intTypePromotion=1

Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 1

Chia sẻ: Nguyen Duan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
92
lượt xem
33
download

Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu tham khảo kinh tế vĩ mô : thị trường cạnh tranh không hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 1

  1. THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN (monopoly) THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH chæ coù moät ngöôøi baùn moät saûn phaåm KHÔNG HOÀN TOÀN rieâng bieät vaø nhieàu ngöôøi mua. khoâng coù saûn phaåm thay theá toát Đặc điểm Coù raøo caûn lôùn trong vieäc gia nhaäp ngaønh GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Email: nnhatran@gmail.com GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN P Ñaëc ñieåm cuûa DN ÑQ Hieäu quaû kinh teá cuûa quy moâ AR= TR/Q =P Lôïi theá veà töï nhieân Nguyeân TR MR= dTR/dQ nhaân Ñoäc quyeàn sôû höõu taøi nguyeân daãn ñeán P = a1Q + b1 Q thieân nhieân ñoäc → MR = dTR/dQ P quyeàn = 2a1Q + b1 Ñoäc quyeàn baèng phaùt minh saùng * Quan heä giöõa MR vaø P: cheá ⎛ 1⎞ (D) AR MR = P⎜1 − ⎟ Quy ñònh cuûa chính phuû MR ⎜ ED ⎟ ⎝ ⎠ Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN TC Lợi nhụân TR0 Phân tích ngắn hạn TC0 TR Mục tieâu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän Nguyeân taéc saûn xuaát: Q TPr →saûn xuaát taïi Q* : MR = MC MC Tổng lợi nhuận AC Quy taéc ñònh giaù: AR0 MC LN/SP P= AC0 1 − 1 / ED (D),(AR) MR Q* Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN *Nhöõng chieán thuaät khaùc cuûa DN + Toái ña hoaù doanh thu * Tröôøng hôïp DN ñoäc quyeàn coù nhieàu cô sôû TRmax→ dTR/dq = (MR) = 0 + Soá baùn lôùn nhaát (Qmax) vôùi ñieàu → MC1=MC2= …= MCn= MCT kieän raøng buoäc: khoâng bò loã TR = TC (hay P = AC) + Ñaït lôïi nhuaän ñònh möùc theo chi phí P = (1+ m)AC GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN QUYEÀN (Monopolistic competition) CHIEÁN LÖÔÏC PHAÂN BIEÄT GIAÙ CUÛA DN ÑOÄC QUYEÀN Phaân bieät giaù caáp 1:→ñònh giaù khaùc nhau Nhiều người bán tự do gia cho moãi khaùch haøng, baèng giaù toái ña maø nhập và rút lui khỏi ngành ngöôøi TD saün loøng traû. Phaân bieät giaù caáp 2: → aùp duïng caùc möùc Đặc điểm Thị phần của mỗi DN nhỏ. giaù khaùc nhau cho nhöõng khoái löôïng SP SP có sự khác biệt → các khaùc nhau. SP có thể thay thế nhau Phaân bieät giaù caáp 3: → phaân thò tröôøng ra thaønh nhöõng thò tröôøng nhoû (nhưng không thay thế hoàn toàn) → TPr max ⇔ MR1 =MR2 =… =MRT (= MC) GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 10 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN Đường cầu và đường Doanh thu biên của DN Chieán löôïc cuûa DN söû duïng phoå bieán trong P P caïnh tranh Quaûng caùo (d),(AR),(MR) P (D) Noå löïc dò bieät hoaù saûn (MR) (AR) q CTHT P Độc quyền Q phaåm Xuùc tieán baùn haøng (d) (AR) Dòch vuï haäu maõi (MR) q CTĐGV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Q 11 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH ÑOÄC QUYEÀN Phaân tích trong ngaén haïn MC = MR Phaân tích daøi haïn Mục tiêu: Toái ña hoaù lôïi nhuaän: → saûn xuaát taïi q*: MC AC Tổng lơi nhuận → Dn thieát laäp ôû möùc quy moâ saûn xuaát nhoû hôn quy moâ saûn xuaát toái öu. → saûn löôïng caân baèng daøi haïn cuûa AR0 = P DN: AC0 (d) MR Q0: SMC = LMC = MR vaø SAC = LAC = P0 (LN kteá = 0) q* q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM (thieåu soá ñoäc quyeàn- Oligopoly) Hoaït ñoäng cuûa DN ÑQ nhoùm trong Chæ coù vaøi DN trong ngaønh tröôøng hôïp coù hôïp taùc Haøng hoùa coù theå ñoàng nhaát hoaëc Hôïp taùc ngaàm: Moâ hình laõnh ñaïo giaù: khoâng ñoàng nhaát Đặc điểm → DN chieám öu theá quyeát ñònh giaù baùn, caùc Khaû naêng gia nhaäp ngaønh: khoù khaên DN khaùc seõ chaáp nhaäp giaù Ñöôøng caàu thò tröôøng coù theå Hôïp taùc coâng khai: → hình thaønh Cartel thieát laäp deã daøng (nhöng khoù thieát laäp döôøng caàu cuûa töøng → Aán ñònh möùc giaù vaø saûn löôïng caàn saûn DN) xuaát GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 THÒ TRÖÔØNG ÑOÄC QUYEÀN NHOÙM Tröôøng hôïp caùc DN ÑQ nhoùm khoâng hôïp taùc → chieán tranh veà giaù caû → chieán tranh veà quaûng caùo GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản