intTypePromotion=1

Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
466
lượt xem
64
download

Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát về kinh doanh bảo hiểm và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các chủ thể kinh doanh bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh doanh bảo hiểm - ĐH Thương Mại

T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> LUẬT KINHMDOANHU BẢO HIỂM<br /> U<br /> U<br /> U<br /> M<br /> M<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> D<br /> D<br /> Bộ môn Luật chuyên ngành<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> U<br /> U<br /> U<br /> Chương 1: Khái quát vềMkinh doanhUbảo<br /> TM<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> hiểm và pháp luật vềM_<br /> kinh doanh_bảo<br /> TM<br /> TM<br /> T<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH hiểm DH<br /> DH<br /> DH<br /> Chương 2: Các chủ thể kinh doanh bảo<br /> hiểm<br /> Chương 3: Hợp đồng bảo hiểm<br /> U<br /> U<br /> U<br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> THỜI LƯỢNG<br /> <br /> Số U lý thuyết: 24<br /> tiết<br /> U<br /> U<br /> TMtiết thực _TM<br /> TM<br /> Số<br /> hành: 6<br /> _<br /> _<br /> TM bài kiểm tra: 1 HTM<br /> TM<br /> H Số<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> U<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Luật TM doanh bảo TM năm 2000TM<br /> kinh<br /> hiểm<br /> <br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> _<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> D<br /> Luật sửa đổi,D sung luật kinh doanh bảo hiểm năm 2012<br /> bổ<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Nghi dinh 73/2016/ND-CP ngay ban hanh ngay 1/7/2016<br /> <br /> U số 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 về xử phạt U<br /> U<br /> U<br /> Nghị định<br /> hành<br /> M<br /> Ttrong lĩnh vực_kinh doanh bảo hiểm<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> chính<br /> _<br /> _<br /> _<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> hướng<br /> DH<br /> DH<br /> DHThông tư 124/2012/TT-hiểm ngày 30/7/2012 DH dẫn thi DH<br /> hành một số điều của nghị định 45 nghị định 123<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> H<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> D<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> Khái niêm hoạt động bảo hiểm<br /> <br /> Định nghĩa<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> Đặc điểm<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> Phân Tloại<br /> M<br /> TM<br /> TM<br /> _<br /> <br /> DH<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> DH<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> T<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2