intTypePromotion=3

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 19

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
15
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

từ bất cứ nút nào, điện trở phải, trái, và bên trên nó đều bằng R. Giả sử từ nút i, xuất hiện mã 1 tức chuyển mạch nối nguồn về 1 và điện áp nút i sẽ là: Điện áp ở nút i+1 sẽ là :Và điện áp ở nút i+k sẽ là : ta xét cho 3 trường hợp có chuyển mạch tức mã chỉ có: 20 21 22 và các nút i =1; 2; 3. Nếu chuyển mạch ở i=1 đóng về 1 thì: Ui = E/3 và U~ ở đầu ra sẽ là : Nếu chuyển mạch ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 19

  1. Chương 19: Boä bieán ñoåi maõ – ñieän aùp Sô ñoà khoái: 0 1 m-1 2 2 2 1 1 1 E 0 0 0 R R R R R U~ Nuùt i R/2 R/2 R/2 Hoaït ñoäng: Nhaän xeùt: töø baát cöù nuùt naøo, ñieän trôû phaûi, traùi, vaø beân treân noù ñeàu baèng R.  Giaû söû töø nuùt i, xuaát hieän maõ 1 töùc chuyeån maïch noái nguoàn veà 1 vaø ñieän aùp nuùt i seõ laø:
  2. R E i R R Ui E. R Ui  2E 1.5R 3  Ñieän aùp ôû nuùt i+1 seõ laø : E U i 1  2 .3  Vaø ñieän aùp ôû nuùt i+k seõ laø : E U ik  2 k .3 Ví duï: ta xeùt cho 3 tröôøng hôïp coù chuyeån maïch töùc maõ chæ coù: 20 21 22 vaø caùc nuùt i =1; 2; 3. Neáu chuyeån maïch ôû i=1 ñoùng veà 1 thì: Ui = E/3 vaø U~ ôû ñaàu ra seõ laø : U ~  E 2 2 3 E Neáu chuyeån maïch ôû i=2 ñoùng veà 1 thì: U~  2. 3 E Neáu chuyeån maïch ôû i=3 ñoùng veà 1 thì: U~  3
  3. 1. Boä bieán ñoåi maõ – maõ: Chuyeån ñoåi töø daïng maõ naøy sang maõ khaùc theo yeâu caàu naøo ñoù. Thöôøng: - Töø maõ 2->10. hoaëc (2 -10)->10 hay - Töø maõ 10 -> 2. a. Chuyeån ñoåi töø maõ 2 sang maõ 10. Sô ñoà khoái: Xung khôûi ñoäng Maõ 2 TXN + DX1 Taïo xung nhòp Ñeám xung 1 DX2: Ñeám xung 2 Maõ 10 Hoaït ñoäng:  Ñaàu vaøo DX1 coù maõ “2” vaøo -> coù xung khôûi ñoäng ñeám ->DX1 vaø DX2 laøm vieäc ñoàng thôøi.  Khi ñaàu vaøo maõ “2” baèng tín hieäu (+) thì taïo xung nhòp ñeám (TxN) -> xuaát hieän xung taét => laøm cho TxN taét vaø Dx1 ÑX2 ngöøng laøm vieäc.  Öùng theo thôøi ñieåm naøy: giaù trò cuûa maõ “10” phaûi ôû ñaàu ra ÑX2 öùng baèng giaù trò maõ hoaù ñöa vaøo DX1. b. Chuyeån ñoåi maõ 2-10 sang maõ 10. Maõ 2-10 laø maõ:
  4.  Moãi soá haïng cuûa chöõ soá bieåu thò trong heä ñeám maõ nhò phaân.  Coøn toaøn boä chöõ soá theo quy luaät cuûa heä ñeám 10. Ví duï: 10210=0001 0000 0010. Coù theå duøng heä thoáng chuyeån maïch theo sô ñoà sau: (1) 3 2 E (2) 2 2 aõ M2 (3) (4) 1 2 2 (5) (6) (7) (8) (9) 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aõ M 10 Hoaït ñoäng:  ÖÙng vôùi caùc giaù trò cuûa maõ 2 thì caùc khoaù töông öùng laøm vieäc ñoàng thôøi ta nhaân ñöôïc maõ 10 ôû ñaàu ra:  Tin hieäu ra laø soá 0 ->0000  Khi maõ 10 laø 2 -> 0010. Khi naøy chæ chuyeån maïch 3 -> chuyeån phaûi vaø ñaàu ra soá 2 coù ñieän.
  5.  Giaû söû soá 5 -> 0101. Khi ñoù chuyeån maïch 2 vaø 5 chuyeån phaûi. c.Chuyeån ñoåi maõ 10 sang maõ 2: quaù trình ngöôïc laïi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản