Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
23
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về các hình thức huy động vốn, các phương pháp tính và trả lãi, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 2 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

KEÁ TOAÙN<br /> NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN<br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 1<br /> <br /> KEÁ TOAÙN HUY ÑOÄNG VOÁN<br /> Sau khi nghieân cöùu xong chöông naøy sinh vieân caàn ñaït ñöôïc nhöõng kieán<br /> thöùc, kyû naêng vaø thaùi ñoä sau:<br /> Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc caùc phöông thöùc huy ñoäng voán cuûa NHTM, quy<br /> trình huy ñoäng voán, phöông thöùc tính vaø traû laõi cho khaùch haøng …<br /> Kyû naêng: Bieát caùch tính laõi, xöû lyù caùc tröôøng hôïp lieân quan ñeán huy<br /> ñoäng voán, haïch toaùn goác vaø laõi cho khaùch haøng ôû töøng thôøi ñieåm …<br /> Thaùi ñoä: Nhieät tình, say meâ vaø tích cöïc nghieân cöùu trao ñoåi vôùi giaùo<br /> vieân, thaûo luaän vôùi caùc baïn trong lôùp …<br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 2<br /> <br /> KEÁ TOAÙN<br /> NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN<br /> NỘI DUNG<br /> •<br /> <br /> Caùc hình thöùc huy ñoäng voán.<br /> <br /> •<br /> <br /> Caùc phöông phaùp tính vaø traû laõi.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phöông phaùp keá toaùn.<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 3<br /> <br /> KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ HUY ÑOÄNG VOÁN<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> <br />  Giaùo trình keá toaùn ngaân haøng (chöông 2)<br />  Quyeát ñònh soá 1284/2002/QÑ-NHNN ngaøy 21/11/2002 cuûa Thoáng ñoác<br /> NHNN veà “Quy cheá môû vaø söû duïng taøi khoaûn tieàn göûi taïi NH”<br /> <br />  Quyeát ñònh soá 1160/2004/QÑ-NHNN ngaøy 13/09/2004 vaø QÑ soá<br /> 47/2006/QÑ-NHNN ngaøy 25/09/2006 cuûa Thoáng ñoác NHNN veà “Quy<br /> cheá tieàn göûi tieát kieäm”<br /> <br />  Quyeát ñònh soá 07/2008/QÑ-NHNN ngaøy 24/03/2008 cuûa Thoáng ñoác<br /> NHNN veà “Quy cheá phaùt haønh GTCG trong nöôùc cuûa TCTD”<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bạn hãy cho biết tầm quan trọng của<br /> nghiệp vụ huy động vốn đối với ngân<br /> hàng và đối với khách hàng?<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản