intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Máy công cụ: Chương 2 - ĐHBK TP.HCM

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
133
lượt xem
39
download

Bài giảng Máy công cụ: Chương 2 - ĐHBK TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Máy công cụ: Chương 2: Sơ đồ động & các cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ, trình bày các nội dung chính: sơ đồ động, các cơ cấu truyền dẫn cơ khí, các cơ cấu đặc biệt, đồ thị phương trình tốc độ cắt và lượng chạy dao. Bài giảng sẽ giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về cơ cấu truyền dẫn trong máy công cụ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí - Chế tạo máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Máy công cụ: Chương 2 - ĐHBK TP.HCM

 1. Ch­¬ng 2 S¬ ®å ®éng & C¸c C¬ cÊu truyÒn dÉn trong M¸y C«ng cô §1 S¬ ®å ®éng §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ §3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt §4 ®å thÞ ph­¬ng tr×nh tèc ®é c¾t & l­îng ch¹y dao Machine-tool & Tribology 1
 2. §1 S¬ ®å ®éng  BiÓu thÞ c¸ch bè trÝ t­¬ng ®èi cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trong tÊt c¶ c¸c xÝch truyÒn ®éng.  Ký hiÖu c¸c chi tiÕt, c¬ cÊu vµ bé truyÒn b»ng c¸c ký hiÖu qui ­íc: Trôc chÝnh m¸y tiÖn Bé truyÒn xÝch Trôc chÝnh m¸y phay B¸nh r¨ng trô l¾p lång kh«ng Bé truyÒn vÝt me - ®ai èc B¸nh r¨ng trô l¾p di trö ît Bé truyÒn ®ai dÑt B¸nh r¨ng trô l¾p cè ®Þnh  Cô thÓ hãa h¬n s¬ ®å kÕt cÊu ®éng häc → ph­¬ng tr×nh xÝch ®éng ®­îc biÓu diÔn chi tiÕt h¬n. Machine-tool & Tribology 2
 3. §1 S¬ ®å ®éng  VÝ dô: Z1 Z2 Z3  Ph­¬ng tr×nh xÝch ®éng: D2 n®c . i® . ibr = nTC Ii nB § Tû sè truyÒn i= nC § D1 Iii i® = D1 / D2 ibr = ZC® / ZB® I Z'1 Z'2 Z'3 Machine-tool & Tribology 3
 4. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 2.1 Ph©n lo¹i: Theo h×nh thøc truyÒn dÉn:  TruyÒn dÉn tËp trung: Dïng 1 ® éng c¬ sö dông ® dÑt, puli nhiÒu , ai bË c. HiÖu suÊ t thÊ p, kÝ th- lín, khã söa ch÷a. ch íc  TruyÒn dÉn ph©n nhãm: 1 ® éng c¬cho 1 nhãm m¸y, trong CN nhÑ.  TruyÒn dÉn ®éc lËp: 1® éng c¬ cho 1 m¸y, 1 §C cho 1 chuyÓn ®éng → phæ biÕn. Theo cÊp:  TruyÒn dÉn ph©n cÊp: M¸y cã mét sè l- îng h÷u h¹n tèc ® c¾t hay l- é îng ch ¹y dao -M¸y tiÖn T616 cã 12 t« ® tõ 44v/ph → 1980 v/ph. c é  TruyÒn dÉn v« cÊp: Cho trÞsè tèc ® bÊ t kú trong ph¹m vi biÕn ® tèc ® (hay l- é æi é îng ch ¹y dao) - M¸y mµ M¸y CNC. i, Machine-tool & Tribology 4
 5. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 2.2 C¬ cÊu truyÒn dÉn trong hép tèc ®é. 1. C¬ cÊu truyÒn dÉn v« cÊp. a. Puli c«n: I Ii Machine-tool & Tribology 5
 6. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 2.2 C¬ cÊu truyÒn dÉn trong hép tèc ®é. 1. C¬ cÊu truyÒn dÉn v« cÊp. b. B¸nh ma s¸t: Machine-tool & Tribology 6
