intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - TS. Lê Văn Mạnh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

1
1.026
lượt xem
376
download

Bài giảng Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - TS. Lê Văn Mạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nhằm giúp người học hiểu được các kiểu tổ chức nhà nước trên thế giới và sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta so với nhà nước pháp quyền tư sản và nắm chắc những quan điểm, chủ trương của Đảng, bản chất và các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 4: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân - TS. Lê Văn Mạnh

 1. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Bài 4 XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN Người biên soạn: Tiến sĩ LÊ VĂN MẠNH
 2. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Hiểu được các kiểu Nắm chắc những tổ chức nhà nước trên quan điểm, chủ trương thế giới và sự khác nhau của Đảng, bản chất và giữa nhà nước MỤC ĐÍCH các nhiệm vụ xây dựng pháp quyền XHCN YÊU CẦU và hoàn thiện ở nước ta so với Nhà nước nhà nước pháp quyền pháp quyền XHCN tư sản. ở nước ta hiện nay.
 3. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. NỘI DUNG II. BẢN CHẤT VÀ CÁC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
 4. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1. Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng), Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2011. 2. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội IX của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb CTQG, Hà Nội, 2001. 3. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb CTQG, Hà Nội, 2006. 4. Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) , Nxb CTQG, Hà Nội, 2011.
 5. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ I. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN. 1. Khái niệm Nhà nước 2. Quan điểm pháp quyền và của Đảng Nhà nước về Nhà nước pháp quyền pháp quyền. xã hội chủ nghĩa
 6. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ a. Khái niệm Nhà nước pháp quyền. 1. Khái niệm Nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa b. Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN
 7. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ a. Khái niệm Nhà nước pháp quyền: Nhà nước pháp quyền là Nhà nước dựa trên chế độ pháp trị, pháp luật được thượng tôn. Nhà nước dựa trên chế độ tam quyền phân lập, có sự độc lập tương đối trong thực hiện 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. - Học thuyết về Nhà nước pháp quyền là một giá trị của văn minh nhân loại. - Trong lịch sử đã tồn tại và trải qua nhiều hình thức Nhà nước pháp quyền, dựa trên nguyên tắc chung, nhưng không hoàn toàn giống nhau. - Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền: + Pháp luật được đề cao; + Mọi tổ chức, cá nhân, mọi công dân đều phải tuân thủ pháp luật, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật; + Các cơ quan thực hiện 3 quyền dựa trên pháp luật để thực thi quyền của mình một cách độc lập tương đối cao.
 8. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ b. Khái niệm Nhà nước pháp quyền XHCN Nhà nước pháp quyền XHCN là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; dựa trên chế độ pháp trị, pháp luật được thượng tôn. Ba quyền được thực hiện không đối lập nhau, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau. - Nhà nước pháp quyền XHCN giống nhà nước pháp quyền tư sản ở chỗ: cũng thượng tôn pháp luật, tức là mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật. - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khác Nhà nước pháp quyền tư sản ở hai điểm cơ bản: + Quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân + Tam quyền phân lập là lập pháp, hành pháp và tư pháp trong thực hiện không đối lập nhau mà là sự phân công, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau.
 9. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2. Quan điểm của Đảng về nhà nước pháp quyền Trước đổi mới, Đảng ta chưa dùng khái niệm nhà nước pháp quyền a. Qúa trình - Từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1994), phát triển Đảng ta đã dùng khái niệm Nhà nước nhận thức pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đại hội IX của Đảng (2001) khẳng định vị trí, của Đảng vai trò, bản chất và cơ chế hoạt động của về Nhà nước pháp quyền XHCN, nghĩa vụ Nhà nước của mọi tổ chức và công dân phải pháp quyền Đại hội XI khẳng định: “Nhà nước ta là chấp hành Hiến pháp và pháp luật XHCN Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện và thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân”.
 10. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ b. Những đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta Năm là, Nhà nước Ba là, Nhà nước được Một là, đó là Hai là, quyền lực Bốn là, Nhà nước quyền pháp tổ chức và hoạt động nhà nước nhà nước tôn trọng và bảo đảm Nam do XHCN Việt trên cơ sở Hiến pháp, của dân, là thống nhất, có sự quyền Đảng Cộng sản Việt Nam con người, pháp luật và bảo đảm do dân phân công rành mạch quyền công dân; đồng thời lãnh đạo, Cho Hiến pháp và các và vì dân; và phối hợp chặt chẽ nâng cao trách nhiệm giám sát bảo đảm sự đạo luật giữ vị trí tất cả giữa các cơ quan pháp lý giữa của nhân dân, sự Nhà nước tối thượng trong quyền lực nhà nước trong việc và công dân; phản biện xã hội của điều chỉnh các nhà nước thực hiện các quyền thực hành Mặt trận Tổ quốc dân chủ, quan hệ thuộc tất cả thuộc về lập pháp, hành pháp đồng thời tăng cường Việt Nam và các tổ chức các lĩnh vực nhân dân. và tư pháp. kỷ cương, kỷ thành viên luật. của đời sống xã hội. của Mặt trận.
 11. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ II. BẢN CHẤT VÀ CÁC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2. Tiếp tục Xây dựng 1. Về bản chất và hoàn thiện Nhà nước Nhà nước pháp quyền pháp quyền XHCN xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
 12. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Một là, nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước Hai là, ... là Nhà nước của tất cả các dân tộc trên 1.Về bản chất lãnh thổ Việt Nam, là biểu hiện tập trung Nhà nước của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. pháp quyền XHCN Ba là, … được tổ chức và hoạt động trên Việt Nam cơ sở nguyên tắc bình đẳng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân. Bốn là, tính chất dân chủ rộng rãi của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 13. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn hiện nay - Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân a. Yêu cầu: Xây dựng Và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền - Quyền lực Nhà nước là thống nhất, XHCN có sự phân công, phối hợp và kiểm soát trong thực hiện các quyền lập pháp, tư pháp và hành pháp.
 14. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật Hai là, đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội: b. Nhiệm vụ Ba là, đổi mới tổ chức và hoạt động xây dựng và của Chính phủ hoàn thiện Bốn là, xây dựng và nâng cao Nhà nước hiệu quả hoạt động của hệ thống pháp quyền Năm là, đổi mớiquan tư pháp hiệu quả các cơ và nâng cao XHCN hoạt động của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp Sáu là, đổi mới tổ chức bộ máy hành chính và hoạt động của cơ quan hành chính, cán bộ, công chức
 15. BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản