intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 1

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
202
lượt xem
44
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại lượng điện. Đại lượng không điện. 1. Đại lượng điện: Đại lượng điện tác động (active – có nguồn) Đại lượng điện thụ động (passive) Tác động: V, I, P năng lượng của nó sẽ cung cấp cho mạch đo. Nếu năng lượng lớn phải phân áp dòng trước khi đo. Còn năng lượng nhỏ, phải khuyếch đại trước khi đo. Thụ động: R, L, C, M (hổ cảm): không mang năng lượng nên phải cung cấp năng lượng ngoài. Đo nóng Đo nguội 2. Đại lượng không điện: ví dụ như nhiệt độ, áp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 1

  1. Chöông 1: KHAÙI NIEÄM VEÀ ÑO LÖÔØNG §1-1: ÑAÏI LÖÔÏNG ÑO LÖÔØNG Coù 2 loaïi cô baûn:  Ñaïi löôïng ñieän.  Ñaïi löôïng khoâng ñieän. 1. Ñaïi löôïng ñieän:  Ñaïi löôïng ñieän taùc ñoäng (active – coù nguoàn)  Ñaïi löôïng ñieän thuï ñoäng (passive) Taùc ñoäng: V, I, P naêng löôïng cuûa noù seõ cung caáp cho maïch ño. Neáu naêng löôïng lôùn phaûi phaân aùp doøng tröôùc khi ño. Coøn naêng löôïng nhoû, phaûi khuyeách ñaïi tröôùc khi ño. Thuï ñoäng: R, L, C, M (hoå caûm): khoâng mang naêng löôïng neân phaûi cung caáp naêng löôïng ngoaøi.  Ño noùng  Ño nguoäi 2. Ñaïi löôïng khoâng ñieän: ví duï nhö nhieät ñoä, aùp suaát, troïng löôïng, ñoä aåm, ñoä pH, toác ñoä, gia toác… thöôøng ñoåi sang ñaïi löôïng ñieän baèng boä caûm bieán roài ño. §1-2: CHÖÙC NAÊNG VAØ ÑAËC TÍNH CUÛA THIEÁT BÒ ÑO 1. Chöùc naêng:  Cho keát quaû ño  Kieåm tra quaù trình hoaït ñoäng cuûa heä thoáng töï ñoäng ñieàu khieån  “ño löôøng quaù trình” trong coâng nghieäp. Ñaây cuõng laø moân hoïc trong ngaønh töï ñoäng hoùa. 2. Ñaëc tính thieát bò ño: Coù theå chia:
  2.  Thieát bò ño ñieän  Thieát bò ño ñieän töû Hoaëc chia:  Thieát bò kim chæ thò (analog)  Thieát bò hieän soá Hoaëc :  Ño löôøng ñieàu khieån töø xa. §1-3: CHUAÅN HOAÙ TRONG ÑO LÖÔØNG. 1. Caáp chuaån hoaù:  Caáp 1: chuaån quoác teá: taïi trung taâm ño löôøng quoác teá ñaët taïi Paris.  Caáp 2: chuaån quoác gia: taïi caùc vieän ñònh chuaån quoác gia ñöôïc chuaån hoaù theo quoác teá.  Caáp 3: chuaån khu vöïc: theo caùc khu vöïc ñòa lyù.  Caáp 4: chuaån phoøn g thí nghieäm. 2. Caáp chính xaùc thieát bò ño:  Ñöôïc ghi treân maùy hoaëc soå tay kyõ thuaät (cataloge) thieát bò ño: 0.1%, 0.5%, 1%…. §1-4:SAI SOÁ TRONG ÑO LÖÔØNG 1. Sai soá tuyeät ñoái: e  yn  xn Trong ñoù: yn: trò soá tin caäy xn: trò soá ño ñöôïc. 2. Sai soá töông ñoái: y n  xn e x100% yn
  3. Thí duï: ñieän aùp coù trò soá 50V. ño ñöôïc 49V  e=1V, er=2%. Ngoaøi ra coøn coù caùc khaùi nieäm:  Ñoä chính xaùc töông ñoái.  Tính chính xaùc.  Sai soá chuû quan.  Sai soá heä thoáng.  Sai soá ngaãu nhieân.  Giôùi haïn sai soá. §1-5: CAÁU TRUÙC THIEÁT BÒ ÑO. Toång quaùt: coù 3 khoái Gia coâng Chæ thò Caûm bieán tín hieäu Keát quaû  Caûm bieán : Bieán caùc ñaïi löôïng khoâng ñieän thaønh ñaïi löôïng ñieän.  Gia coâng tín hieäu : Bieán ñoåi tín hieäu ñieän phuø hôïp vôùi boä chæ thò.  Chæ thò keát quaû: Chæ thò baèng kim hoaëc haèng soá. §1-6:SÖÏ LÖÏA CHOÏN VAØ DUØNG CAÙC THIEÁT BÒ ÑO. Choïn thieát bò ño cho phuø hôïp:  Ñaïi löôïng ño: V, U, I,…  Thang ño.  Caáp chính xaùc
  4.  Ñoä nhaïy.v.v.. Caån thaän khi söû duïng:  Ñoïc kyõ qui trình ño.  Phaïm vi ño.  An toaøn cho ngöôøi vaø maùy. §1-7:HEÄ THOÁNG ÑO. 1. Heä thoáng ño daïng analog. a) Heä thoáng ño 1 keânh: Analog
  5. b) Heä thoáng ño analog nhieàu keânh: Ñöôøng truyeàn
  6. Caàn ño nhieàu ñaïi löôïng thì moãi ñaïi löôïng ño ôû 1 keânh  saép xeáp  ñieàu cheá (maõ hoaù) theo taàn soá  phaùt ñi (truyeàn)  thu  giaûi maõ. ( Coù theå thöïc hieän ño töø xa). 2. Heä thoáng ño daïng soá: Töông töï nhö heä thoáng analog nhöng nhôø duøng vi xöû lyù, maùy tính vôùi vieäc caøi ñaët phaàn meàm  xöû lyù nhanh, linh hoaït thoâng minh hôn. 3. Ñieàu khieån töø xa thieát bò ño löôøng: Linh hoaït nhôø remote ñieàu khieån caùc chöùc naêng heä thoáng ño löôøng baèng caùch söû duïng ñöôøng truyeàn soá lieäu (bus) cuûa boä vi xöû lyù.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2