Bài giảng Chương 5: Kế toán thuế TTĐB - ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
18
lượt xem
5
download

Bài giảng Chương 5: Kế toán thuế TTĐB - ĐH Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 5: Kế toán thuế TTĐB cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về thuế TTĐB, rủi ro và cơ hội, tổ chức chứng từ, ghi sổ kế toán trình bày trên BCTC, báo cáo thuế TTĐB. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 5: Kế toán thuế TTĐB - ĐH Mở TP.HCM

TRUỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN THUẾ TTĐB<br /> LOGO<br /> <br /> M C TIÊU<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Sau khi h c xong chương này, sinh viên có th :<br /> Gi i thích đư c ý nghĩa và n i dung cơ b n các văn b n<br /> pháp qui liên quan đ n thu TTĐB.<br /> Nh n di n đư c nh ng r i ro và cơ h i thu đ i v i thu<br /> TTĐB.<br /> T ch c ch ng t k toán, ghi s k toán và trình bày<br /> thu TTĐB trên BCTC<br /> L p báo cáo thu TTĐB<br /> <br /> N I DUNG<br /> 1<br /> <br /> Nh ng v n đ cơ b n v thu TTĐB<br /> <br /> 2<br /> <br /> R i ro và cơ h i<br /> <br /> 3<br /> <br /> T ch c ch ng t , ghi s k toán<br /> trình bày trên BCTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Báo cáo thu TTĐB<br /> <br /> Nh ng v n đ cơ b n c a thu TTĐB<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> H th ng các văn b n pháp qui<br /> Khái ni m<br /> Đ i tư ng tính thu<br /> Căn c tính thu<br /> Phương pháp tính thu<br /> Qui đ nh kê khai thu TTĐB<br /> <br /> H th ng các văn b n pháp quy<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Lu t thu TTĐB s 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11<br /> năm 2008 c a Qu c H i khóa XII, kỳ h p th tư.<br /> Ngh đ nh 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009.<br /> Thông tư 64/2009/TT-BTC, ngày 27 tháng 03 năm 2009<br /> c a BTC.<br /> Ngh đ nh 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011.<br /> Thông tư 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012<br /> Thông tư 151/TT-BTC ngày 10/10/2014<br /> Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015<br /> <br /> KHÁI NI M<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Thu tiêu th đ c bi t là m t lo i thu gián thu đánh vào m t<br /> s lo i hàng hóa và d ch v đ c bi t v i m c thu su t r t<br /> cao.<br /> Thu tiêu th đ c bi t ch đánh vào nh ng hàng hóa, d ch<br /> v c n thi t h n ch tiêu dùng.<br /> Thông thư ng các hàng hóa, d ch v này là các lo i hàng<br /> hóa, d ch v gây tác h i cho s c kho con ngư i và đ i<br /> s ng văn hóa c ng đ ng ho c quá cao c p so v i m t<br /> b ng thu nh p chung c a xã h i.<br /> <br /> Đ I TƯ NG CH U THU<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 1. Tàu bay, du thuy n s d ng cho m c đích<br /> dân d ng<br /> 2. Xăng các lo i, nap-ta, ch ph m tái h p và<br /> Ho t đ ng<br /> các ch<br /> ph m khác bao g m c<br /> condensate đ pha ch xăng.<br /> s n xu t ho c<br /> 3. Thu c lá đi u, xì gà và ch ph m khác t<br /> nh p kh u<br /> cây thu c là dùng đ hút, hít, nhai, ng i,<br /> ng m.<br /> 4. Rư u, Bia<br /> 5. Xe ô tô < 24 ch<br /> 6. Xe mô tô hai bánh, ba bánh có dung tích xi<br /> lanh >125 cm3<br /> 7. Đi u hoà nhi t đ t 90.000 BTU tr xu ng<br /> 8. Vàng mã, hàng mã, bài lá<br /> 7<br /> <br /> Đ I TƯ NG CH U THU<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> 1. Kinh doanh vũ trư ng;<br /> Ho t đ ng<br /> kinh doanh<br /> d ch v<br /> <br /> 2. Kinh doanh massage, karaoke<br /> 3. Kinh doanh casino; trò chơi đi n t<br /> <br /> có<br /> <br /> thư ng bao g m trò chơi b ng máy jackpot,<br /> máy slot và các lo i máy tương t<br /> 4. D ch v kinh doanh vé đ t cư c<br /> 5. Ho t đ ng kinh doanh c a golf<br /> 6. Kinh doanh x s<br /> 8<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Đ I TƯ NG N P THU<br /> T ch c, cá<br /> nhân<br /> T ch c, cá<br /> nhân<br /> T ch c, cá<br /> nhân<br /> <br /> S n xu t<br /> Kinh doanh<br /> Nh p kh u<br /> NKUT<br /> <br /> Hàng hóa<br /> D ch v<br /> Hàng hóa<br /> <br /> Ghi chú: Thu TTĐB ch thu 1 l n khâu s n xu t, nh p<br /> kh u ho c kinh doanh d ch v .<br /> khâu thương m i không<br /> n p thu TTĐB, tr trư ng h p t ch c, cá nhân mua hàng<br /> hóa thu c di n ch u thu tiêu th đ c bi t c a cơ s s n<br /> xu t đ xu t kh u nhưng không xu t kh u mà tiêu th trong<br /> nư c.<br /> 9<br /> <br /> Thí d 1<br /> <br /> LOGO<br /> <br /> Cty XNK A mua c a Cty rư u Bình Tây 10.000 chai rư u đ<br /> xu t kh u theo h p đ ng đã ký k t v i nư c ngoài xu t kh u<br /> 10.000 chai. H t h n h p đ ng xu t kh u Cty XNK ch xu t<br /> kh u 8.000 chai, 2.000 chai không xu t kh u Cty XNK bán<br /> trong nư c.<br /> Trư ng h p này khi mua hàng c a Cty rư u Bình Tây<br /> 10.000 chai mua đ xu t kh u theo h p đ ng đã ký k t s<br /> không thu c di n ch u thu TTĐB. Cty XNK đã xu t kh u<br /> 8.000 chai còn 2.000 chai Cty XNK bán trong nư c s<br /> ph i n p thu TTĐB cho 2.000 chai mà Cty XNK khi mua<br /> hàng đã không thu c di n ch u thu TTĐB.<br /> <br /> 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản