intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Đậu Thị Kim Thoa

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:194

715
lượt xem
263
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp nhằm giúp sinh viên nhận biết được các đơn vị hành chính sự nghiệp, đặc điểm tài chính và cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, nắm được các nội dung về tổ chức công tác kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp - ThS. Đậu Thị Kim Thoa

  1. K TOÁN HÀNH CHÍNH S NGHI P GV: Th.s u Th Kim Thoa Email: kimthoa@ueh.edu.vn
  2. PHƯƠNG PHÁP D Y VÀ H C Phương pháp d y: • D y nh ng ki n th c căn b n m t cách có h th ng v k toán HCSN • Gi i áp th c m c • Hư ng d n gi i bài t p Yêu c u i v i sinh viên: Trư c khi lên l p: • c trư c tài li u • Làm bài t p sau m i bu i h c Khi lên l p: • T p trung nghe gi ng • Nêu th c m c • Tham gia th o lu n và s a bài t p GV. Đ u Th Kim Thoa 2 k toán Hành chính s nghi p
  3. ÁNH GIÁ MÔN H C Thang i m 10 i m quá trình: 3 i m k t thúc h c ph n: 7 S l n tham gia th o lu n trên l p, s a bài t p ư c ghi nh n c ng vào i m quá trình. GV. Đ u Th Kim Thoa 3 k toán Hành chính s nghi p
  4. TÀI LI U H C T P Tài li u b t bu c Giáo trình K toán hành chính s nghi p H th ng bài t p k toán và sơ k toán HCSN Slide bài gi ng c a Gi ng viên Tài li u tham kh o H th ng bài t p và câu h i tr c nghi m Ch k toán HCSN ban hành theo Q 19/2006/Q -BTC Các văn b n pháp lu t liên quan n tài chính c a ơn v HCSN GV. Đ u Th Kim Thoa 4 k toán Hành chính s nghi p
  5. M C TIÊU MÔN H C Nh n bi t ư c các ơn v HCSN, c i m tài chính và cơ ch qu n lý tài chính i v i các ơn v HCSN N m ư c các n i dung v t ch c công tác k toán t i ơn v HCSN. X lý ư c các nghi p v kinh t phát sinh ch y u t i các ơn v HCSN. GV. Đ u Th Kim Thoa 5 k toán Hành chính s nghi p
  6. N I DUNG Chương 1: M t s v n chung v t ch c công tác k toán trong ơn v HCSN Chương 2: K toán ti n và v t tư Chương 3: K toán tài s n c nh và xây d ng cơ b n Chương 4: K toán các kho n u tư tài chính Chương 5: K toán các kho n thanh toán Chương 6: K toán các ho t ng Chương 7: K toán các ngu n kinh phí và chi ho t ng khác GV. Đ u Th Kim Thoa 6 k toán Hành chính s nghi p
  7. CHƯƠNG 1 M TS V N CHUNG V T CH C CÔNG TÁC K TOÁN TRONG ƠN V HCSN
  8. N i dung • Khái quát v ơn v HCSN • c i m tài chính c a ơn v HCSN • Cơ ch qu n lý tài chính • T ch c công tác k toán GV. Đ u Th Kim Thoa 8 k toán Hành chính s nghi p
  9. 1.1 Khái quát v ơn v HCSN • Ho t ng vì m c tiêu phi l i nhu n ơn v HCSN • S d ng NSNN ho t ng (qu n lý Nhà nư c và cung c p các d ch v công cho XH) ơn v ơn v hành chính S nghi p ơn v HCSN ư c g i là ơn v d toán hay ơn v th hư ng NS GV. Đ u Th Kim Thoa 9 k toán Hành chính s nghi p
  10. ơn v hành chính (cơ quan Nhà nư c) • Là cơ quan công quy n, là m t b ph n c a b máy Nhà nư c • Ch c năng qu n lý Nhà nư c • Ngu n kinh phí ho t ng ch y u do NS c p • Cơ c u t ch c: - T ch c theo chi u d c t Trung ương n a phương - T ch c theo chi u ngang theo ngành, lĩnh v c GV. Đ u Th Kim Thoa 10 k toán Hành chính s nghi p
  11. B máy t ch c c a Nhà nư c QU C H I Ch t ch nư c Tư pháp L p pháp Hành pháp Tòa án ND Vi n ki m sát Chính ph t i cao ND t i cao B , CQ ngang b , CQ thu c CP Tòa án ND Vi n ki m sát HĐND UBND C p t nh ND c p t nh c p t nh c p t nh S , ban, ngành Tòa án ND Vi n ki m sát HĐND UBND C p huy n ND c p huy n c p huy n c p huy n Phòng, ban, ngành UBND c p xã GV. Đ u Th Kim Thoa k toán Hành chính s nghi p 11
  12. ơn v s nghi p • Do CQNN có th m quy n thành l p, là ơn v tr c thu c CQNN • Ch c năng cung c p d ch v công cho XH • Ngu n kinh phí ho t ng: kinh phí NS c p + thu s nghi p • Có th th c hi n m t s ho t ng SXKD nh m m c tiêu l i nhu n. GV. Đ u Th Kim Thoa 12 k toán Hành chính s nghi p
  13. c i m tài chính c a ơn v HCSN • Ho t ng theo d toán ư c c p có th m quy n giao và ư c NSNN c p toàn b ho c m t ph n d toán ư c duy t. • ơn v ph i l p d toán thu chi theo quy trình NS theo úng ch , tiêu chu n và nh m c do Nhà nư c quy nh. • ơn v HCSN trong cùng m t ngành theo 1 h th ng chi u d c ư c chia thành 3 c p: - ơn v d toán c p 1 - ơn v d toán c p 2 - ơn v d toán c p 3 GV. Đ u Th Kim Thoa 13 k toán Hành chính s nghi p
  14. Các c p d toán trong qu n lý- s d ng NSNN Th tư ng ho c ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Phân b d toán cho c p 2 ho c c p 3 - i u hành, ki m tra k toán và quy t toán hình hình s d ng kinh phí các ơn v d toán c p 1 ơn v d toán tr c thu c - Phân b d toán cho c p 3 ơn v d toán c p 2 - i u hành, ki m tra k toán và quy t toán hình hình s d ng kinh phí các ơn v d toán tr c thu c Quy t toán hình hình s d ng kinh phí ơn v d toán c p 3 v i c p có th m quy n GV. Đ u Th Kim Thoa 14 k toán Hành chính s nghi p
  15. Quy trình ngân sách L p d toán Ch p hành d toán Quy t toán 01/01/N 31/12/N Duy t d toán Thu chi theo d toán ư c giao B tđ u Ch nh lý và l p d toán L p BC quy t toán GV. Đ u Th Kim Thoa 15 k toán Hành chính s nghi p
  16. Cơ ch qu n lý tài chính i v i các ơn v HCSN • Phương pháp thu , chi : các kho n thu Ngu n kinh phí n p h t vào NS, Nhà nư c s c p l i s d ng. • NSNN c p • Phương pháp thu, chi chênh l ch: các • Các lo i phí, l kho n thu ư c l i s d ng, n u thi u phí thu ư c Nhà nư c s c p thêm • Vi n tr , tài tr • Phương pháp qu n lý theo nh m c: ơn • …. v ph i l p d toán chi và chi theo úng d toán • Phương pháp khoán tr n gói: Nhà nư c th c hi n cơ ch khoán biên ch ( ơn v Qu n lý tài chính HC), th c hi n cơ ch t ch tài chính 16 ( ơn v SN) GV. Đ u Th Kim Thoa k toán Hành chính s nghi p
  17. Cơ ch khoán biên ch (khoán chi hành chính) o Th c hi n c i cách th t c • N 130/2005/N -CP ban hành chính-> nâng cao ch t hành ngày 17/10/2005: quy lư ng ph c v hành chính nh ch t ch , t ch u trách nhi m v vi c s o Tinh gi n b máy biên ch d ng biên ch và kinh phí c ng k nh, trùng l p v quy n M c qu n lý hành chính i h n và trách nhi m-> Ti t v i các CQNN ki m chi hành chính ích • TT liên t ch o y m nh ng d ng tin h c 03/2006/TTLT-BTC-BNV trong d ch v hành chính ban hành ngày 17/01/2006 o Nâng cao trình chuyên môn c a CBCC GV. Đ u Th Kim Thoa 17 k toán Hành chính s nghi p
  18. i tư ng áp d ng Các CQNN có tài kho n và con d u riêng: Văn phòng Qu c h i, văn phòng Ch t ch nư c Tòa án ND các c p, vi n KSNN các c p Văn phòng H NN, văn phòng UBNN B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph Cơ quan chuyên môn thu c UBNN c p t nh, huy n GV. Đ u Th Kim Thoa 18 k toán Hành chính s nghi p
  19. N i dung cơ ch khoán chi hành chính Ngu n kinh phí ho t ng Ngu n kinh phí t ch Ngu n kinh phí không t ch GV. Đ u Th Kim Thoa 19 k toán Hành chính s nghi p
  20. Ngu n kinh phí t ch tài chính NKP t ch = KP NS c p+ phí, l phí ư c l i+ Các kho n thu h p pháp khác S d ng kinh phí t ch : Các CQNN ư c ch ng: N i dung chi c a kinh phí giao o B trí kinh phí theo n i dung, yêu c u công vi c Các kho n chi thanh toán cho cá nhân o Q m c chi thông qua vi c xây d ng quy ch chi tiêu Các kho n chi nghi p v n i b nhưng không vư t chuyên môn quá ch , tiêu chu n, nh Các kho n chi có tính ch t m c chi do NN quy nh thư ng xuyên o Quy t nh s d ng i v i toàn b ơn v GV. Đ u Th Kim Thoa 20 k toán Hành chính s nghi p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2