intTypePromotion=3

Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 4

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
210
lượt xem
111
download

Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4: Cơ sở của hành vi nhóm Nhóm có ảnh hưởng tới cá nhân,vì vậy hành vi của cá nhân sẽ khác với khi họ đứng riêng lẻ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hành vi tổ chức.Bài 4

 1. Baøi 4 .Cô sôû  cuûa  haønh vi nhoùm     
 2.  Nhoùm laø hai hay nhieàu caù  nhaân coù taùc ñoäng qua laïi  vaø phuï thuoäc laãn nhau  cuøng höôùng ñeán nhöõng muïc  tieâu cuï theå.  Nhoùm coù aûnh höôûng tôùi  caù nhaân , vì vaäy haønh vi  cuûa caù nhaân seõ khaùc vôùi  khi hoï ñöùng rieâng leû     
 3. PHAÂN LOAÏI NHOÙM Nhoùm chính thöùc – ñöôïc quy  ñònh bôûi chieán löôïc kinh  doanh va øcaáu truùc toå  chöùc… Nhoùm meänh leänh Nhoùm nhieäm vuï Nhoùm khoâng chính thöùc Nhoùm lôïi ích Nhoùm baïn beø    
 4. CAÙC HIEÄN TÖÔÏNG TAÂM LYÙ  CUÛA NHOÙM Söï laây lan taâm lyù Söï baét chöôùc Dö luaän taäp theå Tin ñoàn Baàu khoâng khí taâm lyù  cuûa nhoùm         
 5. VÌ SAO CAÙ NHAÂN  GIA NHAÄP VAØO  NHOÙM ?  Ñaït muïc tieâu  Söï töông taùc vaø lieân minh  Quyeàn löïc vaø söùc maïnh  Ñòa vò vaø töï troïng  Söï an toaøn    
 6. CAÙC GIAI ÑOAÏN  PHAÙT TRIEÅN CUÛA  NHOÙM  Hình thaønh  Soùng gioù  Ñònh hình caùc chuaån möïc  Thöïc hieän    
 7. GIAI ÑOAÏN HÌNH THAØNH  Xaùc laäp muïc tieâu cuûa nhoùm  Löïa choïn thaønh vieân döïa  treân  Kyõ naêng chuyeân moân  Kyõ naêng laøm vieäc theo nhoùm  Phaåm chaát caù nhaân  Thieát laäp keânh thoâng tin  hieäu quaû  Khuyeán khích söï tham gia cuûa  caùc thaønh vieân  Xaây döïng neùt ñaëc tröng cuûa  nhoùm    
 8. GIAI ÑOAÏN SOÙNG GIOÙ  ( HOÃN LOAÏN) Tìm hieåu nguyeân nhaân caùc  maâu thuaãn vaø giaûi quyeát Khuyeán khích tranh luaän  thaúng thaén ñeå laøm saùng  toû vaø cuøng giaûi quyeát  vaán ñeà  Höôùng maâu thuaãn vaøo coâng  vieäc hôn laø vaøo tính caùch  cuûa moãi caù nhaân    
 9. GIAI ÑOAÏN ÑÒNH  HÌNH Xaây döïng caùc quy taéc vaø  chuaån möïc veà haønh vi ñoái  vôùi coâng vieäc, caùc thaønh  vieân trong nhoùm, vôùi xaõ  hoäi Xaùc ñònh nhöõng ñieàu (haønh  vi) caám kî  Cuûng coá nieàm tin    
 10. GIAI ÑOAÏN THÖÏC  HIEÄN Xaây döïng keá hoaïch phaùt  trieån nhoùm vaø thaûo luaän  KH vôùi nhoùm Duy trì caùc chuaån möïc ñeà  ra vaø khuyeán khích xaây  döïng caùc chuaån möïc môùi  cao hôn Taêng cöôøng thoâng tin phaûn  hoài veà keát quaû coâng     
 11. ñaàu hoaït ñoäng hieäu  quaû, nhieäm vuï tieáp  theo cuûa NLÑ nhoùm laø  Nghæ ngôi vaø höôûng thuï thaønh  quaû ñaït ñöôïc?  Khích leä moïi ngöôøi nhöng ñeå  hoï töï xoay xôû?  Vaãn laøm vieäc noã löïc nhö  tröôùc?  Moät nhoùm maø khoâng lieân tuïc  phaùt trieån thì seõ laâm vaøo  tình trang trì treä   
 12. ÑAËC TÍNH CUÛA NHOÙM COÙ  HIEÄU QUAÛ Muïc tieâu vaø giaù trò cuûa nhoùm  vaø caù nhaân coù söï hoaø hôïp Caùc thaønh vieân trong nhoùm ñöôïc  ñoäng vieân toát ñeå caû nhoùm ñaït  ñöôïc muïc tieâu Baàu khoâng khí thaân thieän , saùng  taïo , chia seû , hôïp taùc  Thoâng tin côûi môû Caùc thaønh vieân bò cuoán huùt vaøo  nhoùm vaø trung thaønh vôùi nhoùm    
 13. Caùch toå chöùc nhoùm  laøm vieäc hieäu quaû Quy moâ nhoùm thích hôïp Ña  daïng  hoùa  caùc  theá  heä  trong nhoùm    Ña  daïng  hoùa  giôùi  tính,  ña  daïng hoùa tính khí   Phaûi coù ngöôì coù khaû naêng  laõnh ñaïo nhoùm  Caùc thaønh vieân caàn coù söï  lieân heä chaët cheõ vôùi nhau      Taïo  khoâng  khí  laøm  vieäc    thaân  thieän,  côûi  môû,  hoã 
 14. Vai troø cuûa tröôûng  nhoùm trong naâng cao  hieäu quaû hoaït ñoäng  nhoùm  Phaûi bieát caùch khen ngôïi  vaø nhaéc nhôû ñuùng nôi, ñuùng  luùc  Bieát caùch khôi daäy tính töï  giaùc cuûa caùc thaønh vieân  Ñöøng boû qua cô hoäi trao  quyeàn cho caùc thaønh vieân  nhoùm   Haõy noùi lôøi caûm ôn hay baøy  toû söï caûm kích ñoái vôùi  coâng vieäc cuûa töøng ngöôøi    
 15. Vai troø cuûa tröôûng  nhoùm trong naâng cao  hieäu quaû hoaït ñoäng  nhoùm  Phaûi ñaïi dieän vaø baûo veä  quyeàn lôïi cuûa nhoùm   Chæ roõ “laõnh ñòa” cuûa töøng  thaønh vieân   Khuyeán khích caùc thaønh vieân  ñoùng goùp phöông phaùp laøm  vieäc môùi   Phaûi bình ñaúng trong giao  vieäc vaø traùch nhieäm     
 16. Nhöõng kyõ thaät,  “meïo” höuõ ích:   Haõy  taïo  döïng  loøng  tin  vaø  söï  côûi  môû  vôùi  nhau    trong  nhöõng hoaït ñoäng vaø söï kieän   Haõy  coá  ñeå  caû  nhoùm  can  döï  vaøo quaù trình ra quyeát ñònh    Khoâng  coù  söï  giaùn  ñoaïn  trong  vieäc  thoâng  tin  giöõa  caùc thaønh vieân   Haõy  caån  troïng  ñoái  vôùi  nhöõng  vaán  ñeà  coù  tính  phuï  thuoäc laãn nhau     
 17. SÖÏ VÖÕNG CHAÉC CUÛA  NHOÙM  Söï vöõng chaéc cuûa nhoùm laø  möùc ñoä gaén boù, haáp daãn ,  chia seû laãn nhau giöõa caùc  thaønh vieân trong nhoùm  Caùc yeáu toá xaùc ñònh söï vöõng  chaéc cuûa nhoùm :  Thôøi gian cuøng nhau  Quy moâ nhoùm  Khoù xaâm nhaäp  Nhöõng thaønh coâng trong quaù  khöù      Nhöõng ñe doaï töø beân ngoaøi
 18. SÖÏ VÖÕNG CHAÉC CUÛA  NHOÙM VAØ NAÊNG SUAÁT  Söï vöõng chaéc cuûa nhoùm  aûnh höôûng tích cöïc tôùi  naêng suaát vaø hieäu quaû  Naêng suaát vaø hieäu quaû  taêng seõ giuùp cuûng coá söï  vöõng chaéc cuûa nhoùm    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản