intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
61
lượt xem
5
download

Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

Baèng chöùng kieåm toaùn<br /> <br /> Muïc ñích<br /> <br /> UEH<br /> <br /> ° Giuùp ngöôøi hoïc hieåu roõ vieäc thu<br /> thaäp vaø ñaùnh giaù baèng chöùng kieåm<br /> toaùn.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Noäi dung<br /> <br /> UEH<br /> <br /> ° Baèng chöùng kieåm toaùn<br /> ° Phöông phaùp löïa choïn caùc phaàn<br /> töû thöû nghieäm<br /> ° Hoà sô kieåm toaùn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khaùi nieäm baèng chöùng<br /> <br /> Thöû nghieäm<br /> kieåm soaùt<br /> Thöû nghieäm<br /> cô baûn<br /> <br /> Taøi<br /> lieäu<br /> keá<br /> toaùn<br /> <br /> Baèng<br /> chöùng<br /> chöùng<br /> minh<br /> <br /> UEH<br /> <br />  Laø thoâng tin, taøi<br /> lieäu chi tieát maø<br /> KTV thu thaäp ñeå<br /> laøm cô sôû cho yù<br /> kieán veà BCTC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Yeâu caàu cuûa baèng chöùng<br /> <br /> UEH<br /> <br /> Thích hôïp<br /> Phuø hôïp vôùi muïc tieâu kieåm toaùn<br /> Ñoä tin caäy<br /> <br /> Ñaày ñuû<br /> Thôøi gian<br /> Côõ maãu<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2