intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 12

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
105
lượt xem
20
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Catode: phủ oxyt kim loại khi có nhiệt độ cao sẽ bức xạ điện tử. Lưới điều khiển: điện áp âm so với Cathode. Các anode: A1 A2 A3. o A1 A3: dương gần ngàn volt so với Kathode. o A2: điển thế xấp xỉ điện thế Kathode. o Hệ thống A1 A2 A3 hình thành hệ thống thấu kính điện tử. Bản lệch đứng và ngang: giữa chúng có màn chắn nối đất để ngăn ảnh hưởng điện trường giữa chúng lẫn nhau. Ngang: trục X - Để đưa điện áp quét răng cưa (đồng bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 12

  1. Chöông 12: DAO ÑOÄNG KYÙ (OSCILLO). §7-1:OÁNG PHOÙNG ÑIEÄN TÖÛ: 1. Caùc boä phaän:  Sôïi ñoát: 6.3VAC.  Catode: phuû oxyt kim loaïi khi coù nhieät ñoä cao seõ böùc xaï ñieän töû.  Löôùi ñieàu khieån: ñieän aùp aâm so vôùi Cathode.  Caùc anode: A1 A2 A3. o A1 A3: döông gaàn ngaøn volt so vôùi Kathode. o A2: ñieån theá xaáp xæ ñieän theá Kathode. o Heä thoáng A1 A2 A3 hình thaønh heä thoáng thaáu kính ñieän töû.
  2.  Baûn leäch ñöùng vaø ngang: giöõa chuùng coù maøn chaén noái ñaát ñeå ngaên aûnh höôûng ñieän tröôøng giöõa chuùng laãn nhau.  Ngang: truïc X - Ñeå ñöa ñieän aùp queùt raêng cöa (ñoàng boä trong). - Ñöa ñieän aùp xoay chieàu töø ngoaøi vaøo (ñoàng boä ngoaøi).  Ñöùng: ñöa tín hieäu caàn quan saùt, ño ñaïc.  Maøn huyønh quang - Maøu xanh laù: chaát phaùt quang ZnSiO4 vaø Mn. - Maøu vaøng: chaát phaùt quang muoái Sunfuric Cadminium.  Lôùp than chì quanh oáng caïnh maøn aûnh thu nhaän caùc ñieän töû phaùt xaï thöù caáp (ñeå e khoâng tích tuï treân maøn aûnh).  Caùc voøng ñieän trôû xoaén oác beân ngoaøi ñöôïc noái mass trung hoaø caùc ñieän tích tích tuï do ñieän tröôøng lôùn giöõa A vaø K 2. Söï phaân cöïc caùc boä phaän trong oáng tia ñieän töû:
  3. Ñoä leäch bieåu thò baèng ñoä nhaïy S: V (V ) S (V / cm)  d (cm)  Ñieän theá phaân cöïc cho löôùi (Ví duï : -2KV) : Khi P1 thay ñoåi => VGK thay ñoåi : VGK= -50V :
  4.  P5 : Ñieàu khieån khöû töø.
  5. §7- 2: CAÙC KHOÁI CHÖÙC NAÊNG TRONG DAO ÑOÄNG KYÙ. 1. Sô ñoà khoái chung:  Nguoàn cung caáp: cung caáp DC cho oáng tia electron va caùc maïch trong dao ñoäng kyù.  Khuyeách ñaïi queùt ñöùng.  Khoái taïo tín hieäu raêng cöa, laøm chuaån thôøi gian cho truïc X cuûa maøn dao ñoäng kyù.  Khoái khueách ñaïi queùt ngang.  Khoái taïo tín hieäu xt cho söï ñoàng boä hoaù khoái queùt doïc vaø ngang.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2