intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

0
342
lượt xem
56
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

 1. Lịch sử 10 – Bài 14
 2. Văn Lang là quốc gia cổ nhất trên đất nước Việt Nam. Các em đã được biết đến nhiều truyền thuyết về Nhà nước Văn Lang như : Truyền thuyết trăm trứng, Bánh chưng, bánh dầy… còn về mặt Khoa học, Nhà nước Văn Lang được hình thành trên cơ sở nào?
 3. Tại sao lại gọi Tại sao lại gọi nền văn minh nền văn minh naày laø nền văn naày laø nền văn minh Văn Lang – minh Soâng AÂu Lạc? Hồng? Căn cứ vaøo thời Căn cứ vaøo địa gian tồn tại baøn xuất hiện
 4.  Caùch ñaây khoaûng 300, 400 ngaøn naêm treân vuøng ñaát thuoäc laõnh thoå Vieät Nam ngaøy nay, ngöôøi Vieät coå ñaõ ñònh cö vaø sinh soáng .  Caùc boä laïc Laïc Vieät vaø Aâu Vieät cuøng phaùt sinh töø moät nguoàn, coù quan heä chaët cheõ, gaàn guõi vôùi nhau töø laâu ñôøi, coù nhieàu neùt chung veâ phong tuïc, taäp quaùn nhö “caét toù, xaêm mình, maëc aùo chui ñaàu, gaøi khuy beân traùi ”, hoï soáng xen keõ vôùi nhau, cuøng tieán haønh canh taùc noâng nghieäp, chaên nuoâi, ñaùnh caù vaø coù quan heä vaên hoùa, hoân nhaân ... ỐXTRALÔIT LẠC VIỆT ÂU LẠC MÔNGÔLÔIT TÂY ÂU
 5. Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác với cư dân Phùng Nguyên?
 6. 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc - Quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc : + Sự chuyển biến của nền kinh tế : với các công cụ lao động bằng đồng thau phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt. Nền nông nghiệp trồng lúa nước với việc dùng cày và sức kéo của trâu bò khá phổ biến. Đã có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.
 7. Rìu đồng và thuổng đồng Đông Sơn
 8. Thạp đồng Đào Thịnh Trống đồng Ngọc Lũ
 9. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN
 10. Mặt trống đồng hoa văn ngược chiều kim đồng hồ
 11.  Do kó thuaät luyeän ñoàng phaùt trieån ñaõ laøm cho kinh teá coù böôùc phaùt trieån nhaûy voït, toå tieân ta keát thuùc ñöôïc moät chaëng ñöôøng daøi daèng daëc cuûa thôøi ñaïi ño àñaù, moâng muoäi, ñeå böôùc vaøo ngöôõng cöûa cuûa neàn vaên minh: thôøi kì nöôùc Vaên Lang, thôøi kì Huøng Vöông cuûa lòch söû Vieät Nam.  - ÔÛ Di chæ Ñoâng Sôn ngöôøi ta ñaõ tìm ra ñöôïc nhieàu hieän vaät baèng ñoàng. Ñaëc bieät laø troáng ñoàng ñöôïc chaïm troå heát söùc kheùo leùo. Maët troáng phôi baøy nhöõng caûnh sinh hoaït hieän thöïc ñöông thôøi, ñöôïc theå hieän baèng phong caùch ngheä thuaät bieán hình vaø caùch ñieäu cao, tuy vaãn ñöôïm veû ngaây thô. Hoa vaên trang trí treân maët troáng ñöôïc boá trí thaønh daûi troøn. Ngoaøi vieäc phaùt trieån kinh teá vaø vaên hoùa nhö treân ñaõ noùi, ngöôøi daân Aâu Laïc coøn ñaït ñöôïc thaønh töïu xuaát saéc trong kó thuaät quoác phoøng, tieâu bieåu laø vieäc xaây döïng, boá phoøng ôû thaønh Coå Loa .
 12. Sự biến đổi, phát triển kinh tế, xã hội đó đặt ra những yêu cầu đòi hỏi gì?
 13. + Sự chuyển biến xã hội : từ sự chuyển biến trong nền kinh tế đã dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Cùng với sự phân hoá xã hội là sự tan rã của công xã thị tộc và sự ra đời của công xã nông thôn với các gia đình nhỏ theo chế độ phụ hệ. + Công tác trị thuỷ, thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp và chống ngoại xâm : đưa đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.
 14. Sự chuyển biến xã hội • Ngheà troàng daâu nuoâi taèm phaùt trieån, ngöôøi Vieät coå ñeán thôøi kì naøy ñaõ bieát öôm tô, deät vaûi. deät luïa keát thuùc ñöôïc thôøi kì daøi “duøng voû caây laøm aùo ”. Ngheà chaên nuoâi cuõng phaùt trieån, caùc ngheà thuû coâng cuõng böôùc ñaàu hình thaønh vaø phaùt trieån, caùc ngheà cheá taùc ñaù quyù, ngheà goám, ngheà moäc vaø ñan laùt, ngheà deät... do coù coâng cuï baèng ñoàng neân coù bieán ñoåi roõ reät, ngöôøi ta bieát voùt teân, voùt nan, ñeõo chaøy coái, laøm maùi cheøo, ñoùng thuyeàn, laøm nhaø, deät vaûi... tinh xaûo. • Do coù coâng cuï môùi trong saûn xuaát, ngöôøi Vieät coå ngoaøi vieäc khai thaùc nhöõng saûn phaåm töï nhieân nhö: saên baén, baét caù, toâm, cua, oác... ñaõ daàn daàn taäp trung söùc hôn vaøo coâng vieäc troàng luùa nöôùc vaø caùc loaïi caây aên quaû. Toå tieân ta trong buoåi ñaàu khai khaån vuøng chaâu thoå soâng Hoàng ñaõ chuù yù tích luõy vaø phaùt trieån kinh nghieäm laøm thuûy lôïi ñeå töøng böôùc khaéc phuïc naïn haïn haùn, luõ luït laøm cô sôû cho moät ñôøi soáng noâng nghieäp ñònh cö . LƯỠI CÀY ĐỒNG
 15. Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy Nhà nước và đơn vị hành chính thời Văn Lang –Âu lạc?
 16. - Tổ chức Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc còn rất đơn giản, sơ khai : Đứng đầu Nhà nước Văn Lang là vua Hùng, đứng đầu Nhà nước Âu Lạc là vua Thục An Dương Vương. Giúp việc cho vua có Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ, do Lạc tướng đứng đầu. Dưới bộ là các xóm, làng do Bồ chính (già làng) cai quản. • Nhà nước Âu Lạc được mở rộng hơn về lãnh thổ so với Nhà nước Văn Lang, có quân đội mạnh, vũ khí tốt và thành Cổ Loa kiên cố. Nhờ đó, nhân dân Âu Lạc đã tiến hành kháng chiến chống ngoại xâm thắng lợi.
 17. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI HÙNG VƯƠNG VUA HÙNG LẠC HẦU LẠC TƯỚNG Lạc tướng Lạc tướng Lạc tướng (Bộ) (Bộ) (Bộ) Bồ chính (Xóm, làng)
 18. TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠC VUA (HÙNG - THỤC) LẠC HẦU LẠC TƯỚNG 15 BỘ BỒ CHÍNH
 19. Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. ĐỀN HÙNG 6 LĂNG VUA HÙNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản