intTypePromotion=1

Bài giảng Địa tin học - Phân loại ảnh: Phi giám định và ma trận đánh giá sai số

Chia sẻ: Phuhoang Phuhoang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
130
lượt xem
22
download

Bài giảng Địa tin học - Phân loại ảnh: Phi giám định và ma trận đánh giá sai số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Địa tin học - Phân loại ảnh b: Phi giám định và ma trận đánh giá sai số trình bày về phân loại phi giám định và ma trận đánh giá sai số phân loại. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Chúc bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa tin học - Phân loại ảnh: Phi giám định và ma trận đánh giá sai số

 1. BỘ MÔN ĐỊA TIN HỌC PHÂN LOẠI ẢNH PHI GIÁM ĐỊNH VÀ MA TRẬN ĐÁNH GIÁ SAI SỐ
 2. NỘI DUNG 1. Phân loại phi giám định 2. Ma trận đánh giá sai số phân loại
 3. 1. Phân loại phi giám định a. Ghép nhóm phân cấp Gộp từng cặp nhóm có khoảng cách không gian phổ ngắn nhất cho đến khi đạt được số nhóm yêu cầu 1  2 ( ) k 2 d ( x 1 , x 2 ) = ∑ x 1i − x 2i   i =1  k: số kênh phổ
 4. 1. Các toán tử biến đổi lân cận aùc moâ hình gheùp nhoùm göôøi laùng gieàng gaàn nhaát (Nearest neighbor): trong phöông phaùp naøy caùc pixel gaàn nhau vôùi khoaûng caùch beù nhaát ñöôïc gheùp laïi vôùi nhau taïo ra moät nhoùm môùi. göôøi laùng gieàng xa nhaát (Furthest neighbor): caùc pixel coù khoaûng caùch xa nhaát ñöôïc gheùp vôùi nhau taïo ra nhoùm môùi. höông phaùp taâm ñieåm (Centroid method): khoaûng caùch giöõa troïng taâm cuûa 2 nhoùm ñöôïc so saùnh ñeå thaønh laäp nhoùm môùi rung bình nhoùm (Group average): khoaûng caùch tính theo
 5. 1. Phân loại phi giám định a. Ghép nhóm phân cấp Quy trình ghép nhóm phân cấp Chọn khoảng cách Số giới hạn của nhóm - N Soá la à Tính ma trận khoảng cách giữa các nhóm n goä p Tìm cặp nhóm có khoảng cách cực tiểu Gộp cặp Tính ma trận khoảng cách mới giữa cá c nhóm sau khi gộp Sai Số nhóm = N Đúng S o á lö ô ïn g DỪNG nhoùm
 6. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - Số nhóm được ấn định tạm thời trước - Ghép các pixel vào nhóm sao cho khả năng phân cách giữa các nhóm là cao - Tính lại trọng tâm nhóm và điều chỉnh số nhóm - Lặp vòng lại cho đến khi đạt số nhóm yêu cầu
 7. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA  Böôùc 1: Choïn C ñieåm naøo ñoù treân aûnh xem nhö laø trung taâm cuûa C nhoùm töông öùng vôùi soá loaïi coù treân aûnh. Do ñoù, giaù trò cuûa pixel taïi ñieåm chæ ñònh ñöôïc xem laø trung bình cuûa nhoùm (i=1,.., C)  Böôùc 2: Tính khoaûng caùch töøng pixel treân aûnh ñeán trung bình cuûa nhoùm , goäp pixel vaøo nhoùm thích hôïp döïa vaøo khoaûng caùch ngaén nhaát  Böôùc 3: Tính giaù trò trung bình cuûa caùc nhoùm môùi hình thaønh mi (i=1,…,C)  Böôùc 4: Neáu mi = cho taát caû caùc nhoùm thì quaù trình laëp keát thuùc, ngöôïc laïi tính laïi troïng taâm caùc nhoùm vaø tieáp tuïc laëp cho ñeán khi caùc nhoùm oån ñònh
 8. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA Chọn các tham số Tính trọng tâm các nhóm sơ khởi Phương pháp Định vị lại Định vị lại các thành viên Sửa trọng tâm tất cả các nhóm Sai H ội tụ Đúng Sửa trọng tâm tất cả các nhóm Gỡ nhóm và các thành viên rời nhỏ nhất Đúng Ghép xong nhóm Thống kê nhóm Sai Gộ p Tách DỪNG
 9. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA
 10. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA
 11. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA
 12. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA
 13. 1. Phân loại phi giám định b. Ghép nhóm không phân cấp - ISODATA
 14. 2. Ma trận sai số phân loại Taùch thoâng tin höõu ích baèng phöông phaùp phaân loaïi Aûnh Vieãn Thaùm Aûnh giaûi ñoaùn (Airborne MSS Image) Loaïi Rừng  x1  Luùa x   2 Coû Band12 x = .    Ñaát .  trồng  x12  Dân cư   Soâng Nöôùc 1 Band 1 Giaù trò pixel 0 - 255 1 pixel= 6.25*6.25m Number of pixels:256*256
 15. 2. Ma trận sai số phân loại Lo a ïi Lo a ïi ñ ö ô ïc g ia û i ñ o a ù n t h ö ïc (1 ) (2 ) ( K-1 ) ( K) To t a l (1 ) O1 1 O1 2 O1 k- O1 k S1+ (2 ) O2 1 O2 2 1 k- O2 O2 k S2+ 1 ( K-1 ) Ok-1 Ok-1 Ok-1 K- Ok-1 k S k-1 + 1 2 1 ( K) Ok 1 Ok 2 Ok k- Ok k S k+ 1 K K To t a l S+ 1 S+ 2 S + k-1 S + k n = ∑ ∑ Oij i =1 j =1
 16. 2. Ma trận sai số phân loại K Tổng hàng i Tổng số pixel loại i ∑= O j =1 ij = Si + thực K Tổng cột j Tổng số pixel loại j giải đoán ∑= O i =1 ij = S+ j k k k k Tổng số pixel n=∑ ∑O ij = ∑ S+ j =∑ Si + j =1 i =1 i =1 j =1
 17. 2. Ma trận sai số phân loại K Độ chính xác toàn cục ∑O ii T= i =1 *100% n S i + − Oii Tỷ lệ phần trăm sai số ti + = *100% bỏ sót Si + S + j − O jj Tỷ lệ phần trăm sai số thực hiện t+ j = *100% S+ j
 18. 2. Ma trận sai số phân loại Ñaùnh giaù thuaät toaùn treân boä döõ lieäu maãu Loaïi thöïc Loaïi giaûi ñoaùn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Total (1) 441 0 0 0 0 0 0 441 (2) 0 120 0 0 0 0 0 120 (3) 0 0 110 0 0 0 0 110 (4) 0 0 0 121 0 0 0 121 (5) 0 0 0 0 195 0 0 195 (6) 0 0 0 0 0 35 0 35 (7) 0 0 0 0 0 0 12 12 Total 441 120 110 121 195 35 12 1034 Phaàn traêm sai soá boû 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% soùt Phaàn traêm sai soá thöïc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% hieän ÄPhaàn traêm ñoä chính 100 % xaùc toaøn cuïc
 19. 2. Ma trận sai số phân loại Ñaùnh giaù keát quaû phaân loaïi döïa vaøo boä döõ lieäu kieåm tra Loaïi Loaïi giaûi ñoaùn thöïc (1) (2) (3) (4) (5) daân (6) (7) Total Röøng Luùa Coû Ñaát cö Soâng nöôùc (1) Röøng 1430 0 55 0 0 0 0 1485 (2) Luùa 0 252 51 2 93 6 2 406 (3) Coû 2 22 141 0 9 0 0 174 (4) Ñaát troáng 0 156 54 303 0 0 0 513 (5) khu daân cö 0 48 20 122 298 2 0 490 (6) Soâng 0 0 0 0 0 35 0 35 (7) Maët nöôùc 0 7 15 8 2 3 35 70 Total 1432 485 336 435 402 46 37 3173 % sai soá boû soùt 4% 38% 19% 41% 39% 0% 50% % sai soá thöïc 0% 48% 58% 30% 26% 24% 5% hieän % ñoä chính xaùc 79 % toaøn cuïc
 20. 2. Ma trận sai số phân loại Chỉ số Kappa Ќ = (T – E)/(1 – E) E = Toång caùc ñaïi löôïng treân ñöôøng cheùo / Toång toaøn boä caùc ñaïi löôïng A B C D To t a Ma trận tích cuûa haøng vaø l coät bieân A 35 14 11 1 61 3233 2379 3904 427 B 4 11 3 0 18 954 702 1152 126 C 12 9 38 4 63 3339 2457 4032 441 D 2 5 12 2 21 1113 819 1344 147 To t a 53 39 64 7 163 l T = (35+11+38+2)/163 = 0,528 0,528 − 0,305 0,223 Κ= = = 0,321 E = 8114 / 26569 = 0,305 1 − 0,305 0,695
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2