intTypePromotion=1

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
93
lượt xem
7
download

Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Bằng chứng kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán 1 trình bày nội dung về bằng chứng kiểm toán, các thủ tục thu thập bằng chứng kiểm toán, hồ sơ kiểm toán, phân loại hồ sơ kiểm toán, các bằng chứng kiểm toán đặc biệt, chương trình kiểm toán. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán 1 - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán

  1. gnơưhC 5 N I DUNG TRÌNH BÀY BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN CHỨ KIỂ TOÁ @ B ng ch ng ki m toán ; @ Các th t c thu th p b ng ch ng ki m toán; @ H sơ ki m toán 1 2 M i quan h gi a b ng ch ng ki m B ng ch ng ki m toán toán và báo cáo ki m toán oác oáB oác oáB oác oáB oác oáB “Laø taát caû caùc taøi lieäu, thoâng tin do kieåm náo mể k oác oáB náo mể k oác oáB náotttt mểiiiik oác oáB náo mể k oác oáB toaùn vieân thu thaäp ñöôïc lieân quan ñeán cuoäc kieåm hnííhc iiàt toaùn vaø döïa treân caùc thoâng tin naøy KTV hình thaønh neân yù kieán cuûa mình. ởs ơC ởs ơC ởs ơC ởs ơC Baèng chöùng kieåm toaùn bao goàm: uệil nẫd - Caùc taøi lieäu keá toaùn, ? uếy gnọr ós aS ? uếy gnọrtttt ttttós iiiiaS ? uếy gnọr ós aS ? uếy gnọr ós aS Chöùng töø, cụt ủhT Soå keá toaùn, náot mểik Baùo caùo taøi chính - Caùc taøi lieäu, thoâng tin töø nhöõng nguoàn khaùc”. gnứhc gnằB yậc n ộĐ yậc n ộĐ yậc niiiitttt ộĐ yậc n ộĐ (VSA 500) 3 4 B ng ch ng ki m toán Yêu c u đ i v i b ng ch ng ki m toán Thích hôïp (Chaát löôïng) Ñaày ñuû (Soá luôïng) Ñaët haøng Nhaän haøng Thanh toaùn -Nguoàn goác: ñoäc laäp - Tính thích hôïp -Daïng baèng chöùng: - Tính troïng yeáu - Vaät chaát vaø söï hieåu bieát - Möùc ruûi ro. - Taøi lieäu - Phoûng vaán -Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä Xeùt ñoaùn -Söï keát hôïp caùc loaïi baèng chöùng ngheà nghieäp ??? 5 -Naêng löïc vaø söï hieåu bieát cuûa ñoái 6 töôïng cung caáp thoâng tin
  2. Yêu c u đ i v i b ng ch ng ki m toán Các th t c thu th p b ng ch ng ki m toán ÑOÄ TIN Trong thöû nghieäm kieåm soaùt: BCKT laøm cô sôû CAÄY ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt - Kieåm tra vaät chaát ??? Trong thieát keá: ñaùnh giaù khaû naêng ngaên ngöøa,phaùt hieän vaø söûa chöõa caùc sai soùt troïng yeáu. - Kieåm tra taøi lieäu Trong thöïc hieän: ñaùnh giaù tính höõu hieäu - Tính toaùn, - Xaùc nhaän, Noäi dung, lòch trình, phaïm vi tuøy thuoäc töøng Trong thöû nghieäm cô baûn: BCKT laøm cô sôû - Quy trình phaân tích cô sôû daãn lieäu khaúng ñònh CSDL cuûa BCTC - Ñieàu tra, Thu thaäp BCKT cho töøng cô sôû daãn lieäu - Quan saùt 7 8 Ki m tra v t ch t Ki m tra v t ch t Kieåm toaùn vieân tröïc tieáp xem xeùt caùc taøi saûn vaät chaát nhö tieàn maët, haøng toàn kho, taøi saûn Nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu taát caû taøi saûn coá ñònh laø coù thöïc vaøo thôøi ñieåm baùo caùo, KTV coù theå tieán haønh: coá ñònh a. Choïn maãu TSCÑ treân thöïc teáù, ñoái chieáu vôùi soå saùch. b. Choïn maãu boä phaän söû duïng, kieåm tra thöïc teá TSCÑ vaø ñoái chieáu vôùi soå saùch. c. Choïn maãu TSCÑ treân soå saùch, kieåm tra thöïc teá. d. Yeâu caàu caùc boä phaän söû duïng baùo caùo, kieåm tra thöïc teá TSCÑ. 9 10 Ki m tra v t ch t và m c tiêu ki m toán Ki m tra tài li u Kieåm tra tính hôïp leä cuûa caùc taøi lieäu. Tieán haønh ñoái chieáu caùc taøi lieäu vôùi nhau Ñoái chieáu giöõa baùo caùo vaø soå saùch Hieän höõu Soå saùch keá toaùn Ñoái chieáu giöõa soå saùch vaø chöùng töø Vaät chaát Chöùng töø ----> soå saùch Soå saùch -----> chöùng töø Ñoái chieáu giöõa soå saùch vaø soå saùch Ñaày ñuû Ñoái chieáu giöõa chöùng töø vôùi chöùng töø 11 12
  3. Ki m tra tài li u Ki m tra tài li u và m c tiêu ki m toán Nhaèm ñaùp öùng muïc tieâu taát caû caùc tröôøng hôïp giao haøng trong kyø coù ñöôïc laäp hoùa ñôn ñaày ñuû khoâng, KTV coù theå tieán haønh : Phaùt sinh Chöùng töø Soå saùch keá toaùn a. Choïn maãu phieáu giao haøng, ñoái chieáu vôùi hoùa ñôn. b. Choïn maãu hoaù ñôn, ñoái chieáu phieáu giao haøng. c. Choïn maãu phieáu xuaát kho, ñoái chieáu hoaù ñôn. d. Choïn maãu hoaù ñôn, ñoái chieáu phieáu xuaát kho. Ñaày ñuû 13 14 Tính toán Tính toán Laø vieäc kieåm tra laïi tính chính xaùc veà maët Chæ tieâu 31/12/2006 31/12/2007 toaùn hoïc cuûa caùc soá lieäu hay vieäc thöïc hieän TK 211 23.678.000 46.838.000 caùc tính toaùn ñoäc laäp cuûa KTV. TK214 (6.987.800) (8.917.800) Thoâng tin khaùc: Trong naêm 2006 khoâng coù TSCÑ taêng, giaûm. Naêm 2007 khoâng coù TSCÑ giaûm, 1 TSCÑ taêng ñaàu thaùng 3/2007. Phöông phaùp khaáu hao theo ñöôøng thaúng. Thôøi gian höõu duïng ñaêng kyù cho taát caû TSCÑ laø 10 naêm Yeâu caàu: xaùc ñònh tính hôïp lyù cuûa soá lieäu TK 214 (2007) 15 16 Xác nh n Xác nh n Laø söï traû lôøi cho 1 yeâu caàu cung caáp thoâng Thoâng tin xaùc nhaän Nguoàn xaùc nhaän tin nhaèm xaùc minh laïi nhöõng thoâng tin ñaõ coù trong caùc taøi lieäu kieåm toaùn. Soá dö TGNH Ngaân haøng Caùc khoaûn phaûi thu Khaùch haøng Haøng göûi ñi baùn Ñaïi lyù Caùc khoaûn phaûi traû Ngöôøi baùn Caùc khoaûn theá chaáp Toå chöùc nhaän theá chaáp 17 18
  4. Quy trình phân tích Quy trình phân tích So saùnh caùc thoâng tin taøi chính Thuû tuïc phaân tích Xu höôùng bieán ñoäng, laø vieäc phaân tích Vôùi chæ tieâu bình quaân ngaønh maâu thuaãn thoâng tin soá lieäu, Giöõa caùc kyø töông öùng. hay coù söï cheânh leäch thoâng tin, lôùn so vôùi giaù trò ñaõ Thöïc teá vaø döï toaùn caùc tyû suaát quan troïng döï kieán. Nghieân cöùu moái quan heä giöõa caùc thoâng tin taøi chính Vôùi keát quaû döï tính cuûa KTV So saùnh caùc thoâng tin taøi chính vôùi caùc thoâng tin phi taøi chính 19 20 So sánh v i ch tiêu bình quân ngành So sánh gi a các kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voøng quay HTK = Giaù voán haøng baùn/ HTK bq 1997 1998 1999 2000 _______________________________________________________ DT 70 30 40 80 90 60 70 70 60 70 80 90 Coâng ty X 8.8 8.5 8.0 7.2 Ngaønh 8.7 8.8 8.6 8.6 GVHB 41 19 23 48 55 29 41 42 30 41 49 54 Muïc tieâu kieåm toaùn ? Hieän höõu ? Quyeàn vaø nghóa vuï? Phaùt sinh? Ñaày ñuû Laõi 29 11 17 32 35 31 29 28 30 29 31 36 Ñaùnh giaù? Chính xaùc? Trình baøy vaø coâng boá ? Goäp 21 22 So sánh m i quan h gi a các thông tin So sánh k ho ch và th c hi n tài chính Khoaûn muïc Z KH ZTT Tyû suaát veà khaû naêng thanh