intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tiêu chảy part 2

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

80
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá ban đầu đối với trường hợp tiêu chảy cấp • Xét nghiệm: Công thức máu, xét nghiệm phân tỡm bạch cầu và hồng cầu, nuôi cấy, soi tỡm ký sinh trùng và trứng (nếu có thể) • Trường hợp không làm được xét nghiệm ngay và bệnh nhân không có sốt, phân không có máu, không đau bụng hoặc có biểu hiện nhiễm trùng thỡ điều trị hỗ trợ bằng bồi phụ nước và quan sát trong 2-3 ngày. • Nếu triệu chứng kéo dài, tiếp tục làm các xét nghiệm và bắt đầu điều trị theo kinh nghiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tiêu chảy part 2

  1. Tiªu ch¶y cÊp Campylobacter, 7% • Salmonella spp., 4-19% • Shigella spp., 0.5% • E. coli (2/3 x©m nhËp, 1/3 sinh ®éc tè), 1% • C. difficile, ®Õn 15% • Entamoeba histolytica • T¸c dông phô cña thuèc • 6
  2. CÇn lµm thªm nh÷ng ®¸nh gi¸ g×? 7
  3. §¸nh gi¸ ban ®Çu ®èi víi tr­êng hîp tiªu ch¶y cÊp • XÐt nghiÖm: C«ng thøc m¸u, xÐt nghiÖm ph©n tìm b¹ch cÇu vµ hång cÇu, nu«i cÊy, soi tìm ký sinh trïng vµ trøng (nÕu cã thÓ) • Tr­êng hîp kh«ng lµm ®­îc xÐt nghiÖm ngay vµ bÖnh nh©n kh«ng cã sèt, ph©n kh«ng cã m¸u, kh«ng ®au bông hoÆc cã biÓu hiÖn nhiÔm trïng thì ®iÒu trÞ hç trî b»ng båi phô n­íc vµ quan s¸t trong 2-3 ngµy. • NÕu triÖu chøng kÐo dµi, tiÕp tôc lµm c¸c xÐt nghiÖm vµ b¾t ®Çu ®iÒu trÞ theo kinh nghiÖm. 8
  4. Kinh nghiệm điều trị. • Bù nước: đường uống và truyền tĩnh mạch nếu có thể • Điều trị nguyên nhân do nhiễm khuẩn, sử dụng 1 thuốc nhóm quinolone. • Thêm metronidazole nếu giardia và/hoặc entamoeba không loại trừ được. • Đánh giá lại triệu chứng sau 2 -3 ngày. Nếu tình trạng bệnh nhân không cải thiện chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến cao hơn để có chẩn đoán khác. 9
  5. Ca bÖnh 1. Gi¶ thö t×nh tr¹ng bÖnh nÆng h¬n Th¨m kh¸m: ThÓ tr¹ng kh«ng tèt DÊu hiÖu sinh tån: T: 400C; NhÞp tim: 60; HA 80/40 Kh¸m tim: nhÞp ®Òu, tiÕng thæi t©m thu râ ë d­íi mòi øc lan vÒ phÝa mám tim Kh¸m bông: ®au lan táa MÑ cña bÖnh nh©n cho biÕt sè l­îng CD4 gÇn ®©y nhÊt lµ 7 vµ c¸ch ®©y 1 th¸ng, chÞ Êy cã mét ®ît bÖnh t­¬ng tù ®iÒu trÞ kh¸ng sinh th× hÕt 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2