intTypePromotion=1

Bài 15: Đập đá ở Côn Lôn - Bài giảng Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
272
lượt xem
23
download

Bài 15: Đập đá ở Côn Lôn - Bài giảng Ngữ văn 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGỮ VĂN LỚP 8.....BÀI 16: VĂN BẢN -.ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN. (PHAN CHÂU TRINH)..Một số quy định trong giờ. học..Phần phải ghi vào vở.Các đề mục..Khi có biểu tượng  xuất hiện..Khi thảo luận nhóm phải tập.trung.. KiÓm tra b µi c ò :. Hãy đọc thuộc lòng bài thơ. “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”... Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước.Phan Bội Châu qua bài “Vào nhà ngục Quảng.Đông cảm tác “?..  Bài 16.. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh). Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản.I. Đọc – Chú thích:.1. Đọc..Bài thơ cần đọc với giọng điệu như thế nào ?.. ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN..LÀM TRAI ĐỨNG GIỮA ĐẤT CÔN LÔN,(1).LỪNG LẪY(2)LÀM CHO LỞ NÚI NON..XÁCH BÚA ĐÁNH TAN NĂM BẢY. ĐỐNG,.RA TAY ĐẬP BỂ(3) MẤY TRĂM HÒN..THÁNG NGÀY BAO QUẢN THÂN SÀNH. SỎI,(4).MƯA NẮNG CÀNG BỀN DẠ SẮT SON.(5).NHỮNG KẺ VÁ TRỜI(6) KHI LỠ BƯỚC,.GIAN NAN CHI KỂ VIỆC CON CON !.. Tiết 58. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh). I. Đọc – Chú thích:..1. Đọc..2. Chú thích.a. Tác giả.Em cã hiÓu biÕt g × vÒ Phan Ch©u Trinh ?.. Phan Châu Trinh (1872 – 1926 ). - Là nhà chí sĩ yêu nước, có tư tưởng dân chủ, có tầm. nhìn xa trông rộng... Tiết 58. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh). Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1).I. Đọc – Chú thích:. Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non..1. Đọc. Xách búa đánh tan năm bảy đống,..2. Chú thích Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,. a. Tác giả. (4)... ưa nắng càng bền dạ sắt son.(5). b. T¸c phÈm.. Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước,..  Văn bản được sáng tácGian nanhoàn cảc con con !?. trong chi kể việnh nào.  Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và. lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn.  Em có hiểu biết gì về địa danh Côn Lôn ?..C«n §¶o..Nhà tù Côn Đảo... Tiết 58. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh)... I. Đọc – Chú thích: Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1)..1. Đọc. Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.. Xách búa đánh tan năm bảy đống,.2. Chú thích. Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.. a. Tác giả. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4). b. Văn bản. Mưa nắng càng bền dạ sắt son.(5). c. Tõ khã Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước,. Gian nan chi kể việc con con !.. Tiết 58.  Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh).. II. Tìm hiểu văn bản. Em hãy nhận diện.Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1) thể thơ của văn bản ?.Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Trình bày sự hiểu biết của e. về thể thơ này ?.Xách búa đánh tan năm bảy đống,.Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn..Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4)Bài thơ được viết theo. phương thức biểu đạt nào ?.Mưa nắng càng bền dạ sắt son. (5)...Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Hình ảnh nào xuyên suốt.Gian nan chi kể việc con con ! bài thơ ?Hình ảnh đó có. liên quan gì đến tác giả ?..Tiết 58. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn. (Phan Châu Trinh)...II. Tìm hiểu văn bản..1. Bốn câu đầu.. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1). Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non.. Xách búa đánh tan năm bảy đống,. Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn....Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn – Giáo viên: Trường THCS.. ở câu thơ đầu tác giả đưa ra quan niệm nào ?.Bốn câu thơ đầu tác tác giả nói tới công việc gì của người. tù?. Em hiểu công việc đó như thế nào ?..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 15: Đập đá ở Côn Lôn - Bài giảng Ngữ văn 8

 1. NGỮ VĂN LỚP 8 BÀI 16: VĂN BẢN - ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN (PHAN CHÂU TRINH)
 2. Một số quy định trong giờ học. Phần phải ghi vào vở Các đề mục Khi có biểu tượng  xuất hiện Khi thảo luận nhóm phải tập trung
 3. KiÓm tra b µi c ò : Hãy đọc thuộc lòng bài thơ “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”. Em có cảm nhận gì về nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu qua bài “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác “?
 4.  Bài 16. Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Tiết 58: Đọc - hiểu văn bản I. Đọc – Chú thích: 1. Đọc. Bài thơ cần đọc với giọng điệu như thế nào ?
 5. ĐẬP ĐÁ Ở CÔN LÔN LÀM TRAI ĐỨNG GIỮA ĐẤT CÔN LÔN,(1) LỪNG LẪY(2)LÀM CHO LỞ NÚI NON. XÁCH BÚA ĐÁNH TAN NĂM BẢY ĐỐNG, RA TAY ĐẬP BỂ(3) MẤY TRĂM HÒN. THÁNG NGÀY BAO QUẢN THÂN SÀNH SỎI,(4) MƯA NẮNG CÀNG BỀN DẠ SẮT SON.(5) NHỮNG KẺ VÁ TRỜI(6) KHI LỠ BƯỚC, GIAN NAN CHI KỂ VIỆC CON CON !
 6.  Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)  I. Đọc – Chú thích: 1. Đọc. 2. Chú thích a. Tác giả Em cã hiÓu biÕt g × vÒ Phan Ch©u Trinh ?  Phan Châu Trinh (1872 – 1926 ) - Là nhà chí sĩ yêu nước, có tư tưởng dân chủ, có tầm nhìn xa trông rộng.
 7.  Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1) I. Đọc – Chú thích: Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. 1. Đọc. Xách búa đánh tan năm bảy đống, 2. Chú thích Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, a. Tác giả. (4) ưa nắng càng bền dạ sắt son.(5) b. T¸c phÈm. Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước,  Văn bản được sáng tácGian nanhoàn cảc con con !? trong chi kể việnh nào   Sáng tác trong thời gian tác giả bị giam cầm và lao động khổ sai đập đá ở Côn Lôn  Em có hiểu biết gì về địa danh Côn Lôn ?
 8. C«n §¶o
 9. Nhà tù Côn Đảo
 10.  Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)  I. Đọc – Chú thích: Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1) 1. Đọc. Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, 2. Chú thích Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. a. Tác giả. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4) b. Văn bản. Mưa nắng càng bền dạ sắt son.(5) c. Tõ khã Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con !
 11. Tiết 58  Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh)  II. Tìm hiểu văn bản. Em hãy nhận diện Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1) thể thơ của văn bản ? Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Trình bày sự hiểu biết của e về thể thơ này ? Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4)Bài thơ được viết theo phương thức biểu đạt nào ? Mưa nắng càng bền dạ sắt son. (5) Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Hình ảnh nào xuyên suốt Gian nan chi kể việc con con ! bài thơ ?Hình ảnh đó có liên quan gì đến tác giả ?
 12. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) II. Tìm hiểu văn bản. 1. Bốn câu đầu Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,(1) Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn – Giáo viên: Trường THCS
 13.  ở câu thơ đầu tác giả đưa ra quan niệm nào ? Bốn câu thơ đầu tác tác giả nói tới công việc gì của người tù? Em hiểu công việc đó như thế nào ? Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, (1) Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Đập đá : gian nan, khổ cực. Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn – Giáo viên: Trường THCS
 14.  Hãy chỉ ra và phân tích các hình thức nghệ thuật được sử dụng trong bốn câu thơ. Tác giả mượn công việc đập đá để nói hàm ẩn nói đến việc gì ? Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn(1) Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.  - Quan niệm làm trai của các bâc anh hùng hào kiệt - Bút pháp lãng mạn - Nghệ thuật đối, động từ mạnh, nói quá.
 15. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn(1) Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn. Hình ảnh người tù hiện lên trong tư thế nào ? -Tư thế: Hiên ngang, bất khuất, ngạo nghễ, trước gian nan thử thách .
 16. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) II. Tìm hiểu văn bản. 1. Bốn câu thơ đầu  - Bút pháp lãng mạn, nghệ thuật đối, ẩn dụ, động từ mạnh, khoa trương.…Tư thế hiên ngang, ngạo nghễ của người tù cách mạng.
 17. Em có thể bình đôi lời về hình ảnh người tù qua bốn câu thơ đầu. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn(1) Lừng lẫy(2)làm cho lở núi non. Xách búa đánh tan năm bảy đống, Ra tay đập bể(3) mấy trăm hòn.
 18. Tiết 58 Văn bản : Đập đá ở Côn Lôn (Phan Châu Trinh) II. Tìm hiểu văn bản. 1. Bốn câu thơ đầu 2. Bốn câu thơ cuối Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4) Mưa nắng càng bền dạ sắt son.(5) Những kẻ vá trời(6) khi lỡ bước, Gian nan chi kể việc con con !
 19. Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của các biên pháp nghệ thuật đượng sử dụng trong hai câu thơ luận ? Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,(4) Mưa nắng càng bền dạ sắt son.(5 - ẨN DỤ - ĐỐI Qua bút pháp ẩn dụ, nghệ thuật đối, em ểu ý nghĩa của hai câu thơ luận như thế nào ? Văn bản - Đập đá ở Côn Lôn – Giáo viên: Trường THCS
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2