intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Huỳnh Tuấn Cường

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:94

0
313
lượt xem
119
download

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Huỳnh Tuấn Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương do Huỳnh Tuấn Cường biên soạn có nội dung gồm: Các điều kiện thương mại quốc tế, giao dịch đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp đồng xuất nhập khẩu,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Huỳnh Tuấn Cường

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH ----- ----- MOÂN HOÏC KYÕ THUAÄT NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG GIAÛNG VIEÂN: ThS. HUYØNH TUAÁN CÖÔØNG Õ
 2.  
 3. 
 4. 
 5.   
 6.  
 7. 
 8.   ! " # $
 9.        ! "#$% &''' & ( )" *+ , - / 0/ 1 23 4/ 5 7 89 $: - 7 ? @  0/ 1 23 4/ 5 A- 9 $:
 10.  B 
 11.   
 12.  
 13. !" #$% 
 14. & () #+ ,--- . / 0 
 15. 
 16. 23 45  
 17. !" #$% 6 859 #+ ,--,: ;
 18. <
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2