toaùn: tyû suaát thanh toaùn hieän haønh, tyû suaát thanh toaùn tieàn maët.. 1 . Chi phí NVLTT 100 121 √ Tyû suaát veà khaû naêng sinh lôïi : tyû suaát laõi goäp, tyû 2 . Chi phí NC TT 40 42 suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn … Tyû suaát ñoøn caân nôï: nôï phaûi traû treân voán chuû sôû 3 . Chi phí SXC 40 39 höõu, nôï phaûi traû treân toång taøi saûn … Coäng 180 202 Tyû suaát veà quaûn lyù taøi saûn: voøng quay haøng toàn kho, voøng quay nôï phaûi thu,… g 21% !!! Chi phí taên ù do? Xaùc ñònh ly 23 24
  5. So sánh m i quan h gi a các thông tin Đi u tra tài chính Doanh thu vaø khoaûn phaûi thu khaùch haøng Vieäc tìm kieám thoâng tin: Giaù voán haøng baùn vaø haøng toàn kho Baèng vaên baûn Taøi saûn coá ñònh vaø chi phí khaáu hao Phoûng vaán Nôï vay goác vaø chi phí laõi vay Cuõng coá baèng chöùng ñaõ coù … Ñònh höôùng kieåm tra 25 26 Quan sát B ng ch ng và th nghi m Thöû nghieäm Thuû tuïc Thöû nghieäm Thuû nghieäm Vieäc theo doõi 1 hieän töôïng, kieåm soaùt phaân tích chi tieát nghieäp vuï chi tieát soá dö 1 chu trình hoaëc 1 thuû tuïc Kieåm tra vaät do ngöôøi khaùc thöïc hieän. chaát Kieåm tra taøi lieäu Tính toaùn Xaùc nhaän Phaân tích Phoûng vaán Quan saùt 27 28 Các b ng ch ng ki m toán đ c bi t H sơ ki m toán YÙ kieán cuûa caùc chuyeân gia Laø caùc taøi lieäu do KTV laäp, thu thaäp, phaân loaïi, söû duïng vaø löu tröõ. Giaûi trình cuûa Giaùm ñoác Löu tröõ baèng chöùng Tö lieäu cuûa KTV noäi boä Keá hoaïch vaø chöông trình kieåm toaùn Tö lieäu cuûa KTV khaùc Chöùc naêng Baèng chöùng veà caùc beân lieân quan Cô sôû cho vieäc ñöa ra yù kieán cuûa KTV Trôï giuùp vieäc laäp KH, thöïc hieän vaø giaùm saùt. Trôï giuùp vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng kieåm toaùn. 29 30
  6. Phân lo i h sơ ki m toán H sơ ki m toán Hoà sô kieåm toaùn chung Hoà sô kieåm toaùn naêm K Ph n Tài s n c đ nh (Hoà sô thöôøng tröïc) (Hoà sô hieän haønh) K1: Bi u ch đ o K2: B ng t ng h p bút toán đi u ch nh -Caùc thoâng tin chung - Hoà sô quaûn lyù K3: Chương trình ki m toán -Caùc vaên baûn phaùp lyù - Hoà sô toång hôïp K4: Bi u t ng h p -Caùc taøi lieäu veà chính saùch keá - Hoà sô chi tieát K5 Kx: Các bi u chi ti t toaùn… -... 31 32 B ng t ng h p bút toán Bi u ch đ o K1 K2 đi u ch nh 33 34 Chương trình ki m toán K3 K4 REF. KTV Bi u t ng h p Thu thaäp hay töï laäp baûng toång hôïp TSCÑ veà caùc thay ñoåi K4 cuûa TSCÑ vaø ñoái chieáu vôùi Soå caùi. Kieåm tra caùc chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï taêng, TSCÑ K5 trong kyø. Kieåm tra caùc chöùng töø goác cuûa caùc nghieäp vuï giaûm, TSCÑ K6 trong kyø. Xem xeùt vieäc ghi giaûm caùc TSCÑ ñoù coù söï pheâ duyeät cuûa caùc caáp coù uûy quyeàn hay khoâng. Laäp baûng toång hôïp tính toaùn laïi khaáu hao trong naêm kieåm K7 tra chi phí khaáu hao ñöôïc ghi nhaän trong naêm … Kx 35 36
  7. Bi u chi ti t- TSCĐ tăng K5 Bi u chi ti t- TSCĐ gi m K6 37 38 Bi u phân tích CPKH K7 Yêu c u đ i v i h sơ ki m toán Ñeà muïc Noäi dung ñaày ñuû, chính xaùc, vaø thích hôïp Saép xeáp khoa hoïc Chuù thích, tham chieáu roõ raøng, deã hieåu Baûo quaûn vaø löu tröõ an toaøn, bí maät. 39 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2