intTypePromotion=3

Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Trần Hữu Hiệp

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
111
lượt xem
43
download

Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Trần Hữu Hiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật kinh tế do ThS. Trần Hữu Hiệp biên soạn có nội dung đề cập các vấn đề chung về pháp luật kinh tế, địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp và HTX, chế độ pháp lý về HĐ trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản DN, HTX, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Trần Hữu Hiệp

 1. LUẬT KINH TẾ ThS. Trần Hữu Hiệp 0913143333 hiepcantho@gmail.com http://huuhiepcantho.blogspot.com http://hiepcantho.blogtiengviet.net
 2. Nội dung môn học Chương 1.Những vấn đề chung về pháp luật kinh tế. Chương 2. Địa vị pháp lý các loại hình doanh nghiệp và HTX. Chương 3. Chế độ pháp lý về HĐ trong kinh doanh Chương 4. Chế độ pháp lý về phá sản DN, HTX Chương 5. Chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
 3. Giáo trình, tài liệu tham khảo: 1. Giáo trình LUẬT KINH TẾ. 2. Slide bài giảng, ThS. Trần Hữu Hiệp. http://huuhiepcantho.blogspot.com / http://hiepcantho.blogtiengviet.net 3. Tham khảo: - VB luật có liên quan (www.chinhphu.vn) -Thông tin pháp luật kinh doanh: http://phapluatkinhdoanh.wordpress.com/. -http://www.vibonline.com.vn
 4. Yêu cầu môn học:  Trang bị kiến thức cơ bản về:  Pháp luật kinh tế,  Địa vị pháp lý của các loại hình doanh nghiệp,  Chế độ pháp lý về hợp đồng,  Những vấn đề về phá sản,  Giải quyết tranh chấp kinh tế.  Lý thuyết và nghiên cứu một số tình huống  Kiểm tra, thi kết thúc môn học.
 5. Khái niệm nào?  Luật Kinh tế  Pháp luật kinh tế  Luật Kinh doanh  Pháp luật kinh doanh …
 6. Các VB luật liên quan lĩnh vực kinh tế
 7. Các VB luật liên quan lĩnh vực kinh tế
 8.  Vốn pháp định?  Khoản 9, Điều 2. Luật Đầu tư nước ngoài tại VN: “Vốn pháp định là mức vốn ban đầu của Xí nghiệp liên doanh được ghi trong Điều lệ XN”  Vốn pháp định theo Luật Công ty, Luật DNTN: “Là mức vốn tối thiểu phải có khi thành lập doanh nghiệp”. 18
 9. Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ I. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LKT III. CHỦ THỂ CỦA LKT IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA LKT V. VAI TRÒ CỦA LKT VI. NGUỒN CỦA LKT
 10. Chương 1. Những vấn đề chung về Luật Kinh tế I. KHÁI NIỆM LUẬT KINH TẾ: Luật Kinh tế là tổng thể những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức, quản lý và kinh doanh giữa các doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.
 11. Qui phạm PL là gì? QH XH là gì?  Là các qui tắc xử sự  Là quan hệ giữa mang tính bắt buộc người – người chung do NN đặt ra phát sinh trong hoặc thừa nhận, được cuộc sống (lao đảm bảo thực hiện động, học tập, bằng sức mạnh cưỡng kinh doanh, sinh chế nhằm đảm bảo trật hoạt, vui chơi tự nhất định, để điều …) chỉnh các QHXH.
 12. Pháp luật kinh tế: Là một hệ thống các văn bản pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh tế. 22
 13.  Ph¸p luËt kinh tÕ chñ yÕu ®iÒu chØnh những quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi qu¸ trình kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ hoÆc víi chøc năng qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc víi tÝnh c¸ch lµ chñ thÓ cña quyÒn lùc c«ng céng. 23
 14. Kinh doanh: • Kinh doanh là gì? • Hành vi nào là hành vi kinh doanh? 22
 15.  Kinh doanh?  Kinh doanh thông thường được hiểu đồng nghĩa với mua bán: SXKD được dùng trong các BC, VB luật: HP, Luật DNNN, Luật HTX …  Kinh doanh = SX, DV, mua bán Cách hiểu theo Luật DN 2005 18
 16. Kinh doanh là gì? “Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”. (Khoản 2, Đ4. LDN 2005)
 17. Dấu hiệu của hành vi kinh doanh 1. Mang tính chất nghề nghiệp 2. Diễn ra trên thương trường 3. Là những hành vi thường xuyên 4. Mục đích sinh lợi
 18. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ • Điều chỉnh pháp luật là gì? Là việc Nhà nước (các CQNN, người có thẩm quyền) sử dụng PL để điều chỉnh các QHXH cụ thể, tác động theo một hướng nhất định (điều chỉnh hành vi con người theo hướng làm hay không làm) nhằm đạt được mục tiêu đề ra
 19. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ • Đối tượng điều chỉnh của một ngành luật là gì? Là nhóm các QHXH mà ngành luật đó điều chỉnh (tác động tới theo định hướng, nhằm đạt mục đích.  Cách thức tác động như thế nào là phương pháp điều chỉnh của ngành luật đó. Phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là cách thức, phương thức tác động của nó vào các QHXH (đặc thù).  TD: Phương pháp “Mệnh lệnh-phục tùng” của ngành Luật Hình sự, Luật Hành chính; phương pháp bình đẳng – thỏa thuận của Luật Dân sự … Đối tượng đ.chỉnh, phương pháp đ.chỉnh của LKT?
 20. II. ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT KINH TẾ 1. Đối tượng điều chỉnh của ngành LKT:3 a. Nhóm quan hệ diễn ra trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (doanh nghiệp – doanh nghiệp). b. Nhóm quan hệ phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp (giữa DN với các đơn vị kinh tế trực thuộc). c. Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với DN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản