intTypePromotion=1

Bài giảng Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo

Chia sẻ: Buemr KKK | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
14
lượt xem
0
download

Bài giảng Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo" tìm hiểu trạng thái tự nhiên của clo; tính chất vật lý; tính chất hóa học; ứng dụng. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn về kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hóa học lớp 9 - Bài 26: Clo

 1. Chaøo möøng caùc Thaày Coâ
 2. Clo Cl : Kyù hieäu hoùa hoïc Khoái löôïng nguyeân töû : 35,5 35 37 Coù 2 ñoàng vò Cl ( 75:,4%)     & Cl ( 24 ,6%) 17 17 17 : Soá thöù töï Chu kyø : 3 Caáu hình 1s e 2: 2s2 2p6 3s2 3p5 CTPT : Cl2
 3. I.Traïng thaùi töï nhieân Daïng ñôn chaát : khoâng (vì Clo hoaït ñoäng hoùa hoïc  maïnh) muoái clorua Daïng hôïp chaát : - NaCl coù trong nöôùc bieån, moû. - KCl coù trong quaëng: cacnalit KCl.MgCl2.6H2O xinvinit KCl.NaCl -Clo chieám 0,05% khoái löôïng voû traùi ñaát. -Ngoaøi ra Clo coøn coù trong huyeát
 4. II.Tính chaát vaät lyù Traïng thaùi :khí Maøu : vaøng luïc Muøi : xoác Ñoäc : kích thích maïnh ñöôøng hoâ haáp vaø laøm vieâm caùc nieâm maïc d Cl2/kk = 71/29  naëng gaáp 2,5 laàn khoâng khí Ít tan trong nöôùc, ôû 200C 1 theå tích H2O hoøa tan 2,3 theå tích Cl2, Clo tan
 5. III.Tính chaát hoùa hoïc Do lôùp ngoaøi cuøng coù 7e neân Clo deã nhaän 1e theå hieän tính oxi hoùa trong phaûn öùng vôùi kim loaïi vaø hidro. 1-Taùc duïng vôùi kim loaïi :
 6. Ví duï 0 0 t0 +3 ­1 2 Al 3 + Cl22  AlCl3 Chaát Chaát oxy khöû hoùa
 7. Ví duï 0 0 t0 +2 ­1 Cu + Cl2  CuCl2 Chaát Chaát oxy khöû hoùa
 8. Ví duï 0 0 t0 +3 ­1 2 Fe 3+ 2 2  FeCl3 Cl Chaát Chaát oxy khöû hoùa
 9. Vaäy trong phaûn öùng vôùi kim  loaïi  Clo  coù  tính  oxi  hoùa  vaø  kim  loaïi  ñaït  möùc  oxi  hoùa  cao nhaát. phaûn öùng xaûy ra nhanh, toûa nhieàu nhieät taïo muoái clorua n Cl2 + 2M  2MCln
 10. taïo khí hydroclorua: 1 1 H  + Cl                 2H   Cl 0 2 0 2 as               Chaát khöû Chaát oxy hoùa 3­Taùc duïng vôùi nöôùc :    ­ khi tan trong nöôùc 1 phaàn clo taùc duïng vôùi  nöôùc: 0 1 1 2 Cl  + H Chaát khöû O  HCl  + HCl  O   (axít hypoclorô) 2 Chaát oxy hoùa          1 1    ­Vaø HClO (axít hypoclorô) khoâng beàn ,töï phaân  huûy:                         HCl   O  HCl   +  O
 11. Ngoaøi ra clo coøn taùc duïng ñöôïc vôùi phi  kim(S, P), dung dòch kieàm(NaOH,KOH,  Ca(OH)2), vôùi caùc hôïp chaát maø nguyeân  toá coøn coù möùc oxy hoùa cao hôn      P +   Cl 2 3     PCl 2 2 3        Cl2 +   NaOH  NaCl + Na ClO + H 2 2O nöôùc gia ven 2 3 2Fe  Cl2 + Cl2    Fe   Cl 2 3
 12. IV.Ñieàu cheá 1­Trong phoøng thí nghieäm: töø axít  clohydric ñaäm ñaëc vaø chaát oxy hoùa  (MnO2, KMnO t 4, . . .) 0 4 2        HCl  + MnO 16 2 2             MnCl 2 2 2 + Cl 5  2 +    H 8 2O       HCl +  KMnO4   KCl +   MnCl2 +   Cl2  +    HO
 13. Sô ñoà ñieàu cheá Clo trong phoøng thí nghieäm • Cl2
 14. 2­Trong coâng nghieäp : töø söï ñieän phaân dung  dòch ñaäm ñaëc muoái aên trong nöôùc, coù  vaùch ngaên: ñp 2 2 2 vn NaCl +   H2O          Cl2 + H2 +  NaOH
 15. V.ÖÙng duïng Nuôùc Clo duøng tieät truøng trong  nhaø maùy nöôùc, duøng taåy traéng  vaûi , giaáy, ñieàu cheá clorua voâi,  axít clohydric, döôïc phaåm, chaát  maøu, chaát deûo, tô, cao su nhaân taïo  . . .
 16. VI.Cuûng coá 1­Neâu tính chaát hoùa hoïc ñaëc tröng cuûa Clo,  giaûi thích baèng caáu taïo nguyeân töû. Clo theå hieän tính oxy hoùa maïnh do coù 7e lôùp  ngoaøi cuøng neân deã nhaän theâm 1e hoaëc  goùp chung 1e ñeå ñaït cô caáu beàn.
 17. 2­ Vieát phöông trình phaûn öùng xaûy  ra khi cho Clo taùc duïng vôùi Mg,  KOH, Ca(OH)2, NaBr, KI
 18. Cl2 + Mg  MgCl2 Cl2 + 2KOH  KCl + KClO + H2O 2Cl2 + 2Ca(OH)2 CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O  hay Cl2 + Ca(OH)2  CaOCl2 + H2O Clorua voâi  Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 Cl2 + 2KI  2KCl + I2   *Halogen coù tính oxy hoùa maïnh ñaåy  ñöôïc halogen yeáu hôn ra khoûi dung dòch 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2