intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 8

Chia sẻ: Ajsdhakj Asdjhakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

67
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lần tư vấn đầu tiên • Giới thiệu về chương trỡnh điều trị và tuân thủ • Thảo luận về tỡnh trạng sức khỏe của BN (gđọan bệnh, tiền sử OIs, tiền sử dùng ARV và các thuốc khác, việc sử dụng rượu/ma túy, KHHGĐ) • điều kiện sống và hỗ trợ xã hội (việc làm, thu nhập, nhà ở, tiết lộ về tỡnh trạng nhiễm HIV, hỗ trợ xã hội, người còn phụ thuộc..)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV : Tuân thủ điều trị part 8

  1. T­ vÊn vµ ChuÈn bÞ cho ®iÒu trÞ Phải lµ mét qu¸ trình bao gåm 3 lần tư vấn tr­íc khi bÖnh nh©n b¾t ®Çu ®iÒu trÞ c¸c thuèc ARV H·y nhí: ®iÒu trÞ ARV kh«ng phải lµ mét chØ ®Þnh cÊp cøu. Khi bÖnh nh©n ch¾c ch¾n ®· s½n sµng thi sù hiÓu biÕt vµ sù tu©n thñ sÏ tèt h¬n, vµ c¬ héi ®iÒu trÞ thµnh c«ng sÏ lín h¬n. 36
  2. LÇn t­ vÊn ®Çu tiªn • Giíi thiÖu vÒ ch­¬ng trình ®iÒu trÞ vµ tu©n thñ • Thảo luËn vÒ tình tr¹ng søc kháe cña BN (gđọan bệnh, tiền sử OIs, tiÒn sö dïng ARV vµ c¸c thuèc kh¸c, viÖc sö dông r­îu/ma tóy, KHHGĐ) • ®iÒu kiÖn sèng vµ hç trî x· héi (viÖc lµm, thu nhËp, nhµ ë, tiÕt lé vÒ tình tr¹ng nhiÔm HIV, hỗ trî x· héi, ng­êi cßn phô thuéc..) 37
  3. LÇn t­ vÊn 1 (tt) • Thảo luËn vÒ kÕ ho¹ch ®iÒu trÞ: –Ph¸c ®å ®iÒu trÞ (thuèc, liÒu l­îng, chÕ ®é ăn uèng, bảo quản) –T¸c dông phô –KÕ ho¹ch theo dâi (t¸i kh¸m LS & những XN cÇn thiÕt) –Nhấn mạnh tÇm quan träng cña sù tu©n thñ > 95%, hậu quả cña sù kh«ng tu©n thñ • Thảo luËn vÒ ph­¬ng c¸ch tu©n thñ –Ng­êi hç trî ®iÒu trÞ –Thµnh viªn trong gia ®ình –C¸c ph­¬ng tiÖn (nhËt ký, b¶ng nh¾c, hép ®ùng thuèc, v.v..) • X¸c ®Þnh những trë ng¹i cho viÖc tu©n thñ vµ c¸c c¸ch giải quyÕt 38
  4. Buæi T­ vÊn thø 2 T­ vÊn thªm vÒ Tu©n thñ • Buæi t­ vÊn phải lµ mét buæi thảo luËn tiÕp theo chø kh«ng phải lµ mét bµi thuyÕt trình hoÆc mét buæi ®¸nh gi¸! • Nh¾c l¹i th«ng tin khi cÇn thiÕt • NhÊn m¹nh mét lÇn nữa những vÊn ®Ò quan träng nhÊt • Sö dông tranh minh ho¹ hoÆc c¸c viªn thuèc mÉu ®Ó nh¾c l¹i c¸c h­íng dÉn. 39
  5. Buæi T­ vÊn thø 2 • Xem xÐt l¹i vµ ®¸nh gi¸ hiÓu biÕt cña bÖnh nh©n vÒ tình tr¹ng bÖnh HIV cña hä • Xem xÐt l¹i vµ ®¸nh gi¸ hiÓu biÕt cña bÖnh nh©n vÒ kÕ ho¹ch theo dâi; nh¾c l¹i kÕ ho¹ch • Cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c t¸c dông phô –Những t¸c dông phô cã thÓ xảy ra –CÇn xö trÝ c¸c t¸c dông phô nh­ thÕ nµo –Khi nµo cÇn tíi thăm kh¸m –Liªn hÖ víi NVYT nh­ thÕ nµo • Xem xÐt l¹i ph­¬ng thøc tu©n thñ ®· ®Ò ra • Xem xÐt l¹i những cản trë cho sù tu©n thñ vµ biÖn ph¸p giải quyÕt 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2