intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 5

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
15
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy nhiên xạ cấp chỉ gặp trong cac vụ nổ vũ khí hạt nhân, những ti nạn bất ngờ ở lò phản ứng nguyên tử, rất hiếm gặp trong điều kiện sản xuất, nghiên cứu thông thường. Bệnh phóng xạ m∙n tính các triệu chứng xuất hiện muộn, nhiều khi tới hàng năm, hàng chục năm kể từ lúc bị chiếu xạ hoặc nhiễm chất phóng xạ. Bệnh xảy ra khi cơ nhiễm ít tia hoặc chất phóng xạ ở thời gian dài....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 5

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com Tuy nhiªn x¹ cÊp chØ gÆp trong cac vô næ vò khÝ h¹t nh©n, nh÷ng ti n¹n bÊt ngê ë lß ph¶n øng nguyªn tö, rÊt hiÕm gÆp trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, nghiªn cøu th«ng th−êng. BÖnh phãng x¹ m∙n tÝnh c¸c triÖu chøng xuÊt hiÖn muén, nhiÒu khi tíi hµng n¨m, hµng chôc n¨m kÓ tõ lóc bÞ chiÕu x¹ hoÆc nhiÔm chÊt phãng x¹. BÖnh x¶y ra khi c¬ nhiÔm Ýt tia hoÆc chÊt phãng x¹ ë thêi gian dµi. §Çu tiªn biÓu hiÖn cuae bÖnh lµ héi chøng suy nh−îc thÇn kinh c¬ thª, rèi lo¹n chøc n¨ng c¬ quan t¹o m¸u, rèi lo¹n chuyÓn hãa chÊt ®−êng, chøc phËn ë toµn bé c¸c c¬ quan vµ hÖ thèng. BÖnh nh©n cã thÓ cã hiÖn t−îng ®ôc nh©n m¾t, ung th− da, ung th− tñy, nhiÔm trïng m¸u… BiÕt râ ®Æc tÝnh vµ t¸c h¹i cña chÊt phãng x¹ chóng ta cÇn ®Ò ra ®−îc c¸c biÖn ph¸p phßng chèng tèt nhÊt ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng ¶nh h−ëng cña chóng víi c¬ thÓ. 3.5 ¶nh h−ëng cña tiÕng ån, chÊn, ®éng, bôi c«ng nghiÖp 3.5.1 ¶nh h−ëng cña bôi c«ng nghiÖp Bôi lµ tËp hîp nhiÒu hat, cã kÝch th−íc nhá bÐ, tån t¹i l©u trong kh«ng khÝ d−íi d¹ng bôi bay , bôi l¾ng vµ c¸c hÖ khÝ dung nhiÒu pha gåm h¬i, khãi, mï. Bôi ®−îc sinh ra tõ nhiÒu nguån gèc, chóng cã thÓ lµ bôi tù nhiªn, bôi ®éng thùc v©t, bôi nh©n t¹o, bôi v« c¬, bôi kim lo¹i hay bôi hçn hîp. Trong bÊt cø m«i tr−êng nµo ®Õu cã bôi. Theo kÝch th−íc cña bôi ng−êi ta ph©n ra thµnh bôi khãi, bôi s−¬ng mï vµ bôi thùc sù (bôi l¾ng). Bôi khãi cã kÝch th−íc nhá h¬n 0,1 μm, bôi nµy khi th©m nhËp vµo ®−êng h« hÊp kh«ng ë l¹i phÕ nang. Bôi s−¬ng mï cã kÝch th−íc 0,1-10 μm. Lo¹i cã kÝch th−íc 0,1-5 μm th−êng ®äng l¹i ë phæi tíi 80-90%, bôi 5-10 μm vµo phæi ®−îc nh−ng l¹i bÞ ph«it th¶i ra. Bôi l¾ng cã kÝch th−íc lín h¬n 10 μm th−êng ®äng l¹o ë mòi. Bôi th−êng g©y tæn th−¬ng nÆng cho c¬ quan h« hÊp, ®Æc biÖt lµ bÖnh bôi phæi do hÝt thë kh«ng khÝ cã bôi ®i«xÝt silic l©u ngµy, g©y t¸c h¹i cho da, m¾t, g©y nhiÔm quan con ng−êi nh− m¾t, mòi måm, da. T¸c h¹i cña chóng phô thuéc vµo kÝch th−íc bôi, bµn chÊt bôi vµ l−îng bôi vµo c¬ thÓ. M«i tr−êng lµm viÖc cã thÓ nhiÒu hay Ýt bui, bôi lín hay bôi nhá ®−îc quyÕt ®Þnh bëi quy tr×nh s¶n xuÊt, ®èi t−îng lao ®éng vµ ph−¬ng ph¸p lµm s¹ch m«i tr−êng. Khi x©m nhËp c¬ thÓ ng−êi, bôi cã thÓ g©y nhiÔm ®éc, g©y dÞ øng, chóng g©y cho ng−êi bÖnh ngoµi da, bÖnh ®−êng tiªu hãa. G©y chÊn th−¬ng m¾t. HiÖn nay chèng bôi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña vÖ sinh lao ®éng vµ b¶o vÖ m«i tr−êng nh»m gãp phÇn b¶o vÖ søc kháe cho ng−êi lao ®éng lau dµi. 3.5.2 ¶nh h−ëng cña tiÕng ån, chÊn, ®éng Ng−êi ta gãi tiÕng ån nãi chung lµ nh÷ng ©n thanh g©y khã chÞu, quÊy rèi sù lµm viÖc vµ nghØ ng¬i cña con ng−êi. ChÊn ®éng lµ dao ®éng c¬ häc cña c¸c vËt thÓ ®µn håi sinh ra khi träng t©m hoÆc sù th©y ®æi cã tÝnh chu kú h×nh d¹ng mµ chóng cã ë tr¹ng th¸i tÜnh. Khi c¸c m¸y vµ ®éng c¬ h¹t ®éng, kh«ng chØ g©y ra c¸c dao ®éng sinh ra träng t©m hoÆc trôc ®èi xøng cña chónh xª xÝch trong kh«ng gian hoÆc sù thay ®æi chu kú h×nh d¹ng mµ chóng cã ë tr¹ng th¸i tÜnh. http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com Khi c¸c m¸y mãc vµ ®éng c¬ ho¹t ®éng, kh«ng chØ g©y ra c¸c dao ®éng ©m mµ tai nghe ®uÖoc mµ cßn g©y ra c¸c dao ®éng c¬ häc d−íi d¹ng chÊn ®éng cña c¸c vËt thÓ vµ c¸c bÒ mÆt xung quanh. T¸c dông g©y khã chÞu cña tiÕng ån phô thuéc tÝnh chÊt vËt lý cña nã do møc ®é ån quyÕt ®Þnh. ¶nh h−ëng cña tiÕng ån cßn phô thuéc vµo h−íng cña n¨ng l−îng ©m, thêi gian t¸c dông cña nã trong mét ngµy lµm viÖcm qu¸ tr×nh l©u dµi ng−êi c«ng nh©n lµm viÖc ë n¬i ån vµ ®é nh¹y cña tõng ng−êi, løa tuæi, giíi tÝnh vµ tr¹ng th¸i c¬ thÓ cña c«ng nh©n. Tr−íc hÕt tiÕng ån gi¶m ®é nh¹y cña thÝnh gi¸c, sau thêi gian dµi sÏ lµm tho¸i hãa trong tai g©y nÆng tai, ®iÕc. TiÕng ån cã c−êng ®é cao vµ trung b×nh kÝch thÝch m¹nh hÖ thÇn kinh trung −¬ng g©y ra c¸c rèi lo¹n vÒ chøc n¨ng thÇn kinh, t¸c ®éng lªn c¸c c¬ quan, hÖ thèng kh¸c cña c¬ thÓ. TiÒng ån m¹nh g©y cho con ng−êi bÖnh ®au ®Çu, chãng mÆt, c¶m gi¸c sî h·i, bùc tøc v« cí, tr¹ng th¸i t©m thÇn kh«ng æn ®Þnh, tiÕng ån m¹nh g©y ra nh÷ng thay ®æi trong hÖ thèng tom m¹ch kemd theo sù rèi lo¹n tr−¬ng lùc b×nh th−êng cña m¹ch mau, rèi lo¹n nhÞp tim, g©y bÖnh cao huyÕt ¸p. TiÕng ån cßn lµm rèi chøc n¨ng b×nh th−êng cña d¹ dµy g©y viªm, ®au d¹ dµy. §ång thêi ån lµm gi¶m sù tËp chung chó ý khi lµm viÖc, lµ nguyªn nh©n g©y mÖt mái sím vµ gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chÊt l−îng c«ng viÖc, t¨ng phÕ phÈm vµ tai n¹n lao ®éng. Khi chÞu t¸c dông cña chÊn ®éng thÇn kinh sÏ bÞ suy mßn, thÓ hiÖn qua c¸c lo¹i bÖnh lý vÒ rèi lo¹n dinh d−ìng, con ng−êi nhanh chãng c¶m thÊy uÓ o¶i, thê ¬, l·nh ®¹m, tÝnh æn ®Þnh th¨ng b»ng cña c¬ thÓ g©y ra nh÷ng thay ®æi trong ho¹t ®éng cña tim, lµm chøc n¨ng cña c¸c hÖ phan tÝch bÞ rèi lo¹n nghiªm träng. Ngoµi ra chÊn ®éng cßn lµm rèi lo¹n chøc n¨ng cña c¬ quan sinh dôc, g©y bÖnh khíp. Khi ®ång thêi chÞu t¸c ®éng cña tiÕng ån vµ chÊn ®éng hËu qu¶ kh«ng chØ cã tÝnh chÊt tæng céng mµ cßn cã kh¶ n¨ng t¨ng thªm do t¸c ®éng t−¬ng hoc gi÷ chóng. §Ó gi¶m t¸c h¹i cña tiÕng ån, chÊn ®éng ng−êi ta cã thÓ t¹o ra c¸c ©m thanh ng−îc pha céng h−ëng, sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªu am, gi¶m chÊn, c¸c thiÕt bÞ b¶o hé c¸ nhËn. 3.6 BiÖn ph¸p chung chèng ¶nh h−ëng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp Nghiªn cøu c¸c ¶nh h−ëng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp ta thÊy trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, c¸c nghÒ nghiÖp t¹o ra c¸c yÕu tè cã kh¶ n¨ng g©y nªn tai n¹n tøc thêi hoÆc t¹o ra c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp rÊt khã nhËn biÕt ngay ®−îc. T×m hiÓu biÖn ph¸p ®Ó gi¶m t¸c h¹i cña chóng lµ vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®−îc mäi cÊp, mäi ngµnh quan t©m, chó ý. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng ®· ®−îc thµnh lËp nh− Tæ chøc b¶o hiÓm x· héi, viÖn nghiªn cøu an toµn x· héi vµ b¶o hé lao ®éng. Gi¶m ¶nh h−ëng cã h¹i cña nghÒ nghiÖp chÝnh lµ b¶o vÖ søc kháe l©u dµi cho ng−êi c«ng nh©n, t¹o cho ng−êi lao ®éng ®−îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tèt nhÊt, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng, ®ã còng lµ quy ®Þnh b¾t buéc cña ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng ®· ®−a ra. Tuy nhiªn c¸c biÖn ph¸p ®Ò ra ®Ó ®−a ra gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy cßn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè. NÒn kinh tÕ x· héi, chÕ ®é x· héi vµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt (khoa häc kÜ thuËt nãi chung vµ tr×nh ®é c«ng nh©n nãi riªng). HiÖn nay chñ yÕu ng−êi ta tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p sau ®©y: 1) §Çu t− c¬ giíi hãa vµ tù ®éng hãa dÇn dÇn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com 2) T¹o nªn nh÷ng thiÕt bÞ, vËt liÖu c¸ch ©m, c¸ch nhiÖt hiÖu qu¶. 3) T¨ng c−êng c¸c thiÕt bÞ, dông cô an toµn, thiÕt bÞ dông cô lµm s¹ch m«i tr−êng ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n. 4) C¶i tiÕn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu, tËn dông c¸c nguån phÕ th¶i ®Ó lµm s¹ch m«i tr−êng. 5) Quy ®Þnh vÒ phßng hé lao ®éng, tiªu chuÈn chÕ ®é b¶o hé lao ®éng ngµy cµng ®−îc bæ sung hßan chØnh chi tiÕt h¬n cho tõng ngµnh, tõng ®¬n vÞ cô thÓ. http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com PhÇn II Kü thuËt an toμn lao ®éng trªn tμu thñy Kü thuËt an toµn lao ®éng lµ néi dung quan träng nhÊt cña c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng. Nã lµ nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng quy ®Þnh gióp cho ng−êi lao ®éng ®¶m b¶o ®−îc an toµn khi thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh, phßng tr¸nh c¸c tai n¹n lao ®éng x¶y ra. N¾m v÷ng quy tr×nh thao t¸c vËn hµnh m¸y mãc vµ kü thuËt an toµn lao ®éng sÏ thùc hiÖn tèt ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng. §èi víi mçi ngµnh nghÒ, mçi c«ng viÖc cô thÓ cã quy ®Þnh yÒu cÇu vÒ kü thuËt an toµn lao ®éng. V× lý do thêi gian kü thuËt an toµn lao ®éng trªn tµu thñychØ ®−a ®Õn ng−êi thî m¸u tµu thñy, bao gåm c¸c kiÕn thøc ®Ó ®¶m b¶o tr¸nh tai n¹n cho thñy thñ, tõ lóc b−íc ch©n lªn tµu, lao déng trong buång m¸y, buång h¬i, trong kho x−ëng cña tµu. PhÇn nµy còng giíi thiÖu mét sè kiªnd thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh nguy n¹n cña tµu, gióp thñy thñ cã thÓ tho¸t khái c¶nh hiÓm nghÌo trªn biÓn nh»m t¨ng sù an toµn sinh m¹ng thuyÒn viªn theo c«ng −íc quèc tÕ Solas 1974. Ch−¬ng 4 Kü thuËt an toμn lao ®éng trong buång m¸y, buång nåi h¬i môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Nh»m gãp phÇn ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng−êi thî m¸y thñy, ch−¬ng nµy giíi thiÖu nh÷ng kü thuËt an toµn lao ®éng d−íi buång m¸y, buång nåi h¬i bao gåm toµn bé kü thuËt an toµn lao ®éng khi khai th¸c vËn hµnh c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc chÝnh vµ phô, khi söa ch÷a vµ sö dông mét sè dông cô ®å nghÒ th«ng dông ®èi víi ng−êi thî m¸y tµu thñy. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy c¸c qui ®Þnh cho c«ng viÖc lªn xuèng lµm viÖc d−íi tµu thñy? Tr×nh bµy c¸c kü thuËt an toµn khi khai th¸c mét trong nh÷ng trang thiÕt bÞ d−íi buång m¸y? 4.1 Quy ®Þnh chung cho tÊt c¶ mäi ng−êi lªn xuèng, lµm viÖc d−íi tµu http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com Kh¸c víi c¸c ngµnh nghÒ kh¸c, ngµnh vËn t¶i biÓn cã ®Æc tÝnh riªng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®i l¹i rÊt dÔ g©y ra c¸c tai n¹n. Bëi vËy bÊt cø ng−êi nµo lªn xuèng lµm viÖc d−íi tµu cÇn n¾m ®−îc mét sè néi qui, qui ®Þnh cña ngµnh ®Ó tr¸nh tai n¹n. Qui ®Þnh chung cho tÊt c¶ mäi ng−êi lªn xuèng lµm viÖc d−íi tµu ®· ®−îc Tæng côc tr−ëng Tæng côc ®−êng biÓn (nay lµ Côc Hµng H¶i ViÖt Nam) ban hµnh gåm 12 ®iÒu: 1.Khi b−íc ch©n xuèng cÇu tµu ph¶i chó ý xem cÇu thang b¾c cã ch¾c ch¾n kh«ng, ®¶m b¶o kh«ng. NÕu kh«ng ch¾c ch¾n ph¶i b¸o ngay trùc nhËt b¾c l¹i råi míi ®−îc xuèng. Khi xuèng kh«ng hÊp tÊp véi vµng, cÇu lËt ng−¬× r¬i xuèng n−íc g©y tai n¹n. 2. Kh«ng ®−îc ®i guèc, dÐp cao su kh«ng cã quai hËu trªn tµu. 3. Khi tµu lªn, tµu xuèng dèc, ®i ph¶i vÞn tay vµo tay vÞn hoÆc d©y ch»ng, nÕu kh«ng sÏ bÞ tr−ît ng· quÌ ch©n gÉy tay. 4. Kh«ng nh¶y tõ cÇu tµu lªn tµu, tõ tµu lªn cÇu. Ph¶i ®i c©u thang h¼n hoi. Kh«ng ®−îc tù ý ch¹y nh¶y, leo trÌo, kh«ng ®−îc n« ®ïa, x« ®Èy nhau ë trªn tµu. 5. §i ®øng d−íi tµu ph¶i chó ý cÈn thËn nÕu kh«ng dÔ bÞ tr−ît ng· g©y tai n¹n. §i qua miÖng hÇm ph¶i chó ý tr¸nh ®Ó r¬i xuèng hÇm g©y chÕt ng−êi. 6. C¸c ®å ®¹c, m¸y mãc nÕu kh«ng cã nhiÖm vô tr¸nh sê mã, nghÞch ngîm lµm h− háng, mÊt ®é chÝnh x¸c. 7. Khi tµu lµm hµng cÊm ®øng ë ®Çu d©y ch»ng, cÇn cÈu, d−íi cÇn cÈu vµ gãc quay chÕt cña cÇn cÈu, nh÷ng vÞ trÝ nµy rÊt dÔ g©y tai n¹n. 8. Kh«ng ngåi xæm trªn chç be tµu vµ ngåi nh÷ng chç chªnh vªnh cña tµu tr¸nh r¬i xuèng biÓn. 9. Khi th×nh l×nh tµu mÊt ®iÖn, tèi, ®i l¹i ph¶i hÕt søc thËn träng kÎo vÊp ng·, va ®Ëp hoÆc thôt hÇm. 10. Khi tµu ra vµo cÇu, nÕu kh«ng cã nhiÖm vô kh«ng ®−îc ®øng gÇn khu vùc tµu lµm d©y lµm v−íng anh em dÔ g©y tai n¹n. 11. Kh«ng ®−îc ®øng gÇn chç ®ang lµm viÖc, ®ang söa ch÷a khi kh«ng cã tr¸ch nhiÖm. 12. NÕu kh«ng chÊp hµnh ®óng néi qui ë trªn th× ng−êi trùc nhËt b¶o hé lao ®éng cã quyÒn mêi lªn khái tµu sau khi cã nh¾c nhë. 4.2 Yªu cÇu chung vÒ an toµn lao ®éng trong buång m¸y, buång nåi h¬i D−íi buång m¸y, buång nåi h¬i, ng−êi thî m¸y lu«n lu«n ph¶i tiÕp xóc víi nhiÖt ®é t−¬ng ®èi cao do m¸y mãc, nåi h¬i táa ra. Cïng tiÕn ®éng, chÊn ®éng lín cña m¸y mãc ho¹t ®éng. Buång m¸y, nåi h¬i l¹i rÊt chËt hÑp vµ cã rÊt nhiÒu trang thiÕt bÞ, ®é Èm lín, nhiÒu h¬i dÇu mì vµ c¸c khÝ ®éc kh¸. §Ó ®¶m b¶o an toµn vµ gi÷ søc kháe l©u dµi cho ng−êi thî cÇn chó ý thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu sau: 1. Ph¶i ®¶m b¶o l−îng kh«ng khÝ ®ñ cho m¸y ho¹t ®éng vµ cho h« hÊp cña con ng−êi b»ng c¸ch trang bÞ c¸c qu¹t hót vµ thæi kh«ng khÝ. 2. Ph¶i lµm cho nhiÖt ®é trong bång m¸y, buång nåi h¬i nhá h¬n 450C. 3. ¸nh s¸ng trong buång m¸y, buång nåi h¬i ph¶i ®ñ vµ s¸ng ®Òu ë mäi n¬i, c−êng ®é ¸nh s¸ng ph¶i ®¹t tèi thiÓu lµ 60 lÝt (®¬n vÞ ®o c−êng ®é ¸nh s¸ng). Trong buång http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2