 7. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 4 5 c. TruyÒn dÉn dÇu Ðp V 1 – Läc dÇu 2 – B¬m 3 3 – Van tiÕt l­u 4 – Piston 5 – Xi lanh 2 Thay ®æi tèc ®é: - Thay ®æi l­u l­îng b¬m 2 - Thay ®æi tiÕt diÖn van tiÕt l­u 3 1 d. Dïng ®éng c¬ ®iÖn Servo 7 §éng c¬ Servo Machine-tool & Tribology
 8. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 2. C¬ cÊu truyÒn dÉn ph©n cÊp. a. Dïng puly nhiÒu bËc: §éng c¬ → ®ai → trôc I → puli I - Trùc tiÕp: ®ãng chèt → trôc II i2 Z4 - Gi¸n tiÕp: i1 Z1 chèt nTC më chèt → trôc trung gian Ii → trôc III → trôc II n§C Z2 Iii Z3 Trôc H¸c - ne Machine-tool & Tribology 8
 9. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ b. Dïng b¸nh r¨ng di tr­ît: Tõ trôc I → III qua 2 nhãm b¸nh r¨ng di tr­ît: Di tr­ît 2 bËc: Z1/Z1’ - Z2/Z2’ Di tr­ît 3 bËc: Z3/Z3’ - Z4/Z4’ - Z5/Z5’ Thay ® lÇn l- cho 6 tèc ® æi ît é: Z1 Z2  nTC1= nI .. Z1/Z1’ . Z3/Z3’ Z4 nI I  nTC2= nI . Z2/Z2’ . Z3/Z3’ Z3 Z5  nTC3= nI . Z1/Z1 ’. Z4/Z4’ Ii  nTC4= nI . Z2/Z2’ . Z4/Z4’ nTC  nTC5= nI . Z1/Z1’ . Z5/Z5’ Z'1 Z'2 Iii  nTC6= nI . Z2/Z2’ . Z5/Z5’ Z'4 Z'3 Z'5 Sè tèc ®é : Z= p1.p2…pi Trong ®ã : pi - sè tû sè truyÒn trong nhãm truyÒn thø i Machine-tool & Tribology 9
 10. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ C. Dïng b¸nh r¨ng thay thÕ i®ai ic«n nTC b a n®c . i® . a/b . ic = nTC  Thay ®æi tèc ®é → thay tû sè truyÒn a/b  Sö dông trong m¸y tù ®éng vµ m¸y chuyªn dïng.  Trong m¸y th­êng cã b¸nh r¨ng thay thÕ ®i kÌm Machine-tool & Tribology 10
 11. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ 2.3 C¬ cÊu truyÒn dÉn trong hép ch¹y dao. NhiÖm vô: BiÕn ®æi tèc ®é ch¹y dao ®Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt & chÕ ®é ch¹y dao phï hîp a. C¬ cÊu Nooct«ng (khèi b¸nh r¨ng h×nh th¸p): a B¸nh r¨ng b c thay thÕ d C¬ cÊu Norton Machine-tool & Tribology 11
 12. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ TruyÒn c® tõ trôc I → II: A Zi Z2 Z1  Z0: B¸nh ®Öm, quay hµnh tinh xung quanh I trôc II. B¸nh r¨ng ®Öm Z0  Za, trôc III, Z0 di tr­ît Z0 A0 Iii cïng nhau.  Za, Z0, Zi lu«n an khíp Ii víi nhau, cho c¸c TST: Z1/Za; Z2/Za; … Zi/Za A Za Machine-tool & Tribology 12
 13. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ Z1 Z2 b. C¬ cÊu then kÐo: Z3 Z4 TruyÒn ®éng tõ trôc I → II: nIi Then kÐo Ii  Khèi BR th¸p trôc I cè ®Þnh 1 2 3 4  Khèi BR th¸p trôc II lång kh«ng nI i  4 BR quay, trôc II kh«ng quay  Rót then ®Õn 1 trong 4 BR Z'1 Z'2 → Trôc II quay Z'3 Z'4 3 1 1 – Then kÐo 2 – B¸nh r¨ng 3 – Lß xo l¸ 2 (Th­êng dïng trong hép ch¹y dao m¸y khoan) Machine-tool & Tribology 13
 14. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ Z1 Z2 c. C¬ cÊu Mª-an (Meandr) Z1 Z2 (I) ( I) (II) (II) Z4 Z3 Z4 Z0 Z3 (III) (III) Z5 Z5 Lo¹i 1: * Trôc I: 3 khèi BR 2 bËc nh­ nhau, 1 cè ®Þnh, 2 lång kh«ng. * Trôc II: 4 khèi BR 2 bËc nh­ nhau, lång kh«ng. * Trôc III: BR di tr­ît Z5 ¨n khíp víi 4 BR Z3  cho 4 tû sè truyÒn. Lo¹i 2: C¬ cÊu Mª-an cã BR ®Öm Z0 (hµnh tinh – nh­ trong c¬ cÊuNooct«ng), ¨n khíp lÇn l­ît víi tÊt c¶ BR trªn trôc II cho nhiÒu tû sè truyÒn h¬n. Machine-tool & Tribology 14
 15. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ d. C¬ cÊu b¸nh r¨ng thay thÕ (tr¹c ®Çu ngùa):  Trôc I qua BR thay thÕ a/b, c/d → trôc III: itt = a/b . c/d B  Thay ®æi itt thay a, b, c, d → thay ®æi D cña BR 3 A0 = Const → dïng tr¹c ®Çu ngùa. a a B 1 I 4 c b b A c R 2 II - Chèt 2 l¾p trªn tr¹c 1, ®iÒu chØnh A0 A theo r–nh 4 d d - BR b, c: lång kh«ng trªn chèt 2 III - Tr¹c 1 quay quanh trôc BR d AA BB 6 b c 1 → §¶m b¶o Sù ¨n khíp khi a, b, c, d1 8 8 thay ®æi. 3 2 7 2 Machine-tool & Tribology 15
 16. §2 C¸c c¬ cÊu truyÒn dÉn c¬ khÝ e. Dïng ®éng c¬ ®iÖn v« cÊp: Machine-tool & Tribology 16
 17. §3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt B 1. C¬ cÊu thùc hiÖn ®¶o chiÒu C  CC b¸nh r¨ng tæ hîp.  CC ®¶o chiÒu trªn mÆt ph¼ng (a).  CC ®¶o chiÒu gi÷a hai trôc song song (b).  CC ®¶o chiÒu gi÷a hai trôc vu«ng gãc (c). A Z1 I Z1 Z2 Z2 Z1 Z2 Z3 M I Z4 Tay g¹t I Ii Z0 Ii Z'1 Z3 Z'2 Ii a. b. c. Machine-tool & Tribology 17
 18. §3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt 2. C¬ cÊu tæng hîp chuyÓn ®éng Tæng hîp 2 chuyÓn ®éng tõ 2 ®­êng T§ ®Õn cïng mét CC chÊp hµnh. C¬ CÊu vi sai  §­êng vµo I,II ra III I Z1 Vi Tõ IIII coi z4 ®øng yªn: i I-III =VIII/VI=1/2 Tõ IIIII coi z1 ®øng yªn: i II-III =1/2 Z2 Viii D  §­êng vµo I,III ra II Z3 Tõ III nh­ lµ nèi trôc: i I-II =1/1 Tõ IIIII coi z1 ®øng yªn: i III-II =2/1 Z4  §­êng vµo III,II ra I Z6 Z5 Tõ IIII coi z5 ®øng yªn: i III-I =2/1 Ii Iii Tõ III coi nh­ lµ nèi trôc : i II-I =1/1 Chó ý chiÒu quay Machine-tool & Tribology 18
 19. §3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt 3. C¬ cÊu biÕn ®æi chuyÓn ®éng quay → th¼ng l2 a. C¬ cÊu b¸nh r¨ng – thanh r¨ng. BR truyÒn c/® cho thanh r¨ng. BR võa quay trßn xung quanh trôc võa tÞnh tiÕn T2  BR quay trßn, kh«ng tÞnh tiÕn t nbr= l1/ (Z.t) Z.t - ®é dµi chu vi vßng l¨n T3  BR tÞnh tiÕn kh«ng quay, TR ®øng yªn l0 =0 (l¨n trªn thanh r¨ng), l1 BR ph¶i lïi l¹i 1 ®o¹n lµ l2, t­¬ng øng sè vßng quay kh«ng l2/ (z.t)  Tæng hîp l¹i l1+l0 = l1/ (z.t) + l2 / (z.t) = (l1+l2)) / (z.t) Machine-tool & Tribology 19
 20. §3 C¸c c¬ cÊu ®Æc biÖt b. C¬ cÊu trôc vÝt - ®ai èc: Trôc vÝt quay 1 vßng → ®ai èc tÞnh tiÕn 1 l­îng b»ng b­íc vÝt t. c. C¬ cÊu cam: Cam quay → cÇn tÞnh tiÕn theo qui luËt (do biªn d¹ng cam quyÕt ®Þnh) Machine-tool & Tribology 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản