intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 5

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
200
lượt xem
43
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch theo khuyếch đại cân bằng. Mạch có k1 (lấy ở C1, C2). 2. Dùng mạch khuyếch đại thuật toán: Có các ưu điểm: Hệ số khuyếch đại lớn, chọn lọc phù hợp với độ chính xác và tuyến tính cao. Có ngõ vào vi sai để đo hiệu số điện thế. Độ ổn định của hệ số khuyếch đại cao. a) Mạch đo có K=1. b) Mạch đo có K1. Điện áp ra: Vo Vi (1  R1 ) R2 c)Mạch khuyếch chuyển đổi VĐiện áp ra: đại I. Rs  Rm Vo Vi 1  R d) Mạch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 5

  1. Chương 5: ÑO VDC BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP BIEÁN TRÔÛ. §3- 4: VOLK KEÁ ÑIEÄN TÖÛ DC. 1. Volk keá ñieän töû do aùp DC duøng transistor (BJT). Hoaït ñoäng:  Maïch theo khuyeách ñaïi caân baèng.  Maïch coù k>1 (laáy ôû C1, C2). 2. Duøng maïch khuyeách ñaïi thuaät toaùn: Coù caùc öu ñieåm:  Heä soá khuyeách ñaïi lôùn, choïn loïc phuø hôïp vôùi ñoä chính xaùc vaø tuyeán tính cao.  Coù ngoõ vaøo vi sai ñeå ño hieäu soá ñieän theá.  Ñoä oån ñònh cuûa heä soá khuyeách ñaïi cao. a) Maïch ño coù K=1.
  2. b) Maïch ño coù K>1. R1 Ñieän aùp ra: Vo  Vi (1  ) R2
  3. c)Maïch khuyeách ñaïi chuyeån ñoåi V- >I. Ñieän aùp ra:  Rs  Rm  Vo  Vi 1   R   d) Maïch khuyeách ñaïi vi sai: (töï ñoïc) 3. Ño aùp coù giaù trò nhoû duøng phöông phaùp “chopper”
  4. a. Sô ñoà khoái: Ñeå khaéc phuïc vieäc khuyeách ñaïi caû ñieän aùp troâi khi duøng boä khuyeách ñaïi DC K lôùn ngöôøi ta duøng maïch sau: Hoaït ñoäng: b. Maïch cuï theå:  “Chopper” duøng phöông phaùp quang.  “Chopper” duøng khoùa ñieän töû baèng JFET. (Töï xem)
  5. §3-5:VOLK KEÁ ÑIEÄNTÖÛ ÑO ÑIEÄN AÙP AC. 1. Khaùi quaùt: Chuyeån ñoåi AC sang DC baèng caùch:  Phöông phaùp chænh löu diode.  Phöông phaùp trò hieäu duïng thöïc.  Phöông phaùp trò ñænh. Ña soá volk keá chuaån theo trò hieäu duïng cuûa tín hieäu sin. 2. Phöông phaùp trò chænh löu trung bình:  Chænh löu tröùôc khuyeách ñaïi sau: duøng khi tín hieäu AC lôùn.  Khuyeách ñaïi tröôùc chænh löu sau: khi tín hieäu AC nhoû.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2