intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 8

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
16
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như vậy dòng điện đi qua hai chân là ít nguy hiểm nhất. song nếu vì hốt hoảng, người bị ngã rất dễ chuyển thành các trường hợp nguy hiểm hơn. Tần số dòng điện Tần số dòng điện xoay chiều cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tai nạn về điện. Qua nghiên cứu thấy rằng với tần số từ 50-60Hz là nguy hiểm hơn cả. Tần số càng cao thì ít nguy hiểm. Tần số trên 500.000Hz không giật nhưng có thể gây bỏng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 8

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com Ph©n l−îng dßng ®iÖn qua tim theo c¸c con ®−êng dßng ®iÖn qua ng−êi tÝnh theo b¶ng (5.2). B¶ng 5.2 §−êng dßng ®iÖn qua ng−êi Ph©n l−îng dßng ®iÖn qua tim (%) Tõ ch©n qua ch©n 0,4 Tõ tay qua tay 3,3 Tõ tay tr¸i qua ch©n 3,7 Tõ tay ph¶i qua ch©n 6,7 Nh− vËy dßng ®iÖn ®i qua hai ch©n lµ Ýt nguy hiÓm nhÊt. song nÕu v× hèt ho¶ng, ng−êi bÞ ng· rÊt dÔ chuyÓn thµnh c¸c tr−êng hîp nguy hiÓm h¬n. TÇn sè dßng ®iÖn TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu còng cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn tai n¹n vÒ ®iÖn. Qua nghiªn cøu thÊy r»ng víi tÇn sè tõ 50-60Hz lµ nguy hiÓm h¬n c¶. TÇn sè cµng cao th× Ýt nguy hiÓm. TÇn sè trªn 500.000Hz kh«ng giËt nh−ng cã thÓ g©y báng. M«i tr−êng xung quanh NhiÖt ®é vµ ®Æc biÖt lµ ®é Èm cña m«i tr−êng xung quanh cã ¶nh h−ëng ®Õn ®iÖn trë cña ng−êi vµ c¸c vËt c¸ch ®iÖn do ®ã còng lµm thay ®æi dßng ®iÖn qua ng−êi. Khi nhiÖt ®é vµ ®é Èm cµng t¨ng th× ®iÖn trë cña ng−êi vµ c¸c vËt c¸ch ®iÖn gi¶m ®i vµ lµm t¨ng trÞ sè dßng ®iÖn ®i qua ng−êi vµ g©y nªn tai n¹n ®iÖn nÆng h¬n. 5.3 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c thiÕt bÞ ®iÖn Khi phôc vô cho thiÕt bÞ ®iÖn trªn tµu cÇn ph¶i nhí r»ng bÊt cø mét sù sai sãt nµo còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n g©y ra sù cè cho tõng m¸y hay toµn bé hÖ thèng, cã thÓ g©y ra háa ho¹n hoÆc tai n¹n ®iÖn giËt. Khi ®· cã sù cè cho m¸y, cho hÖ thèng hay cho ng−êi th× tr−íc tiªn cÇn ph¶i c¾t ®iÖn vµo n¬i cã sù cè. Tr−íc khi söa ch÷a, b¶o d−ìng c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®iÖn cÇn ph¶i: C¾t ®iÖn ®−a vµo thiÕt bÞ ®iÖn mµ ta chuÈn bÞ söa ch÷a, treo biÓn b¸o hiÖu "cÊm ®ãng ®ang söa ch÷" vµo thiÕt bÞ ng¾t ®iÖn, ®Æt rµo ch¾n cÇn thiÕt, kiÓm tra l¹i xem cã ®iÖn hay kh«ng trªn phÇn thiÕt bÞ ®iÖn n¬i sÏ lµm viÖc; nÕu cÇn ®Æt vËt tiÕp ®Êt di ®éng trªn c¸c bé phËn ®iÖn ®· c¾t ®iÖn. Trong qu¸ tr×nh söa ch÷a, b¶o d−ìng th−êng xuyªn ph¶i t×m c¸ch ng¨n chÆn mäi kh¶ n¨ng bÞ ®ãng ®iÖn ®ét ngét. Sau khi söa ch÷a, b¶o d−ìng song ph¶i ghi sæ trùc ca vµ tiÕn hµnh ho¹t ®éng thö. Trong lóc tiÕn hµnh thö nghiÖm cÊm gì bØÓn b¸o, rµo ch¾n ,®i ngang qua rµo ch¾n, ®ông ch¹m vµo c¸c bé phËn cã ®iÖn . Nh©n viªn phôc vô ®iÖn cã quyÒn kh«ng c¾t ®iÖn mµ lau chïi vá vµ th©n thiÕt bÞ ®iÖn, chÊm dÇu cho c¸c æ bi vµ thay ®æi ®Ìn, cÇu ch× d−íi 15A. NÕu v× ®iÒu kiÖn khai th¸c, kh«ng thÓ c¾t ®iÖn ®−îc th×e ngo¹i lÖ cã thÓ tiÕn hµnh söa ch÷a m¸y ®ang cã ®iÖn nh−ng ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 380v«n vµ cã biÖn ph¸p an toµn ®−îc sù ®ång ý cña m¸y tr−ëng hay ®iÖn tr−ëng. Ng−êi cã tr×nh ®é nghiÖp vô vÒ ®iÖn http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com trùc tiÕp theo dâi viÖc söa ch÷a m¸y. Ng−êi söa ch÷a ph¶i ®i giÇy vµ c¸ch ®iÖn hoÆc ®øng trªn th¶m c¸ch ®iÖn, sö dông dông cô ã c¸ch ®iÖn, rµo ch¾n nh÷ng bé ph©nh dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ mµ ta kh«ng ch÷a, ng¨n chÆn va ch¹m ®ång thêi vµo bé phËn cã ®iÖn vµ vËt xung quanh nèi liÒn víi vá tµu, ph¶i cµi cóc tay ¸o, cóc èng quÇn vµ ®éi mò b¶o hé bé phËn. §èi víi tÊt c¶ mäi c«ng viÖc cã thiÕt bÞ ®iÖn cã ®iÖn ¸p trªn 1000 v«n theo chØ thÞ cña ®iÖn tr−ëng hay m¸y tr−ëng cÇn ph¶i do hai ng−êi cã tr×nh ®é kü thuË ®iÖn thùc hiÖn. Khi ®i ca víi lo¹i thiÕt bÞ nµy kh«ng ®−îc mét m×nh ®i qua rµo ch¾n, gì bá rµo ch¾n hay bÊt cø c«ng viÖc g× trªn thiÕt bÞ. Ng−êi ®i ca mét m×nh chØ cã thÓ xem xÐt thiÕt bÞ nh−ng kh«ng ®−îc lµm bÊt cø viÖc g×. Khi c¾t ®iÖn c¸c thiÕt bÞ nµy ph¶i dïng gËy c¸ch ®iÖn hoÆc g¨ng tay c¸ch ®iÖn. L¾p, th¸o cÇu ch× ph¶i dïng k×m c¸ch ®iÖn hoµn toµn vµ thùc hiÖne c¸c kü thuËt an toµn ®iÖn nh− ®· nªu trªn. CÊm lau chïi c¸c thiÕt bÞ ®ang cã ®iÖn. ChØ cã thÓ lµm ®iÒu nµy do ®iÒu kiÖn khai th¸c b¾t buéc nh−ng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn lãi ®i réng Ýt nhÊt 1,5m vµ cã rµo, l−íi hay l¸ ch¾n cè ®Þnh, n¾m ®−îc chØ dÉn sö dông c«ng cô dïng ®Ó lau chïi cho thiÕt bÞ ®ang cã ®iÖn vµ cã ng−êi thø hai cã tr×nh ®é nghiÖp vô ®iÖn theo dâi. Phôc vô cho m¹ng ¸nh s¸ng trªn tµu ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra c¸c bé ®Ìn x¸ch tay, l−íi ®Ìn, chôp ®Ìn, cao su c¸ch ®iÖn, d©y c¸p , ®iÖn trë c¸ch ®iÖn c¸c bé ®Ìn, nÕu kh«ng ®¶m b¶o th× kh«ng ®−îc sö dông. Ch¨m sãc söa ch÷a ®Ìn hiÖu, ®Ìn pha trªn cao ph¶i mang ®ai cã khãa tèt ®Ó buéc l¹i khi lµm viÖc. Khi söa ch÷a thay thÕ æ c¾m cho ®Ìn cÇm tay hoÆc ®Ìn ¸nh s¸ng ®iÖn ¸p thÊp cÇn nhí chóng ph¶i kh¸c cÊu tróc cña « c¾m m¹ng ¸nh s¸ng th−êng tr¸nh hiÖn t−îng nhÇm lÉn. Khi lÊy ®iÖn bê cÇn kiÓm tra ®iÖn ¸p xem cã phï hîp víi m¹ng ®iÖn trªn tµu hay kh«ng. §ãng cÇu giao cÊp cho b¶ng ®iÖn chÝnh cÇn chó ý chØ ®−îc ®ãng khi ®Ìn tÝn hiÖu b¸o cã ®iÖn. 5.4 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c m¸y ph¸t ®iÖn B¶ng ph©n phèi ®iÖn §èi víi c¸c m¸y ®iÖn ®ang c«ng t¸c kh«ng ®−îc phÐp thay ®æi chæi than vµ söa ch÷a bÊt cø bé phËn nµo cña phÇn ®éng kh«ng gì rµi ch¾n puli, c¸c ®Çu c¸p ë hép ®Êu d©y vµ c¸c bé phËn kh¸c. ChØ ®−îc ®¸nh bãng cæ gãp khi ®i giµy c¸ch ®iÖn. Khi lau chïi cæ gãp, ch¨m sãc c¸c æ bi chó ý tr¸nh phÇn ®éng cuèn quÇn ¸o. giÎ lau vµ c¸c ®å nghÒ. Khi lau chïi cæ gãp c¸c bé phËn ®iÖn cã ®iÖn b»ng x¨ng dÇu hay chÊt láng dÔ ch¸y kh¸c nÕu cÇn lau ph¶i c¾t ®iÖn b»ng m¸y ®iÖn khái m¹ng cung cÊp vµ c¸c ®−êng c¸p bÞ c¾t ®iÖn ph¶i ®Êu ng¾n m¹ch, tiÕp ®Êt, ®ång thêi ®¸nh dÊu tr¸nh nhÇm. ChØ ®−îc dïng clorua vµ Clorua ªtylen hay lo¹i dÇu kh¸c dïng riªng cho m¸y ®iÖn ®Ó röa m¸y ®iÖn khi ®· thùc hiÖn ®ñ biÖn ph¸p an toµn trong b¶n h−íng dÉn sö dông. Söa ch÷a m¸y ®iÖn ph¶i chó ý tr¸nh mäi ®iÒu kiÖn më m¸y s¬ cÊp kh«ng ®óng quy c¸ch. Chç lµm viÖc kh«ng ®−îc t¹o ra bôi, tia n−íc hay bôc kim lo¹i. Qu¸ tr×nh m¸y ho¹t ®éng ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®iÖn trë c¸ch ®iÖn Ýt nhÊt theo qui ®Þnh tèi thiÓu cña ®¨ng kiÓm. B¶ng ph©n phèi ®iÖn chÝnh vµ c¸c b¶ng ®iÖn phô do thî ®iÖn hoÆc m¸y hai (nÕu kh«ng cã thî ®iÖn) phô tr¸ch. Khi ph¸t hiÖn thÊy háng hãc trong c¸c thiÕt bÞ cña b¶ng ph©n phèi vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c th× nhÊt thiÕt ph¶i cã mÆt cña hä ë n¬i ®ã ®Ó kh¾c phôc sù cè. ChØ cho phÐp lau chïi bªn ngoµi b¶ng, thay ®Ìn tÝn hiÖu tr−íc b¶ng khi b¶ng http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com ®ang cã ®iÖn. §−îc phÐp thay cÇu ch× nhá h¬n 15A víi ®iÒu kiÖn c¾t c«ng t¾c ®iÖn ®Õn phô t¶i n¬i cã cÇu ch× b¶o vÖ cÇn thay. Tr−êng hîp c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ tù ®éng ho¹t ®éng cho phÐp ®ãng l¹i ®iÖn mét lÇn nøa. NÕu c¸c thiÕt bÞ l¹i c¾t th× ph¶i t×m ®−îc vµ kh¾c phôc nguyªn nh©n g©y ra c¾t ®iÖn. TuyÖt ®èi cÊm chªm m¸y c¾t tù ®éng hay thùc hiÖn biÖn ph¸p t−¬ng tù ®Ó h·m sù ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ b¶o vÖ. Khi c¸c cÇu ch× bÞ ch¸y mµ chç ®ã vÉn cã ®iÖn th× ph¶i dïng k×m c¸ch ®iÖn hoÆc g¨ng tay c¸ch ®iÖn. CÊm sö dông cÇu ch× kh«ng hîp tiªu chuÈn vµ kh«ng ®óng qui c¸ch. Tr−êng hîp trªn biÓn ngo¹i lÖ cho phÐp dïng cÇu ch× tù t¹o cã thiÕt diÖn d©y ch× t−¬ng øng nh−ng tµu vÒ tíi bÕn ph¶i thay ngay vµ lÊy thªm dù tr÷. 5.5 Kü thuËt an toµn khi sö dông cô ®iÖn x¸ch tay Trªn tµu thñy th−êng trang bÞ mét sè dông cô ®iÖn x¸ch tay nh− ®Ìn ®iÖn, biÕn thÕ, m¸y hµn... ®ã lµ nh÷ng dông cô lao ®éng cña thuyÒn viªn. Th«ng th−êng c¸c dông cô nµy cã ®iÖn thÕ thÊp d−íi 42 v«n vµ tÇn sè 50-60Hz (biÕn thÕ, m¸y hµn, m¸y khoan). Mét sè tr−êng hîp dông cô ®iÖn x¸ch tay cã ®iÖn thÕ 220V, 50-60Hz, ®Ìn ma - n¬. Khi nµy yªu cÇu b¾t buéc víi c¸c dông cô nµy, ®Ó tr¸nh nguy hiÓm, lµ ph¶i t¸ch chóng ra khái m¹ch ®iÖn chÝnh. Muèn vËy ng−êi ta nèi qua biÕn ¸p c¶m øng. Sö dông dông cô ®iÖn x¸ch tay cÇn chó ý kiÓm tra ®iÖn trë c¸ch ®iÖn vµ mét sè ®iÓm sau: Tr−íc khi ®Êu dông cô vµo m¹ng ®iÖn ph¶i næi m¸t vá cña nã. Sau khi lao ®éng, ng¾t ®iÖn råi míi th¸o d©y, nèi m¸t. §ang lµm viÖc, mÊt ®iÖn ph¶i c¾t ®iÖn cho dông cô. Qu¸ tr×nh lµm viÖc nÕu ph¸t hiÖn thÊy sai sãt cña dông cô c¾t ng¾t ®iÖn vµ kiÓm tra l¹i dông cô ngay. C¸c dông cô nµy chØ ®−îc dïng ®Çu c¾m cã mét lç phô tiÕp ®Êt. Khi ®Êu vµo m¹ch, c«ng t¾c ®iÖn cña nã ph¶i ®ang c¾t ®iÖn. Khi di chuyÓn dông tõ chç nµy sang chç kh¸c hoÆc söa ch÷a h− háng, lÊy phoi bµo, thay mòi khoan... ph¶i c¾t ®iÖn vµo nã. Chó ý kh«ng ®−îc kÐo c¨ng hay lµm xo¾n d©y hoÆc ®Ì nÆng lªn nã lóc sö dông, kh«ng dïng tay hay vËt kh¸c ®Ó chÆn dông cô l¹i. Kh«ng sö dông chóng trªn boong khi trêi m−a. D©y cÊp ®iÖn cho dông cô ph¶i lµ c¸p mÒm. Sö dông ®Ìn ma - n¬ ph¶i cã n¾p l−íi thÐp b¶o vÖ. Ngoµi ra cÇn th−êng xuyªn kiÓm tra xem cã bÞ m¸t vá kh«ng, d©y tiÕp ®Êt cã nguyªn vÑn kh«ng, d©y c¸p ®iÖn cã hë kh«ng, c¸c æ c¾m cßn tèt kh«ng. Tr−íc khi giao cho ng−êi kh¸c sö dông ph¶i kiÓm tra l¹i mét lÇn n÷a. http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com PhÇn 3. b¶o vÖ m«I tr−êng. môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Giíi thiÖu vÒ c¸c vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr−êng do dÇu, chÊt th¶i … g©y ra. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy c¸c néi dung quan träng cña MARPOL 73/78? C«ng −íc MARPOL 73/78 3.1. LÞch sö c«ng −íc MARPOL 73/78 - Ngµy 12/05/1954 c«ng −íc quèc tÕ ®Çu tiªn vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do dÇu g©y ra (OILPOL 54) ®· ®−îc th«ng qua vµ ®i vµo hiÖu lùc 26/07/1958. - Qua qu¸ tr×nh bæ sung vµ söa ®æi, n¨m 1973 IMO tæ chøc héi nghÞ th«ng qua hiÖp ®Þnh quèc tÕ míi vÒ chèng « nhiÔm do tÇu g©y ra, ®ã chÝnh lµ c«ng −íc MARPOL 73. - Ngµy 17/02/1978 IMO ®· th«ng qua nghÞ ®Þnh th− 1978 ®èi víi c«ng −íc MARPOL 73 vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 02/10/1983. C«ng −íc MARPOL 73 vµ nghÞ ®Þnh th− 1978 ®−îc hîp nhÊt thµnh mét v¨n kiÖn ®ã lµ c«ng −íc MARPOL 73/78. 3.2. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng −íc MARPOL 73/78 MARPOL 73 bao gåm tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh vÒ « nhiÔm do c¸c lo¹i tÇu g©y ra, ngo¹i trõ c¸c vÊn ®Ò sau: - ¤ nhiÔm do viÖc nhÊn ch×m xuèng biÓn c¸c chÊt th¶i vµ c¸c chÊt kh¸c theo c«ng −íc ®−îc ký t¹i Lu©n ®«n n¨m 1972. - ¤ nhiÔm do ph¸t sinh tõ viÖc th¨m dß, khai th¸c khãang s¶n ë ®¸y biÓn. - ¤ nhiÔm do viÖc gi¶i phãng c¸c chÊt ®éc h¹i ®Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu khoa häc chÝnh ®¸ng víi môc ®Ých quèc phßng hoÆc chèng kiÓm so¸t « nhiÔm. C¸c phô lôc cña c«ng −íc 73/78 http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com Phô lôc Tªn gäi Ngµy cã hiÖu lùc Phô lôc I C¸c quy ®Þnh vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do dÇu 02/10/1983 Phô lôc II C¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm sãat « nhiÔm do chÊt láng 06/04/1987 ®éc chë x« Phô lôc III C¸c quy ®Þnh vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do chÊt ®éc 01/07/1992 h¹i ®−îc chuyªn trë trªn biÓn ë d¹ng bao gãi Phô lôc IV C¸c quy ®Þnh vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do n−íc th¶i 27/9/2003 cña tÇu Phô lôc V C¸c quy ®Þnh vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm do r¸c th¶i 31/12/1988 cña tÇu Phô lôc VI C¸c quy ®Þnh vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm kh«ng khÝ do 19/05/2005 tÇu g©y ra Mét sè ®iÒu cÇn ghi nhí c«ng −íc MARPOL 73/78 - LÇn ®Çu tiªn quy ®Þnh cã giÊy chøng nhËn tho¶ m·n c«ng −íc nµy. - C¸c n−íc tham gia c«ng −íc cã quyÒn kiÓm tra giÊy chøng nhËn c«ng −íc vµ trang thiÕt bÞ trªn tÇu cã phï hîp víi giÊy chøng nhËn c«ng −íc hay kh«ng. - Phô lôc I,II lµ b¾t buéc, cßn c¸c phô lôc cßn l¹i lµ tù nguyÖn víi c¸c n−íc tham gia. - Lµ c«ng −íc ®Çu tiªn ®Ò cËp tíi « nhiÔm m«i tr−êng biÓn kh«ng ph¶i chØ do dÇu g©y ra mµ cßn do r¸c r−ëi, n−íc sinh häat. 3.3. Tãm t¾t mét sè quy ®Þnh quan träng cña MARPOL 73/78 3.3.1. Quy ®Þnh 9( Phô lôc I) : KiÓm tra viÖc th¶i dÇu ChØ ®−îc phÐp th¶i dÇu ra biÓn khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a. TÇu dÇu: - TÇu kh«ng ë trong c¸c vïng ®Æc biÖt. - TÇu ®ang ë c¸ch xa bê trªn 50 h¶i lý. - TÇu ®ang ch¹y. - Tèc ®é th¶i dÇu tøc thêi kh«ng qu¸ 60 lÝt /h¶i lý. - Tæng l−îng dÇu th¶i ra biÓn kh«ng qu¸ 1/15.000 tæng l−îng hµng ®èi víi tÇu biÓn cò vµ kh«ng qu¸ 1/30.000 tæng l−îng hµng ®èi víi tÇu míi. - TÇu cã trang bÞ hÖ thèng tù ®éng ®o vµ kiÓm tra , ®iÒu khiÓn viÖc th¶i dÇu vµ cã kÐt l¾ng víi c¸c thiÕt bÞ phôc vô kÐt l¾ng tho¶ m·n quy ®Þnh 15 cña phô lôc nµy, trõ c¸c tr−êng hîp nh− trong 15(5) vµ 15(6). b. TÇu kh«ng ph¶i lµ tÇu dÇu cã tæng dung tÝch 400 tÊn ®¨ng ký (T§K) trë lªn vµ th¶i n−íc la canh buång m¸y tÇu dÇu, trõ la canh buång b¬m hµng cña tÇu dÇu nÕu n−íc th¶i la canh kh«ng lÉn víi cÆn dÇu: - TÇu kh«ng ë trong c¸c vïng ®Æc biÖt. - TÇu ®ang ë c¸ch xa bê trªn 12 h¶i lý. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2