intTypePromotion=1

Bài giảng Bệnh học thủy sản: Chương 5.1 - Ths. Trương Đình Hoài

Chia sẻ: Manh Manh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
81
lượt xem
13
download

Bài giảng Bệnh học thủy sản: Chương 5.1 - Ths. Trương Đình Hoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bệnh học thủy sản - Chương 5.1: Một số bệnh thường gặp ở thủy sản có kết cấu nội dung trình bày về bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh do môi trường, biểu hiện các bệnh và câu hỏi ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh học thủy sản: Chương 5.1 - Ths. Trương Đình Hoài

 1. LOGO Chương V BỆNH THƯỜNG GẶP Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN GV. ThS. Trương Đình Hoài BM: Môi trường và Bệnh thủy sản
 2. Bệnh thường gặp ở ĐVTS I. Bệnh truyền nhiễm 1. Bệnh do vi rút ở ĐVTS 2. Bệnh do vi khuẩn ở ĐVTS 3. Bệnh do nấm ở ĐVTS II. Bệnh do ký sinh trùng 1. Bệnh ngoại KST ở ĐVTS 2. Bệnh nội KST ở ĐVTS 3. Bệnh truyền lây giữa người, ĐV trên cạn và ĐVTS III. Bệnh do MT, D2, DT và địch hại
 3. BỆNH DO VIRUS GÂY RA TRÊN ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
 4. BỆNH DO VIRUS GÂY RA Ở CÁ
 5. Bệnh xuất huyết ở cá trắm cỏ (Grass carp haemorrhagic disease) 1. NN gây bệnh: Reovirus. kt 60-80nm. Nhân VR ARN và không có vỏ bọc. 2. Loài bị ảnh hưởng:  Cá Trắm cỏ (Ctenopharyngodon idella),  Cá Trắm đen (Mylopharyngodon piceus),  Cá Mè (Hypophthalmichthys molitrix).
 6. 3. Triệu chứng bệnh:  Cá bị bệnh có biểu hiện lồi mắt, xuất huyết trên mang hoặc mang nhợt nhạt, xuất huyết ở gốc vây hoặc trên nắp mang.  Bệnh cấp tính gây ra tỷ lệ chết lên đến 80% ở cá giống dưới 1 năm tuổi.  Khi mổ cá thấy XH ở cơ, xoang miệng, ruột, gan lách và thận.
 7. BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI (Triệu chứng lâm sàng)  Da cá tối sẩm, cá bơi lờ đờ ở tầng mặt
 8. BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI (Triệu chứng lâm sàng)  Cá trắm cỏ giống gốc vây xuất huyết, các tia vây rách nát và cụt dần, vẩy rụng và khô ráp.
 9. BIỂU HIỆN BÊN NGOÀI (Triệu chứng lâm sàng)  Cá bệnh nặng bên ngoài xuất huyết hơi đỏ  Xoang miệng, nắp mang, xung quanh mắt, gốc vây và phần bụng đều biểu hiện xuất huyết
 10. Biểu hiện bên trong  Dầu hiệu đặc trưng: bóc da cá bệnh thấy xuất huyết dạng điểm hoặc nếu bệnh nặng thì toàn thân xuất huyết đỏ tươi
 11. Biểu hiện bên trong  Cơ quan nội tạng: ruột xuất huyết rõ, cục bộ hoặc toàn thân, có màu đỏ thẩm, thành ruột còn chắc chắn, không hoại tử.
 12. Biểu hiện bên trong  Gan xuất huyết, có màu trắng. Thận xuất huyết.
 13. Một số ảnh hưởng khác  Cá bệnh giảm hồng cầu, protein, can xi và urê nhưng lại tăng kali huyết.  VR gây tổn thương tế bào sau khi gây nhiễm 3-4 ngày ở To nuôi cấy 28-30oC.  Vaccine gây ĐƯMD đạt tỷ lệ bảo hộ 80% sau 4 ngày dùng ở To > 20oC.
 14. 4. CĐ bệnh:  Phân lập VR bằng P2 nuôi cấy tế bào  P2 PCR  KHV tử. 5. Phòng và xử lý bệnh  Dùng vaccine  Bệnh xảy ra dùng bột tỏi làm hạn chế tỷ lệ chết do bệnh. Giữ MT. (Health Fish)
 15. Reovirus trong thận cá trắm cỏ
 16. Quy trình chế vaccine vô hoạt Gan, thận, Cho cá ăn, tắm Lách, mô cơ của cá bệnh Tạo miễn dịch Kiểm tra Bảo quản 4 C Kéo dài 14 tháng An toàn, Xuất hiện BH sau 4 ngày hiệu lực Kiểm tra Pha loảng với vô trùng 10-100 thể tích nước sinh lý Peniciline Steptomycine 32C, 72h 800UI/ml 800µg/ml Bổ sung fomaline =0.1% Lấy nước trong và Ly tâm 3000 diệt khuẩn bằng vòng/ phút kháng sinh
 17.  Chú ý phân biệt với bệnh đốm đỏ (do vi khuẩn gây ra)
 18. Bệnh cá chép trong mùa xuân (Spring Viraemia Carp = SVC)  NN: Rhabdovirus g©y bÖnh trªn nhiÒu loµi c¸ chÐp: C¸ chÐp, c¸ chÐp cảnh (koi carp), c¸ tr¾m cá, c¸ mÌ tr¾ng, c¸ mÌ hoa, c¸ diÕc, c¸ vµng...  BÖnh thưêng xảy ra ë ĐK To thÊp. C¸ nhiÔm bÖnh có thÓ g©y chÕt do mÊt c©n b»ng muèi - nưíc, c¸ cã biÓu hiÖn phï nÒ, xuÊt huyÕt. VR thưêng tÊn c«ng tÕ bµo néi m¹c thµnh m¹ch m¸u, m« sản sinh m¸u (haematopoietic tissue) và lách và tiền thận.  C¸ sèng sãt qua vô dÞch cã ĐƯMD m¹nh vµ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng P2 trung hoµ VR, P2MD huúnh quang hoÆc P2 ELISA. Những P2 nµy còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®ưîc c¸ mang VR tõ những c¸ chưa cã triÖu chøng bÖnh.  VR thưêng khu tró ë gan, thËn, l¸ch, mang vµ n·o
 19. L©y truyÒn bÖnh:  BÖnh truyÒn ngang. Cã thÓ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Nguån dù trữ mÇm bÖnh tõ c¸ nhiÔm thải VR ra MT th«ng qua ph©n, c¸c chÊt bµi tiÕt råi truyÒn bÖnh sang c¸ nu«i.  Độ mÉn cảm víi bÖnh còng phô thuéc vµo tình tr¹ng cña c¸c c¸ thÓ trong loµi: tình tr¹ng sinh lý, tuæi... liªn quan ®Õn ĐƯMD kh«ng ®Æc hiÖu.  Đèi víi bÖnh nµy c¸ nhá nh¹y cảm h¬n víi bÖnh.
 20. Bệnh cá chép cảnh (Carp Koi Disease) NN: Herpesvirus g©y bÖnh ë c¸ chÐp cảnh (Koi Herpesvirus = KHV) (Cyprinus carpio). C¸ tr¾m cá hÇu như kh«ng nhiÔm bÖnh nµy. DÊu hiÖu bÖnh lý:  Mang nhît nh¹t.  C¸ bÞ bÖnh thưêng cã biÓu hiÖn ng¸p thiÕu khÝ trªn bÒ mÆt.  Tû lÖ chÕt bÖnh nhanh sau khi c¸ cã biÓu hiÖn bÖnh 24-48h.  Tû lÖ c¸ chÕt do bÖnh tõ 80-100%.  VR g©y viªm thËn vµ ho¹i tö mang vµ lµm tăng tiÕt trªn bÒ mÆt c¬ thÓ. Do g©y viªm vµ ho¹i tö nªn rÊt dÔ béi nhiÔm nÊm, vi khuÈn vµ KST.  C¸ nhá mÉn cảm víi bÖnh h¬n c¸ trưëng thµnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản