Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
19
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu "Quản trị cơ sở dữ liệu" trình bày những nội dung cơ bản sau: Quản trị viên cơ sở dữ liệu, cơ chế xác thực, quản trị người dùng, quản trị quyền và vai trò, quản trị sao lưu và phục hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

9/5/2016<br /> <br /> CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Quản trị viên cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Cơ chế xác thực<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Quản trị người dùng<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Quản trị quyền và vai trò<br /> <br /> 5<br /> <br /> • Quản trị sao lưu và phục hồi<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> QUẢN TRỊ VIÊN CSDL<br />  Trách nhiệm của Quản trị viên CSDL<br /> <br /> <br /> <br /> Đảm bảo hiệu năng, tính toàn vẹn, tính bảo mật<br /> Lập kế hoạch, phát triển, khắc phục sự cố<br /> <br />  Các tác vụ quản trị<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Bảo mật, tạo tài khoản người dùng và phân<br /> quyền<br /> Lập các chiến lược sao lưu CSDL để phục hồi<br /> khi gặp sự cố<br /> Tạo lịch sao lưu CSDL tự động<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> XỬ LÝ TRUY CẬP TỚI CSDL<br /> USER<br /> Bảo mật<br /> USER<br /> Xác thực tài<br /> khoản đăng nhập<br /> <br /> Quyền<br /> (Permission)<br /> <br /> Vai trò<br /> (Role)<br /> <br /> GROUP<br /> <br /> Quyền<br /> USER<br /> <br /> CSDL<br /> Các câu<br /> lệnh SQL<br /> <br /> Schema<br /> Các đối<br /> tượng<br /> CSDL<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU<br />  CSDL được bảo mật thông qua<br /> <br /> <br /> Quyền (Permission)<br />  Quy định các hành động người dùng có thể thực<br /> hiện trên CSDL hoặc các đối tượng CSDL cụ thể<br /> <br /> <br /> <br /> Vai trò (Role)<br />  Tập quyền được gán cho người dùng<br /> <br />  Người dùng hoặc nhóm người dùng được<br /> gán các quyền và vai trò nhất định để truy<br /> cập tới CSDL<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> CƠ CHẾ XÁC THỰC<br />  SQLServer hỗ trợ hai cơ chế xác thực<br /> <br /> <br /> Windows Authentication mode<br />  Xác thực sử dụng tài khoản đăng nhập hệ điều<br /> hành Windows<br /> <br /> <br /> <br /> SQLServer and Windows Authentication mode<br />  Tài khoản đăng nhập Windows<br />  Tài khoản SQLServer<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> LOGIN ID<br />  Người dùng kết nối CSDL SQLServer<br /> thông qua Login ID<br /> <br /> <br /> Windows Login ID<br /> CREATE LOGIN FROM WINDOWS<br /> [WITH [DEFAULT_DATABASE = ]<br /> [, DEFAULT_LANGUAGE = ]]<br /> <br /> <br /> <br /> SQLServer Login ID<br /> CREATE LOGIN <br /> WITH PASSWORD = 'password‘ [MUST_CHANGE]<br /> [, DEFAULT_DATABASE = ]<br /> [, DEFAULT_LANGUAGE = ]<br /> [, CHECK_EXPIRATION = {ON|OFF}<br /> [, CHECK_POLICY = {ON|OFF}<br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> VÍ DỤ<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> QUY TẮC ĐẶT MẬT KHẨU<br />  Không được để trống hoặc dùng các từ<br /> ngữ thông thường, dễ nhớ<br />  Không sử dụng tên máy, tên người sử<br /> dụng<br />  Có nhiều hơn 8 ký tự<br />  Phải chứa ít nhất 3 trong số các ký tự sau<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Chữ cái viết hoa<br /> Chữ cái viết thường<br /> Chữ số<br /> Ký tự đặc biệt<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/5/2016<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> DB USER – NGƯỜI DÙNG CSDL<br /> <br />  Mỗi CSDL có danh sách người dùng được<br /> xác thực để truy cập CSDL đó<br />  Khi tạo DB User<br /> <br /> <br /> User chỉ có quyền chọn ngữ cảnh CSDL,<br /> không có quyền thực thi các thao tác<br />  Trên CSDL<br />  Trên các đối tượng của CSDL đó<br /> <br /> <br /> <br /> User cần được cấp quyền đối tượng và quyền<br /> CSDL<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> DB USER – NGƯỜI DÙNG CSDL<br /> CREATE USER <br /> [{FOR|FROM} LOGIN ]<br /> [WITH DEFAULT_SCHEMA = ]<br /> <br /> ALTER USER WITH<br /> [NAME = ]<br /> [, DEFAULT_SCHEMA = ]<br /> <br /> DROP USER <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu – Tổng quan hệ thống cơ sở dữ liệu<br /> <br /> VÍ DỤ<br /> <br /> Ths. Trịnh Hoàng Nam, namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản