intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Máy công cụ - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:182

65
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy công cụ là loại thiết bị cơ bản để tạo nên các máy móc và dụng cụ của nhiều ngành khác nhau. Nội dung bài giảng Máy công cụ gồm 9 chương nhằm cung cấp kiến thức tổng quát về động học của máy cắt kim loại, nguyên lý làm việc và cấu tạo của các cơ cấu truyền dẫn thường dùng trong máy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Máy công cụ - ĐH Phạm Văn Đồng

ĐH Phạm Văn Đồng<br /> <br /> BÀI GIẢNG MÁY CÔNG CỤ<br /> <br /> ThS.ăPh măVĕnăTrung<br /> ThS.ăTr năVĕnăThùy<br /> <br /> 5/2016<br /> <br /> TR<br /> <br /> NGăĐ IăH CăPH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOAăK ăTHU TăCỌNGăNGH<br /> ----------<br /> <br /> ThS.ăPh măVĕnăTrung<br /> ThS.ăTr năVĕnăThùy<br /> <br /> BÀIăGI NG<br /> <br /> MÁYăCỌNGăC<br /> (Dùngăchoăb căĐH)<br /> <br /> Qu ngăNgưi,ăthángă5/2016<br /> <br /> M CăL C<br /> ầ i nói đ u ................................................................................................ Trang 01<br /> CH<br /> <br /> NGă1:ăĐ NGăH CăMÁYăCỌNGăC<br /> <br /> 1.1.ăĐ iăc<br /> <br /> ngăv ămáyăc tăkimălo i ....................................................................02<br /> <br /> 1.1.1. Kháiăni măvềămáy .................................................................................02<br /> 1.1.2.ăKháiăni măvềămáyăcôngăc ....................................................................02<br /> 1.1.3.ăKháiăni măvềămáyăcắtăkimălo i .............................................................02<br /> 1.1.4.ăPhânălo iămáyăcắtăkimălo i ....................................................................03<br /> 1.1.5. Kýăhi uămáyăcắtăkimălo i ......................................................................04<br /> 1.2. Chuy năđ ngăt oăhìnhăc aămáyăc tăkimălo i..............................................04<br /> 1.2.1. Ph ơngăphápăhìnhăthànhăbềămặtăgiaăcông .............................................04<br /> 1.2.2. Chuyểnăđộngăt oăhìnhăcủaămáyăcắtăkimălo i .........................................06<br /> 1.3.ăPh<br /> <br /> ngăphápăt oăhình..................................................................................08<br /> <br /> 1.3.1.ăPh ơngăpháp chép hình .........................................................................08<br /> 1.3.2.ăPh ơngăphápătheoăvết ............................................................................08<br /> 1.3.3.ăPh ơngăphápăbaoăhình ...........................................................................09<br /> 1.4. S ăđ ăk tăc uăđ ngăh c ................................................................................09<br /> 1.4.1.ăKháiăni m ..............................................................................................09<br /> 1.4.2.ăXíchătruyềnăđộng ...................................................................................09<br /> 1.4.3.ăTổăh păchuyểnăđộng ..............................................................................13<br /> 1.5.ăĐi uăch nhăchuy năđ ng ...............................................................................13<br /> 1.5.1.ăĐiềuăchỉnhăxíchăv năt c .........................................................................14<br /> 1.5.2.ăĐiềuăchỉnhăxíchăcắtărenvit .....................................................................14<br /> CH<br /> <br /> NGă2:ăCÁCăC ăC UăTRUY N Đ NGă<br /> <br /> 2.1.ăChuy năđ ngăc aămáyăcôngăc ....................................................................16<br /> 2.1.1.ăKháiăni măvềăchuyểnăđộng ....................................................................16<br /> 2.1.2.ăCácăđ iăl<br /> <br /> ngăđặcătr ngăcủaăchuyểnăđộng ............................................17<br /> <br /> 2.1.3ăT ăs ătruyền ............................................................................................17<br /> 2.2.ăCácăc ăc uătruy năđ ng ...............................................................................18<br /> 2.2.1.ăTruyềnăđộngăphânăcấp ..........................................................................18<br /> i<br /> <br /> 2.2.2.ăTruyềnăđộngăvôăcấp ..............................................................................24<br /> CH<br /> <br /> NGă3:ăMÁYăTI N<br /> <br /> 3.1.ăĐ iăc<br /> <br /> ngăv ămáyăti n ..................................................................................29<br /> <br /> 3.1.1.ăKháiăni m ..............................................................................................29<br /> 3.1.2.ăCôngăd ng .............................................................................................29<br /> 3.1.3.ăPhânălo i ................................................................................................30<br /> 3.1.4.ăCácăbộăph năchính .................................................................................31<br /> 3.2.ăMáyăti năRenvítăv nănĕngăT620 ..................................................................32<br /> 3.2.1.ăĐặcătínhăk ăthu t ...................................................................................32<br /> 3.2.2.ăSơăđ ăkếtăcấuăđộngăh c .........................................................................32<br /> 3.2.3.ăSơăđ ăđộngăh c ......................................................................................32<br /> 3.3.ăC tărenvítă .....................................................................................................33<br /> 3.3.1.ăCắtărenătiêuăchuẩn ...................................................................................38<br /> 3.3.2.ăCắtărenăkhôngătiêuăchuẩn ........................................................................40<br /> 3.3.3.ăCắtărenăchính xác ....................................................................................40<br /> 3.3.4.ăCắtărenămặtăđầu ......................................................................................41<br /> 3.4.ăCácăc ăc uăđ căbi t .......................................................................................41<br /> 3.4.1. Đaiă căbổăđôi ..........................................................................................41<br /> 3.4.2. Lyăh pămộtăchiều ...................................................................................41<br /> 3.4.3. Ch căđiềuăchỉnh ......................................................................................43<br /> 3.4.4. Cơăcấuăanătoànăbàn xe dao .....................................................................44<br /> 3.5.ăĐi uăch nhămáyăti n......................................................................................44<br /> 3.5.1.ăĐiềuăchỉnhăđểăti năcôn ...........................................................................44<br /> 3.5.2. Điềuăchỉnhămáyăđểăti năren ...................................................................45<br /> 3.6.ăM tăs ămáyăti năkhác ...................................................................................48<br /> 3.6.1ăMáyăti năc t ...........................................................................................48<br /> 3.6.2.ăMáyăti nărevolver .................................................................................48<br /> 3.6.3.ăMáyăti năđứng ......................................................................................49<br /> CH<br /> <br /> NGă4: MÁY PHAY<br /> <br /> 4.1.ăĐ iăc<br /> <br /> ngăv ămáyăphay ................................................................................51<br /> <br /> ii<br /> <br /> 4.1.1.ăKháiăni m ..............................................................................................51<br /> 4.1.2.ăCôngăd ng .............................................................................................51<br /> 4.1.3.ăPhânălo i ................................................................................................51<br /> 4.1.4.ăCácăbộăph năchính .................................................................................51<br /> 4.2.ăMáyăphayăv nănĕngăn măngangăP82 ..........................................................52<br /> 4.2.1.ăĐặcătínhăk ăthu t ...................................................................................52<br /> 4.2.2.ăSơăđ ăkếtăcấuăđộngăh c .........................................................................52<br /> 4.2.3.ăSơăđ ăđộngăh c ......................................................................................53<br /> 4.3.ăĐ uăphơnăđ ăv nănĕng ................................................................................55<br /> 4.3.1.ăĐầuăphânăđộăv nănĕngăcóăđĩaăphânăđộ .................................................56<br /> 4.3.2.ăĐầuăphânăđộăv nănĕngăkhôngăcóăđĩaăphânăđộ ......................................60<br /> 4.4.ăCácăc ăc uăđ căbi t .......................................................................................62<br /> 4.5.ăCácălo iămáyăphayăkhác ...............................................................................65<br /> CH<br /> <br /> NGă5: MÁYăGIAăCỌNGăBÁNHăRĔNGăTR<br /> <br /> 5.1.ăĐ iăc<br /> <br /> ngăv ămáyăgiaăcôngăbánhărĕng .......................................................68<br /> <br /> 5.1.1.ăKháiăni mă .............................................................................................68<br /> 5.1.2.ăCôngăd ng .............................................................................................70<br /> 5.1.3.ăPhânălo i ................................................................................................70<br /> 5.2.ăMáyăphayărĕngăE3-5 .....................................................................................70<br /> 5.2.1.ăĐặcătínhăk ăthu t ...................................................................................70<br /> 5.2.2.ăSơăđ ăkếtăcấuăđộngăh c .........................................................................70<br /> 5.2.3.ăSơăđ ăđộngăh c ......................................................................................71<br /> 5.3.ăMáyălĕnărĕngă5M324A .................................................................................72<br /> 5.3.1.ăĐặcătínhăk ăthu t ...................................................................................72<br /> 5.3.2.ăSơăđ ăkếtăcấuăđộngăh c .........................................................................73<br /> 5.3.3.ăSơăđ ăđộngăh c ......................................................................................73<br /> 5.4.ăMáyăx cărĕngă514 .........................................................................................78<br /> 5.4.1.ăĐặcătínhăk ăthu t ...................................................................................79<br /> 5.4.2.ăSơ đ ăkếtăcấuăđộngăh c .........................................................................79<br /> 5.4.3.ăSơăđ ăđộngăh c ......................................................................................79<br /> CH<br /> <br /> NGă6:ăNH NGăV NăĐ ăCHUNGăV ăTHI TăK ăMÁYăC TăKIMăLO I<br /> <br /> iii<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=65

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2