intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Lê Thị Minh Châu

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

88
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 3 giúp người học có được những kiến thức về báo cáo tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp; các chuẩn mực có liên quan; các nguyên tắc và yêu cầu,...; có kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành; hiểu được các thông tin cơ bản trong BCTC và đánh giá về doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 3 - ThS. Lê Thị Minh Châu

 1. 03/05/2013 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM MỤC TIÊU MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 3 Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh Chương 3: nghiệp: các quy định chung; các chuẩn mực có liên quan; các nguyên tắc và yêu cầu; các yếu tố cơ bản; nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH dung, ý nghĩa của các BCTC… Có kỹ năng lập và trình bày báo cáo tài chính theo các quy định hiện hành; Hiểu được các thông tin cơ bản trong BCTCvà đánh giá GV: Lê Thị Minh Châu về doanh nghiệp Tổng quan về báo cáo tài NỘI DUNG chính doanh nghiệp Tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: Những quy định chung Những quy định chung Các chuẩn mực KT có liên quan; Các chuẩn mực KT có liên quan; Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Một số nguyên tắc và yêu cầu chi phối Nội dung và kết cấu của các BCTC Nội dung và kết cấu của các BCTC Hướng dẫn lập và trình bày BCTC: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC Đọc, hiểu BCTC và một số đánh giá về doanh nghiệp 1
 2. 03/05/2013 Caùc quy ñònh chung Cô sôû phaùp lyù Muïc ñích cuûa BCTC Luật Keá Toaùn; • Cung caáp thoâng tin veà tình hình taøi chính, tình hình kinh Caùc nghò ñònh höôùng daãn; doanh vaø caùc luoàng tieàn cuûa DN Chuaån möïc KT Vieät Nam: VAS 01, 21, 24, 29; Traùch nhieäm laäp vaø trình baøy BCTC Caùc thoâng tö höôùng daãn; • Giaùm ñoác (hoaëc ngöôøi ñöùng ñaàu) doanh nghieäp chòu traùch nhieäm veà laäp vaø trình baøy baùo caùo taøi chính QÑ 15/2006/QÑ-BTC vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå sung (TT244/2009/TT-BTC) • Kyø laäp BCTC: Kyø laäp BCTC naêm Kyø laäp BCTC giöõa nieân ñoä (quyù) Kyø laäp BCTC khaùc 5 6 Caùc quy ñònh chung Caùc quy ñònh chung Yeâu caàu laäp vaø trình baøy BCTC Heä thoáng BCTC Trung thöïc vaø hôïp lyù Baûng caân ñoái keá toaùn; Löïa choïn vaø aùp duïng caùc chính saùch theo quy Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh; ñònh cuûa chuaån möïc keá toaùn Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä; Cung caáp thoâng tin ñaùng tin caäy: Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính; Trình baøy trung thöïc hôïp lyù tình hình vaø keát quaû KD Phaûn aûnh baûn chaát hôn laø hình thöùc Trình baøy khaùch quan, khoâng thieân vò Tuaân thuû nguyeân taéc thaän troïng Trình baøy ñaày ñuû treân moïi khía caïnh trong yeáu 7 8 2
 3. 03/05/2013 Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC Hoaït ñoäng lieân tuïc Troïng yeáu vaø taäp hôïp  • - BCTC ñöôïc laäp vôùi giaû thieát hoaït ñoäng lieân tuïc • - Neáu thöïc teá khaùc vôùi giaû thieát naøy, BCTC phaûi ñöôïc laäp treân cô Töøng khoaûn muïc troïng yeáu phaûi ñöôïc trình baøy rieâng sôû khaùc vaø phaûi neâu roõ lyù do vaø cô sôû laäp bieät trong baùo caùo taøi chính. • - Giaùm ñoác phaûi ñaùnh giaù veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn Caùc khoaûn muïc khoâng troïng yeáu thì khoâng phaûi trình vò trong thôøi gian toái thieåu 12 thaùng keå töø ngaøy keát thuùc nieân ñoä baøy rieâng reõ maø ñöôïc taäp hôïp vaøo nhöõng khoaûn muïc Cô sôû doàn tích coù cuøng tính chaát hoaëc chöùc naêng. • BCTC phaûi laäp treân cô sôû doàn tích tröø caùc thoâng tin lieân quan ñeán Coù tröôøng hôïp khoâng ñöôïc coi laø troïng yeáu ñeå trình caùc luoàng tieàn baøy rieâng reõ treân BCTC nhöng ñöôïc coi laø troïng yeáu phaûi trình baøy trong Baûn thuyeát minh. Nhaát quaùn Vieäc trình baøy vaø phaân loaïi khoaûn muïc phaûi nhaát quaùn töø nieân ñoä naøy sang nieân ñoä khaùc, tröø khi caàn phaûi thay ñoåi hoaëc theo yeâu caàu cuûa chuaån möïc Khi thay ñoåi, phaûi phaân loaïi laïi thoâng tin so saùnh vaø giaûi trình lyù do, aûnh höôûng cuûa söï thay ñoåi. 9 10 Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC Nguyeân taéc laäp vaø trình baøy BCTC Buø tröø Coù theå so saùnh Soá lieäu cuûa kyø baùo caùo vaø soá lieäu cuûa kyø so saùnh Caùc khoaûn muïc taøi saûn vaø nôï phaûi traû trình baøy treân baùo caùo taøi chính khoâng ñöôïc buø tröø. Caùc thoâng tin so saùnh caàn phaûi bao goàm caùc thoâng tin dieãn giaûi baèng lôøi neáu ñieàu naøy laø caàn thieát giuùp cho hieåu Caùc khoaûn muïc doanh thu, thu nhaäp khaùc vaø chi roõ ñöôïc baùo caùo taøi chính phí chæ ñöôïc buø tröø khi: Khi thay ñoåi caùch trình baøy hoaëc caùch phaân loaïi, thì phaûi Ñöôïc quy ñònh taïi moät chuaån möïc keá toaùn phaân loaïi laïi caùc soá lieäu so saùnh (tröø khi vieäc naøy khoâng khaùc; hoaëc theå thöïc hieän ñöôïc), vaø trình baøy tính chaát, soá lieäu vaø lyù Caùc khoaûn laõi, loã vaø caùc chi phí lieân quan do vieäc phaân loaïi laïi. phaùt sinh töø caùc giao dòch vaø caùc söï kieän Neáu khoâng theå thöïc hieän ñöôïc vieäc phaân loaïi laïi thì gioáng nhau hoaëc töông töï vaø khoâng coù tính doanh nghieäp caàn phaûi neâu roõ lyù do vaø tính chaát cuûa troïng yeáu. nhöõng thay ñoåi neáu vieäc phaân loaïi laïi caùc soá lieäu ñöôïc 11 thöïc hieän. 12 3
 4. 03/05/2013 Höôùng daãn laäp BCTC BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Baùo caùo taøi chính naêm: Phaûn aûnh tình hình TC cuûa DN taïi moät thôøi Baûng caân ñoái keá toaùn ñieåm Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh Caùc yeáu toá cuûa BCÑKT Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Taøi saûn  Thuyeát minh BCTC Nôï phaûi traû Voán chuû sôû höõu Höôùng daãn laäp BCÑKT 13 14 Taøi saûn Phaân loaïi taøi saûn Ñònh nghóa: Taøi saûn laø nhöõng nguoàn löïc kinh teá do doanh nghieäp kieåm soaùt, Taøi saûn ngaén haïn: bao goàm caùc taøi saûn coù laø keát quaû cuûa moät söï kieän trong quaù khöù theå hy voïng moät caùch hôïp lyù raèng seõ baùn ñöôïc mong ñôïi mang laïi lôïí ích kinh teá trong töông lai. hoaëc seõ söû duïng trong 1 chu kyø hoaït ñoäng Ñieàu kieän ghi nhaän TS: bình thöôøng cuûa DN (thöôøng laø 1 naêm keå töø Coù khaû naêng (gaàn nhö chaéc chaén) mang laïi lôïi ích töông lai cho ngaøy laäp Baûng caân ñoái keá toaùn) doanh nghieäp. Coù giaù goác hoaëc giaù trò coù theå xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. => Phaûi xem xeùt laïi ñònh nghóa vaø ñieàu kieän ghi nhaän TS Taøi saûn daøi haïn: laø caùc taøi saûn khoâng ñaùp khi laäp BCÑKT öùng caùc yeâu caàu cuûa taøi saûn ngaén haïn 15 16 4
 5. 03/05/2013 Nôï phaûi traû Nôï phaûi traû Ñònh nghóa: Nôï phaûi traû laø nhöõng nghóa vuï hieän taïi Phaân loaïi nôï phaûi traû: cuûa doanh nghieäp: Nôï ngaén haïn Phaùt sinh töø moät söï kieän trong quaù khöù Vieäc thanh toaùn seõ daãn ñeán söï chuyeån giao caùc lôïi ích Nôï daøi haïn kinh teá. Ñaùnh giaù nôï phaûi traû: Ñieàu kieän ghi nhaän nôï phaûi traû: Nôï phaûi traû thöôøng ñöôïc trình baøy theo "giaù goác". Coù khaû naêng ñôn vò seõ phaûi boû ra nhöõng nguoàn löïc lieân quan ñeán lôïi ích kinh teá ñeå thanh toaùn caùc nghóa vuï hieän Rieâng caùc khoaûn phaûi traû baèng ngoaïi teä, cuoái kyø phaûi taïi. ñieàu chænh theo tyû giaù vaøo ngaøy keát thuùc nieân ñoä. Soá tieàn cuûa khoaûn thanh toaùn naøy phaûi xaùc ñònh ñöôïc moät caùch ñaùng tin caäy. 17 18 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Voán chuû sôû höõu Keát caáu vaø noäi dung Voán chuû sôû höõu ñöôïc ñònh nghóa nhö laø phaàn Theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC coøn laïi sau khi tröø taøi saûn cuûa doanh nghieäp Theo quyeát ñònh 48/2006/QÑ-BTC cho nôï phaûi traû cuûa noù. VCSH bao goàm: Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu vaø caùc khoaûn ñieàu chænh Lôïi nhuaän chöa phaân phoái vaø caùc khoaûn ñieàu chænh Moät soá nguoàn voán vaø quyõ chuyeân duøng 19 20 5
 6. 03/05/2013 Laäp baûng caân ñoái keá toaùn - moät soá vaán ñeà caàn löu yù - Xöû lyù keát quaû kieåm keâ Nguyeân taéc chung Baøi taäp: Kieåm keâ vaø xöû lyù theo keát quaû kieåm keâ Laäp döï phoøng vaø hoaøn nhaäp döï phoøng Veà haøng toàn kho: theo keát quaû kieåm keâ ngaøy Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù 31/12/09: Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin treân caùc taøi VL thieáu chöa roõ nguyeân nhaân: 4.000; khoaûn ñeå xaùc laäp caùc chæ tieâu cuï theå Haøng hoùa thöøa, xöû lyù ghi giaûm chi phí: 2.000 Xem xeùt vaø ñieàu chænh aûnh höôûng cuûa nhöõng söï Haøng toàn kho maát phaåm chaát, coù giaù goác 300.000, giaù kieän xaûy ra sau ngaøy keát thuùc nieân ñoä coù theå baùn: 120.000. Xem xeùt veà caùc thoâng tin caàn khai baùo … 21 22 Laäp / hoaøn nhaäp döï phoøng Laäp / hoaøn nhaäp döï phoøng Döï phoøng giaûm giaù caùc khoaûn ñaàu tö: Baøi taäp (tt): Laäp döï phoøng: Nôï 635 / Coù 129, 229 Laäp döï phoøng giaûm giaù chöùng khoaùn Hoaøn nhaäp: Nôï 129, 229 / Coù 635 Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi: Laäp döï phoøng: Nôï 642 / Coù 139 Laäp döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi  Hoaøn nhaäp: Nôï 139 / Coù 642 Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Laäp döï phoøng: Nôï 632 / Coù 159 Laäp döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho Hoaøn nhaäp: Nôï 159 / Coù 632 23 24 6
 7. 03/05/2013 Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù Baøi taäp (tt) Ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi BAÛNG ÑIEÀU CHÆNH (ñvt: 1.000 ñ) teä theo tyû giaù cuoái kyø: SD ngoaïi teä Tyû giaù SD theo TG SD theo tyû giaù ghi Cheânh Ñaùnh giaù laïi laøm taêng TS, giaûm nôï phaûi traû: TK (USD) CK CK soå leäch Nôï 11*, 13*, 3** / Coù 4131 1122 Ñaùnh giaù laïi laøm giaûm TS, taêng nôï phaûi traû: Nôï 4131 / Coù 11*, 13*, 3** 131 Keát chuyeån cheânh leäch tyû giaù (sau khi buø tröø): 331 Nôï TK 635 / Coù TK 4131, hoaëc Nôï TK 4131 / Coù TK 515 25 26 Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Chuyeån soå Nguyeân taéc chung Baøi taäp: Chuyeån soå laø chuyeån ñoåi soá dö treân taøi khoaûn, thöôøng Chuyeån khoaûn ñaàu tö traùi phieáu ñaøi haïn -> ngaén haïn: do: Daøi haïn => ngaén haïn Phaân loaïi laïi theo söï thay ñoåi cuûa chuaån möïc Chuyeån khoaûn nôï vay daøi haïn ñeán haïn traû: Phaân tích thoâng tin: khoâng thay ñoåi taøi khoaûn nhöng phaûi phaân tích soá dö ñeå trình baøy treân BCTC, bao goàm caû Baûn thuyeát minh Coá gaéng phaân tích caû soá dö ñaàu kyø 27 28 7
 8. 03/05/2013 Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Töông ñöông tieàn? Ñaàu tö ngaén haïn Caùc khoaûn ñaàu tö ngaén haïn : Khoâng chuyeån soå Coù thôøi haïn thu hoài hoaëc ñaùo haïn khoâng quaù 3 thaùng Phaân tích soá dö TK 121 ñeå taùch thaønh caùc thoâng tin sau: keå töø ngaøy mua; CK ngaén haïn töông ñöông tieàn Coù khaû naêng chuyeån ñoåi deã daøng thaønh moät löôïng  CK ñaàu tö ngaén haïn khaùc tieàn xaùc ñònh; vaø Ñaàu tö ngaén haïn khaùc khoâng ñoåi Khoâng coù nhieàu ruûi ro trong chuyeån ñoåi thaønh tieàn. Veà laâu daøi, neân theo doõi chi tieát theâm cho TK 121 29 30 Baøi taäp (tt) Chuyeån soå vaø phaân tích thoâng tin Soá dö TK 121: ___________, trong ñoù: Caùc khoaûn phaûi thu Töông ñöông tieàn: Khoâng chuyeån soå Ñaàu tö ngaén haïn: Phaân tích thoâng tin treân caùc TK : 131, 133, 1368, 138, 139 ñeå taùch caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn (neáu coù) Löu yù nguyeân taéc buø tröø Veà laâu daøi, neân theo doõi chi tieát theâm cho caùc TK thöôøng phaùt sinh caùc khoaûn daøi haïn. 31 32 8
 9. 03/05/2013 Baøi taäp: SD chi tieát TK 131 Baøi taäp: SD chi tieát TK 331 Soá dö sau ñ/c Teân ngöôøi Soá dö STT Teân KH Ghi chuù STT Ghi chuù Nôï Coù baùn Nôï Coù 1 A 55.000 Coù daáu hieäu maát khaû naêng TT 1 M 1.000.000 Nôï traû goùp, soá phaûi traû trong naêm 2008 laø 200.000 2 B 300.000 KH traû goùp ñeàu trong 4 naêm nöõa, 2 N 1.520.000 Nôï ngoaïi teä, 100.000 USD, tyû töø 2008 giaù cuoái kyø: 15,5ngñ/USD 3 C 322.350 Nôï ngoaïi teä, 21.000 USD, tyû giaù 3 O 330.000 Nôï thöông maïi thoâng thöôøng cuoái kyø = 15,5ngñ/USD 4 D 277.650 Nôï thöông maïi thoâng thöôøng 4 P 341.000 // 5 Q 100.000 Traû tröôùc ñeå mua haøng hoùa 5 E 180.000 E traû tröôùc 6 R 140.000 // Coäng 955.000 180.000 33 Coäng 240.000 3.191.000 34 Laäp Baûng caân ñoái keá toaùn - thieát laäp moät soá chæ tieâu ñaëc bieät - BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑKD Caùc yeáu toá cuûa BCKQHÑKD Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Caùc chi phí coù lieân quan Lôïi nhuaän Caùc nguyeân taéc chi phoái Laäp BC KQ HÑ KD 35 36 9
 10. 03/05/2013 Caùc nguyeân taéc chi phoái Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Cô sôû doàn tích vaø phuø hôïp Ñònh nghóa Thôøi ñieåm ghi nhaän  Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc laø caùc khoaûn lôïi ích Giaù trò kinh teá taêng leân trong kyø keá toaùn: Thaän troïng laøm gia taêng taøi saûn hay giaûm nôï phaûi traû, keát quaû laø söï taêng leân cuûa voán chuû sôû höõu nhöng khoâng phaûi laø do goùp voán. 37 38 Phaân loaïi doanh thu vaø thu nhaäp khaùc Chi phí Ñònh nghóa Doanh thu baùn haøng Chi phí laø caùc khoaûn lôïi ích kinh teá giaûm xuoáng trong vaø cung caáp dòch vuï Doanh kyø: thu do söï chi ra hay giaûm giaù trò cuûa taøi saûn, hoaëc söï gia taêng nôï Doanh thu Doanh thu hoïat ñoäng taøi chính phaûi traû, vaø keát quaû laø söï giaûm voán chuû sôû höõu nhöng khoâng phaûi laø do Thu nhaäp phaân phoái voán cho caùc chuû nhaân. khaùc Thu nhaäp khaùc 39 40 10
 11. 03/05/2013 Phaân loaïi chi phí Chi phí Chi phí SXKD: phaùt sinh trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp, Ñieàu kieän ghi nhaän chi phí nhö: Khi coù söï giaûm xuoáng cuûa lôïi ích kinh teá töông lai lieân Giaù voán haøng baùn Chi phí baùn haøng quan ñeán moät söï giaûm taøi saûn hay taêng leân cuûa nôï phaûi  Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp traû. Chi phí taøi chính Soá tieàn cuûa söï giaûm xuoáng naøy coù theå xaùc ñònh moät Chi phí khaùc: bao goàm caùc chi phí ngoaøi caùc chi phí saûn xuaát, kinh doanh phaùt sinh trong quaù trình caùch ñaùng tin caäy. hoaït ñoäng kinh doanh thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp Chi phí khaùc Chi phí thueá thu nhaäp DN 41 42 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HÑKD - thieát laäp caùc chæ tieâu - Thieát laäp caùc chæ tieâu (tt) Chỉ tiêu MS Thuyeát minh Chæ tieâu (tt) MS Thuyeát minh 1. Doanh thu BH & CCDV 01 VI.25 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.26 11. Thu nhập khác 31 3. Doanh thu thuần về BH & CCDV 10 VI.27 12. Chi phí khác 32 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.28 13. Lợi nhuận khác 40 5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV 20 14. Tổng LN kế toán trước thuế 50 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.29 15. CP thuế TNDN hiện hành 51 VI.31 7. Chi phí tài chính 22 VI.30 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 16. CP thuế TNDN hoãn lại 52 VI.32 8. Chi phí bán hàng 24 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 10 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 43 44 11
 12. 03/05/2013 Baøi taäp BC LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ Söû duïng soá lieäu sau ñieàu chænh, laäp BC KQKD BCLCTT cung caáp thoâng tin veà caùc doøng tieàn vaø töông naêm 2007 cuûa DN ñöông tieàn cuûa doanh nghieäp, qua ñoù giuùp ngöôøi ñoïc: Tieáp caän vôùi caùc hoaït ñoäng kinh doanh, ñaàu tö vaø taøi chínhï cuûa doanh nghieäp trong kyø baùo caùo. Ñaùnh giaù khaû naêng taïo ra tieàn cuûa ñôn vò cuõng nhö nhu caàu söû duïng tieàn cuûa ñôn vò. 45 46 BAÛN CHAÁT BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ SÖÏ TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN DÖÔÙI MOÄT HÌNH TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN THÖÙC CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN A1 =THU TÖØ HÑKD BAÙO CAÙO THU BAÙO CAÙO THU CHI CHI A2 =THU TÖØ HÑÑT °Khoâng quan taâm caùc Toàn ñaàu kyø A3 =THU TÖØ HÑTC nghieäp vuï noäi boä giöõa Toàn ñaàu kyø caùc loaïi tieàn Thu trong kyø = A Thu trong kyø °TÑK + THU -CHI = TCK Chi trong kyø = B B1 =CHI CHO HÑKD Chi trong kyø Do ñoù: Toàn cuoái kyø B2 =CHI CHO HÑÑT TCK - TÑK = THU - CHI B3 =CHI CHO HÑTC Toàn cuoái kyø 47 48 12
 13. 03/05/2013 TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN MOÄT DAÏNG TRÌNH BAØY CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN Thu tieàn baùn Chi ñaàu tö, BAÙO CAÙO LÖU haøng BAÙO CAÙO THU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ XDCB Hoaït ñoäng Doøng tieàn Hoaït ñoäng CHI kinh doanh chung cuûa ñaàu tö Toàn ñaàu kyø A1 - B1 LCTT TÖØ HÑKD ñôn vò Chi mua Baùn TSCÑ, Thu trong kyø = A A2 - B2 LCTT TÖØ HÑÑT yeáu toá SXKD caùc khoaûn ñaàu tö Chi trong kyø = B A3 - B3 LCTT TÖØ HÑTC Toàn cuoái kyø A-B TIEÀN ↑↓ TRONG KYØ Hoaït ñoäng taøi chính TIEÀN ÑAÀU KYØ TIEÀN CUOÁI KYØ Phaùt haønh coå phieáu Phaân phoái laõi Ñi vay Traû nôï vay 50 BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ Caùc khaùi niệm cơ bản - phaân bieät 03 loaïi hoạt ñoäng - Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản tiền gửi không kỳ hạn. Hoïat ñoäng kinh doanh: Laø caùc hoaït ñoäng Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư ngắn hạn: taïo ra doanh thu chuû yeáu cuûa DN vaø caùc hoaït Có thờI gian thu hồi vốn không quá 3 tháng kể từ ñoäng khaùc khoâng phaûi laø hoaït ñoäng ñaàu tö ngày đầu tư Dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định hay hoaït ñoäng taøi chính Không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền. Hoaït ñoäng ñaàu tö: laø caùc hoaït ñoäng mua Luồng tiền: Là luồng vào và luồng ra của tiền và tương đương tiền, không bao gồm chuyển dịch nội bộ saém, xaây döïng, thanh lyù, nhöôïng baùn caùc taøi giữa các khoản tiền và tương đương tiền trong doanh nghiệp. saûn daøi haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc khoâng thuoäc caùc khoaûn töông ñöông tieàn Hoaït ñoäng taøi chính: Laø caùc hoaït ñoäng laøm thay ñoåi quy moâ vaø keát caáu cuûa voán chuû sôû 51 höõu vaø voán vay cuûa doanh nghieäp 52 13
 14. 03/05/2013 LCTT töø hoaït ñoäng kinh doanh Phân biệt 03 loại hoạt động Tieàn thu töø vieäc baùn haøng, cung caáp dòch vuï; Hoạt động kinh doanh: Tieàn thu ñöôïc töø DT khaùc Tạo ra doanh thu chủ yếu Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH, DV; Có liên quan đến khoản mục doanh Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng; thu, giá vốn, CPQL, CPBH và các chi Tieàn chi traû laõi vay; phí TÀI CHÍNH trên BCKQKD. Tieàn chi noäp thueá TNDN, tieàn thu do ñöôïc hoaøn thueá Các khoản khác KHÔNG thuộc hoạt Tieàn thu do ñöôïc boài thöôøng; chi do bò phaït, bò boài động đầu tư, KHÔNG thuộc hoạt động thöôøng tài chính. Tieàn chi traû cho cty baûo hieåm theo hôïp ñoàngBH Thu khaùc töø hoaït ñoäng KD 53 54 Chi khaùc töø hoaït ñoäng KD … LCTT töø hoaït ñoäng ñaàu tö Phân biệt 03 loại hoạt động Tieàn chi mua saém, XD TSCÑ vaø TSDH khaùc; Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ, TSDH khaùc; Hoạt động đầu tư: Tieàn chi cho vay (tröø khi mua caùc coâng cuï nôï ñöôïc coi Liên quan đến tài sản dài hạn và các khoản laø ‘töông ñöông tieàn’ hoaëc mua vì muïc ñích thöông maïi) đầu tư (KHÔNG phải là tương đương tiền). Tieàn thu hoài cho vay; Bao gồm các khoản lãi nhận được từ đầu tư Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc (tröø tröôøng hôïp chi mua coå phieáu vì muïc ñích thöông maïi) Tieàn thu hoài voán ñaõ goùp vaøo ñôn vò khaùc; Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc, lôïi nhuaän nhaän ñöôïc. 55 56 14
 15. 03/05/2013 LCTT töø hoaït ñoäng taøi chính Phân biệt 03 loại hoạt động Hoạt động tài chính: Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán Làm thay đổi vốn chủ sở hữu và vốn vay goùp; KHÔNG liên quan đến khoản mục doanh thu và chi Tieàn chi traû voán goùp cho CSH, mua laïi coå phí tài chính trên BCKQKD. (Các khoản mục doanh phieáu cuûa DN thu và chi phí tài chính trên BCKQKD được phân loại vào lưu chuyển từ hoạt động KD hay đầu tư). Tieàn thu töø caùc khoaûn ñi vay ngaén haïn, Bao gồm việc phân phối lãi cho chủ sở hữu daøi haïn; Tieàn chi traû caùc khoaûn nôï goác ñaõ vay; Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu 57 58 Trực tiếp PHÖÔNG PHAÙP LAÄP Gián tiếp Kết cấu BCLCTT Thu tiền từ HĐKD Lợi nhuận Đ/chỉnh nghiệp vụ phi tiền tệ Đ/chỉnh phải thu, phải trả, tồn LCT thuaàn töø Chi tiền cho HĐKD kho HÑ Kinh doanh Luồng tiền từ HĐKD Taêng/Giaûm Tieàn & TÑT LCT thuaàn töø Tieàn & TÑT cuoái HÑ Ñaâu tö trong kyø kyø Luồng tiền từ HĐĐTư + Tieàn & LCT thuaàn töø TÑT ñaàu kyø Luồng tiền từ HĐTC HÑ Taøi chính 59 Lưu chuyển tiền thuần trong kì 15
 16. 03/05/2013 PHÖÔNG PHAÙP TRÖÏC TIEÁP / GIAÙN TIEÁP Ví duï TIEÀN VAØO (THU) DOANH THU Thu tieàn baùn haøng, Doanh thu baùn Nôï phaûi thu CK-ÑK dòch vu haøng, dòch vuï … TIEÀN RA (CHI) CHI PHÍ Chi mua haøng Giaù voán haøng baùn Haøng toàn kho CK-ÑK Chi traû nôï ngöôøi baùn Chi phí phaûi traû Nôï phaûi traû ÑK_CK Chi noäp thueá TNDN Chi noäp thueá TNDN … Khaáu hao Khaáu hao LÖU CHUYEÅN TIEÀN = LÔÏI NHUAÄN _ + TOÅNG CHEÂNH LEÄCH THUAÀN TÖØ HÑKD 62 BAÛN THUYEÁT MINH BCTC Moät soá thoâng tin khaùc caàn khai baùo Noäi dung cô baûn Nôï tieàm taøng I. Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa DN II. Nieân ñoä vaø ñôn vò tieàn teä Nhöõng söï kieän phaùt sinh sau ngaøy keát thuùc kyø III Chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn aùp duïng keá toaùn naêm IV. Caùc chính saùch keá toaùn aùp duïng V. Thoâng tin boå sung cho caùc khoûan muïc trình baøy trong BCÑKT Thoâng tin veà caùc beân lieân quan VI. Thoâng tin boå sung cho caùc khoûan muïc trình baøy trong baùo caùo KQ kinh doanh Thoâng tin veà hoaït ñoäng lieân tuïc VII. Thoâng tin boå sung cho caùc khoûan muïc trình baøy trong BCLCTT VIII. Nhöõng thoâng tin khaùc 63 64 16
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2