intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 1

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

115
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăm sóc giảm nhẹ là gì? ““Chăm sóc giảm nhẹ là chăm sóc toàn diện, tích cực những bệnh nhân mắc các bệnh không thể điều trị khỏi. Kiểm soát các cơn đau và các triệu chứng khác, kiểm soát các vấn đề về tâm lý, xã hội và tinh thần có ý nghĩa hết sức quan trọng.” ở các nước đang phát triển, giai đoạn nhiễm trùng HIV thường không được chẩn đoán cho đến khi bệnh nhân đã ở vào giai đoạn AIDS. Vì thế, nên bắt đầu chăm sóc giảm nhẹ vào lúc chẩn đoán nhiễm HIV...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 1

  1. Ch¨m sãc gi¶m nhÑ cho bÖnh nh©n HIV/AIDS VCHAP Vietnam CDC Harvard Medical School AIDS Partnership
  2. Ch¨m sãc gi¶m nhÑ lµ g×? ““Ch¨m sãc gi¶m nhÑ lµ ch¨m sãc toµn diÖn, tÝch cùc nh÷ng bÖnh nh©n m¾c c¸c bÖnh kh«ng thÓ ®iÒu trÞ khái. KiÓm so¸t c¸c c¬n ®au vµ c¸c triÖu chøng kh¸c, kiÓm so¸t c¸c vÊn ®Ò vÒ t©m lý, x· héi vµ tinh thÇn cã ý nghÜa hÕt søc quan träng.” WHO, 1990 2
  3. ở c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, giai ®o¹n nhiÔm trïng HIV th­êng kh«ng ®­îc chÈn ®o¸n cho ®Õn khi bÖnh nh©n ®· ë vµo giai ®o¹n AIDS. V× thÕ, nªn b¾t ®Çu ch¨m sãc gi¶m nhÑ vµo lóc chÈn ®o¸n nhiÔm HIV 3
  4. Môc tiªu cña ch¨m sãc gi¶m nhÑ • Gi¶m thiÓu sù khæ ¶i cña bÖnh nh©n, gåm ®au vµ c¸c triÖu chøng khã chÞu kh¸c • C¶i thiÖn tèi ®a chÊt l­îng cuéc sèng • Duy tr× sù tho¶i m¸i vµ phÈm gi¸ cña bÖnh nh©n • Gióp bÖnh nh©n sèng tÝch cùc nhÊt cã thÓ ®­îc cho ®Õn khi chÕt • §¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ t©m lý vµ tinh thÇn cña bÖnh nh©n 4
  5. Môc tiªu cña ch¨m sãc gi¶m nhÑ (tiÕp) • Kh«ng thóc ®Èy hoÆc tr× ho·n c¸i chÕt • Hç trî cho gia ®×nh vµ ng­êi th©n cña bÖnh nh©n khi bÖnh nh©n bÞ èm • ChuÈn bÞ cho ng­êi sèng chung víi HIV/AIDS vµ gia ®×nh hä vÒ c¸i chÕt, nh÷ng ®iÒu g× cã thÓ x¶y ra vµ c¸ch hç trî tèt nhÊt cho ng­êi th©n ®ang ®Õn gÇn c¸i chÕt • An ñi gia ®×nh ng­êi bÖnh sau khi bÖnh nh©n tö vong 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2