intTypePromotion=1

Bài giảng Các khái niệm cơ bản về bảo vệ rơ le - TS. Nguyễn Công Tráng

Chia sẻ: Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
71
lượt xem
8
download

Bài giảng Các khái niệm cơ bản về bảo vệ rơ le - TS. Nguyễn Công Tráng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các khái niệm cơ bản về bảo vệ rơ le cung cấp nội dung như: Nhiệm vụ của bảo vệ, các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống bảo vệ, các bộ phận của hệ thống bảo vệ, máy biến dòng điện, phần đo lường thứ cấp của bảo vệ, các bộ phận so sánh, phần đo lường của bảo vệ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các khái niệm cơ bản về bảo vệ rơ le - TS. Nguyễn Công Tráng

Caùc khaùi nieäm cô baûn veà baûo veä rô le<br /> <br /> TS. Nguyễn Công Tráng<br /> Đại học Tôn Đức Thắng<br /> <br /> Nhieäm vuï cuûa baûo veä<br /> Trong quaù trình vaän haønh heä thoáng ñieän coù theå xuaát hieän tình traïng<br /> söï coá vaø cheá ñoä laøm vieäc khoâng bình thöôøng cuûa caùc phaàn töû.<br /> <br /> Trong phaàn lôùn tröôøng hôïp, caùc söï coá (ngaén maïch) thöôøng keøm theo<br /> hieän töôïng doøng ñieän taêng cao vaø ñieän aùp giaûm thaáp.<br /> Caùc thieát bò coù doøng ñieän taêng cao chaïy qua coù theå bò ñoát noùng quaù<br /> möùc cho pheùp vaø bò hö hoûng . Khi ñieän aùp bò giaûm thaáp, caùc hoä tieâu thuï<br /> khoâng theå laøm vieäc bình thöôøng vaø tính oån ñònh cuûa caùc maùy phaùt laøm vieäc<br /> song song vaø cuûa toaøn heä thoáng bò giaûm.<br /> Caùc cheá ñoä laøm vieäc khoâng bình thöôøng laøm cho aùp, doøng vaø taàn soá<br /> leäch khoûi giôùi haïn cho pheùp vaø neáu ñeå noù keùo daøi tình traïng naøy coù theå xuaát<br /> hieän söï coá.<br /> Nhö vaäy coù theå noùi söï coá laøm roái loaïn hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa heä<br /> thoáng ñieän noùi chung vaø cuûa caùc hoä tieâu thuï ñieän noùi rieâng, coøn caùc cheá ñoä<br /> laøm vieäc khoâng bình thöôøng coù theå gaây nguy cô xuaát hieän söï coá, laøm giaûm<br /> tuoåi thoï cuûa maùy moùc.<br /> <br /> Caùc yeâu caàu cô baûn ñoái vôùi heä thoáng baûo veä<br /> Yeâu caàu ñoái vôùi baûo veä choáng ngaén maïch<br /> a. Tính choïn loïc<br /> b.Taùc ñoäng nhanh<br /> c. Ñoä nhaïy<br /> d. Ñoä tin caäy<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> MC3 N1<br /> N2<br /> <br /> A<br /> <br /> MC1<br /> <br /> MC2<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Caét choïn loïc phaàn töû bò hö hoûng khi ngaén maïch trong maïng<br /> Yeâu caàu ñoái vôùi baûo veä choáng caùc cheá ñoä laøm vieäc khoâng bình thöôøng<br /> <br /> Töông töï baûo veä choáng ngaén maïch, caùc baûo veä naøy cuõng caàn taùc ñoäng<br /> choïn loïc nhaïy vaø tin caäy. Yeâu caàu taùc ñoäng nhanh khoâng xaûy ra.<br /> <br /> Caùc boä phaän cuûa heä thoáng baûo veä<br /> Ño löôøng sô caáp<br /> Maùy bieán doøng (BI),<br /> maùy bieán ñieän aùp (BU)<br /> Nhieäm vuï :<br />  Giaûm doøng ñieän vaø ñieän<br /> aùp cuûa ñoái töôïng baûo veä<br /> ñeán giaù trò thaáp nhaát ñuû<br /> ñeå heä thoáng baûo veä laøm<br /> vieäc an toaøn.<br />  Caùch ly baûo veä vôùi ñoái<br /> töôïng ñöôïc baûo veä.<br />  Vaø cho pheùp duøng doøng<br /> vaø aùp chuaån thích öùng vôùi<br /> heä thoáng baûo veä.<br /> <br /> BU<br /> <br /> MC<br /> Ño löôøng<br /> ÑL<br /> BI<br /> <br /> MaïchLogic<br /> <br /> Thöïc hieän<br /> <br /> LG<br /> <br /> IR<br /> UR<br /> Tín hieäu töø baûo veä khaùc<br /> <br /> Phaàn ño löôøng<br /> <br /> Nguoàn thao taùc<br /> <br /> Phaàn logic<br /> Sô ñoà khoái toång quaùt moät heä thoáng baûo veä<br /> <br /> Tín hieäu<br /> TH<br /> <br /> Maùy bieán doøng ñieän(BI,CT)<br /> <br /> Tæ soá bieán ñoåi doøng ñieän cuûa BI theo lyù thuyeát laø nghòch vôùi soá voøng<br /> cuoän sô caáp vaø thöù caáp cuûa BI. Nhöng thöïc teá doøng thöù caáp ñöôïc xaùc ñònh<br /> baèng<br /> NI . IT = (Is - I)<br /> trong ñoù IT, IS, I laø doøng thöù caáp, doøng sô caáp, doøng töø hoùa vaø NI laø tæ<br /> soá voøng quaán.<br /> <br /> Doøng töø hoùa tæ leä vôùi toång trôû cuûa maïch thöù caáp, vì theá sai soá cuûa BI tæ<br /> leä vôùi toång trôû thöù caáp (phuï taûi cuûa BI).<br /> <br /> Noái taét cuoän thöù caáp laø tröôøng hôïp laøm vieäc bình thöôøng cuûa BI.<br /> <br /> Khoâng cho pheùp maùy bieán doøng laøm vieäc ôû tình traïng hôû maïch thöù caáp<br /> khi doøng ñieän sô caáp ñònh möùc. Ñaëc bieät khi ngaén maïch, doøng sô caáp lôùn ,<br /> söùc ñieän ñoäng phía thöù caáp (neáu hôû maïch) coù theå ñaït ñeán haøng chuïc kV. Cuõng<br /> caàn chuù yù raèng neáu ñieän trôû cuûa phuï taûi ôû maïch thöù caáp lôùn cuõng coù theå gaây<br /> ra ñieän aùp nguy hieåm.<br /> <br /> Ñoä chính xaùc cuûa BI ñöôïc tính baèng tæ soá :<br /> <br /> <br /> NI .IT  IS<br /> %saiso <br /> 100%<br /> IS<br /> Caùc heä soá ñaëc tröng cho caáp chính xaùc cuûa BI : 5P10 ;10P20 ; 5P30 …<br /> noùi leân sai soá cuûa BI laø 5% hoaëc 10% khi doøng ñieän qua BI baèng 10 , 20 hoaëc<br /> 30 laàn doøng ñònh möùc sô caáp cuûa BI .<br /> Sai soá cho pheùp veà goùc laø 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2