Bài giảng: Kim loại kiềm (Tiết 44, 45, 46 )

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
581
lượt xem
121
download

Bài giảng: Kim loại kiềm (Tiết 44, 45, 46 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính chất hóa học chung của kim loại là gì? Dựa vào cấu tạo của nguyên tử kim loại để giải thích tính chất hóa học. Dẫn ra 3 phản ứng hóa học để minh họa tính chất hóa học chung của kim loại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Kim loại kiềm (Tiết 44, 45, 46 )

 1. Tieát hoïc 44, 45, 46 (Kim loaïi phaân nhoùm chính nhoùm I)
 2. CAÂU HOÛI BAØI CUÕ CAÂ 1- Tính chaát hoùa hoïc chung cuûa kim loaïi laø gì ? Döïa vaøo caáu taïo cuûa nguyeân töû kim loaïi ñeå giaûi thích tính chaát hoùa hoïc. Daãn ra 3 phaûn öùng hoùa hoïc ñeå minh hoïa tính chaát hoùa hoïc ng chung cuûa kim loaïi . Ñaùp: Tính chaát hoùa hoïc chung cuûa kim loaïiù laø tính khöû : M – ne = Mn+ Giaûi thích: Soá electron ôû lôùp ngoaøi cuøng cuûa kim loaïi thöôøng laø ng ng 1e, 2e, 3e, do vaäy khi tham gia phaûn öùng hoùa hoïc, nguyeân töû ng kim loaïi deã nhöôøng caùc electron naøy ñeå trôû thaønh ion döông. ng nh Thí duï: a) Taùc duïng vôùi phi kim: Nhieàu kim loaïi coù theå khöû ng phi kim thaønh ion aâm , ñoàng thôøi kim loaïi bò oxi hoùa nh ng thaønh ion döông. nh
 3. CAÂU HOÛI BAØI CUÕ CAÂ 2/ Baèng nhöõng phöông phaùp naøo ngöôøi ta coù theå ñieàu ng cheá Ag töø dung dòch baïc nitrat , Mg töø dung dòch manheâ clorua ? Minh hoïa baèng caùc phöông trình hoùa hoïc. ng ÑAÙP: P: a - Ñieàu cheá Ag töø dd. AgNO3: Phöông phaùp thuûy luyeän: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag Cu(NO Phöông phaùp ñieän phaân: Ph 2AgNO3 + H2O ñp 2Ag + 2HNO3 + 1/2O2
 4. b - Ñieàu cheá Mg töø MgCl2 : - Phöông phaùp ñieän phaân noùng chaûy : ng Tröôùc heát coâ caïn dung dòch MgCl2 ñeå ñöôïc muoái khan, sau ñoù ñieän phaân noùng chaûy : ng MgCl2 ñpnc Mg + Cl2 ----oOo----
 5. Baøi hoïc môùi: Ba I – VÒ TRÍ CUÛA KIM LOAÏI KIEÀM TRONG HTTH : II - TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ : III - TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC : 1/ Taùc duïng vôùi phi kim: ng 2/ Taùc duïng vôùi axit: ng 3/ Taùc duïng vôùi nöôùc: ng IV - ÖÙNG DUÏNG : NG NG V - ÑIEÀU CHEÁ :
 6. I - VÒ TRÍ CUÛA KIM LOAÏI KIEÀM TRONG HTTH : Kim loaïi kieàm laø nhöõng nguyeân toá hoùa hoïc thuoäc Kim loa phaân nhoùm chính nhoùm I trong baûng heä thoáng trong ng ng tuaàn hoaøn (HTTH). Nhoùm naøy goàm coù : liti (Li), natri (Na), kali liti ), natri ), (K), rubidi (Rb), xesi (Cs), franxi (Fr)*. ), rubidi ), xesi ), franxi (Fr laø nguyeân toá phoùng xaï) la ng Caùc nguyeân toá naøy cuõng laø nhöõng nguyeân toá ñöùng ng ñaàu moãi chu kì (tröø chu kì I) (Xem baûng heä thoáng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá ng ng hoùa hoïc sau ñaây :)
 7. Li Na K Rb Cs Fr
 8. II- TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ: II 1/ Nhieät ñoä noùng chaûy, nhieät ñoä soâi thaáp (giaûm daàn 1/ Nhie ng nhie töø Li ñeán Cs) do maïng tinh theå kim loaïi kieàm coù kieåu Li Cs) ma ng laäp phöông taâm khoái, trong ñoù lieân keát kim loaïi keùm trong beàn. 2/ Khoái löôïng rieâng nhoû (taêng daàn töø Li ñeán Cs) 2/ Kho ng Li do caùc kim loaïi kieàm coù maïng tinh theå roãng hôn vaø do ca ng nguyeân töû coù baùn kính lôùn hôn so vôùi caùc kim loaïi khaùc so vô trong cuøng chu kì. ng 3/ Ñoä cöùng thaáp do löïc lieân keát giöõa caùc nguyeân töû 3/ ng do kim loaïi yeáu. Coù theå caét kim loaïi baèng dao deã daøng. Co ng ng
 9. III- TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC III Laø kim loïai coù tính khöû maïnh nhaát trong caùc kim ai nh loaïi. Laáy natri laøm ñieån hình : 1/ Taùc duïng vôùi phi kim : Na khöû deã daøng caùc phi 1/ Ta ng phi kim Na kh ng phi kim thaønh ion aâm : kim nh ion aâ 4Na + O2 = 2Na2O 4Na 2Na + Cl2 = 2NaCl 2NaCl 2/ Taùc duïng vôùi axit : 2/ Ta ng Na khöû deã daøng ioân H+ cuûa axit (HCl, H2SO4 Na kh ng loaûng) thaønh H2 töï do : loa ng tha nh 2Na +2HCl = 2NaCl + H2↑ 2Na +H2SO4 = Na2SO4 + H2↑
 10. III- TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC : III 3/ Taùc duïng vôùi nöôùc : Natri khöû H2O deã daøng ng ng cho khí H2 bay leân : 2Na +2H2O = 2NaOH + H2↑ 2Na Phaûn öùng treân toûa nhieàu nhieät ng Caùc kim loaïi kieàm khaùc cuõng coù hoùa tính töông töï. (Haõy xem thí nghieäm naøy qua moät maøn hoaït caûnh nh “ÑOÁT THUYEÀN GIAËC TREÂN SOÂNG “)
 11. Hoaït caûnh : Ñoát thuyeàn giaëc treân soâng
 12. Phöông trình phaûn öùng giöõa kim loaïi Na vaø nöôùc: phaûn öùng toûa nhieät 2Na + 2H2O 2NaOH+ H2 + Q
 13. IV - ÖÙNG DUÏNG : IV NG NG - Duøng taïo hôïp kim coù ñoä noùng chaûy thaáp. ng ng p. - Caùc kim loaïi Na vaø K duøng laøm chaát trao ñoåi ng nhieät trong caùc loø phaûn öùng haït nhaân. ng - Kim loaïi Cs duøng ñeå cheá taïo teá baøo quang ñieän. ng n. - Kim loaïi kieàm ñöôïc duøng ñeå cheá taïo moät soá kim ng loaïi hieám baèng phöông phaùp nhieät kim loaïi. ng i.
 14. V - ÑIEÀU CHEÁ : CHE Nguyeân taéc : Khöû ion kim loaïi kieàm : M+ + e = M Phöông phaùp : Ñieän phaân muoái halogenua hay hidroxit cuûa chuùng döôùi daïng noùng chaûy. ng ng ng Ñieàu cheá natri: - Ñ/phaân NaCl noùng chaûy : ng 2NaCl 2Na + Cl2↑ ñpnc - Ñ/ phaân NaOH noùng chaûy : ng 4NaOH 4Na + 2H2O + O2↑ 4NaOH ñpnc Ta thu ñöôïc kim loaïi Na noùng chaûy ôû cöïc aâm, ng caùc chaát coøn laïi thoaùt ra ôû cöïc döông.
 15. Thieát bò ñieàu cheá Na baèng caùch ñòeân phaân NaCl noùng chaûy Thie Na ba ng ch ng NATRI thu ñöôïc ôû catot
 16. CUÛNG COÁ CU NG * Hoùa tính cuûa Kim loaïi kieàm (M) : - Taùc duïng vôùi O2 : ng 4M + O2 = 2M2O - Taùc duïng vôùi axit (HCl hay H2SO4 loaûng) : ng ng 2M + 2H+ = 2M+ + H2↑ - Taùc duïng vôùi nöôùc : ng 2M + 2H2O = 2MOH + H2↑ * Ñieàu cheá kim loaïi kieàm : Ñieän phaân muoái MX (X laø halogen : Cl, Br ...) la • noùng chaûy : no ng 2MX ñpnc 2M + X2↑

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản