intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý): Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

66
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 2: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mô hình toán học biểu diễn trái đất, các hệ tọa độ thường gặp, phép chiếu bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý): Chương 2 - ThS. Phạm Thế Hùng

 1. Chöông 2 HEÄ TOÏA ÑOÄ THAM CHIEÁU DÖÕ LIEÄU KHOÂNG GIAN
 2. 2.1. GIÔÙI THIEÄU Döõ lieäu ñòa lyù laø döõ lieäu lieân quan vò trí vaø thuoäc tính cuûa caùc ñoái töôïng treân beà maët Traùi Ñaát. Heä toïa ñoä laø tham soá duøng ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa ñoái töôïng trong khoâng gian. Khoâng gian coù theå laø 2D hoaëc 3D. Ñôn vò cuûa toïa ñoä coù theå laø ñôn vò ño goùc hoaëc ñôn vò khoaûng caùch. Heä toïa ñoä = datum + pheùp chieáu baûn ñoà Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 3. 2.1. GIÔÙI THIEÄU Datum laø nhöõng tham soá moâ taû veà hình daïng, kích thöôùc,… cuûa Traùi Ñaát, goàm coù: Horizontal Datum vaø Vertical Datum. Horizontal Datum ñöôïc xaùc laäp döïa treân ellipsoid; Vertical Datum ñöôïc xaùc laäp döïa treân geoid. Geoid vaø Ellipsoid laø 2 beà maët tham chieáu duøng ñeå moâ phoûng hình daïng thöïc cuûa Traùi Ñaát. Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 4. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 5. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT 2.2.1. Moâ hình Geoid  Ñònh nghóa: Geoid laø maët nöôùc bieån trung bình yeân tónh, keùo daøi xuyeân qua caùc luïc ñòa vaø haûi ñaûo taïo thaønh moät beà maët cong kheùp kín.  Tính chaát: Taïi baát kyø moät ñieåm naøo treân maët Geoid, phaùp tuyeán cuõng luoân luoân truøng vôùi phöông cuûa daây doïi qua ñieåm ñoù.  ÖÙng duïng: Duøng ñeå ño cheânh cao Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 6. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT 2.2.1. Moâ hình Geoid Geoid laø beà maët ñaëc tröng cho hình daïng cuûa Traùi ñaát vaø khoù coù theå bieåu dieãn bôûi moät hình daïng toaùn hoïc naøo Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 7. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT 2.2.2. Moâ hình Ellipsoid  Phöông phaùp thaønh laäp: xoay moät hình ellipse quanh baùn truïc nhoû, vôùi kích thöôùc xaáp xæ Geoid.  (f) a = (a – b)/a  Hai loaïi ellipsoid: ellipsoid Traùi ñaát (toaøn caàu) vaø ellipsoid tham chieáu (ñòa phöông). Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 8. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT 2.2.2. Moâ hình Ellipsoid Baùn truïc lôùn Nghòch ñaûo ñoä deït Stt Ellipsoid a (m) (1/f) 1 Clarke 1880 6.378.249,145 293,465 2 Everest 1830 6.377.276,345 300,8017 3 Krasovsky 1940 6.378.245 298,3 5 Helmert 1906 6.378.270 297 6 WGS-84 6.378.137 298,257223563 Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 9. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT Moái quan heä giöõa Traùi ñaát vaø moâ hình bieåu dieãn Heä toïa ñoä ñòa phöông ùBeà maët Traùi ñaát Beà maët ellipsoid ñòa phöông Beà maët ellipsoid quoác teá Heä toïa ñoä quoác teá Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 10. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT Moái quan heä giöõa Traùi ñaát vaø moâ hình bieåu dieãn 1. Möïc nöôùc bieån 2. Ellipsoid 3. Phöông daây doïi 4. Luïc ñòa 5. Geoid Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 11. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 12. 2.2. MOÂ HÌNH TOAÙN HOÏC BIEÅU DIEÃN TRAÙI ÑAÁT Xaây döïng moâ hình toaùn hoïc bieåu dieãn Traùi ñaát Beà maët traùi ñaát H h Geoid N Ellipsoid Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 13. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù  Duøng ñeå xaùc ñònh vò trí cuûa ñoái töôïng treân beà maët Traùi Ñaát.  Ñöôïc xaùc laäp bôûi moät datum vaø caùc tham soá khaùc, coù 3 thaønh phaàn cô baûn: kinh ñoä, vó ñoä vaø ñoä cao.  A geographic coordinate system (GCS) uses a three-dimensional spherical surface to define locations on the earth. A GCS is often incorrectly called a datum, but a datum is only one part of a GCS. A GCS includes an angular unit of measure, a prime meridian, and a datum (based on a spheroid). Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 14. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 15. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù  Kinh ñoä laø goùc giöõa 2 maët phaúng: kinh tuyeán goác vaø kinh tuyeán qua nôi xeùt.  Kinh ñoä coù giaù trò töø 0 – ±180o (Ñoâng, Taây)  Ñöôøng kinh tuyeán goác laø ñöôøng kinh tuyeán qua ñaøi thieân vaên Greewich, London.  The "longitude" (abbreviation: Long., λ, or lambda) of a point on the Earth's surface is the angle east or west from a reference meridian to another meridian that passes through that point. Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 16. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 17. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù  Vó ñoä laø goùc giöõa maët phaúng xích ñaïo vaø phöông daây doïi.  Vó ñoä coù giaù trò töø 0 – ±90o (Baéc, Nam)  Xích ñaïo laø ñöôøng vó tuyeán goác.  The "latitude" (abbreviation: Lat., φ, or phi) of a point on the Earth's surface is the angle between the equatorial plane and the straight line that passes through that point and is normal to the surface of a reference ellipsoid which approximates the shape of the Earth. Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 18. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 19. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.1. Heä toïa ñoä ñòa lyù Chieàu daøi ñöôøng kinh tuyeán vaø vó tuyeán Vò trí Ñoä daøi kinh tuyeán (1o) Ñoä daøi vó tuyeán (1o) 0° 110.574 km 111.320 km 15° 110.649 km 107.551 km 30° 110.852 km 96.486 km 45° 111.132 km 78.847 km 60° 111.412 km 55.800 km 75° 111.618 km 28.902 km 90° 111.694 km 0.000 km Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
 20. 2.3. CAÙC HEÄ TOÏA ÑOÄ THÖÔØNG GAËP 2.3.2. Heä toïa ñoä vuoâng goùc phaúng theo muùi chieáu  Thöôøng tính theo meùt, laø giaù trò khoaûng caùch.  Truïc OX laø hình chieáu cuûa kinh tuyeán giöõa muùi.  Truïc OY laø hình chieáu cuûa xích ñaïo.  Goác toïa ñoä O ñöôïc dôøi veà phía Taây 500km. Bieân soaïn: Ths. Phaïm Theá Huøng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2