intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 2

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
27
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị đo lường là 1 khâu chức năng biến đại lượng cần đo thành số đo với đơn vị đo lường được chọn. Có 2 loại chỉ thị: Chỉ thị cơ điện Analog Chỉ thị số Digital a) Chỉ thị cơ điện: X Chỉ Thị Trong đó: X: đại lượng vào U, I : đại lượng ra là góc quay của kim chỉ thị và các chỉ dẫn (con số) giúp đọc được kết quả đo. b) Chỉ thị số: X M Chỉ Thị Ra Con số Trong đó: X: đại lượng vào là những tín hiệu dưới dạng mã. Ra:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 2

  1. Chöông 2: CHÆ THÒ ÑO LÖÔØNG §2-1:ÑÒNH NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI Chæ thò ño löôøng laø 1 khaâu chöùc naêng bieán ñaïi löôïng caàn ño thaønh soá ño vôùi ñôn vò ño löôøng ñöôïc choïn. Coù 2 loaïi chæ thò:  Chæ thò cô ñieän  Analog  Chæ thò soá  Digital a) Chæ thò cô ñieän: X  Chæ Thò Trong ñoù: X: ñaïi löôïng vaøo U, I : ñaïi löôïng ra laø goùc quay cuûa kim chæ thò vaø caùc chæ daãn (con soá) giuùp ñoïc ñöôïc keát quaû ño. b) Chæ thò soá: X Chæ Thò Ra M Con soá Trong ñoù: X: ñaïi löôïng vaøo laø nhöõng tín hieäu döôùi daïng maõ. Ra: laø con soá thaäp phaân cuøng vôùi ñôn vò vaø chæ daãn.
  2. §2-2: CÔ CAÁU CHÆ THÒ CÔ ÑIEÄN (CÔ CAÁU CHÆ THÒ KIM). Phoå bieán vaãn coøn duøng chæ thò kim cho keát quaû ño. 1. Cô caáu töø ñieän:  Kyù hieäu :  Caáu taïo :  Khung quay: nhoâm quaán daây ñoàng coù ñöôøng kính nhoû caùch ñieän (ñk=vaøi %mm) ñaët treân truïc quay coù loø xo hoaëc daây treo.  Nam chaâm vónh cöûu: khung quay ñaët giöõa hai cöïc cuûa nam chaâm vónh cöûu.
  3.  Nguyeân lyù hoaït ñoäng:  Löïc ñieän töø F taïo ra treân khung daây coù doøng ñieän I chaïy qua ñöôïc tính theo coâng thöùc: F=N.B.L.I Trong ñoù: N: soá voøng daây quaán. B: maät ñoä töø thoâng xuyeân qua cuoän daây. L: chieàu cao khung. I: doøng ñieän chaûy trong khung.  Moment quay Tq: Tq=Fw=N.B.l.w.I=KqI Trong ñoù: w:beà roäng khung quay.  Loø xo (hoaëc daây treo) taïo moment caûn Tc Tc=Kc
  4. Trong ñoù: Kc: heä soá xoaén cuûa loø xo. : goùc quay cuûa kim. Kq i  I  K .I Kc  Söï ñeäm (caûn dòu) laøm cho kim chæ thò  Khi coù ñeäm vaø khoâng coù ñeäm  Caáu taïo: oBaèng cuoän daây phuï coù Rd laø ñieän trôû ñeäm noái 2 cuoän daây. oNgöôøi ta choïn: RD=RDC ñieän trôû ñeäm ñuùng möùc.
  5.  Ñaëc ñieåm cô caáu töø ñieän: Öu ñieåm:  Töø tröôøng cuûa nam chaâm vónh cöûu maïnh, ít bò aûnh höôûng töø tröôøng beân ngoaøi.  Coâng suaát tieäu thuï nhoû (25200W) do ñoä nhaïy cao (Imax nhoû).  Ñoä chính xaùc cao coù theå ñaït 0.5%.  Thang ño coù goùc chia ñeàu do goùc quay tuyeán tính Nhöôïc ñieåm:  Chòu quùa taûiù keùm do doøng ñi qua raát nhoû  Chæ ño doøng DC.  Deã hö hoûng khi bò chaán ñoäng maïnh neân caàn khoùa laïi khi ngöng söû duïng.  Öùng duïng:  Duøng roäng raõi trong ño löôøng.  Duøng ñieän keá göông quay (heä thoáng quang chieáu tia saùng vaøo göông quay gaén treân khung).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2