intTypePromotion=3

Bài giảng Cảm biến - GV. Nhữ Quý Thơ

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
193
lượt xem
77
download

Bài giảng Cảm biến - GV. Nhữ Quý Thơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cảm biến nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ thuật cảm biến và xử lý tín hiệu; phương pháp tính toán các đại lượng biến đổi dựa trên đại lượng điện, phương pháp ghép nối cảm biến với máy tính và các bộ điều khiển và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cảm biến - GV. Nhữ Quý Thơ

 1. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẢM BIẾN VÀ HỆ THỐNG ĐO Thời lượng: 45 tiết (3 tiết/tuần)- 30t LT,15t TH Đánh giá sinh viên: 3 bài kiểm tra (Bài tập lớn) 1 bài thi (Không sử dụng tài liệu) Tài liệu giảng dạy: 1.Kỹ thuật đo lường – Lê Quốc Huy 2.Measurement Systems - Esnest O.Doebelin Tài liệu tham khảo: 1. Cảm biến công nghiệp- Hoàng Minh Công 2. Đo lường điện tử - Dư Quang Bình… Giảng viên: Nhữ Quý Thơ nhuquytho@yahoo.com nhuquytho@haui.edu.vn
 2. BÀI MỞ ĐẦU 1. Mục đích môn học Trang bÞ c¸c kiÕn thøc vÒ kü thuËt c¶m biÕn vµ xö lý tÝn hiÖu. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n c¸c ®¹i l−îng biÕn ®æi dùa trªn ®¹i l−îng ®iÖn, ph−¬ng ph¸p ghÐp nèi c¶m biÕn víi m¸y tÝnh vµ c¸c bé ®iÒu khiÓn. Nguyªn lý vµ ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c thiÕt bÞ phÇn cøng chuyªn dông còng nh− phÇn mÒm m¸y tÝnh trong ®o l−êng vµ xö lý tÝn hiÖu thu ®−îc tõ c¸c bé c¶m biÕn. CÊu tróc vµ c«ng dông cña c¸c bé c¶m biÕn th«ng dông vµ c¸c m¹ch ®iÖn nèi ghÐp, c¸c hÖ thèng ®o l−êng chuyªn dông, c¸c phÇn mÒm thu thËp vµ xö lý sè liÖu.
 3. BÀI MỞ ĐẦU 2. Vai trß cña m«n häc C¸c hÖ thèng c¶m biÕn ®−îc coi nh− c¸c gi¸c quan cña c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng cã nhiÖm vô c¶m nhËn biÕn ®æi cña c¸c sù kiÖn vËt lý kh«ng ph¶i ®iÖn vµ biÕn chóng thµnh ®¹i l−îng ®iÖn ®Ó c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn nhËn biÕt ®−îc, gióp chóng ta nhËn d¹ng vµ ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng còng nh− ®iÒu khiÓn mäi tr¹ng th¸i cña thiÕt bÞ phï hîp. HÖ thèng c¶m biÕn cã vai trß then chèt trong c¸c hÖ thèng tù ®éng ®Æc biÖt lµ c¸c hÖ thèng th«ng minh. C¶m biÕn lµ mét bé phËn quan träng hµng ®Çu kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c hÖ thèng tù ®éng ®ßi hái cÇn ph¶i tiÕp cËn M«n häc lµ mét m«n then chèt vµ b¾t buéc ®èi víi sinh viªn ngµnh c¬ ®iÖn tö.
 4. BÀI MỞ ĐẦU 3. Mét sè vÝ dô ứng dụng trong c«ng nghiệp: Phát hiện màng trong Phát hiện băng niêm phong trên nắp lọ/hộp
 5. BÀI MỞ ĐẦU Phát hiện dấu/vết trên Phát hiện dãy băng niêm nền phong trên bao thuốc lá
 6. BÀI MỞ ĐẦU Cảm biến phát hiện màu Đo đường kính của ống
 7. BÀI MỞ ĐẦU Kiểm tra hiện tượng thủng Phát hiện lon kim loại nắp thiếc, nắp nhôm
 8. BÀI MỞ ĐẦU Phát hiện nắp lọ bị hỏng
 9. BÀI MỞ ĐẦU Phân biệt chiều cao của nắp Phát hiện mức sữa/nước trái cây bên trong hộp
 10. BÀI MỞ ĐẦU Phát hiện nhãn bằng plastic Phát hiện nắp nhôm trên chai nước bóng trên giấy
 11. BÀI MỞ ĐẦU Phát hiện chai PET Phát hiện mẫu bánh trên băng chuyền
 12. ch­¬ng 1 c¸c kh¸I niÖm vµ ®Æc tr­ng c¬ b¶n 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.1 Kh¸i niÖm C¶m biÕn lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó c¶m nhËn biÕn ®æi c¸c ®¹i l−îng vËt lý vµ c¸c ®¹i l−îng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn cÇn ®o thµnh c¸c ®¹i l−îng ®iÖn cã thÓ ®o vµ xö lý ®−îc. C¸c ®¹i l−îng cÇn ®o (m) th−êng kh«ng cã tÝnh chÊt ®iÖn: NhiÖt ®é, ¸p suÊt... t¸c ®éng lªn c¶m biÕn cho ta mét ®Æc tr−ng (s) mang tÝnh chÊt ®iÖn (®iÖn tÝch, ®iÖn ¸p, dßng ®iÖn hoÆc trë kh¸ng) chøa ®ùng th«ng tin cho phÐp x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng ®o. §Æc tr−ng (s) lµ hµm cña ®¹i l−îng cÇn ®o (m): s = F(m) (s) : Lµ ®¹i l−îng ®Çu ra hoÆc lµ ph¶n øng cña c¶m biÕn. (m): Lµ ®¹i l−îng ®Çu vµo hay kÝch thÝch (cã nguån gèc lµ ®¹i l−îng cÇn ®o). Th«ng qua ®o ®¹c (s) cho phÐp nhËn biÕt gi¸ trÞ cña (m).
 13. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn Ph©n lo¹i theo nguyªn lý chuyÓn ®æi gi÷a ®¸p øng vµ kÝch thÝch
 14. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn Ph©n lo¹i theo d¹ng kÝch thÝch
 15. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn Ph©n lo¹i theo tÝnh n¨ng cña bé c¶m biÕn
 16. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn Ph©n lo¹i theo ph¹m vi sö dông Ph©n lo¹i theo th«ng sè cña m« h×nh m¹ch thay thÕ + C¶m biÕn tÝch cùc cã ®Çu ra lµ nguån ¸p hoÆc nguån dßng. + C¶m biÕn thô ®éng ®−îc ®Æc tr−ng b»ng c¸c th«ng sè R, L, C, M .... tuyÕn tÝnh hoÆc phi tuyÕn.
 17. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn VÝ dô vÒ c¶m biÕn thô ®éng
 18. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn VÝ dô vÒ c¶m biÕn tÝch cùc
 19. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.2 Ph©n lo¹i c¶m biÕn C¸c lo¹i c¶m biÕn hay ®−îc sö dông C¸c lÜnh vùc øng dông trong c«ng nghiÖp vµ d©n dông *: XÕp theo sè l−îng c¸c lo¹i c¶m biÕn b¸n ®−îc t¹i Ph¸p n¨m 2002
 20. 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i c¶m biÕn 1.3 §−êng cong chuÈn cña c¶m biÕn Kh¸i niÖm §−êng cong chuÈn c¶m biÕn lµ ®−êng cong biÓu diÔn sù phô thuéc cña ®¹i l−îng ®iÖn (s) ë ®Çu ra cña c¶m biÕn vµo gi¸ trÞ cña ®¹i l−îng ®o (m) ë ®Çu vµo. §−êng cong chuÈn cã thÓ biÓu diÔn b»ng biÓu thøc ®¹i sè d−íi d¹ng: s = F(m)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản