Bài giảng cấu trúc điều khiển

Chia sẻ: Hoang Van Doan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
279
lượt xem
87
download

Bài giảng cấu trúc điều khiển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Các lệnh được thi hành tuần tự, lệnh sau nối tiếp lệnh trước. - Thứ tự các câu lệnh được thực hiện theo đúng trình tự viết trong chương trình. - Cấu trúc tuần tự được thi hành cho đến khi gặp: Cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh hoặc gặp lệnh thi hành một chương trình con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng cấu trúc điều khiển

 1. NG I H C BC MARKETING KHOA TIN H C QU N LÝ 306 Nguy n Tr ng Tuy n – Q.TB – TP.HCM BÀI GI NG
 2. C U TRÚC I U KHI N I/ C u trúc tu n t . II/ C u trúc ch n l a (r nhánh). 2.1/ C u trúc If 2.1.1/ C u trúc If ... EndIf 2.2.2/ C u trúc If ... Else ... EndIf 2.2/ C u trúc Do Case . 2.3/ So sánh c u trúc If ... EndIf và Do Case ... EndCase III/ C u trúc l p . 3.1/ C u trúc For ... EndFor 3.2/ C u trúc Do While 3.2.1/ C u trúc Do While .T. 3.2.2/ C u trúc Do While 3.2.3/ C u trúc Do While !Eof() 3.3/ C u trúc Scan ... EndScan
 3. !" # $% & ' ( )!" * +$ %,- (.! /! " +0 !
 4. " +1 23 4 # $ 5. +1 & ' +1 26 ! 7 8 $ +1 23 $ 1 9: $ ;' : 2< ! " # $ 23 4 : ' 0 . +0 5. - :0 0 +1 4 => 2< : .! ?
 5. ! "#$ %& '# ( #) * +, - +, . ...v..v…. +, / 0 " " " 2< * +$ +0 :
 6. 1 2 3 4 5 4 : C * +$ => : 26 : 2< ! < - D +4 => E 8 + +F : ' B D %7 9.G !7!(. :0 %H + 9.G !H!(.! IJ $ 1 => K ; 1 % :0 K +4= D(. +4 LM ;4: : 23 EN +1 ; ' : 2< ! OL 9: - 4: %PQ. R S PQ T. PQ. !!. S+ 9. R S PQ T. " 9. R S " 9 (. 5. 2< U D V => = ;4: ;4 => = !
 7. H:W : ). X - (." PQ.RYS+ 9Z.R S PQ E(." " 9.RY[ 9 \ 9Z.R S " 9 .6- 78 4 * +$ 5. + K + K D ' EN S PQ ! " PQ. V +@ ;4: 9: 7: PQ. V V S+ 9. :0 K !.O:. V 5.H:W : +4= ).+:X PQ.!.
 8. .6-6- 79: ; 7 ? > @ 5 +A B C ]^ 8 + +F_ ] 1 _ False : < C
 9. .6.6. 7 9 :2DE 9 : ; 7 ? > @ 5 +A B False 7 ]^ 8 + +F _ ] 1 _ :2DE True 7 ]^ 8 + +F )_ False ] 1 )_ /+, -0 RRRRRRR! :2DE True ] 1 _ RRRRRRR! /+, .0 : ; 7 EndIf
 10. 7: PQ. R S+ 9. R S PQ 5. ' ]^ 8 + +F_. L :D +1 d PQ. e -2 23 $ 1 ; 4 Ef B . PQ. g +X ! 1 d S+ 9. & L - 23 $ 1 ' ]^ 8 + +F_. d : a + +F %H + 9(.!. "V E : PQ. D 23 V +X Ed E M S PQ ! " 4M g 23 * +4 PQ. +@ % PQ.+@ ;4: (.!." PQ. V +@ ;4: 2 & 2 K E : hB /.
 11. .6. @ 5
 12. +A B …..v..v…………..
 13. - % * +$ (.5. : C * => : D i V WDM ! " O:. " 9. D 23 = 8 EN S " 9! 7: O:." 9.5. ' V 1 %SW (. L f ` " 9. 4: V ;a e d - 23 2 $ 1 %;4 Ef B . D " 9. g +X (. !7 : O:. " 9. 5. K 2h V :D [ 9 \ 9. 23 ; ' $ 1 +1 & L % ' " 9. 26 V K f (. "V +@ ;4: b " 9.!
 14. .6I F D5 7 9 : ; 7 JK 3 8 PQ.!!.S PQ ;4 O:." 9.R S " 9 +4 - 5. : C 26 + +F j 2< * => : D i V WDM % ' V ). :0 /. PQ.R S PQ V 1 B D < (! L 5 3 8 " PQ. R S PQ V 4 X PQ. & ' ;4 PQ. +@ 5. : O:." 9. ` V 26 + +F j 2< 2< 2< PQ.+@ !
 15. ? PQ. R S PQ ;4 O:. " 9. R S " 9 : 2h 3 # * => : c D i V WDM %W a 26 : 2< (! " PQ. ; ' 26 X & ' : C +1 23 4 % ' 1 - j b PQ. f (! ' ` * => : D i V WDM * PQ. RS+ 9. R S PQ :0 O:. " 9. R S " 9 !% ' & ]k/. * PQ.;4 23 +X ).
 16. 2M 6 4 => : C +1 4 +# => V= +1 : # j ! H:W : V X +0 CF 9 : ;CF
 17. I6- CF 9 : ;CF ? > @ 5 O P O P @ R S >T OAT 2M Q =F = JU > 2M For To [Step +/- ] …………………………. …………………………. [Loop] [Exit] EndFor
 18. +A B False True Command
 19. g +0 H: . R S H: : C +0 +X => V= +1 : ;6 & +# +0 23 E ' 2 6 % B M a Ed SW )_(! " H: . D 23 ' Ed S H: Y? 9 . nTG ]SW /_. V V :0 K : ;g +0 H: .% a =0 +4 n (! 7 : ;g +0 H: . V V +1 :: . % : C B M. d +X ;g +0 (. :0 SW . % : C : f ;g +0 (!
 20. I6.
Đồng bộ tài khoản