intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa

Chia sẻ: Dạ Hoa Quân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:30

0
111
lượt xem
21
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn hóa bao gồm toàn bộ di sản xã hội truyền đạt lại qua từ ngữ, văn chương, truyền thống, tập quán, tôn giáo, nghệ thuật, ngôn ngữ. Văn hóa là kiến thức có được mà con người dùng để giải thích những điều đã trải qua và tạo ra hành vi xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 4 Môi trường văn hóa

 1. MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA
 2. I. KHÁI NIỆM Văn hóa bao gồm toàn bộ di sản xã hội truyền đạt lại qua từ ngữ, văn chương, truyền thống, tập quán, tôn giáo, nghệ thuật, ngôn ngữ. Văn hóa là kiến thức có được mà con người dùng để giải thích những điều đã trải qua và tạo ra hành vi xã hội Văn hóa được hiểu thông qua giáo dục và kinh nghiệm Văn hóa xây dựng giá trị và thái độ định hướng cho hành vi
 3. Đặc điểm của văn hóa Được học hỏi Được chia sẻ Thừa hưởng Biểu tượng Khuôn mẫu Tính điều chỉnh
 4. Các vấn đề của các công ty có hoạt động KDQT: Chủ nghĩa vị chủng Không thay đổi sản phẩm theo yêu cầu của thị trường riêng biệt Không tái đầu tư ở thị trường nước ngoài Đặt ở vị trí then chốt những nhà quản trị làm việc tốt trong nước nhưng không có kinh nghiệm ở thị trường nước ngoài
 5. II. CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA 1. Ngôn ngữ 2. Tôn giáo 3. Giá trị và thái độ 4. Thói quen và cách cư xử 5. Văn hóa vật chất 6. Thẩm mỹ 7. Giáo dục
 6. 1. Ngôn ngữ Phương tiện để truyền đạt thông tin và ý tưởng Lợi ích của việc hiểu ngôn ngữ địa phương: - Hiểu rõ hơn về tình huống - Trực tiếp tiếp cận với dân địa phương - Hiểu văn hóa tốt hơn - Hiểu biết thành ngữ, cách nói xã giao - Có kiến thức ngôn ngữ để dịch thuật rõ ràng
 7. 2. Tôn giáo: Ảnh hưởng đến: Cách sống, niềm tin, giá trị và thái độ Thói quen làm việc Chính trị và kinh doanh
 8. 3. Giá trị và thái độ Giá trị: là những niềm tin vững chắc làm cơ sở để con người đánh giá những điều đúng-sai, tốt-xấu, quan trọng- không quan trọng Thái độ: là những khuynh hướng không đổi của sự cảm nhận và hành vi theo hướng riêng biệt về 1 đối tượng
 9. 4. Thói quen và cách cư xử Thói quen: là những cách thực hành phổ biến hoặc hình thành từ trước. Cách cư xử: là những hành vi được xem là đúng đắn trong 1 xã hội riêng biệt.
 10. 5. Văn hóa vật chất: Là những đối tượng con người làm ra, liên quan đến cách làm (kĩ thuật), ai làm và tại sao (tính kinh tế) - Cơ sở hạ tầng kinh tế: giao thông, thông tin, nguồn năng lượng - Cơ sở hạ tầng xã hội: chăm sóc sức khỏe, nhà ở, hệ thống giáo dục - Cơ sở hạ tầng tài chính: ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính trong xã hội  Tiến bộ kĩ thuật ảnh hưởng đến mức sống và giúp giải thích niềm tin và giá trị của xã hội
 11. 6. Thẩm mỹ: Liên quan đến thị hiếu nghệ thuật của văn hóa thông qua hội họa, văn chương, âm nhạc… Khác biệt về thẩm mỹ gây ra khác biệt nhận thức về nhãn hiệu, màu sắc, hình ảnh, cách quảng cáo…
 12. 7. Giáo dục Ảnh hưởng đến: kiến thức, năng suất làm việc, tiến bộ kĩ thuật, khả năng quản trị
 13. III. Phân nhóm các nước theo văn hóa: Văn hóa tường minh & văn hóa ẩn tường Khỏang cách quyền lực Lẩn tránh rủi ro Chủ nghĩa cá nhân & chủ nghĩa tập thể Sự cứng rắn
 14. 1. Văn hóa tường minh & ẩn tường Yếu tố Văn hóa ẩn  Văn hóa tường  tường minh Lời nói Là lời cam kết Không đáng tin  bằng chữ viết Luật sư Không quan  Rất quan trọng trọng Trách nhiệm đối với  Cấp trên gánh  Đẩy xuống cấp dưới sai lầm của tổ chức vác Thương lượng Dài dòng cho  Nhanh chóng mục đích quen 
 15. 2. Khoảng cách quyền lực Caùch bieät quyeàn löïc CAO TRUNG BÌNH - THAÁP Nhaø quaûn trò Ñoäc taøi, gia Bình ñaúng, daân chuû tröôûng Laøm vieäc nhieàu Laøm vieäc 1 vaøi thuoäc caáp thuoäc caáp Caáu truùc kinh doanh Kieåm soaùt chaët Khaùch quan, ñoäc cheõ, thieáu bình laäp, daân chuû, ñaúng, taäp trung ûphaân hoùa quyeàn quyeàn löïc löïc Cô caáu toå chöùc Höôùng cao (nhoïn) Höôùng phaúng Khuynh höôùng Tuaân thuû quyeàn Tuaân thuû quyeàn löïc löïc voâ ñieàu kieän coù ñieàu kieän Chöùc vuï, vò theá, laõnh Quan troïng Khoâng quan troïng ñaïo Nöôùc ñaïi dieän Malaysia, Myõ, Canada, Ñan Philippinnes, Maïch, Anh, Uùc
 16. 3. Tránh rủi ro Là khả năng con người cảm thấy sợ hãi bằng những tình huống rủi ro và cố gắng tạo ra những cơ sở, niềm tin nhằm tối thiểu hoặc lẩn tránh những điều không chắc chắn
 17. Chaáp nhaän ruûi ro Sôï ruûi ro Quy ñònh, Ít , chung chung, coù theå Nhieàu, ñaëc tröng, coá luaät leä thay ñoåi ñònh Haønh ñoäng Linh ñoäng, saùng taïo Khuoân maãu hoùa coù tính toå chöùc Traïng thaùi Ít bò caêng thaúng, chaáp Lo laéng, caêng thaúng, con ngöôøi nhaän baát ñoàng chuù troïng söï an toaøn Quyeát ñònh Khaû naêng phaùn ñoaùn Keát quaû cuûa nhieàu söï vaø saùng taïo ñoàng yù Xaõ hoäi Khuyeán khích ñoái maët Coá gaéng giaûm ruûi ro, ruûi ro, khoâng raøng raøng buoäc hoaït ñoäng buoäc hoaït ñoäng theo quy ñònh Nöôùc ñaïi Singapore, Thuïy Ñieån, Hy Laïp, Uruguay, Boà dieän Anh, Myõ, Canada Ñaøo Nha, Nhaät, Haøn Quoác
 18. Khoảng cách quyền lực và sự lẩn tránh rủi ro
 19. 4. Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân: là khuynh hướng con người chú trọng bản thân họ và những điều liên quan trực tiếp đến họ Chủ nghĩa tập thể: khuynh hướng con người dựa vào nhóm để làm việc và trung thành với nhau
 20. Chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa tập thể Khi con người trưởng thành,  Con người sinh ra từ gia đình  họ mong được chăm sóc bản  và gia đình tiếp tục bảo vệ họ  thân và gia đình họ để đổi lấy sự trung thành Cá tính dựa vào cá nhân Cá tính dựa trên mạng lưới xã  hội Trẻ em được giáo dục để nghĩ  Trẻ em được giáo dục để nghĩ  về cái “Tôi” về “Chúng ta” Nói bằng tâm hồn của chính  Sự hòa hợp luôn được duy trì  mình là người trung thực và sự đối đầu luôn được tránh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2