Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 4

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
89
lượt xem
9
download

Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu trúc cơ bản, kí hiệu và các đặc tính của Phân cực cho transistor đã trình bày chi tiết ở chương này. Bây giờ sẽ khảo sát đáp ứng tín hiệu ac của mạch khuếch đại transistor đối với tín hệiu nhỏ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 4

 1. Chương 4 M CH KHU CH ð I TÍN HI U NH DÙNG BJT I. ð NH NGHĨA - Khu ch ñ i là quá trình bi n ñ i m t ñ i lư ng (dòng ñi n ho c ñi n áp) t biên ñ nh thành biên ñ l n mà không làm thay ñ i d ng c a nó. Bài gi ng môn K thu t ði n t 1 GV: Lê Th Kim Anh
 2. Khi xét BJT ho t ñ ng dư i ñi u ki n tín hi u nho (sư thay ñ i c a tín hi u vào ñu nho) thi có thê xem BJT như m t bô khu ch ñ i ac. I,V I,V ∆out ∆in B KHU CH ð I Bài gi ng môn K thu t ði n t 2 GV: Lê Th Kim Anh
 3. - ðô l i là ti sô c a m t lư ng tín hi u (dòng ñi n ho c ñi n áp) thay ñ i ngo ra va ngo vào. Ky hi u là Ai ho c AV. ∆I out i o (rms) + ðô l i dòng: Ai = = ∆I in i i (rms) ∆Vout v o (rms) + ðô l i áp: Av = = ∆Vin v i (rms) Bài gi ng môn K thu t ði n t 3 GV: Lê Th Kim Anh
 4. Pout + ðô l i công su t: AP = = Av. A i Pin A > 1: bô khu ch ñ i tín hi u. A < 1: bô suy gi m tín hi u. Nh c l i: + gia tr rms: tr hi u d ng (ñê tính cho tín hi u ac). + gia tr amp: tr biên ñô (ho c ñ nh – peak). (amp) (rms) = 2 Bài gi ng môn K thu t ði n t 4 GV: Lê Th Kim Anh
 5. ði n trơ ngo vào c a m t bô khu ch ñ i là t ng trơ tương ñương t i các ñ u ngo vào c a nó. Vin R in = ( DC) I in v in rin = (ac) i in Bài gi ng môn K thu t ði n t 5 GV: Lê Th Kim Anh
 6. Công su t ngo vào ac Pin = v in (rms ) * i in (rms ) 2 v (rms) = in rin 2 = i in (rms ) * rin ð nh nghĩa tương tư cho ñi n trơ va công su t ngo ra. Bài gi ng môn K thu t ði n t 6 GV: Lê Th Kim Anh
 7. nh hư ng c a ñi n trơ ngu n ñ i v i m ch khu ch ñ i A vo rin = Av vs rs + rin vo = Av v in rin v in = vs rs + rin Bài gi ng môn K thu t ði n t 7 GV: Lê Th Kim Anh
 8. * Khu ch ñ i áp - ði n áp vào b Kð:  rin  vin =  r +r .vs  s in  ⇒ ði n áp ra :  rin  vout = Av .vin = Av . r +r .vs  s in  ⇒ ð có ñ l i áp là Av càng l n thì rin >>rs . Bài gi ng môn K thu t ði n t 8 GV: Lê Th Kim Anh
 9. * Khu ch ñ i dòng rs iin = is rs + rin io rs = Ai is rs + rin Bài gi ng môn K thu t ði n t 9 GV: Lê Th Kim Anh
 10.  rs  - Dòng ngõ vào b Kð: iin =  r +r .is  s in  ⇒ Dòng ngõ ra :  rs  i out = A i .i in = A i . r +r .i s  s in  ⇒ ð có ñ l i dòng là Ai càng l n thì rs >>rin . Bài gi ng môn K thu t ði n t 10 GV: Lê Th Kim Anh
 11. nh hư ng c a ñi n trơ t i - M t b khu ch ñ i ac dùng ñ cung c p áp, dòng ho c/và công su t cho m t t i ngõ ra. - T i có th là loa, anten, còi, ñ ng cơ ñi n ho c b t kỳ 1 thi t b h u ích nào. - Khi phân tích m ch này, ta thay th b ng 1 ñi n tr t i RL. Bài gi ng môn K thu t ði n t 11 GV: Lê Th Kim Anh
 12.  rL  Áp ra trên t i: vL =  . v out r +r   o L ⇒ ñ có áp rơi t i ña trên t i thì rL>>ro. Xét c nh hư ng c a ngu n thì ñ l i áp t ngu n ñ n t i: vL  rin   rL  = A V . r +r  . r +r   vs  s in  o L  Bài gi ng môn K thu t ði n t 12 GV: Lê Th Kim Anh
 13. M t cách tương t khi xét ñ n b khu ch ñ i dòng, ta có:  ro  Dòng trên t i: iL =  .i out r +r   o L ð l i dòng t ng: iL  rs   ro  = A i . . r +r  r +r  is  s in   o L  ⇒ ñ có dòng t i ña trên t i thì ro>>rL. Bài gi ng môn K thu t ði n t 13 GV: Lê Th Kim Anh
 14. ð truy n công su t c c ñ i thì c n có s ph i h p tr kháng: - T ngu n tín hi u ñ n b khu ch ñ i: rs = r in. - T b khu ch ñ i ñ n t i: rout = rL. Bài gi ng môn K thu t ði n t 14 GV: Lê Th Kim Anh
 15. M c ñích phân c c DC Khi thi t k phân c c cho BJT ñ ng th i cũng là ch n ñi m làm vi c cho BJT. Khi ñó, d ng sóng ngõ ra s ph thu c vào giá tr ñi m phân c c và s thay ñ i c a tín hi u ngõ vào. vo(t) = VB + vin VB: áp phân c c tĩnh Bài gi ng môn K thu t ði n t 15 GV: Lê Th Kim Anh
 16. Vmax(maximum output valtage): là giá tr max ngõ ra khi BJT không d n g i là áp c t (cutoff), thư ng b ng áp ngu n cung c p. Vmin(minimum output valtage): là giá tr min ngõ ra khi BJT d n b o hòa. Bài gi ng môn K thu t ði n t 16 GV: Lê Th Kim Anh
 17. Tùy thu c vào giá tr c a VB mà ñi n áp ra s có nh ng thay ñ i như sau: Bài gi ng môn K thu t ði n t 17 GV: Lê Th Kim Anh
 18. T ghép -Tính ch t c a t là ngăn tín hi u DC, thông thư ng t s ñư c dùng ñ ngăn nh hư ng c a tín hi u DC ñ i v i ngu n ho c t i. - Các t này ph i ñ l n ñ có t ng tr th t nh ñ i v i tín hi u AC. - Các t này ñư c g i là t ghép (coupling capacitor) ho c t ch n (blocking capacitor). Bài gi ng môn K thu t ði n t 18 GV: Lê Th Kim Anh
 19. Bài gi ng môn K thu t ði n t 19 GV: Lê Th Kim Anh
 20. ðư ng t i m t chi u và ñư ng t i xoay chi u VCC RC RC RB RL Xét m ch khu ch ñ i CE: - ði n tr t i DC: RL = RC. - ði n tr t i AC: rL = RL // RC. Bài gi ng môn K thu t ði n t 20 GV: Lê Th Kim Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản