intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 4

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
273
lượt xem
78
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đo dòng DC: Cả 3 loại động được nên được dùng làm máy đo nhưng phải mở rộng đo). I=IM+IS Điện trở Shunt được xác định: RS I max Rm I mazt  I max đều hoạt với dòng DC bộ chỉ thị cho dòng DC tầm đo (thang Trong đó: Rm : điện trở trong của ampe kế Imax : dòng điện tối đa của cơ cấu chỉ thị Imaxt : dòng điện tối đa của tầm đo. Nếu ampe kế có nhiều tầm đo khác nhau thì dùng nhiều điện trở Shunt khác nhau hay dùng mạch Shunt Ayrton (điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 4

  1. Chương 4: ÑO ÑIEÄN AÙP VAØ DOØNG ÑIEÄN. §3-1:ÑO DOØNG MOÄT CHIEÀU (DC) VAØ XOAY CHIEÀU (AC). 1. Ño doøng DC: Caû 3 loaïi ñeàu hoaït ñoäng ñöôïc vôùi doøng DC neân ñöôïc duøng laøm boä chæ thò cho maùy ño doøng DC nhöng phaûi môû roäng taàm ño (thang ño). I=IM+IS Ñieän trôû Shunt ñöôïc xaùc ñònh: I max Rm RS  I mazt  I max Trong ñoù: Rm : ñieän trôû trong cuûa ampe keá Imax : doøng ñieän toái ña cuûa cô caáu chæ thò Imaxt : doøng ñieän toái ña cuûa taàm ño. Neáu ampe keá coù nhieàu taàm ño khaùc nhau thì duøng nhieàu ñieän trôû Shunt khaùc nhau hay duøng maïch Shunt Ayrton (ñieän trôû Shunt duøng chung). 2. Ño doøng AC:  Cô caáu ñieän töø vaø ñieän ñoäng hoaït ñoäng ñöôïc vôùi doøng AC  chæ caàn môû roäng taàm ño.  Maïch ño AC duøng cô caáu töø ñieän: Rieâng cô caáu töø ñieän phaûi chuyeån ñoåi töø doøng AC sang doøng DC. Caùch naøy ñöôïc söû duïng phoå bieán trong caùc V.O.M.
  2. a) Duøng chænh löu: AC - DC  Giaù trò trung bình cuûa doøng chænh löu: T 1 I cltb   icl dt  I Max T 0 Khi doøng AC hình sin ( ví duï taàn soá 50Hz) ta coù : I cltb  0.318 2 I hd Chænh löu 1 baùn kyø I cltb  0.636 2 I hd Chænh löu 2 baùn kyø b) Duøng phöông phaùp bieán ñoåi nhieät ñieän:
  3. Nguyeân taéc: duøng I caàn ño ñoát noùng caëp nhieät taïo ra IDC cho cô caáu töø ñieän: E0(DC)=KTRI2hd Trong ñoù: Ihd :trò soá hieäu duïng cuûa doøng AC caàn ño. R :ñieän trôû daây ñoát noùng. KT :haèng soá tæ leä. Ngöôøi ta chæ söû duïng trong khoaûng gaàn tuyeán tính cuûa E0 theo giaù trò cuûa Ihd. Öu ñieåm: khoâng phuï thuoäc vaøo taàn soá neân ñeå ño doøng AC coù taàn soá cao vaø daïng baát kyø ngöôøi ta thöôøng duøng thieát bò naøy. Nhöôïc ñieåm: phuï thuoäc vaøo nhieät ño moâi tröôøng xung quanh. c) Môû roäng taàm ño: Duøng ñieän trôû Shunt cho diode vaø cô caáu töø ñieän.  Duøng bieán doøng:
  4. N1i1=n2i2 (caân baèng löïc töø ñoäng ôû phaàn sô caáp vaø phaàn thöù caáp) Ampe keá kìm laø öùng duïng phoå bieán: duøng bieán doøng keát hôïp vôùi cô caáu töø ñieän vaø diode chænh löu vôùi vieäc môû roäng taàm ño. 3. Aûnh höôûng cuûa Ampe keá ñeán maïch ño: moãi ampe keá ñeàu coù ñieän trôû noäi Rm  0  coù aûnh höôûng ñeán keát quaû ño. Rm caøng nhoû thì sai soá caøng nhoû. §3-2:ÑO ÑIEÄN AÙP AC – DC. 1. Ño ñieän aùp DC: Vdo I do   I max R S  Rm Vdo  I do ( RS  Rm ) Môû roäng taàm ño: duøng nhieàu Rs khaùc nhau. 2. Ño ñieän aùp AC: Nguyeân lyù:
  5.  Cô caáu ñieän ñoäng vaø ñieän töø RS maéc noái tieáp vôùi ñieän keá.  Rieâng vôùi cô caáu töø ñieän Rs maéc noái tieáp vôùi maïch ño IAC theo hình veõ. a) Chænh löu baùn kì: VAC(RMS)=(R1+Rm)Ihd+VD(RMS) Maët khaùc: Icltb=Imax=0.3182Ihd. Xaùc ñònh ñieän trôû noái tieáp R1 bôûi: V AC ( RMS )  VD R1  Rm  I max /(0.318 2 ) Ñoä nhaïy /VAC trong tröôøng hôïp naøy 1V ( RMS ) / 0.318 2 0.45  I max I max Vaäy toång trôû vaøo cuûa VAC nhoû hôn toång trôû vaøo VDC.
  6. b) Chænh löu 2 baùn kì: töông töï c) VAC: duøng volk keá coù boä bieán ñoåi nhieät ñeå khoâng phuï thuoäc vaøo daïng vaø taàn soá cuûa VAC.
  7. d) Thang ño cuûa VAC: ñöôïc ghi theo tri soá hieäu duïng maëc duø phöông chænh löu trung bình. 3. Aûnh höôûng cuûa Von keá ñeán maïch ño: do ZV(vk) maéc song song vôùi phaàn töû caàn ño neân gaây ra sai soá (xem ví duï 1, 2 trang 43).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2