intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ năng PR và Event - Quách Tuấn Khanh

Chia sẻ: Norther Light | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
754
lượt xem
322
download

Bài giảng Kỹ năng PR và Event - Quách Tuấn Khanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng PR và Event do diễn giả Quách Tuấn Khanh trình bày. Nội dung bài giảng giới thiệu tổng quan về kỹ năng quan hệ báo chí, kỹ năng tổ chức event và kỹ năng lập kế hoạch PR. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng PR và Event - Quách Tuấn Khanh

 1. “What you say is what you get” KỸ NĂNG PR & EVENT Diễn giả Quách Tuấn Khanh www.quachtuankhanh.net
 2. “What you say is what you get” KỸ NĂNG QUAN HỆ BÁO CHÍ www.quachtuankhanh.net
 3. SÔ ÑOÀ TRUYEÀN THOÂNG Ngöôøi  Thoâng ñieäp Ngöôøi nhaän truyeàn Maõ hoùa Giaûi maõ Phaûn hoài www.quachtuankhan
 4. QUAN HEÄ BAÙO CHÍ  Muïc ñích quan troïng nhaát cuûa coâng taùc quan heä baùo chí ?  Maâu thuaãn giöõa ngöôøi laøm coâng taùc PR vaø baùo chí laø gì ? Lyù do ?  Thoâng tin ñaêng taûi treân baùo chí khaùc gì vôùi quaûng caùo? www.quachtuankhan
 5. QUAN HEÄ BAÙO CHÍ  Xaây döïng moät danh saùch baùo chí: 1. Teân hoï, chöùc danh nhaø baùo 2. Baùo, taïp chí 3. Ñòa chæ, ñieän thoaïi lieân laïc 4. Ngaøy phaùt haønh baùo 5. Soá löôïng phaùt haønh 6. Khu vöïc phaùt haønh 7. Thôøi haïn göûi thoâng tin www.quachtuankhan
 6. QUAN HEÄ BAÙO CHÍ  Moät soá nguyeân taéc laøm vieäc vôùi baùo chí: Linh ñoäng, tuøy tröôøng hôïp  Phaùt ngoân thoáng nhaát vôùi baùo  chí Khoâng ñôïi ñeán luùc coù taát caû  thoâng tin môùi phaùt ngoân Ñính chính khi baùo chí phaûn aùnh  sai Ñöøng traû lôøi moïi caâu hoûi  www.quachtuankhan
 7. QUAN HEÄ BAÙO CHÍ  Caùch hieäu quaû ñeå leân baùo chí: 1. Naém thôøi ñieåm phaùt haønh vaø thôøi haïn göûi thoâng tin thaät roõ 2. Vieát laø kyõ naêng quan troïng nhaát 3. Göûi thö ñeán caù nhaân 4. Ñöøng caøu nhaøu 5. Quan heä caù nhaân raát quan troïng www.quachtuankhan
 8. KYÕ NAÊNG VIEÁT  Ba ñieåm caên baûn khi vieát: 2 1 3 www.quachtuankhan
 9. KYÕ NAÊNG VIEÁT  Thoâng caùo baùo chí: 5W www.quachtuankhan
 10. KYÕ NAÊNG VIEÁT  Caùc coâng cuï vieát khaùc: Tieåu söû nhaân vaät  Lòch söû coâng ty  Hoûi & Ñaùp  Baøi vieát daøi  Baøi toång hôïp hay nhaän  ñònh chung  AÛnh vaø chuù thích aûnh B o ä t a ø i lie ä u baùo chí www.quachtuankhan
 11. www.quachtuankhan
 12. “What you say is what you get” KỸ NĂNG TỔ CHỨC EVENT www.quachtuankhanh.net
 13. Thiết kế Nghiên cứu Đánh giá Kế hoạch Phối hợp  thực hiện www.quachtuankhanh.net
 14. Nghiên cứu cái gì? Mục đích WHY   Đối tượng WHO   Truyền thông Thời điểm WHEN   Địa điểm WHERE   Thông điệp (message) WHAT   Cách thức, chủ đề HOW   (concept, theme) www.quachtuankhan
 15. Các câu hỏi cần trả lời  Tại sao ta tổ chức event này?  Ta có nguồn lực (thời gian, tiền, con người) như thế nào cho event?  Mục đích của event là gì? Mục tiêu là gì?  Làm cách nào để đạt mục tiêu đó với các nguồn lực như trên? www.quachtuankhan
 16. Các nguyên tắc họp ý tưởng Cấm chỉ trích ý tưởng  Khuyến khích cải thiện ý tưởng  Càng nhiều ý tưởng càng tốt  Rất cần những ý tưởng lạ  www.quachtuankhan
 17. Các bước họp ý tưởng 1. Xaùc ñònh vaán ñeà thaûo luaän 2. Thoâng baùo tröôùc 3. Choïn thôøi gian vaø ñòa ñieåm 4. Choïn ngöôøi ñieàu phoái phuø hôïp 5. Ñaûm baûo yù töôûng ñöôïc trình baøy lieân tuïc 6. Khuyeán khích caûi thieän yù töôûng 7. Ghi cheùp caån thaän caùc yù töôûng 8. Choïn löïa yù töôûng aùp duïng ñöôïc 9. Thöïc hieän vaø phaûn hoài www.quachtuankhan
 18. Các mục tiêu của event Đưa được nhiều người đến để trao đổi thông tin  Cung cấp thông tin mới và thiết thực  Tìm giải pháp cho các vấn đề  Tạo thiện cảm với người tham dự  Huấn luyện và tư vấn  Lấy dữ liệu cho các hoạt động khác  Gây chú ý cho công chúng, phương tiện truyền thông  Tặng thưởng, bày tỏ lòng biết ơn…  www.quachtuankhan
 19. Chủ đề event  Chủ đề phải gắn với mục đích và nhằm đạt được mục đích  Có thể chọn chủ đề theo dịp đặc biệt trong năm, địa điểm tổ chức, nhưng phải phù hợp với đối tượng tham gia  Có thể chọn ý tưởng theo những chủ đề có sẵn để người tham dự dễ cảm  Chủ đề gợi thông điệp chính cho event, và gợi ý cho tên event www.quachtuankhan
 20. Chủ đề event  Thể hiện chủ đề xuyên suốt trong logo event, thư mời, trang trí, âm nhạc, giải trí, trò ch ơi, hóa trang, k ịch b ản chương trình chính, thức ăn & đồ uống  Người tham dự phải nhìn, nghe, cảm, ngửi, nếm… chủ đề  Nếu ngân sách hạn chế thì chọn những yếu tố quan trọng nhất, tùy thuộc nhu cầu của người dự www.quachtuankhan
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2