intTypePromotion=3

Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 7 - Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
6
download

Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 7 - Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 7 - Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán trình bày các nội dung sau: Khái niệm quản lý, khái niệm quản lý nhà nước, đặc điểm quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, mô hình quản lý thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 7 - Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

7/29/2016<br /> <br /> I. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ<br /> <br /> QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ CK VÀ<br /> THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN<br /> <br /> II. KHÁI NIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC<br /> Khái niệm QLNN: Là hoạt động thực thi quyền<br /> lực nhà nước do các cơ quan Nhà nước thực<br /> hiện nhằm xác lập một trật tự ổn định và phát<br /> triển xã hội theo mục tiêu xác đinh.<br /> Chủ thể của QLNN: Cơ quan hay cá nhân có<br /> thẩm quyền trong bộ máy nhà nước, được sử<br /> dụng quyền lực Nhà nước để quản lý.<br /> Đối tượng QLNN : Các tổ chức, cá nhân hoặc<br /> một hoạt động, một lĩnh vực kt-xh.<br /> Công cụ QLNN : Bằng pháp luật, chính sách.<br /> Mục tiêu QLNN : Trật tự QLNN.<br /> <br /> IV. MÔ HÌNH QUẢN LÝ TTCK<br /> <br /> Định nghĩa quản lý nói chung: Là sự tác động<br /> của chủ thể quản lý lên đối tượng chịu sự quản<br /> lý theo mục tiêu nhất định.<br /> Cơ sở ra đời và tồn tại của quản lý: Khi có hoạt<br /> động chung của con người.<br /> Chủ thể quản lý: cá nhân, tổ chức có trách<br /> nhiệm hoặc quyền hạn<br /> Đối tượng chịu sự quản lý: cá nhân, tổ chức<br /> hoặc một hoạt động, một lĩnh vực kt-xh.<br /> Khách thể quản lý: các quan hệ xã hợi.<br /> <br /> III. ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC<br /> VỀ CK VÀ TTCK<br /> Là một lĩnh vực của QLNN.<br /> Được thực hiện bởi các cơ quan:<br /> Chính phủ<br /> Bộ tài chính<br /> UBCKNN<br /> <br /> Mục tiêu:<br /> Bảo vệ người đầu tư<br /> Bảo đảm thị trýờng công bằng, minh bạch và hiệu<br /> quả<br /> Giảm thiểu rủi ro hệ thống<br /> <br /> MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CK & TTCK<br /> <br /> Mô hình tổ chức quản lý nhà nước<br /> Cơ quan QLNN về ck và TTCK là cơ quan độc lập của Chính phủ:<br /> tồn tại ở rất nhiều nýớc: Trung quốc, Ba lan, Bungaria…<br /> C quan trực thuộc Bộ tài chính: Việt nam, Đài loan.<br /> Mô hình UBCK gồm các thành viên là đại diện có thẩm quyền của<br /> một số bộ ngành.<br /> <br /> Mô hình tổ chức tự quản thị trường: Sở giao dịch và các<br /> Hiệp hội chia sẻ trách nhiệm giám sát TTCK với Chính phủ.<br /> Thông qua việc ban hành các quy chế hoạt động, quy chế<br /> thành viên, các quy chế về đạo đức nghề nghiệp. Mô hình<br /> này thường gặp ở các nước có TTCK phát triển.<br /> <br /> Theo chế độ quản lý chất lƣợng (chế đô cấp phép):<br />  Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ck và TTCK xem xét,<br /> đánh giá chất lượng của cổ phiếu phát hành ra công chúng<br /> thông qua việc thẩm định nội dung của đợt phát hành trên cơ<br /> sở các điều kiện do pháp luật quy định.<br />  Phù hợp ở những nước mới hình thành TTCK, hệ thống pháp<br /> luật còn thiếu đồng bộ, tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán chưa<br /> đầy đủ rõ ràng, nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7/29/2016<br /> <br /> MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CK & TTCK<br /> Theo chế độ công bố thông tin (chế đô đăng ký):<br />  Tổ chức phát hành phải cung cấp đầy đủ các thông tin quan<br /> trọng của công ty cho những nhà đầu tư để họ có thể đánh<br /> giá chất lượng cổ phiếu và đưa ra quyết định đầu tư. Cơ<br /> quan quản lý không đứng ra xem xét chất lượng cổ phiếu<br /> mà chủ yếu tập trung giám sát chế độ công bố thông tin của<br /> tổ chức phát hành.<br />  Áp dụng ở các nước có TTCK phát triển, chế độ công bố<br /> thông tin và chế độ kế toán, kiểm toán rõ ràng, văn hoá kinh<br /> doanh chứng khoán của nhà đầu tư đã hình thành và phát<br /> triển.<br /> <br /> V. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ<br /> NƢỚC VỀ TTCK TẠI VIỆT NAM<br />  Chỉ đạo UBCKNN thực hiện chiến lược, quy<br /> hoạch, chính sách phát triển TTCK và các chính<br /> sách, chế độ để quản lý và giám sát hoạt động<br /> về chứng khoán và TTCK.<br /> Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm<br /> vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối<br /> hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà<br /> nước về chứng khoán và TTCK.<br /> UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền<br /> hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý<br /> nhà nước về chứng khoán và TTCK tại địa<br /> phương.<br /> <br /> V. NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHÀ<br /> NƢỚC VỀ TTCK TẠI VIỆT NAM<br /> Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về<br /> chứng khoán và TTCK.<br /> Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ<br /> thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và<br /> TTCK và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:<br />  Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban<br /> hành chiến lược, quy hoạch, chính sách phát<br /> triển TTCK;<br />  Trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban<br /> hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm<br /> pháp luật về chứng khoán và TTCK;<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> 1. Vị trí, vai trò<br /> UBCKNN là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có trách<br /> nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện chức<br /> năng quản lý nhà nước về chứng khoán và TTCK;<br /> trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán<br /> và TTCK; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh<br /> vực chứng khoán và TTCK theo quy định của pháp<br /> luật.<br /> UBCKNN có tư cách pháp nhân, được sử dụng<br /> con dấu có hình quốc huy; được mở tài khoản tại<br /> Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; có<br /> trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; có tên giao dịch<br /> bằng tiếng Anh là: State Securities Commission of<br /> Vietnam (viết tắt SSC).<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> <br /> 2. Chức năng, nhiệm vụ<br /> <br /> 2. Chức năng, nhiệm vụ<br /> <br /> Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành theo<br /> thẩm quyền hoặc để Bộ trưởng Bộ Tài chính<br /> trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản<br /> quy phạm pháp luật về chứng khoán và TTCK;<br /> chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế hoạch<br /> phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm về<br /> chứng khoán và TTCK.<br /> Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính<br /> sách phát triển TTCK sau khi được ban hành.<br /> Hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về chứng khoán,<br /> TTCK và các biểu mẫu theo quy định của pháp<br /> luật và của Bộ trưởng Bộ Tài chính.<br /> <br /> Cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận liên<br /> quan đến hoạt động chứng khoán và TTCK.<br /> Quản lý, giám sát hoạt động của SGDCK, TTGDCK, TTLKCK<br /> và các tổ chức phụ trợ; tạm đình chỉ hoạt động của các tổ chức<br /> này trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến quyền và lợi<br /> ích hợp pháp của nhà đầu tư.<br /> Thanh tra, giám sát, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết<br /> khiếu nại, tố cáo trong hoạt động chứng khoán và TTCK.<br /> Thực hiện công tác thống kê, dự báo về hoạt động chứng<br /> khoán và TTCK; tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông<br /> tin; hiện đại hóa hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và<br /> TTCK.<br /> Tổ chức nghiên cứu khoa học; thông tin, tuyên truyền về chứng<br /> khoán và TTCK.<br /> Các nhiệm vụ khác.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7/29/2016<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> <br /> 3. Cơ cấu tổ chức<br /> <br /> 3. Cơ cấu tổ chức<br /> Lãnh đạo UBCKNN:<br />  Chủ tịch UBCKNN do Thủ tướng Chính phủ bổ<br /> nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng<br /> Bộ Tài chính, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng<br /> Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của<br /> UBCKNN.<br />  Phó Chủ tịch UBCKNN do Bộ trưởng Bộ Tài<br /> chính bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của<br /> Chủ tịch UBCKNN và chịu trách nhiệm trước<br /> Chủ tịch UBCKNNvề lĩnh vực công tác được<br /> phân công.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các tổ chức hành chính:<br /> Ban Phát triển thị trường chứng khoán;<br /> Ban Quản lý phát hành chứng khoán;<br /> Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán;<br /> Ban Quản lý các CTQLQ và QĐTCK;<br /> Ban Giám sát thị trường chứng khoán;<br /> Ban Pháp chế;<br /> Thanh tra;<br /> Ban Hợp tác quốc tế;<br /> Ban Tổ chức cán bộ;<br /> Ban Kế hoạch - Tài chính;<br /> Văn phòng;<br /> Cơ quan Đại diện UBCKNN tại thành phố Hồ Chí Minh.<br /> <br /> CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> <br /> VI. UBCKNN<br /> 3. Cơ cấu tổ chức<br /> Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:<br />  Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo<br /> chứng khoán;<br />  Trung tâm Tin học và Thống kê;<br />  Tạp chí Chứng khoán.<br /> Các tổ chức sự nghiệp sẽ chuyển đổi:<br />  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;<br />  Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;<br />  Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố<br /> Hồ Chí Minh.<br /> <br /> Boä Taøi chính<br /> <br /> UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc<br /> <br /> HOSE-HASTC<br /> Nhaø<br /> ñaàu tö<br /> <br /> Coâng ty<br /> Chöùng khoaùn<br /> <br /> Nhaø<br /> ñaàu tö<br /> <br /> Saøn Giao dòch<br /> Heä thoáng<br /> Giao dòch<br /> <br /> Heä thoáng Coâng boá<br /> thoâng tin<br /> <br /> Heä thoáng Ñaêng kyù Thanh toaùn buø tröø<br /> vaø Löu kyù Chöùng khoaùn<br /> <br /> Coâng ty<br /> Nieâm yeát<br /> <br /> - Website<br /> - Phöông tieän truyeàn<br /> thoâng ñaïi chuùng.<br /> - Baûn tin thò tröôøng.<br /> - Caùc Haõng tin,<br /> thoâng taán<br /> (Bloomberg, Reuters,<br /> Dowjones. . .)<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản