intTypePromotion=3

Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 3: Phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:135

0
28
lượt xem
0
download

Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 3: Phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông, hệ thống kiến thức GDMT,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 3: Phương pháp giáo dục môi trường thông qua môn Hóa học ở trường phổ thông

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÍN TH.S NGÔ XUĐN LƯƠNG Thanh Hóa, năm 2006
 2. PHẦN II :  GIĐO DỤC MÔI TRƯỜNG  VĂ NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 3. CHƯƠNG III:   PHƯƠNG PHĐP GIĐO DỤC MÔI TRƯỜNG  THÔNG QUA MÔN HOĐ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ  THÔNG.
 4. I. Phương phđp đưa GDMT văo môn hođ học  ở trường phổ  thông. 1. Xđc định hệ thống kiến thức GDMT trong môn hođ học. ở nhiều nước trín thế giới, việc GDMT  đí được  đưa văo  trường  học  từ  văi  chục  năm  nay.  ở  nước  ta  việc  đưa  nội  dung  GDMT  văo  chương  trình  cđc  môn  học  được  thực  hiện  qua  quđ  trình cải cđch giđo dục.  Cũng tương tự như nhiều  nước khđc, nội dung GDMT  ở  nước  ta  tập  trung  chủ  yếu  văo  cđc  môn  học  có  liín  quan  nhiều  đến môi trường như môn Tự nhiín vă Xí hội ở tiểu học, cđc môn  địa  lý,  sinh  học,  hođ  học,  vă  kỹ  thụđt  nông  nghiệp  ở  trường  THCS vă THPT.
 5. Môn hođ học  ở trường phổ thông có nhiều  điều kiện thuận lợi  để GDMT cho học sinh... Vạy cđc kiến thức GDMT  được hình  thănh như thế năo? Như  đí trình bău  ở trín, nội dung GDMT gắn liền với nội dung  môn học. Vì thế kiến thức GDMT lă những kiến thức môn học  kết  hợp  chặt  chẽ  với  kiến  thức  bảo  vệ  môi  trường  được  khai  thđc ở chính băi học trong SGK. Căn cứ văo nội dung của cđc khđi niệm cơ bản về môi trường,  căn cứ văo nội dung kiến thức có trong SGK chúng ta có thể lập  được  bảng  liệt  kí  khả  năng  khai  thđc  nội  dung  GDMT  trong  chương trình SGK phổ thông.
 6. Cấp học: Trung học cơ sở Bộ môn: hođ học Lớp: 8,9 Né i dung  GDMT Bµi c ã thÓ khai th¸c Líp 8 Líp 9 5.  C¸c   kh¸i  niÖm   c ¬  b ản  m µ  GDMT c ã thÓ khai th¸c Kh¸i niÖm hÖ sinh th¸i Kh¸i niÖm quÇn thÓ/d©n sè Kh¸i niÖm kinh tÕ vµ c«ng nghÖ 27 50 m«i tr­êng Kh¸i niÖm quyÕt ®Þnh m«i tr­êng 20,21,29,3 10,15,20,2 0 7,30,40 Kh¸i niÖm ®¹o ®øc m«i tr­êng 15, 20, 30, 59
 7. Cấp học: Trung học cơ sở Bộ môn: hođ học Lớp: 8,9 Né i dung  GDMT Bµi c ã thÓ khai th¸c Líp 8 Líp 9 6.  C¸c   viÖc   lµm  hình  thành  kỹ  năng NhËn biÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng 31 10, 30, 30 Thu thËp th«ng tin m«i tr­êng 21 20 Tæ chøc th«ng tin Ph©n tÝch th«ng tin 29 Đề xuất các giải pháp 21 10, 39 Ph¸t triÓn kÕ ho¹ch hµnh ®éng Thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng
 8. Cấp học: Trung học cơ sở Bộ môn: hođ học Lớp: 8,9 Né i dung  GDMT Bµi c ã thÓ khai th¸c Líp 8 Líp 9 7. C¸c viÖc lµm râ gi¸ trÞ m«i tr­ 20, 21, 29 37, 49 êng ®èi víi con ng­êi (trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp 8. C¸c viÖc lµm ra quyÕt ®Þnh/ c¸c ho¹t C¸c ho¹t giải quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­ ®éng ®éng êng ngoµi ngoµi giê giê Tæng sè
 9. Cấp học: Trung học phổ thông Bộ môn: Hođ học Bµi cã thÓ khai th¸c Sè Néi dung GDMT TT Líp 10 Líp 11 Líp 12 C¸c  ho ¹t ®é ng  ph¸t triÓn kh¸i niÖm  c ¬ b¶n tro ng   GDMT - Kh¸i niÖm hÖ sinh th¸i - Kh¸i niÖm quÇn thÓ/ d©n sè 1 - Kh¸i niÖm kinh tÕ vµ 51, 53, 55, 56, c«ng nghÖ m«i tr­ 54 61 êng - Kh¸i niÖm quyÕt 36, 37, 17, 29 4,49 ®Þnh m«i tr­êng 38, 43, 49, 51,
 10. Cấp học: Trung học phổ thông Bộ môn: Hođ học Bµi cã thÓ khai th¸c Sè Néi dung GDMT TT Líp 10 Líp 11 Líp 12 - NhËn biÕt c¸c vÊn 36, 39 49, 35 ®Ò m«i tr­êng - Thu nhËp th«ng tin m«i tr­êng - Tæ chøc th«ng tin 2 - Ph©n tÝch th«ng tin 8,16 - Đề xuất các giải pháp 51,53 - Ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng
 11. Cấp học: Trung học phổ thông Bộ môn: Hođ học Bµi cã thÓ khai th¸c Sè Néi dung GDMT TT Líp 10 Líp 11 Líp 12 C¸c ho¹t ®éng lµm râ Bµi ®äc 3, 56, 35 gi¸ trÞ m«i tr­êng thªm ®èi víi con ng­êi Chu (trùc tiÕp vµ gi¸n trình tiÕp) cña 3 Nit¬ C¸c ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp (tham quan, tæ chøc, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸...)
 12. Cấp học: Trung học phổ thông Bộ môn: Hođ học Bµi cã thÓ khai th¸c Sè Néi dung GDMT TT Líp 10 Líp 11 Líp 12 C¸c ho¹t ®éng quyÕt ®Þnh/ giải  quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr­êng - ¤ nhiÔm kh«ng khÝ 36, 38, 16, 17, 35, 61 -> 4 49, 51 61 63 - Thuèc trõ s©u vµ 29, 30, ph©n bãn ho¸ häc 56
 13. Cấp học: Trung học phổ thông Bộ môn: Hođ học Bµi cã thÓ khai th¸c Sè Néi dung GDMT TT Líp 10 Líp 11 Líp 12 - ChÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch - Du lÞch giải trÝ - Cảnh quan m«i tr­ êng - Giao th«ng vËn tải 62 39, 62 - ¤ nhiÔm n­íc 39, 53, 8,29,30,6 19,49 55 1 - R¸c thải 51 28, 62 30,54,61-> 63 - Thùc phÈm 29,30,56, 10
 14. Ghi  chú:  Băi  học  khai  thđc  kiến  thức  GDMT  được  ghi  theo  số  thứ  tự  tiết  học  theo  phđn  phối  chương  trình  môn  hođ  học  hiện  hănh.
 15. 2.  Phương  thức  ưa  GDMT  văo  môn  hođ  học  ở  trường  phổ  thông. Với  đặc  điểm  của  hệ  thống  kiến  thức  GDMT  như  vậy,  việc  đưa  kiến  thức  GDMT  văo  môn  học  thuận  lợi  nhất  vẫn  lă  hình thức tích hợp vă lồng ghĩp. Tích hợp lă kết hợp một cđch có hệ thống cđc kiến thức  hođ học.Với kiến thức DGMTlăm cho chúng nhăo quỷn văo nhau  tạo thănh một thể thống nhất. Lồng  ghĩp lă thể hiện sự lắp ghĩp nội dung băi học về mặt cấu  trú  để  có  thể  đưa  văo  học  một  mục,  một  đoạn,  một  số  cđu  có  nội dung GDMT.
 16. Tuy  nhiín  với  đặc  thù  của  môn  hođ  học  việc  GDMT  thuận  lợi  nhất lă việc tận dung phương phđp môn đun để thiĩt kế cđc mô  đun GDMT khai thđc từ cđc kiến thức hođ học có trong chương  trình SGK. Vậy phương phđp mô đun lă gì ?
 17. II. Môđun ­ cơ sở lý luận của phương phđp môđun . 1. Thuật ngữ Môđun  +  Môđun  lă  một  trong  nhiều  bộ  phận  hoặc  đơn  vị  đí  được  tiíu  chuẩn hođ vă chế tạo riíng rĩ  để ghĩp lại với nhau tạo thănh một  kiến trúc tổng thể. +  Trong  khai  niệm  giđo  dục:  Môđun  lă  mọt  trong  nhiều  đơn  vị  hoặc băi độc lập tạo thănh một giđo trình, lă đơn vị giđo trình. Trong  thuật  ngữ của  khoa học giđo  dục  hiện  đại,  người  ta  dùng  Môđun  chỉ  một  đơn  vị  kiến  thức  vă  kỹ  thuật  được  xđc  định  với  khối lượng nhất định. Thuật ngữ Môđun thường lă chỉ dùng trong phạm trù  định lượng  về kiến trúc vă kỹ năng ( tức lă trong khuôn khổ của dạy vă học). Môđun dạy học lă gì?
 18. + Môđun dạy học lă đơn vị chương trình dạy học tương đối  độc  lập,  được cấu trúc một cđch đặc biệt, nhằm phục vụ cho người  vă chứa  đựng của mục tiíu dạy học tương đối  độc lập,  được cấu  tríc  một  cđch  đặc  biệt,  nhằm  phục  vụ  cho  người  học  vă  chứa  đựng  cả  mục  tiíu  dạy  học,  nội  dung  băi  học,  phương  phđp  dạy  học  vă  vă  hệ  thống  công  cụ  đđnh  giđ  kết  quả    lĩnh  hội,  gắn  bó  chặt chẽ với nhau thănh một thể hoăn chỉnh (toăn vẹn). + Những đặc trưng cơ bản của một Môđun dạy học: ­  Lă  đơn  vị  học  trình  độc  lập,  lă  tập  hợp  những  tình  huống  dạy  học,  được tổ cức xoay quanh một vấn  đề của môn học. Nó lă tăi  liệu tự học có hướng dẫn.
 19. ­ M«®un d¹y hôc ®­îc ®Þnh h­íng bịi hÖ thỉng môc tiªu d¹y hôc ®­ îc x¸c ®Þnh cô thÓ rđ rµng vµ cí thÓ ®o l­íng ®­îc. ­ M«®un d¹y hôc ®­îc ®Þnh h­íng bịi hÖ thỉng môc tiªu d¹y hôc ®­ îc x¸c ®Þnh cô thÓ rđ rµng vµ cí thÓ ®o l­¬ng ®­îc. ­  M«®un  d¹y  hôc  ®­îc  chøa  ®ùng  test  (test  ®iÒu  kiÖn,  test  trung  gian, test kÕt thóc... ) Nhí c¸ch nµy mµ ng­íi ®ôc cí thÓ tù kiÓm tra  ( liªn hÖ ng­îc ngoµi). ­ TiÕp cỊn nµy cho phÐp ng­íi hôc tiÕn lªn theo nhÞp ®ĩ thÝch hîp  víi kh¶ n¨ng cña m×nh. Ng­íi hôc cí thÓ lÜnh hĩi b»ng nhiÒu con  ®­íng kh¸c nhau, thùc hiÖn b¼ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó chiÕm  lÜnh cïng mĩt nĩi dung; ng­íi ®ôc tiÕn lªn theo nhÞp ®ĩ riªng. 
 20. M«®un d¹y hôc t­¬ng ®ỉi ®ĩc lỊp nh­ng ní l¹i liªn quan chƯt chÏ víi  c¸i ®i tr­íc vµo c¸i sau ní vÒ ho¹t ®ĩng cña ng­íi hôc; ng­íi hôc hôc  xong M«®un tr­íc míi ®­îc phÐp hôc M«®un sau. Víi c¸ch tiÕp cỊn  nµy, ng­íi hôc cí kh¶ n¨ng øng dông vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau vµ  ní thÝch hîp víi hÖ ®¸nh gi¸ theo tÝn chØ, rÍt mÒm dÎo. 3. M«®un GDMT Mĩt M«®un DGMT ngoµi mang nh÷ng ®Ưc ®iÓm cña M«®un d¹y  hôc ị trªn, ní cßn mang nh÷ng nÐt riªng cña ní. ­ Mĩt M«®un GDMT lµ mĩt ®¬n vÞ mang tÝnh ®ĩc lỊp t­¬ng ®ỉi,  thiÕt  kÕ  chi  tiÕt  c¸c  viÖc  lµm  GDMT  nh»m  khai  th¸c  kiÕn  thøc  (kh¸i niÖm) vỉn cí cña s¸ch gi¸o khoa, ®Ó ®¹t ­îc môc tiªu GDMT  ®Ò ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản