Bài giảng Lập trình web PHP - Chương 04: Kết nối PHP với MySQL - Trường ĐH SP Tp. HCM

Chia sẻ: Lê Văn Tình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
359
lượt xem
183
download

Bài giảng Lập trình web PHP - Chương 04: Kết nối PHP với MySQL - Trường ĐH SP Tp. HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: 1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQL; 2. Các lệnh thông dụng trong MySQL; 3. Kết nối MySQL từ PHP; 4. Quy trình kết nối vào MySQL; 5. Các bước truy cập CSDL MySQL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web PHP - Chương 04: Kết nối PHP với MySQL - Trường ĐH SP Tp. HCM

 1. Đ i H c Sư Ph m Tp. H Chí Minh LẬP TRÌNH WEB PHP Chương 04: K t n i PHP v i MySQL
 2. Nội dung Các ki u d li u cơ b n trong MySQL 1. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL 3. K t n i MySQL t PHP 4. Quy trình k t n i vào MySQL Các bư c truy c p CSDL MySQL 5. 2
 3. li u cơ b n trong MySQL 1. Các ki u d MySQL Ki u Mô t Mô t i đa 255 ký t , chi u dài c đ nh = length char char(length) length t i đa 255 ký t , chi u dài đ ng
 4. 1. Các ki u d li u thông d ng trong MySQL Ki Ki u Mô t Mô enum enum(“option1”, t p h p t đ nh, nghĩa t i đa 65.535 giá tr “option2”,…) date date yyyy-mm-dd time hh:mm:ss datetime yyyy-mm- yyyy-mm-dd hh:mm:ss 4
 5. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL Ki Ki u Mô t Mô CREATE CREATE t o CSDL ho c b ng thay đ i b ng có s n ALTER SELECT ch n d li u t b ng DELETE xóa d li u kh i b ng DESCRIBE xem thông tin mô t v c u trúc b ng INSERT INTO ghi giá tr vào b ng c p nh t d li u đã có trong b ng UPDATE DROP xóa b ng hay toàn b CSDL 5
 6. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL CREATE INDEX indexname ON tablename (column [ASC|DESC], indexname tablename ...); CREATE PROCEDURE procedurename( [parameters] ) BEGIN ... procedurename END; CREATE TABLE tablename ( column datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS], column datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS], ... ); CREATE USER username[@hostname] [IDENTIFIED BY username [PASSWORD] 'password']; CREATE [OR REPLACE] VIEW viewname AS SELECT ...; viewname 6
 7. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL ALTER TABLE tablename ( ADD [NULL|NOT column datatype NULL] [CONSTRAINTS], CHANGE column columns datatype [NULL|NOT NULL] [CONSTRAINTS], DROP column, ... ); 7
 8. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL SELECT columnname, ... FROM tablename, ... [WHERE ...] [UNION ...] [GROUP BY ...] [HAVING ...] [ORDER BY ...]; VD: SELECT * FROM ketqua; SELECT FROM 8
 9. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL DELETE FROM tablename [WHERE ...]; VD: DELETE FROM ketqua WHERE WHERE MaSV = ‘K29.103.010’ 9
 10. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL INSERT INTO tablename [(columns, ...)] VALUES(values, ...); INSERT INTO tablename VALUES(value1, VALUES value2, value2, …, valuen); VD: INSERT INSERT INTO ketqua (mamon, diem) VALUES VALUES (‘LTWEB’, 10); INSERT INTO ketqua VALUES(‘’, ‘K29.103.010’, VALUES ‘LTWEB’, 10); 10
 11. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL UPDATE tablename SET columname = value, ... [WHERE ...]; VD: UPDATE ketqua SET diem = 10 WHERE MaSV SET WHERE = ‘K29.103.010’ 11
 12. 2. 2. Các l nh thông d ng trong MySQL DROP DATABASE | INDEX | PROCEDURE | INDEX PROCEDURE TABLE | TRIGGER | USER | VIEW itemname; TRIGGER USER VIEW VD: • Xóa b ng SINHVIEN: DROP TABLE SinhVien DROP • Xóa CSDL QLSV: DROP DATABASE QLSV; DROP 12
 13. Giao ti p dòng l nh Giao • K t n i mysql server mysql [-h hostname] [-P portnumber] -u username -p [- hostname [- portnumber username mysql [-h hostname] [-P portnumber] --user=user -- --user= password=pass Nh p l nh sau d u nh c l nh mysql> mysql M i l nh SQL k t thúc b ng d u ; 13
 14. Giao ti p đ h a Giao • M t s công c thông d ng SQLyog Enterprise phpMyAdmin MySQL Query Browser MySQL MySQL Maestros Navicat MySQL Manager 14
 15. 3. K t n i MySQL t 3. PHP PHP script Thư vi n chu n Thư vi n c i ti n mysql mysqli S d ng hàm S d ng l p S d ng hàm mysql mysqli mysqli mysqli mysqli_stmt mysqli_stmt mysqli_result mysqli_result 15
 16. Thư vi n mysql c i ti n trong PHP5 Th • Thi t l p trong php.ini extension=php_mysqli.dll • Ưu đi m H tr l p trình hư ng đ i tư ng – – H tr nhân b n và phân tán CSDL – Nén và mã hóa d li u trên k t n i T i ưu hi u năng và mã – 16
 17. 4. 4. Quy trình k t n i vào MySQL M k t n i đ n CSDL 1. 2. Ch n CSDL 3. Ch n b ng mã (n u c n) 4. X lý CSDL 5. D nd p Đóng k t n i 6. 17
 18. Bư c 1: M k t n i đ n CSDL // OOP mysqli $mysqli = new mysqli('hostname', 'username', mysqli 'password', 'dbname'); // mysqli $link = mysqli_connect('hostname', mysqli_connect 'username', 'password', 'dbname'); 18
 19. Bư c 2: Ch n CSDL // OOP mysqli $mysqli- $mysqli->select_db('dbname'); // mysqli mysqli_select_db($link, 'dbname'); 19
 20. Bư c 3: Ch n b ng mã (n u c n) // OOP mysqli mysqli- mysqli->query($link, "SET NAMES ‘character set’") // mysqli mysqli_query($link, "SET NAMES ‘character set’") VD: SET NAMES UTF8 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản