intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

86
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

C¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ HIV kh«ng ®­îc coi ch¨m sãc gi¶m nhÑ vµ ®iÒu trÞ ®Æc hiÖu (ARV) nh­ hai mÆt lo¹i trõ nhau.Các chương trình điều trị HIV không được coi chăm sóc giảm nhẹ và điều trị đặc hiệu (ARV) như hai mặt loại trừ nhau. Chăm súc giảm nhẹ và ARV phải cựng đồng thời tiến hành trong chăm súc……… Chăm sóc giảm nhẹ và ARV phải cùng đồng thời tiến hành trong chăm sóc……… 6 Ch¨m sãc gi¶m nhÑ ®ßi hái sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña ®éi điều trị bao gåm c¸c b¸c sü, c¸c...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 2

  1. C¸c ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ HIV kh«ng ®­îc coi ch¨m sãc gi¶m nhÑ vµ ®iÒu trÞ ®Æc hiÖu (ARV) nh­ hai mÆt lo¹i trõ nhau. Chăm sóc giảm nhẹ và ARV phải cùng đồng thời tiến hành trong chăm sóc……… 6
  2. Ch¨m sãc gi¶m nhÑ ®ßi hái sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cña ®éi điều trị bao gåm c¸c b¸c sü, c¸c ®iÒu d­ìng viªn, c¸c t­ vÊn viªn, c¸c nh©n viªn y tÕ céng ®ång vµ c¸c t×nh nguyÖn viªn phối hợp hỗ trợ bệnh nh©n. 7
  3. Thành viên trong gia đình là những người quan trọng nhất trong đội tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ. Gia ®×nh lµ thµnh phÇn chñ chèt trong cuéc ®êi cña ng­êi bÖnh vµ th­êng lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp ch¨m sãc bÖnh nh©n lóc cuèi ®êi. 8
  4. H­íng dÉn cña WHO vÒ chÝnh s¸ch quèc gia ch¨m sãc gi¶m nhÑ 1. B¶o ®¶m cã ®ñ c¸c thuèc gi¶m ®au nhãm g©y nghiÖn vµ c¸c thuèc kh¸c. 2. ThiÕt lËp hÖ thèng ch¨m sãc thÝch hîp. 3. §µo t¹o nh©n viªn y tÕ vÒ c¸c nguyªn lý ch¨m sãc gi¶m nhÑ:  Th«ng tin-liªn l¹c  §­a ra quyÕt ®Þnh  Xö lý c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p cña y tÕ  KiÓm so¸t ®au vµ triÖu chøng  Ch¨m sãc t©m lý cho bÖnh nh©n vµ gia ®×nh  Ch¨m sãc lóc l©m chung (WHO, 1995) 9
  5. Nh÷ng th¸ch thøc trong ch¨m sãc gi¶m nhÑ bÖnh nh©n HIV • Nhiễm trùng cơ hội thường gây phiền toái và khó điều trị • Sù kú thÞ vµ nçi sî h·i HIV th­êng lµm c¶n trë sù bµn b¹c vÒ c¸i chÕt ®ang ®Õn vµ sù chuÈn bÞ ®Çy ®ñ cho c¸i chÕt • Sù xa l¸nh cña gia ®×nh vµ bÌ b¹n dÉn ®Õn viÖc bÖnh nh©n kh«ng ®­îc hç trî ®Çy ®ñ vµ bÞ c« ®¬n. • ViÖc ch¨m sãc bÖnh nh©n s¾p chÕt th­êng phã mÆc cho gia ®×nh, nh÷ng ng­êi kh«ng ®­îc chuÈn bÞ vµ kh«ng ®­îc ®µo t¹o vÒ viÖc nµy (WHO 2000) 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2