Theå tích hoãn hôïp ño ôû 27,3oC vaø 1atm laø: A. 5,6 lít. B. 6,16 lít. C. 7,142 lít D. 8,4 lít. + 6 Caâu 16. Cation R coù phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 3p . Trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn R ôû vò trí naøo? A. OÂ thöù 18, chu kì 3, PNC nhoùm VIII. B. OÂ thöù 17, chu kì 3, PNC nhoùm VII. C. OÂ thöù 19, chu kì 3, PNC nhoùm I. D. OÂ thöù 19, Chu kì 4, PNC nhoùm I. Caâu 17. Moät hoãn hôïp goàm 2 mol N2 vaø 8 mol H2 ñöôïc daãn vaøo moät bình kín coù xuùc taùc thích hôïp. Khi phaûn öùng vôùi ñaït tôùi traïng thaùi caân baèng thu ñöôïc 9,04 mol hoãn hôïp khí. Hieäu suaát toång hôïp NH3 laø: A. 20% B. 24% C. 25% D. 18%. Caâu 18. Cho töøng chaát : C, Fe, BaCl2, Fe3O4, Fe2O3, FeCO3, Al2O3, H2S, HI, HCl, AgNO3, Na2SO3 laàn löôït phaûn öùng vôùi H2SO4 ñaëc, noùng. Soá phaûn öùng thuoäc loaïi phaûn öùng oxi hoùa khöû laø: A. 5 B. 6 C. 7 D. 9 Caâu 19. Choïn meänh ñeà khoâng ñuùng: A. Fe khöû ñöôïc Cu2+ trong d.d. B. Fe3+ coù tính oxi hoùa maïnh hôn Cu2+. C. Fe2+ oxi hoùa ñöôïc Cu. D.Tính OXH cuûa caùc ion taêng theo thöù töï Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ Caâu 20. Coù 4 d.d muoái rieâng bieät: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Neáu theâm d.d KOH (dö) roài theâm tieáp d.d NH3 (dö) vaøo 4 d.d treân thì soá keát tuûa thu ñöôïc laø: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 21. Ñeå thu laáy Ag tinh khieát töø hoãn hôïp X ( goàm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O). Ngöôøi ta hoøa tan X bôûi d.d chöùa (6a + 2b+2c) mol HNO3 ñöôïc d.d Y, sau ñoù theâm tieáp: … ( bieát hieäu suaát phaûn öùng laø 100%).
 20. http://ductam_tp.violet.vn/ A. 2c mol boät Cu vaøo Y. B.2 c mol boät Al vaøo Y. C. c mol boät Al vaøo Y. D. c mol boät Cu vaøo Y. Caâu 22. Daãn khí CO qua oáng ñöïng 5 gam Fe2O3 nung noùng thu ñöôïc 4,2 gam hoãn hôïp goàm Fe, FeO, Fe3O4 vaø Fe2O3. Daãn khi ra khoûi oáng qua d.d CaOH)2 dö thu ñöôïc a gam keát tuûa. Giaù trò cuûa a laø: A. 4 gam. B. 5 gam C. 6 gam. D. 7,5 gam. Caâu 23. Nung noùng mg boät Fe trong O2, sau phaûn öùng thu ñöôïc 3 gam hoãn hôïp chaát raén X. Hoøa tan heát hoãn hôïp X trong d.d HNO3 (dö), thoaùt ra 0,56 lít khí NO (ñktc) laø saûn phaåm khöû duy nhaát. Giaù trò cuûa m laø: A. 2,52 gam B. 2,22 gam. C. 2,32 gam D. 2,62 gam. Caâu 24. Trong hôïp chaát XY ( X laø kim loaïi vaø Y laø phi kim), soá electron cuûa cation baèng soá electron cuûa anion vaø toång soá electron trong XY laø 20. Bieát trong moïi hôïp chaát Y chæ coù moät möùc OXH duy nhaát. Coâng thöùc XY laø: A. MgO B. AlN. C. NaF D. LiF. Caâu 25. Suïc V lít khí CO2 ( ôû ñktc) vaøo 250 ml d.d Ba(OH)2 1M thu ñöôïc 19.7 gam keát tuûa. Giaù trò lôùn nhaát cuûa V laø: A. 2.24 lít B. 11,2 lít C. 6.72 lít D. 8.96 lít. Caâu 26. A laø moät axit no 2 chöùc maïch hôû. B laø moät röôïu ñôn chöùc maïch hôû chöùa moät noái ñoâi. E laø este khoâng chöùa nhoùm chöùc khaùc taïo bôûi A vaø B. E coù coâng thöùc naøo sau ñaây: A. CnH2n-6O4 B. CnH2n-4O4 C. CnH2n-2O4 D. CnH2n+1COOCmH2m- 1. Caâu 27. Cho 4,48 lít hoãn hôïp X (ñktc) goàm 2 hiñroâcacbon maïch hôû loäi töø töø qua bình 2 chöùa 2 lít d.d broâm 0,35M. Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, soá mol broâm giaûm ñi moät nöõa vaø khoái löôïng bình taêng theâm 6,0 gam. Coâng thöùc phaân töû cuûa hai hiñroâcacbon laø: A. C2H2 vaø C4H10. B. C3H4 vaø C4H8. C. C2H2 vaø C3H6. D. C2H2 vaø C4H6. Caâu 28. Thuûy phaân hoaøn toaøn 3,96 gam vinyl fomiat trong d.d H2SO4 loaõng. Trung hoøa hoaøn toaøn d.d sau phaûn öùng roài cho taùc duïng tieáp vôùi d.d AgNO3/NH3 dö thu ñöôïc m gam Ag. Giaù trò cuûa m laø: A. 23,76gam. B. 11,88 gam C. 21,6 gam. D. 15,12 gam. Caâu 29. Cho chuoãi phaûn öùng: CH4  A  C2H6. Chaát A laø: (1). Axetylen. (2). Meâtyl clorua. (3). Meâtanal. (4). Eâtylen. A. (1) hoaëc (2) B. (1) hoaëc (3). C. (1) hoaëc (4). D. chæ coù (1). Caâu 30. Leân men 1 lít röôïu eâtylic 9,2oC. Bieát hieäu suaát cuûa quaù trình leân men laø 80% vaø khoái löôïng rieâng cuûa röôïu eâtylic nguyeân chaát laø 0,8g/ml. Khoái löôïng cuûa saûn phaåm höõu cô thu ñöôïc laø: A. 88,7 gam B. 76,8 gam. C. 75,8 gam D. 74,2 gam. Caâu 31. Choïn meänh ñeà khoâng ñuùng: A. CH3CH2COOCH=CH2 cuøng daõy ñoàng ñaúng vôùi CH2=CHCOOCH3. B. CH3CH2COOCH=CH2 coù theå truøng hôïp taïo polime. C. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng ñöôïc vôùi d.d broâm. D. CH3CH2COOCH=CH2 taùc duïng ñöôïc vôùi d.d NaOH thu ñöôïc anñeâhit vaø muoái.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2