intTypePromotion=1

Bài giảng Đại số và Giải tích 11: Bài tập Hàm số liên tục

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
44
lượt xem
1
download

Bài giảng Đại số và Giải tích 11: Bài tập Hàm số liên tục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đại số và Giải tích 11: Bài tập Hàm số liên tục với các nội dung định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm, định nghĩa hàm số liên tục trên một khoảng, định nghĩa hàm số liên tục trên một đoạn, một số hàm số thường gặp liên tục trên tập xác định của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại số và Giải tích 11: Bài tập Hàm số liên tục

 1. bµi tËp hµm s è  liªn  tô c
 2. kiÕn thø c  c ¬ b¶n §Þnh nghÜa hµm sè liªn tôc t¹i mét ®iÓm. Cho  hµm s è  f(x) x¸c  ®Þnh trªn (a,b).  Hµm  s è   f(x)  ®­îc   g äi  lµ  liªn  tô c   t¹i  ®iÓm x 0  ˛ (a,b) n Õu:               lim f(x) = f(x 0 )                 xfi x 0
 3. §Þnh ng hÜa hµm s è  liªn tô c  trªn mé t  kho ¶ng   Hµm  s è   f(x)  x¸c   ®Þnh  trªn  kho ¶ng   (a,b)  ®­îc   g äi  lµ  liªn  tô c   trªn  kho ¶ng   ®ã  nÕu  nã liªn tô c  t¹i mäi ®iÓm c ña kho ¶ng  Êy.  §Þnh ng hÜa hµm s è  liªn tô c  trªn mé t  ®o ¹n Hµm  s è   f(x)  x¸c   ®Þnh  trªn  ®o ¹n  [a,b]  ®­ îc  g äi lµ liªn tô c  trªn ®o ¹n ®ã nÕu nã liªn  tô c  trªn kho ¶ng  (a,b) vµ     lim f(x) = f(a)   ;    lim f(x) = f(b)        xfi a+                          xfi b­
 4. Mét sè hµm sè th­êng gÆp liªn tôc trªn tËp x¸c ®Þnh cña nã +Hµm ®a thøc +Hµm sè h÷u tØ +Hµm sè l­îng gi¸c
 5. bµi tËp       2x 2 ­3x+1       víi x > 0  f(x) =                       1­x 2                 víi x £  0      xÐt s ù liªn tô c  c ña hµm s è  trªn R
 6. Gi¶i:  víi   x „  0                                 f(x) lµ c ¸c  hµm ®a thø c  nªn nã liªn tô c        víi    x= 0    lim f(x) = lim (2x 2 ­3x+1) = 1    xfi 0                xfi 0   f(0) = 1  VËy lim f(x) = f(0)  h µm s è  liªn tô c                           xfi 0                      t¹i x = 0. Do  ®ã f(x) liªn tô c  trªn to µn trô c  s è
 7. Gi¶i:  víi   x „  0 f(x) l µ c ¸c  hµm ®a thø c  nªn  nã liªn tô c        víi    x= 0    lim f(x) = lim (2x 2 ­3x+1) = 1    xfi 0 +              xfi 0 +    lim f(x) = lim (1­x 2 ) = 1 ­                 ­      xfi 0 xfi 0   f(0) = 1  VËy lim f(x) = lim f(x)= f(0)               xfi 0 +           x­>0            ­ hµm s è  liªn tô c    t¹i x = 0. Do  ®ã f(x) liªn tô c  trªn to µn trô c  s è
 8. 3/4
 9. §¸p ¸n :        1.  a = 0        2.  a = 1        3.  a = ­2        4.  kh«ng  c ã g i¸ trÞ nµo  c ña a             tho ¶ m ∙n ®Ò b µi.
 10. HÖ qu¶: NÕu  hµm  s è   f(x)  lµ  liªn  tô c   trªn  ®o ¹n [a;b] vµ f(a).f(b) 
 11. H∙y  xÐt s ù liª n tô c  c ña hµm  s è  t¹i x = 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2