Bài 31 Virut gây bệnh và ứng dụng của virut

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
396
lượt xem
108
download

Bài 31 Virut gây bệnh và ứng dụng của virut

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện có khoảng 3000 loại virut, kí sinh ở hầu hết vi sinh vật nhân sơ ( vi khuẩn) hoặc vi sinh vật nhân thực ( nấm men, nấm sợi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 31 Virut gây bệnh và ứng dụng của virut

 1. M«n Sinh häc 10 Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn
 2. KiÓm tra bμi cò 1. M« t¶ 5 chu tr×nh nh©n lªn cña virut ? 2. HIV /A IDS cã thÓ l©y qua nh÷ng con ®−êng nμo ? ThÕ nμo lμ bÖnh c¬ héi ?
 3. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn * H·y nªu c¸c lo¹i virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng ?
 4. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. 1. V irut kÝ sinh ë vi sinh vËt (phag¬): - HiÖn cã kho¶ng 3000 lo¹i virut, kÝ sinh ë hÇu hÕt vi sinh vËt nh©n s¬ (vi khuÈn, x¹ khuÈn) hoÆc vi sinh vËt nh©n thùc (nÊm men, nÊm sîi). - Chóng x©m nhËp trùc tiÕp, nh©n lªn theo 5 giai ®o¹n (nh− ®· nghiªn cøu ë bμi 30). - T¸c h¹i: tÕ bμo sinh tan, tÕ bμo tiÒm tan g©y thiÖt h¹i cho ngμnh c«ng nghiÖp vi sinh vËt, nh− s¶n xuÊt m× chÝnh, thuèc kh¸ng sinh, thuèc trõ s©u sinh häc...
 5. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. 1. V irut kÝ sinh ë vi sinh vËt (phag¬): 2. V irut kÝ sinh ë thùc vËt: - HiÖn cã kho¶ng 1000 lo¹i virut g©y bÖnh cho thùc vËt. - Tù virut kh«ng cã kh¶ n¨ng x©m nhËp vμo tÕ bμo thùc vËt, m μ g ©y nhiÔm nhê c«n trïng, truyÒn qua phÊn hoa, qua h¹t, qua c¸c vÕt x©y x¸t ë th©n c©y. Lan sang tÕ bμo kh¸c qua cÇu sinh chÊt nèi gi÷a c¸c tÕ bμo. - Chóng g©y t¸c h¹i cho c©y trång nh− lμm l¸ c©y ®èm vμng, ®èm n©u, säc hay v»n; l¸ xo¨n hay hÐo, vμng råi dông; th©n lïn hay cßi cäc...
 6. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. 1. V irut kÝ sinh ë vi sinh vËt (phag¬): 2. V irut kÝ sinh ë thùc vËt: 3. V irut kÝ sinh ë c«n trïng: - Khi ®ã c«n trïng lμ vËt chñ, chóng x©m nhËp qua ®−êng tiªu hãa, vμo ®−êng ruét gi÷a hoÆc theo dÞch b¹ch huyÕt lan ra kh¾p c¬ thÓ. - Chóng g©y t¸c h¹i cho c«n trïng, hoÆc dïng c«n trïng lμm æ chøa råi th«ng qua c«n trïng g©y bÖnh cho ®éng vËt vμ ng −êi.
 7. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. 1. V irut kÝ sinh ë vi sinh vËt (phag¬): 2. V irut kÝ sinh ë thùc vËt: 3. V irut kÝ sinh ë c«n trïng: * L −u ý: ®Ó h¹n chÕ t¸c h¹i cña virut g©y bÖnh, cÇn tuyÓn chän nh÷ng chñng vi sinh vËt, nh÷ng gièng vËt nu«i, c©y trång s¹ch bÖnh, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÖ sinh, tiªu diÖt vËt trung gian truyÒn bÖnh...
 8. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. II. øng dông cña virut trong thùc tiÔn. 1. Trong s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm sinh häc. - Sö dông s¶n xuÊt d−îc phÈm intefªron lμ pr«tªin ®Æc biÖt chØ do tÕ bμo ng−êi vμ ®éng vËt tiÕt ra cã t¸c dông chèng virut, chèng tÕ bμo ung th− vμ t¨ng c−êng kh¶ n¨ng miÔn dÞch.
 9. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. II. øng dông cña virut trong thùc tiÔn. 1. Trong s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm sinh häc. - Tr−íc ®©y intefªron ®−îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch chiÕt xuÊt tõ tÕ bμo b¹ch cÇu trong huyÕt t−¬ng cña ng −êi, nªn l−îng thu ®−îc rÊt thÊp cã gi¸ thμnh cao. - Ng μy nay b»ng kü thuËt di truyÒn cã thÓ s¶n xuÊt intefªron víi sè l−îng lín trong thêi gian ng¾n nªn gi¸ thμnh h¹.
 10. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. II. øng dông cña virut trong thùc tiÔn. 1. Trong s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm sinh häc. 2. Trong n«ng nghiÖp: thuèc trõ s©u tõ virut. - V iÖc l¹m dông thuèc trõ s©u hãa häc ®· lμm ¶nh h−ëng x Êu ®Õn søc kháe con ng−êi vμ m «i tr−êng sèng. Do ®ã biÖn ph¸p phßng trõ sinh häc ng μy cμng ®−îc x· héi quan t©m.
 11. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn I. C¸c virut kÝ sinh ë vi sinh vËt, thùc vËt vμ c«n trïng. II. øng dông cña virut trong thùc tiÔn. 1. Trong s¶n xuÊt c¸c chÕ phÈm sinh häc. 2. Trong n«ng nghiÖp: thuèc trõ s©u tõ virut. - V irut ®a diÖn thuéc nhãm virut Baculo ®· ®−îc lùa chän ®Ó s¶n xuÊt thuèc trõ s©u. ChÕ phÈm nμy cã −u viÖt sau: + Cã tÝnh ®Æc hiÖu cao, chØ g©y h¹i cho mét sè s©u nhÊt ®Þnh; kh«ng g©y ®éc cho ng −êi, ®éng vËt vμ c«n trïng cã Ých. + V irut ®−îc b¶o vÖ trong thÓ bäc nªn tr¸nh ®−îc c¸c y Õu tè m«i tr−êng bÊt lîi, do ®ã cã thÓ tån t¹i rÊt l©u (thËm trÝ 10 n¨m) ngoμi c¬ thÓ c«n trïng. + DÔ s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ diÖt s©u cao, gi¸ thμnh h¹.
 12. Bμi 31: Virut g©y bÖnh øng dông cña virut trong thùc tiÔn Tãm l¹i toμn bμi: V irut g©y bÖnh cho vi sinh vËt, c«n trïng vμ thùc vËt lμ nguyªn nh©n g©y tæn thÊt nÆng nÒ cho ng μnh c«ng nghiÖp vi sinh vËt vμ ngμnh n«ng nghiÖp. - Lμm c©u hái vμ bμi tËp - §äc phÇn: Em cã biÕt ? Trang 124 - SGK Sinh häc 10.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản