Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 6)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
142
lượt xem
65
download

Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 6)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tốc độ dòng khí (Flow Rate, Peak Flow– Lưu lượng đỉnh) Cài đặt sao cho phù hợp với dòng yêu cầu của BN ước lượng Theo Flow Rate 4 – 6 VE Tốc độ dòng khí Theo ước lượng Flow Rate 4 – 6 VE Dạng sóng của dòng khí (Flow waveforms) Có 3 dạng: Dốc thoải (Ramp) Tăng dần (Ascending) hoặc Giảm dần (Descending): hay dùng nhất Hình vuông (Rectangular): hay dùng khi đo cơ học phổi Hình sin (Sinusoidal) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chọn lựa và cài đặt thở máy (Phần 6)

  1. Tốc độ dòng khí (Flow Rate, Peak Flow– Lưu lượng đỉnh)  Cài đặt sao cho phù hợp với dòng yêu cầu của BN  Theo ước lượng  Flow Rate  4 – 6 VE
  2. Tốc độ dòng khí  Caøi ñaët sao cho doøng phuø hôïp: ng p:  Thieáu doøng (A): thoaûi, khoâng phaúng. ng i, ng.  Thöøa doøng (B): quaù doác. ng c.  Theo ước lượng  Flow Rate  4 – 6 VE
  3. Dạng sóng của dòng khí (Flow waveforms)  Có 3 dạng:  Dốc thoải (Ramp)  Tăng dần (Ascending) hoặc  Giảm dần (Descending): hay dùng nhất  Hình vuông (Rectangular): hay dùng khi đo cơ học phổi  Hình sin (Sinusoidal)  Tác dụng sinh lí: còn bàn cãi.
  4. Biểu đồ dòng Dạng sóng dòng khí Vuông hay Giảm dần ? 120 Vuông Giảm dần SQUARE DECELERATING INSP . V giây LPM 1 2 3 4 5 6 EXH 120
  5. Vai trò của dạng sóng dòng khí  Áp lực trung bình sẽ maximum với dạng giảm dần và min với dạng hình sin, tăng dần, hình vuông.  Áp lực đỉnh sẽ thấp nhất với dạng giảm dần và cao nhất với dạng hình sin, tăng dần, hình vuông.  Dạng giảm dần có thể làm cải thiện sự oxy hóa và thông khí do cải thiện sự phân phối khí.
  6. Ti pause TI (Thôû vaøo) TE (Thôû ra) cmH2O 30 PPeak A B (AÙp löïc ñænh) C Pplateau Ti (AÙp löïc bình nguyeân) pause Paw 1 2 3 PEEP 4 5 6 giaây -10
Đồng bộ tài khoản