intTypePromotion=3

Bài giảng Luật hình sự - TS. Trần Thị Quang Vinh

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
172
lượt xem
33
download

Bài giảng Luật hình sự - TS. Trần Thị Quang Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật hình sự nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm luật hình sự, đối tượng điều chỉnh và phạm vi điều chỉnh của luật hình sự. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật hình sự - TS. Trần Thị Quang Vinh

 1. LUẬT HÌNH SỰ TS. TRẦN THỊ QUANG VINH
 2. Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh 3. Phương pháp điều chỉnh
 3. Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa Luật hình sự là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội) ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.
 4. Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh Đối tượng điều • Sự kiện pháp lý làm chỉnh của luật phát sinh QH PLHS hình sự là các • Chủ thể của QHPLHS quan hệ xã hội phát sinh giữa • Nội dung của Nhà nước và QHPLHS người phạm tội Quyền và nghĩa vụ khi người này của NN thực hiện tội Quyền và nghĩa vụ phạm. của người PT
 5. Chương 1 KHÁI NIỆM LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Đối tượng điều chỉnh NỘI DUNG CỦA QH PLHS (QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CHỦ THỂ) CHUÛ THEÅ NHAØ NÖÔÙC NGÖÔØI PT QUYEÀN * Truy cöùu TNHS ñoái vôùi •* Yeâu caàu nhaø nöôùc aùp ngöôøi phaïm toäi; duïng caùc bieän phaùp xöû * Aùp duïng caùc HP vaø caùc lyù HS trong giôùi haïn luaät bieän phaùp xöû lyù HS khaùc ñònh; ñoái vôùi ngöôøi phaïm toäi •* Yeâu caàu cô quan nhaø nöôùc ñaûm baûo quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình NGHÓA VUÏ * Chæ aùp duïng caùc HP vaø * Phaûi chaáp haønh caùc caùc bieän phaùp xöû lyù HS quyeát khaùc trong giôùi haïn luaät ñònh cuûa nhaø nöôùc veà
 6. Chương 1 3. Phương pháp điều chỉnh Phương pháp quyền uy “Phương pháp quyền uy”: là phương pháp “Phương phương sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều nư chỉnh các quan hệ pháp luật hình sự giữa nhà nước và người phạm tội nư ngư
 7. NHẬN ĐỊNH SAU ĐÚNG HAY SAI? TẠI SAO? 1. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là tất cả các quan hệ xã hội phát sinh khi có một tội phạm được thực hiện; 2. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ; 3. Bãi nại của người bị hại là căn cứ pháp lý có giá trị bắt buộc làm chấm dứt quan hệ pháp luật hình sự;
 8. Bài tập cần thực hiện I. Lý thuyết • Luật hình sự là gì? • Phân tích đối tượng điều chỉnh của LHS • Trình bày về phương pháp điều chỉnh của BLHS II. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm khách quan từ câu 1 đến câu 7 trang 12 sách Hướng dẫn học tập LHS P. Chung III. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tự luận: câu 1,2 và 3 tr. 17 sách HDHT IV. Làm bài tập số 1 trang 18 sách HDHT
 9. CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ
 10. CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. KHÁI NIỆM ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ II. CẤU TẠO CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ III. HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ
 11. CHƯƠNG 2 KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. KHÁI NIỆM ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ 1. Định nghĩa 2. Phân tích
 12. CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ I. Khái niệm đạo luật HS 1. ĐỊNH NGHĨA Đạo luật hình sự là văn bản pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành, quy định về tội phạm, hình phạt cũng như các chế định khác liên quan đến việc xác định tội phạm và hình phạt đồng thời quy định nhiệm vụ và những nguyên tắc chung của luật hình sự Việt Nam.
 13. I. Khái niệm đạo luật HS 1. Định nghĩa 2. Phân tích  Chủ thể ban hành  Hình thức đạo luật hình sự  Nội dung của ĐLHS  Nguồn của PLHS: BLHS
 14. II. Cấu tạo của đạo luật HS 1. Cấu tạo của BLHS 2. Cấu tạo của quy phạm PLHS
 15. II. Cấu tạo của đạo luật HS 1. CẤU TẠO BỘ LUẬT HÌNH SỰ Phần chung Phần các tội phạm Chương (24 chương) Mục (chỉ có trong một số chương) Điều (344 điều) Khoản Điểm
 16. II. Cấu tạo của đạo luật HS 2. CẤU TẠO QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ.  Quy phạm pháp luật phần chung: thường không có phần chế tài và đối với quy phạm định nghĩa thì không có phần giả định.  QPPL phần các tội phạm: thường có 2 bộ phận là quy định và chế tài
 17. 2. Cấu tạo quy phạm PLHS QUY ĐỊNH CỦA QPPLHS ĐN: Là một bộ phận của QPPLHS, nêu ra hoặc nêu ra và mô tả một tội phạm nhất định Các loại quy định:  Quy định giản đơn  Quy định mô tả  Quy định viện dẫn
 18. 2. Cấu tạo quy phạm PLHS CHẾ TÀI CỦA QPPLHS ĐN: Là một bộ phận của QPPLHS, xác định loại và mức hình phạt đối với người thực hiện tội phạm đã nêu trong phần quy định. LOẠI CHẾ TÀI : Chế tài tương đối dứt khoát Chế tài lựa chọn
 19. SV thực hành tại lớp I. Đọc K1 Đ. 123 BLHS hãy xác định: 1. Quy định trong quy phạm PLHS tại K.1 Đ123 BLHS thuộc loại nào? 2. Chế tài quy định tại K1 Đ.123 thuộc loại nào II. Đọc K1 Đ.133 BLHS, hãy xác định: 1. Quy định trong quy phạm PLHS tại K.1 Đ133 BLHS thuộc loại nào? 2. Chế tài quy định tại K1 Đ.133 thuộc loại nào
 20. CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM, CẤU TẠO VÀ HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ III. Hiệu lực của Đạo LHS III.HIỆU LỰC CỦA ĐẠO LUẬT HÌNH SỰ. 1. Hiệu lực theo không gian. 2. Hiệu lực theo thời gian

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản