Bài giảng Hệ thống điện: Tổng quan hệ thống điện - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
210
lượt xem
77
download

Bài giảng Hệ thống điện: Tổng quan hệ thống điện - TS. Trương Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện: Tổng quan hệ thống điện có nội dung trình bày các khái niệm, thành phần, các bài toán, quá độ trong hệ thống điện, và mô phỏng hệ thống điện. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện: Tổng quan hệ thống điện - TS. Trương Việt Anh

 1. TOÅNG QUAN ­ HEÄ THOÁNG  ÑIEÄN  TRÌNH BAØY TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH
 2. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAØ GÌ ? Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän I Phuï taûi Ñöôøng daây Maùy phaùt ñieän Phuï taûi Quaù toán chi phí kim loïai maøu do phaûi taêng tieát dieän daây daãn
 3. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAØ GÌ ? Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Chieàu daøi ñöôøng daây Phuï taûi NMÑ ôû gaàn taûi ñöôïc ñöa ra xa phuï taûi vi: + O nhieãm moâi tröôøng + Gaàn nguoàn nguyeân lieäu (Gioù, maët trôøi, nhieân lieäu hoùa thaïch) + Nôi xaây döïng ñöôïc thuûy ñieän + Nôi xaây ñöôïc NMÑ haït nhaân Suït aùp taêng  Toån thaát coâng suaát taêng
 4. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAØ GÌ ? Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Phuï taûi MBA taêng aùp MBA giaûm aùp Ñöôøng daây Maùy phaùt ñieän Phuï taûi    ⇒ I  ⇒ ∆U  vaø ∆P  ,∆Q U Löïa choïn  U phuø hôïp    ⇒ Chi phí caùch ñieän
 5. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAØ GÌ ? Ñöôøng daây Nhieàu ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Phuï taûi Nhieàu NMÑ Nhieàu phuï taûi Caùc phuï taûi tieâu thuï Caùc nhaø maùy ñieän Maïng ñieän Caùc traïm taêng aùp Caùc traïm giaûm aùp Caùc khoùa ñieän Caùc traïm buø
 6. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN LAØ GÌ ? Taäp hôïp taát caû caùc:  Phuï taûi  Nhaø maùy ñieän  Ñöôøng daây  Truyeàn taûi : traïm taêng, giaûm aùp, TBÑC, thieát bò buø, thieát  bò ñieàu khieån cöôõng böùc doøng coâng suaát ñöôøng daây   Phaân phoái : traïm haï aùp, TBÑC, thieát bò buø, ñöôøng daây  Caùc thieát bò baûo veä ñöôøng daây, traïm…: Choáng quaù aùp  Caùc thieát bò ñieàu khieån TBÑC: vaän haønh HTÑ  
 7. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HTÑ
 8. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HTÑ
 9. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HTÑ Nâng điện áp để nâng cao công suất chuyên tải và khả năng truyền tải đi xa Giảm điện áp làm việc của lưới điện khi cung cấp điện cho phụ tải. Xác định điện áp làm việc hợp lý cho đường dây  Liên kết các đường dây, nguồn điện và phụ tải để đảm bảo tin cậy cung cấp điện Xây dựng lưới điện quốc gia nhằm vận hành kinh tế và nâng cao độ tin cậy
 10. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA HTÑ
 11. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA HTÑ Ñöôïc  saûn  xuaát,  phaân  phoái  vaø  bieán  ñoåi  thaønh  caùc  daïng naêng löôïng khaùc trong cuøng 1 thôøi ñieåm   Khoâng döï tröõ ñöôïc   Toaøn theå caùc phaàn töû trong HTÑ laø 1 heä thoáng nhaát  Toång naêng löôïng phaùt = toång naêng löôïng tieâu thuï  Caùc quaù trình quaù ñoä xaûy ra nhanh choùng  Gaén  lieàn  vôùi  söï  phaùt  trieån  cuûa  coâng  nghieäp,  sinh  hoaït, thoâng tin, giao thoâng…  Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän  Chaát löôïng ñieän naêng   Coâng suaát döï tröõ cuûa HTÑ phaûi hôïp lyù
 12. YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC ÑAËC  ÑIEÅM Khoâng theå döï tröõ saûn phaån ñieän naêng ñöôïc:  Khi thieáu huït nguoàn phaùt ⇒ phaûi coù nguoàn phaùt döï phoøng   Khi thieáu huït taûi ⇒ seõ khoâng taän duïng ñöôïc toaøn boä coâng  suaát  chuyeân  taûi  cuûa  caùc  thieát  bò  neáu  nhö  khoâng  coù  caùc  TB ñieàu khieån treân HTÑ  Khi  coâng  suaát  phaùt  giaûm  thì  coâng  suaát  taûi  seõ  töï  ñoäng  giaûm theo vaø ngöôïc laïi ⇒ chaát löôïng ñieän naêng Ñaëc  ñieåm  naøy  aûnh  höôûng  nghieâm  troïng  ñeán  coâng  taùc thieát keá, qui hoïach nguoàn vaø löôùi
 13. YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC ÑAËC  ÑIEÅM Quaù trình quaù ñoä xaûy ra nhanh choùng  Phaûi  söû  duïng  caùc  thieát  bò  töï  ñoäng  ñaëc  bieät  taùc  ñoäng  nhanh  ñeå  caùc  quaù  trình  quaù  ñoä  dieãn  ra  trong  phaïm  vi  cho  pheùp  Chænh  ñònh  caùc  TB  töï  ñoäng,  baûo  veä  choáng  quaù  aùp,  baûo  veä relay… phaûi xem xeùt HTÑ nhö 1 cô caáu duy nhaát Ñaëc  ñieåm  naøy  cho  thaáy  vieäc  aùp  duïng  töï  ñoäng  hoùa  trong HTÑ raát caàn thieát vaø ña daïng veà chuûng loaïi vaø  soá löôïng  Ñieàu khieån traïm bieán aùp, nhaø maùy ñieän, TBÑC trong HTÑ…
 14. YÙ NGHÓA CUÛA CAÙC ÑAËC  ÑIEÅM Gaén  lieàn  vôùi  söï  phaùt  trieån  cuûa  neàn  kinh  teá  quoác  daân  Söï  phaùt  trieån  nguoàn  vaø  löôùi  phaûi  theo  kòp  vôùi  möùc  taên  tröôûng haøng naêm. (khoûang 1.3­1.5 GDP)  Neáu  khoâng  thoûa  maõn  thì  ch1nh  ngaønh  naêng  löôïng  seõ  kìm  haõm söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc  Möùc tieâu thuï ñieän naêng/ñaàu ngöôøi laø chæ tieâu ñaùnh giaù  chaát löôïng cuoäc soáng Ñaëc  ñieåm  naøy  cho  thaáy  vieäc  phaùt  trieån  HTÑ  phaûi  nhòp nhaøng vôùi ñaø taêng tröôûng neàn kinh teá  Döï baùo phuï taûi vaø qui hoaïch HTÑ cöïc kyø quan troïng  Thuùc ñaày ngaønh kyõ thuaät ñieän phaùt trieån coâng ngheä môùi
 15. LIEÂN KEÁT CAÙC HTÑ VÔÙI  NHAU Giaûm ñöôïc döï tröõ toång veà coâng suaát  HTÑ1 Naâng  cao  tính  hieäu  quaû  cuûa  caùc  nhaø  maùy  thuûy  ñieän  trong  caùc  HTÑ  (coâng  suaát vaø naêng löôïng) AC HVDC Giaûm  ñöôïc  ñænh  phuï  taûi  toång,  phaúng  hoaù ÑTPT Hoã trôï coâng suaát phaùt vaø tieâu thuï taïi  caùc HTÑ khaùc nhau HTÑ2  Theo muøa. (ñaëc bieät laø thuûy ñieän)  Khi söûa chöõa thieát bò cuûa 1 HTÑ naøo ñoù
 16. LIEÂN KEÁT CAÙC HTÑ VÔÙI  NHAU Nhöõng  löu  yù  khi  lieân  keát  caùc  HTÑ  vôùi  nhau  thì  Coâng suaát lieân laïc giöõa caùc HTÑ   Khoâng quaù lôùn ñeå ñaûm baûo söï thay ñoåi cheá ñoä cuûa  HTÑ naøy khoâng aûnh höôûng ñeán HTÑ khaùc  Ñaûm baûo caân baèng coâng suaát ôû caùc HTÑ khi caàn coâ  laäp chuùng  Töï ñoäng ñieàu chænh taàn soá trong HTÑ coù lieân keát seõ  aûnh höôûng ñeán coâng suaát lieân laïc
 17. ÑIEÀU KHIEÅN TRONG HTÑ Ñieàu khieån HTÑ taäp trung vaø phaân raõ.  ÑK Taäp trung:  ÔÛ trung taäp ñieàu ñoä quoác gia seõ quyeát ñònh töøng  thoâng soá traïng thaùi cuûa moïi nuùt coù trong löôùi truyeàn taûi  ÑK Phaân raõ: Trung taâm ñieàu ñoä quoác gia chæ quan taâm ñeán ñieàu  kieän bieân cuûa caùc HTÑ vôùi nhau Tuaân thuû nguyeân taùc ñieàu khieån hoïc:  Coù thoâng tin ñaày ñuû veà traïng thaùi cuûa HTÑ (nuùt, nhaùnh, U,δ,P,Q)  Gia coâng nhanh soá lieäu ñeå coù caùc quyeát ñònh trong ñieàu khieån toái  öu  Truyeàn  nhanh  meänh  leänh  vaø  khoâng  sai  leäch  ñeán  TB  ñieàu  khieån  (traïm, nhaø maùy, TBÑC ñöôïc ñieàu khieån töø xa)  Coù khaû naêng nhaän tín hieäu phaûn hoài vaø hieäu chænh ñöôïc tín hieäu  Ghi laïi vaø phaân tích caùc traïng thaùi ñeå tích luõy kinh nghieäp – töï hoïc
 18. TRUNG TAÂM ÑIEÀU ÑOÄ Ñieàu chænh taàn soá vaø phaân boá P giöõa caùc NMÑ (TÑ vaø  NÑ) Ñieàu chænh U taïi caùc nuùt chính vaø phaân boá Q trong HTÑ Xaùc  laäp  vaø  duy  trì  Pdöï  tröõ  baèng  caùch  thöù  töï,  thôø  ñieåm  ñoùng caét caùc toå maùy trong caùc NMÑ Thay ñoåi sô ñoà vaän haønh cuûa HTÑ (löôùi vaø NMÑ) ñeå giaûm  In vaø ñaûm baûo söï laøm vieäc oån ñònh cuûa HTÑ Leân  lòch  söûa  chöõa  vaø  phöông  aùn  vaän  haønh  söûa  chöõa  caùc TB quan troïng trong HTÑ Ñeà phoøng vaø giaûi quyeát söï coá trong HTÑ Giaûi quyeát caùc söï coá nghieâm troïng laøm maát ñieän cuûa 1 
 19. CAÙC BAØI TOAÙN TRONG  HTÑ Caùc baøi toaùn cheá ñoä xaùc laäp  Caùc baøi toaùn cheá ñoä quaù ñoä Caùc baøi toaùn thieát keá – qui hoaïch
 20. CHEÁ ÑOÄ XAÙC LAÄP Cheá  ñoä  xaùc  laäp  :  cheá  ñoä  laøm  vieäc  laâu  daøi  vaø  oån ñònh cuûa HTÑ. Caùc nghieân cöùu goàm:  Xaùc ñònh traïng thaùi vaän haønh cuûa HTÑ  Vaän haønh toái öu HTÑ  Döï baùo phuï taûi trong nhieàu khoaûng thôøi gian khaùc nhau  Tính  toaùn  khaû  naêng  chòu  ñöïng  cuûa  HTÑ  trong  thôøi  gian  laâu daøi trong caùc tình huoáng vaän haønh.  Tính  toaùn  ngaén  maïch  ôû  caùc  caáu  truùc  vaän  haønh,  ñaûm  baûo khaû naêng chòu ñöïng cuûa TB, khaû naêng oån ñònh HTÑ  Chænh ñònh Relay baûo veä caùc phaàn töû trong HTÑ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản